Transvision

Displaying 77 results for the string window in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të kopjoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të përpunoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message2-win
sq
Që të përpunoni fjalëkalimin tuaj, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To edit your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të eksportoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-win
sq
Që të eksportoni fjalëkalimet tuaja, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To export your passwords, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të shihni fjalëkalimin tuaj, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Mundësitë</a> *[other] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Parapëlqimet</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-window-label
sq
Dritaren { $windowNumber }
en-US
Window { $windowNumber }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] D *[other] l }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Dilni *[other] Dilni }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] R }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Importo Mundësi, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera nga: *[other] Importo Parapëlqime, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera prej: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
sq
Pengo agjent shfletuesi parazgjedhje të ndërmarrë ndonjë veprim. E zbatueshme vetëm për Windows; platformat e tjera s’e kanë agjentin.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
sq
Çaktivizoni veçorinë e rinisjes nën Mënyrën e Parrezik. Shënim: tasti Shift për hyrje nën Mënyrën e Parrezik mund të çaktivizohet vetëm në Windows, duke përdorur Rregulla Grupi.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
sq
Lejo hyrje njëshe Windows për llogari Microsoft, pune, apo shkolle.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sq
{ PLATFORM() -> [macos] shfaq të dhëna karte krediti [windows] { -brand-short-name }-i po provon të shfaqë të dhëna karte krediti. Ripohoni më poshtë hyrjen te kjo llogari Windows. *[other] { -brand-short-name }-i po provon të shfaqë të dhëna karte krediti. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-etp-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-passwords-window.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Përdor aplikacion parazgjedhje të macOS-it [windows] Përdor aplikacion parazgjedhje të Windows-it *[other] Përdor aplikacion parazgjedhje të sistemit }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
sq
Lejo hyrje njëshe Windows për llogari Microsoft, pune, apo shkolle
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
show-tabs-in-taskbar.label
sq
Shfaq paraparje skedash te "Windows taskbar"
en-US
Show tab previews in the Windows taskbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
sq
Ky rregullim do të zbatohet mbi krejt llogaritë Windows dhe profile { -brand-short-name } që përdorin këtë instalim të { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
sq
Ky parapëlqim është çaktivizuar në Windows. Për ta ndryshuar, vizitoni <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> te rregullime Sistemi.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mbylle dhe dil *[other] Mbylle dhe dil }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
sq
Të mbyllen { $windowCount } dritare?
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sq
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } dritare) *[other] { $appName } ({ $windowCount } dritare) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthCheckboxWin
sq
Kërko doemos mirëfilltësim nga Windows për vetëplotësim, parje apo përpunim kartash krediti të depozituara.
en-US
Require Windows authentication to autofill, view, or edit stored credit cards.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogWin
sq
Që të ndryshoni rregullime mirëfilltësimi, jepni kredencialet tuaj të hyrjes në Windows.
en-US
To change the authentication settings, enter your Windows login credentials.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
sq
%S-i po provon të përdorë të dhëna të depozituara karte krediti. Ripohoni më poshtë hyrjen te kjo llogari Windows.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAsCurl.win
sq
%S (Windows)
en-US
%S (Windows)
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
sq
Përdorimi i metodës drawWindow nga CanvasRenderingContext2D është nxjerrë nga puna. Në vend të saj përdorni API zgjerimesh tabs.captureTab https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaWMFNeeded
sq
Që të luhen formatet video %S, lypset të instaloni software Microsoft ekstra, shihni https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
en-US
To play video formats %S, you need to install extra Microsoft software, see https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaWidevineNoWMF
sq
Po provohet të luhet Widevine pa Windows Media Foundation. Shihni https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
en-US
Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
sq
S’u arrit të kryhej ‘postMessage’ në ‘DOMWindow’: Origjina e dhënë për objektivin (‘%S’) s’përputhet me origjinën e dritares së marrësit (‘%S’).
