Transvision

Displaying 1 result for the string themes in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
ca
Gestioneu els temes del { -brand-short-name } a <a data-l10n-name="themes-link">Extensions i temes</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>

Displaying 23 results for the string themes in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-addon-post-install-message3
ca
Gestioneu els vostres complements i temes mitjançant el menú de l'aplicació.
en-US
Manage your add-ons and themes through the application menu.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-addons-and-themes.label
ca
Complements i temes
en-US
Add-ons and themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-themes
ca
temes
en-US
themes
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-themes
ca
Gestiona els temes
en-US
Manage themes
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-lwthemes-link
ca
Gestiona els temes
en-US
Manage Themes
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-addons-and-themes.label
ca
Complements i temes
en-US
Add-ons and Themes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-default-theme-label
ca
Descobriu els temes per defecte.
en-US
Explore default themes.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
ca
Només amb temes de contrast alt
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
ca
Extensions i temes
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
ca
Gestioneu els temes del { -brand-short-name } a <a data-l10n-name="themes-link">Extensions i temes</a>
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
ca
Extensions i temes per al Firefox d'escriptori
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
ca
Les extensions, els temes i els paràmetres personalitzats s'inhabilitaran temporalment.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-select-dev-tools-theme-label
ca
Temes
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme
ca
Temes
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-theme-title.title
ca
Temes
en-US
Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
ca
Les extensions i els temes són com les aplicacions per al navegador i us permeten protegir les contrasenyes, baixar vídeos, trobar ofertes, blocar anuncis molestos, canviar com es veu el vostre navegador i molt més. Aquests petits programes sovint són desenvolupats per tercers. Aquí teniu una selecció <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recomanada</a> pel { -brand-product-name } per aconseguir un nivell excepcional de seguretat, rendiment i funcionalitat.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
find-more-themes
ca
Cerqueu més temes
en-US
Find more themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
ca
Obteniu més extensions i temes a <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-themes-heading
ca
Temes recomanats
en-US
Recommended Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-disabled-heading2
ca
Temes desats
en-US
Saved Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
theme-heading
ca
Gestioneu els temes
en-US
Manage Your Themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
ca
No saps quin problema seleccionar? <a data-l10n-name="learnmore-link">Més informació sobre com informar sobre les extensions i els temes</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-management
ca
Supervisar l'ús d'extensions i gestionar els temes
en-US
Monitor extension usage and manage themes
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.