Transvision

Displaying 1 result for the string themes in kk:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
kk
{ -brand-short-name } темаларын <a data-l10n-name="themes-link">Кеңейтулер және темалар</a> ішінен басқарыңыз
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>

Displaying 23 results for the string themes in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-message3
kk
Қосымшалар мен темаларды қолданба мәзірі арқылы басқарыңыз.
en-US
Manage your add-ons and themes through the application menu.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
kk
Кеңейтулер және темалар
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
kk
темалар
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-themes
kk
Темаларды басқару
en-US
Manage themes
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-lwthemes-link
kk
Темаларды басқару
en-US
Manage Themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
kk
Кеңейтулер және темалар
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
kk
Бастапқы темаларды шолу.
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
kk
Тек жоғары контрастты темалармен
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
kk
Кеңейтулер және темалар
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
kk
{ -brand-short-name } темаларын <a data-l10n-name="themes-link">Кеңейтулер және темалар</a> ішінен басқарыңыз
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
kk
Firefox жұмыс үстелі үшін кеңейтулер және темалар
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
kk
Сіздің кеңейтулер, темалар мен өзгертілген баптауларыңыз уақытша сөндірілетін болады.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
kk
Темалар
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
kk
Темалар
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
kk
Темалар
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
kk
Кеңейтулер және темалар сіздің браузеріңіз үшін қолданбалар сияқты, олардың көмегімен парольдерді қорғау, видеоларды жүктеп алу, жеңілдіктерді табу, жарнаманы бұғаттау, браузердің сыртқы түрін өзгерту, және т.б. жасауға болады. Бұндай кішігірім БҚ жиі үшінші жақтармен жасалады. { -brand-product-name } қосымша қауіпсіздік, өнімділік және мүмкіндіктері үшін <a data-l10n-name="learn-more-trigger">ұсынатын</a> тізім.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
kk
Көбірек темаларды табу
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
kk
Кеңейтулер және темаларды <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
kk
Ұсынылатын темалар
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-disabled-heading2
kk
Сақталған темалар
en-US
Saved Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-heading
kk
Темаларды басқару
en-US
Manage Your Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
kk
Қай мәселені таңдауды білмей тұрсыз ба? <a data-l10n-name="learnmore-link">Кеңейтулер мен темаларға шағымдану туралы көбірек біліңіз</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-management
kk
Кеңейтулер қолданылуын бақылау және темаларды басқару
en-US
Monitor extension usage and manage themes
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.