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WindowContentUntrustedWarning
sq
Atributi ‘content’ i objekteve Window është nxjerrë nga përdorimi. Ju lutemi, në vend të tij përdorni ‘window.top’.
en-US
The ‘content’ attribute of Window objects is deprecated. Please use ‘window.top’ instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
Window_Cc_ontrollersWarning
sq
window.controllers/Controllers është nxjerrë nga përdorimi. Mos e përdorni për zbulim UA-je.
en-US
window.controllers/Controllers is deprecated. Do not use it for UA detection.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaUserDefined
sq
Për deklarimin e kodimit të shkronjave si x-user-defined është përdorur një etiketë meta. Kjo u interpretua si deklarim për windows-1252, për përputhje me lloje të vjetër shkronjash të keqkoduar me dashje. Ky sajt do të duhej të migronte nën Unicode.
en-US
A meta tag was used to declare the character encoding as x-user-defined. This was interpreted as a windows-1252 declaration instead for compatibility with intentionally mis-encoded legacy fonts. This site should migrate to Unicode.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Ndryshoni mundësitë e kësaj shtese *[other] Ndryshoni parapëlqimet e kësaj shtese }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-preset-windows-description
sq
Module regjistrimi për diagnostikim problemesh specifike të Microsoft Windows-it
en-US
Log modules to diagnose issues specific to Microsoft Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-preset-windows-label
sq
Windows
en-US
Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-audio-decoder-wmf
sq
Shkodues Audio Windows Media Framework
en-US
Windows Media Framework Audio Decoder
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-windows-file-dialog
sq
Dialog Windows Për Kartela
en-US
Windows File Dialog
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-windows-utils
sq
Mjete Windows
en-US
Windows Utils
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Shfaqe në Finder [windows] Hape Dosjen *[other] Hape Drejtorinë }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-windows
sq
{ $fissionWindows }/{ $totalWindows }
en-US
{ $fissionWindows }/{ $totalWindows }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-window-protocol
sq
Protokoll Window
en-US
Window Protocol
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
multi-process-windows
sq
{ $remoteWindows }/{ $totalWindows }
en-US
{ $remoteWindows }/{ $totalWindows }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Shfaqe në Finder [windows] Hape Dosjen *[other] Hape Drejtorinë }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
sq
Kjo faqe shfaq mesazhet më të freskët dërguar nga Windows te dritaret e shfletuesit { -brand-short-name }. Zëri me të trasha përfaqëson këtë dritare. Kini parasysh se kjo faqe shfaq mesazhet më të freskët në kohën që faqja u ngarkua; që të shihni të tanishmit do t’ju duhet të rifreskoni faqen.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-page-title
sq
Hollësi Mesazhesh Windows
en-US
Windows Messages Information
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
autofill-edit-payment-method-os-prompt-windows
sq
{ -brand-short-name }-i po përpiqet të shfaqë hollësi metode të ruajtur pagesash. Ripohoni më poshtë hyrjen në këtë llogari Windows.
en-US
{ -brand-short-name } is trying to show stored payment method information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
autofill-use-payment-method-os-prompt-windows
sq
{ -brand-short-name }-i po përpiqet të përdorë hollësi metode të ruajtur pagesash. Ripohoni më poshtë hyrjen në këtë llogari Windows.
en-US
{ -brand-short-name } is trying to use stored payment method information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Hyrje *[other] Mirë se vini te { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Përfundim *[other] Po përfundohet { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember-extra
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Kjo mund të ndryshohet te mundësitë e { -brand-short-name }-it. *[other] Kjo mund të ndryshohet te parapëlqimet e { -brand-short-name }-it. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] This can be changed in { -brand-short-name }’s options. *[other] This can be changed in { -brand-short-name }’s preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Dilni *[other] Dilni }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-settingschange.value
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Rregullimet mund të ndryshohen te Mundësitë e { -brand-short-name }-it. *[other] Rregullimet mund të ndryshohen te Parapëlqimet e { -brand-short-name }-it. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Options. *[other] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Preferences. }

Displaying 200 results for the string window in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të kopjoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të përpunoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message2-win
sq
Që të përpunoni fjalëkalimin tuaj, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To edit your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të eksportoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-win
sq
Që të eksportoni fjalëkalimet tuaja, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To export your passwords, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të shihni fjalëkalimin tuaj, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
sq
{ -brand-short-name } fshin cookie-t, historikun dhe të dhëna sajti tuajat, kur mbyllni krejt dritaret tuaja private.
