Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom mobile

No matching results for the string timer for the locale hy-AM

Displaying 9 results for the string timer in en-US:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-thread-timer.title
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
The thread handling timers (setTimeout, setInterval, nsITimer)
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
console.timeEnd
hy-AM
%1$S: %2$Sms - ժամանակաչափը ավարտվել է
en-US
%1$S: %2$Sms - timer ended
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
hy-AM
Առավելագույն քանակը այս էջի համար գերազանցվել է:
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerAlreadyExists
hy-AM
“%S” ժամաչափը արդեն առկա է:
en-US
Timer “%S” already exists.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerDoesntExist
hy-AM
“%S” ժամաչափը գոյություն չունի
en-US
Timer “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
hy-AM
Հնարավոր չեղավ ընթացք տալ ժամաչափի անունը:
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
timer
hy-AM
ժամաչափ
en-US
timer
Entity # all locales mobile • android • chrome • browser.properties
timer.start
hy-AM
%S. հաշվարկը սկսվել է
en-US
%S: timer started
Entity # all locales mobile • android • mobile • android • geckoViewConsole.ftl
console-timer-start
hy-AM
{ $name }. հաշվարկը սկսվել է
en-US
{ $name }: timer started
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.