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sq
Dritare private: { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private. Kjo nuk ju bën anonim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sq
{ -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private, por kjo nuk ju bën anonim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-title
sq
Gjendeni në Dritare Private
en-US
You’re in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
sq
Hëpërhë s'gjendeni në dritare private.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Mundësitë</a> *[other] Që të përzgjidhni një tjetër motor kërkimesh, shkoni te <a data-l10n-name="link-options">Parapëlqimet</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
sq
{ $engineName } është motori juaj parazgjedhje i kërkimeve në Dritare Private
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
privatebrowsingpage-open-private-window-label
sq
Hapni Dritare Private
en-US
Open a Private Window
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
sq
Dritaret dhe skedat tuaja do të rikthehen në çast, por jo ato private ama.
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-list-header.label
sq
Dritare dhe Skeda
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-window-label
sq
Dritaren { $windowNumber }
en-US
Window { $windowNumber }
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-all-label
sq
Riktheni krejt dritaret & skedat
en-US
Restore all windows & tabs
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
sq
Për butona, menu dhe dritare ndiq temën e sistemit operativ.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-firefox-alpenglow-description
sq
Përdorni për butonat, menutë dhe dritaret një pamje plot ngjyra.
en-US
Use a colorful appearance for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-incognito-checkbox.label
sq
Lejoje këtë zgjerim të xhirojë në Dritare Private
en-US
Allow this extension to run in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
sq
Merrni versionin më të ri të { -brand-shorter-name }. Skedat dhe dritaret e hapura do të rikthehen.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-recently-closed-windows.label
sq
Dritare të mbyllura Së Fundi
en-US
Recently closed windows
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-private-window.label
sq
Dritare e re private
en-US
New private window
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-window.label
sq
Dritare e Re
en-US
New window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-all-windows-shared
sq
Do të ndahen me të tjerët krejt dritaret e dukshme në ekranin tuaj.
en-US
All visible windows on your screen will be shared.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-window-or-screen.label
sq
Dritare ose skenë:
en-US
Window or screen:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
sq
{ -brand-short-name } e pengoi këtë sajt të hapë më shumë se { $popupCount } dritare flluska.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
sq
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } pengoi këtë sajt të hapë një dritare flluskë. *[other] { -brand-short-name } pengoi kë të sajt të hapë { $popupCount } dritare flluska. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-private2
sq
Hap dritare private
en-US
Open private window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-set-as-default-private.label
sq
Vëre si Motor Kërkimi Parazgjedhje për Dritare Private
en-US
Set as Default Search Engine for Private Windows
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-new-private-window.label
sq
Dritare e re private
en-US
New private window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-new-private-window.tooltiptext
sq
Hapni një dritare të re shfletimi privat ({ $shortcut })
en-US
Open a new private browsing window ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-in-private
sq
Kërko në Dritare Private
en-US
Search in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-search-in-private-w-engine
sq
Kërko me { $engine } në një Dritare Private
en-US
Search with { $engine } in a Private Window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
sq
Administroni ndarjen me sajtin të dritares ose ekranit tuaj
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-open-window.label
sq
Hape Kuadrin në Dritare të Re
en-US
Open Frame in New Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-private-window.label
sq
Hape Lidhjen në Dritare të Re Private
en-US
Open Link in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-window.label
sq
Hape Lidhjen në Dritare të Re
en-US
Open Link in New Window
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-description2
sq
Rihapni faqe që keni mbyllur në këtë dritare.
en-US
Reopen pages you’ve closed in this window.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-body
sq
Kur mbyllni një skedë në këtë dritare, mund ta merrni nga këtu.
en-US
When you close a tab in this window, you can fetch it from here.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-current-window-header.title
sq
Dritare { $winID } (E tanishmja)
en-US
Window { $winID } (Current)
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-opentabs-window-header.title
sq
Dritare { $winID }
en-US
Window { $winID }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
toolbar-button-firefox-view-2.tooltiptext
sq
Shihni shfletim së fundi nëpër dritare dhe pajisje
en-US
View recent browsing across windows and devices
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-move-tab-window
sq
Kaloje në Dritare të Re
en-US
Move to New Window
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-open-in-private-window
sq
Hape në Dritare të Re Private
en-US
Open in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-open-in-window
sq
Hape në Dritare të Re
en-US
Open in New Window
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-new-private-window-name
sq
Dritare e Re Private
en-US
New Private Window
Entity # all locales browser • browser • linuxDesktopEntry.ftl
desktop-action-new-window-name
sq
Dritare e Re
en-US
New Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-window.label
sq
Mbylleni Dritaren
en-US
Close Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-private-window.label
sq
Dritare e Re Private
en-US
New Private Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-window.label
sq
Dritare e Re
en-US
New Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-undo-window-menu.label
sq
Dritare të mbyllura Së Fundi
en-US
Recently Closed Windows
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] D *[other] l }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Dilni *[other] Dilni }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] R }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-window-menu.label
sq
Dritare
en-US
Window
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-checkbox.label
sq
Dritare dhe Skeda
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-session-label.value
sq
Dritare dhe Skeda
en-US
Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Importo Mundësi, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera nga: *[other] Importo Parapëlqime, Faqerojtës, Historik, Fjalëkalime dhe të dhëna të tjera prej: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-session-option-label
sq
Dritare dhe skeda
en-US
Windows and tabs
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-new-private-window
sq
Hape në Dritare të Re Private
en-US
Open in a New Private Window
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-new-window
sq
Hape në Dritare të Re
en-US
Open in a New Window
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-alpenglow.aria-description
sq
Për butona, menu dhe dritare, përdor një temë dinamike, plot ngjyra.
en-US
Use a dynamic, colorful theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-dark.aria-description
sq
Për butona, menu dhe dritare, përdor një temë të errët.
en-US
Use a dark theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-light.aria-description
sq
Për butona, menu dhe dritare, përdor një temë të çelët.
en-US
Use a light theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
sq
Për butona, menu dhe dritare ndiq temën e sistemin operativ.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-alpenglow.title
sq
Për butona, menu dhe dritare, përdor një temë dinamike, plot ngjyra.
en-US
Use a dynamic, colorful theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-dark.title
sq
Për butona, menu dhe dritare, përdor një temë të errët.
en-US
Use a dark theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-light.title
sq
Për butona, menu dhe dritare, përdor një temë të çelët.
en-US
Use a light theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
sq
Për butona, menu dhe dritare ndiq temën e sistemin operativ.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-gratitude-image-alt.aria-label
sq
Pamje e një perëndimi dielli përmes një dritareje me një dhelpër dhe një lule dhome në një parvaz
en-US
View of a sunset through a window with a fox and a house plant on a windowsill
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-delete-tabs-and-windows
sq
Do të mbyllë krejt <strong>Skedat</strong> dhe <strong>Dritaret</strong>
en-US
Close all <strong>Tabs</strong> and <strong>Windows</strong>
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-open-new-window
sq
Hapni një Dritare të re të pastër
en-US
Open a new clean Window
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-in-private-window.label
sq
Hape në Dritare të Re Private
en-US
Open in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-open-in-window.label
sq
Hape në Dritare të Re
en-US
Open in New Window
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-load-js-data-url-error
sq
Për arsye sigurie, URL të formës “javascript:” apo “data:” nuk mund të ngarkohen prej dritares apo anështyllës së historikut.
en-US
For security reasons, “javascript:” or “data:” URLs cannot be loaded from the history window or sidebar.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
sq
Pengo agjent shfletuesi parazgjedhje të ndërmarrë ndonjë veprim. E zbatueshme vetëm për Windows; platformat e tjera s’e kanë agjentin.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
sq
Çaktivizoni veçorinë e rinisjes nën Mënyrën e Parrezik. Shënim: tasti Shift për hyrje nën Mënyrën e Parrezik mund të çaktivizohet vetëm në Windows, duke përdorur Rregulla Grupi.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
sq
Lejo hyrje njëshe Windows për llogari Microsoft, pune, apo shkolle.
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
sq
{ PLATFORM() -> [macos] shfaq të dhëna karte krediti [windows] { -brand-short-name }-i po provon të shfaqë të dhëna karte krediti. Ripohoni më poshtë hyrjen te kjo llogari Windows. *[other] { -brand-short-name }-i po provon të shfaqë të dhëna karte krediti. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-etp-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
sq
Mënyrën Vetëm-HTTPS mund ta çaktivizoni për sajte specifike. Për këto sajte, { -brand-short-name }-i s’do të provojë të përmirësojë lidhjen me HTTPS të sigurt. Përjashtimet nuk vlejnë për dritare private.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
sq
Mund të caktoni cilëve sajte u lejohet të hapin dritare flluska. Shtypni adresën e saktë të sajtit që doni të lejohet dhe mandej klikoni Lejoje.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-passwords-window.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-window.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-window2.style
sq
{ permissions-window2.style }
en-US
{ permissions-window2.style }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Përdor aplikacion parazgjedhje të macOS-it [windows] Përdor aplikacion parazgjedhje të Windows-it *[other] Përdor aplikacion parazgjedhje të sistemit }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-all-cross-site-cookies-private-windows
sq
“Cookies” palësh të treta në Dritare Private
en-US
Cross-site cookies in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-all-windows-tracking-content
sq
Gjurmim lënde në krejt dritaret
en-US
Tracking content in all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-cross-site-cookies-in-all-windows2
sq
“Cookies” palësh të treta në krejt dritaret
en-US
Cross-site cookies in all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-option-private.label
sq
Vetëm në Dritare Pivate
en-US
Only in private windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-private-windows
sq
Lëndë gjurmimi në Dritare Private
en-US
Tracking content in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-tracking-protection-option-all-windows.label
sq
Në krejt dritaret
en-US
In all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
sq
Lejo hyrje njëshe Windows për llogari Microsoft, pune, apo shkolle
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-homepage-mode-label
sq
Faqen hyrëse dhe dritare të reja
en-US
Homepage and new windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-description2
sq
Zgjidhni çfarë shihet, kur hapni faqen tuaj hyrëse, dritare të reja dhe skeda të reja.
en-US
Choose what you see when you open your homepage, new windows, and new tabs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-new-windows-tabs-header
sq
Dritare dhe Skeda të Reja
en-US
New Windows and Tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-enabled-pbm.label
sq
Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS vetëm në dritare private
en-US
Enable HTTPS-Only Mode in private windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-enabled.label
sq
Aktivizoje Mënyrën Vetëm-HTTPS në krejt dritaret
en-US
Enable HTTPS-Only Mode in all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
open-new-link-as-tabs.label
sq
Hapi lidhjet në skeda, në vend se në dritare të reja
en-US
Open links in tabs instead of new windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-block-popups.label
sq
Blloko dritare flluska
en-US
Block pop-up windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të krijoni një Fjalëkalim të Përgjithshëm, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-private-desc-2
sq
Zgjidhni një motor të ndryshëm kërkimesh, vetëm për Dritare Private
en-US
Choose a different default search engine for Private Windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-separate-default-engine.label
sq
Në Dritare Private përdor këtë motor kërkimesh
en-US
Use this search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-show-suggestions-private-windows.label
sq
Shfaq sugjerime kërkimesh në Dritare Private
en-US
Show search suggestions in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
show-tabs-in-taskbar.label
sq
Shfaq paraparje skedash te "Windows taskbar"
en-US
Show tab previews in the Windows taskbar
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-windows-and-tabs.label
sq
Hap dritare dhe skeda të mëparshme
en-US
Open previous windows and tabs
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
sq
Ky rregullim do të zbatohet mbi krejt llogaritë Windows dhe profile { -brand-short-name } që përdorin këtë instalim të { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
sq
Ky parapëlqim është çaktivizuar në Windows. Për ta ndryshuar, vizitoni <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> te rregullime Sistemi.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-private-window
sq
{ -brand-short-name } vazhdon të bllokojë gjurmues në Dritare Private, por nuk mban ndonjë regjistër se ç’është bllokuar.
en-US
{ -brand-short-name } continues to block trackers in Private Windows, but does not keep a record of what was blocked.
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-menu-reopen-all-windows
sq
Rihapi Krejt Dritaret
en-US
Reopen All Windows
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-panel-reopen-all-windows
sq
Rihapi Krejt Dritaret
en-US
Reopen all windows
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-context-open-in-private-window.label
sq
Hape në Dritare të Re Private
en-US
Open in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-context-open-in-window.label
sq
Hape në Dritare të Re
en-US
Open in New Window
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
move-to-new-window.label
sq
Kaloje në Dritare të Re
en-US
Move to New Window
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-title
sq
Të mbyllet dritarja dhe të dilet nga { -brand-short-name }?
en-US
Close window and quit { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mbylle dhe dil *[other] Mbylle dhe dil }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
sq
Të mbyllen { $windowCount } dritare?
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
close-window
sq
Mbylleni Dritaren
en-US
Close Window
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
sq
{ $tabCount -> [one] Po ndani një Dritare me { $tabCount } skedë *[other] Po ndani një Dritare me { $tabCount } skeda }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with.label
sq
Po ndani një Dritare me "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing a Window with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-window.tooltiptext
sq
Po ndani një dritare me të tjerët. Për të kontrolluar ndarjen, klikoni këtu.
en-US
A window is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-window
sq
dritare
en-US
window
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-pick-window-or-screen
sq
Përzgjidhni dritare ose skenë
en-US
Select window or screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-screen-system-menu.label
sq
Po ndani me të tjerët një dritare ose një ekran. Për të kontrolluar ndarjen, klikoni këtu.
en-US
You are sharing a window or a screen. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
sq
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } dritare) *[other] { $appName } ({ $windowCount } dritare) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-window
sq
Po ndani dritare të një aplikacioni tjetër.
en-US
You are sharing another application window.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuPrivateSearch
sq
Kërko në Dritare Private
en-US
Search in a Private Window
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contextMenuPrivateSearchOtherEngine
sq
Kërko me %S në një Dritare Private
en-US
Search with %S in a Private Window
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
fullscreenButton.tooltip
sq
Shfaqeni dritaren sa krejt ekrani (%S)
en-US
Display the window in full screen (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
newWindowButton.tooltip
sq
Hapni një dritare të re (%S)
en-US
Open a new window (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.popup.label
sq
Të hapë Dritare Flluskë
en-US
Open pop-up windows
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newPrivateWindow.description
sq
Hapni një dritare të re nën mënyrën shfletim privat.
en-US
Open a new window in private browsing mode.
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newPrivateWindow.label
sq
Dritare e re private
en-US
New private window
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newWindow.description
sq
Hap dritare të re shfletuesi.
en-US
Open a new browser window.
Entity # all locales browser • chrome • browser • taskbar.properties
taskbar.tasks.newWindow.label
sq
Hap dritare të re
en-US
Open new window
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
sq
Firefox-i pati një problem dhe u vithis. Do të provojmë të rikthejmë skedat dhe dritaret tuaja, kur të riniset.\n\nPër të na ndihmuar të diagnostikojmë dhe ndreqim problemin, mund të na dërgoni një njoftim vithisjeje.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
sq
Firefox-i pati një problem dhe u vithis. Do të provojmë të rikthejmë skedat dhe dritaret tuaja, kur të riniset.\n\nPër fat të keq, njoftuesi i vithisjeve nuk është në gjendje të parashtrojë njoftim vithisjeje.\n\nHollësi: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthCheckboxWin
sq
Kërko doemos mirëfilltësim nga Windows për vetëplotësim, parje apo përpunim kartash krediti të depozituara.
en-US
Require Windows authentication to autofill, view, or edit stored credit cards.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogWin
sq
Që të ndryshoni rregullime mirëfilltësimi, jepni kredencialet tuaj të hyrjes në Windows.
en-US
To change the authentication settings, enter your Windows login credentials.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
sq
%S-i po provon të përdorë të dhëna të depozituara karte krediti. Ripohoni më poshtë hyrjen te kjo llogari Windows.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.disable.enabledTitle
sq
Shërbimi i përdorimit nga persona me aftësi të kufizuara do të çaktivizohet për krejt skedat dhe dritaret.
en-US
Accessibility service will be turned off for all tabs and windows.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.enable.enabledTitle
sq
Shërbimi i përdorimit nga persona me aftësi të kufizuara do të aktivizohet për krejt skedat dhe dritaret.
en-US
Accessibility service will be turned on for all tabs and windows.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.copyAsCurl.win
sq
%S (Windows)
en-US
%S (Windows)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-dock-separate-window-label
sq
Dritare veçmas
en-US
Separate Window
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
sq
Përdorimi i metodës drawWindow nga CanvasRenderingContext2D është nxjerrë nga puna. Në vend të saj përdorni API zgjerimesh tabs.captureTab https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
sq
U dol nga mënyra “Sa krejt ekrani”, ngaqë shtojca në dritare qe e fokusuar.
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFocusedPlugin
sq
Kërkesa për “Sa krejt ekrani” u mohua, ngaqë fokusi është te një shtojcë e hapur në dritare.
en-US
Request for fullscreen was denied because a windowed plugin is focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedLostWindow
sq
Kërkesa për “Sa krejt ekrani” u mohua, ngaqë s’kemi më dritare.
en-US
Request for fullscreen was denied because we no longer have a window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
sq
U dol nga mënyra “Sa krejt ekrani”, ngaqë një dritare qe e fokusuar.
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaWMFNeeded
sq
Që të luhen formatet video %S, lypset të instaloni software Microsoft ekstra, shihni https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
en-US
To play video formats %S, you need to install extra Microsoft software, see https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaWidevineNoWMF
sq
Po provohet të luhet Widevine pa Windows Media Foundation. Shihni https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
en-US
Trying to play Widevine with no Windows Media Foundation. See https://support.mozilla.org/kb/fix-video-audio-problems-firefox-windows
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PostMessageSharedMemoryObjectToCrossOriginWarning
sq
S’mund të postohet te një dritare “cross-origin” mesazh që përmban objekt të përbashkët kujtese.
en-US
Cannot post message containing a shared memory object to a cross-origin window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ResponseTypeSyncXHRWarning
sq
Përdorimi i atributit responseType të XMLHttpRequest-it s’mbulohet më nën mënyrën sinkrone në kontekst dritareje.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s responseType attribute is no longer supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TargetPrincipalDoesNotMatch
sq
S’u arrit të kryhej ‘postMessage’ në ‘DOMWindow’: Origjina e dhënë për objektivin (‘%S’) s’përputhet me origjinën e dritares së marrësit (‘%S’).
en-US
Failed to execute ‘postMessage’ on ‘DOMWindow’: The target origin provided (‘%S’) does not match the recipient window’s origin (‘%S’).
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
TimeoutSyncXHRWarning
sq
Përdorimi i atributit për mbarim kohe të XMLHttpRequest-it s’mbulohet nën mënyrën sinkrone në kontekst dritareje.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s timeout attribute is not supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WindowCloseBlockedWarning
sq
Programthet mund të mos mbyllin dritare që s’qenë hapur prej programthesh.
en-US
Scripts may not close windows that were not opened by script.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WindowCloseByScriptBlockedWarning
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Scripts may only close windows that were opened by a script.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WindowContentUntrustedWarning
sq
Atributi ‘content’ i objekteve Window është nxjerrë nga përdorimi. Ju lutemi, në vend të tij përdorni ‘window.top’.
en-US
The ‘content’ attribute of Window objects is deprecated. Please use ‘window.top’ instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
Window_Cc_ontrollersWarning
sq
window.controllers/Controllers është nxjerrë nga përdorimi. Mos e përdorni për zbulim UA-je.
en-US
window.controllers/Controllers is deprecated. Do not use it for UA detection.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaUserDefined
sq
Për deklarimin e kodimit të shkronjave si x-user-defined është përdorur një etiketë meta. Kjo u interpretua si deklarim për windows-1252, për përputhje me lloje të vjetër shkronjash të keqkoduar me dashje. Ky sajt do të duhej të migronte nën Unicode.
en-US
A meta tag was used to declare the character encoding as x-user-defined. This was interpreted as a windows-1252 declaration instead for compatibility with intentionally mis-encoded legacy fonts. This site should migrate to Unicode.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • extensions.properties
homepageControlled.message
sq
Një zgjerim, %S, ndryshoi çka shihni, kur hapni faqen tuaj hyrëse dhe dritare të reja.
en-US
An extension, %S, changed what you see when you open your homepage and new windows.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlocker
sq
%S-i është duke xhiruar ndërkohë, por nuk përgjigjet. Për të hapur një dritare të re, duhet mbyllur procesi i vjetër %S.
en-US
%S is already running, but is not responding. The old %S process must be closed to open a new window.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-crashed-and-restore
sq
{ -brand-short-name } hasi një problem dhe u vithis. Kur riniset, do të provojmë të rikthejmë skedat he dritaret tuaja.
en-US
{ -brand-short-name } had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-private-browsing-allowed2.title
sq
E lejuar në dritare private
en-US
Allowed in private windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-browsing-label
sq
Xhiroje në Dritare Private
en-US
Run in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-disallowed-label
sq
Nuk Lejohet në Dritare Private
en-US
Not Allowed in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-required-label
sq
Lyp Hyrje në Dritare Private
en-US
Requires Access to Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
sq
{ PLATFORM() -> [windows] M *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Ndryshoni mundësitë e kësaj shtese *[other] Ndryshoni parapëlqimet e kësaj shtese }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
preferences-addon-button
sq
{ PLATFORM() -> [windows] Mundësi *[other] Parapëlqime }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
private-browsing-description2
sq
Në { -brand-short-name } po ndryshon mënyra se si funksionojnë zgjerimet nën shfletim privat. Çfarëdo zgjerimi i ri që shtoni te { -brand-short-name } s’do të xhirohet në Dritare Private, si parazgjedhje. Veç në e lejofshi te rregullimet, zgjerimi s’do të funksionojë, teksa gjendeni nën shfletim privat dhe s’do të mund të përdorë veprimtaritë tuaja internetore të atyshme. Këtë ndryshim e kemi bërë për ta mbajtur privat shfletimin tuaj privat. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Mësoni si të administroni rregullime zgjerimi.</label>
en-US
{ -brand-short-name } is changing how extensions work in private browsing. Any new extensions you add to { -brand-short-name } won’t run by default in Private Windows. Unless you allow it in settings, the extension won’t work while private browsing, and won’t have access to your online activities there. We’ve made this change to keep your private browsing private. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Learn how to manage extension settings</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-preset-windows-description
sq
Module regjistrimi për diagnostikim problemesh specifike të Microsoft Windows-it
en-US
Log modules to diagnose issues specific to Microsoft Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-preset-windows-label
sq
Windows
en-US
Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-audio-decoder-wmf
sq
Shkodues Audio Windows Media Framework
en-US
Windows Media Framework Audio Decoder
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-mf-media-engine
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Windows Media Foundation Media Engine CDM
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-windows-file-dialog
sq
Dialog Windows Për Kartela
en-US
Windows File Dialog
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-windows-utils
sq
Mjete Windows
en-US
Windows Utils
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
sq
{ PLATFORM() -> [macos] Shfaqe në Finder [windows] Hape Dosjen *[other] Hape Drejtorinë }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-fission-support
sq
Dritare Fission
en-US
Fission Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-multi-process-support
sq
Dritare Multiproces
en-US
Multiprocess Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
fission-windows
sq
{ $fissionWindows }/{ $totalWindows }
en-US
{ $fissionWindows }/{ $totalWindows }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-device-pixel-ratios
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Window Device Pixel Ratios
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
graphics-window-protocol
sq
Protokoll Window
en-US
Window Protocol
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.