Transvision

Displaying 17 results for the string table in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
sq
Përdor Prekje për Mënyrën Tablet
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
sq
Tani mund të merrni skedat tuaja { -brand-product-name } që nga tableti apo telefoni juaj.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
sq
Merrni skeda nga telefoni apo tableti juaj
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
sq
Njëkohësoni { -brand-product-name }-in në telefonin ose tabletin tuaj
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
sq
Njëkohësoni { -brand-product-name }-in në telefonin ose tabletin tuaj
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
sq
U aktivizua Mënyra Tablet
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
sq
Tablete
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
sq
Provoni të vini vetinë e tij <strong>display</strong> si diçka tjetër nga <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, ose <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
sq
Provoni të vini vetinë e tij <strong>display</strong> si diçka tjetër nga <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, ose <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është element i brendshëm ose table-cell.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
sq
Provoni të shtoni <strong>display:inline</strong> ose <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
sq
Provoni të shtoni <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
sq
Provoni të shtoni <strong>display:table</strong> ose <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
sq
Lënia e një kartele te një element contenteditable dështoi: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
sq
U pa etiketë hapëse “%1$S” në “table”.
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
sq
U pa etiketë hapëse për “table”, por “table” e mëparshme është ende e hapur.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
sq
“{ $executable }” është një kartelë e ekzekutueshme. Kartelat e ekzekutueshme mund të përmbajnë viruse, ose tjetër lloj kodi keqdashës që mund të dëmtojë kompjuterin tuaj. Bëni kujdes, kur hapni këtë kartelë. Jeni i sigurt se doni të niset “{ $executable }”?
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?

Displaying 47 results for the string table in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
sq
{ -brand-short-name }-i është eksperimental dhe mund të jetë i paqëndrueshëm.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
sq
Përdor Prekje për Mënyrën Tablet
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
sq
Tani mund të merrni skedat tuaja { -brand-product-name } që nga tableti apo telefoni juaj.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
sq
Merrni skeda nga telefoni apo tableti juaj
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
sq
Njëkohësoni { -brand-product-name }-in në telefonin ose tabletin tuaj
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
sq
Njëkohësoni { -brand-product-name }-in në telefonin ose tabletin tuaj
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
sq
U aktivizua Mënyra Tablet
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_textarea.placeholder
sq
Për shembull, “Një djalosh ulet në një tryezë të hajë”
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
writableTooltip
sq
e shkrueshme
en-US
writable
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
sq
Tablete
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice
sq
Fillojani duke shtuar një rregullsi ose duke tërhequr një rresht që nga tabela e rrjetit.
en-US
Start by adding a pattern or dragging a row from the network table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’mund të aplikohet mbi elementë tabelash të brendshme, kur <strong>border-collapse</strong> është caktuar si <strong>collapse</strong>, te elementi i tabelës mëmë.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it cannot be applied to internal table elements where <strong>border-collapse</strong> is set to <strong>collapse</strong> on the parent table element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image-fix
sq
Te elementi i tabelës mëmë, hiqni vetinë ose ndryshoni vlerën <strong>border-collapse</strong> me një vlerë tjetër nga <strong>collapse</strong>. { learn-more }
en-US
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi elementë të brendshëm të tabelës.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt në elementë të brendshëm të tabelës, hiq kuti tabele.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements except table cells.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
sq
Provoni të vini vetinë e tij <strong>display</strong> si diçka tjetër nga <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, ose <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
sq
Provoni të vini vetinë e tij <strong>display</strong> si diçka tjetër nga <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, ose <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është element i brendshëm ose table-cell.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
sq
Provoni të shtoni <strong>display:inline</strong> ose <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është tabelë.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell
sq
<strong>{ $property }</strong> s’ka efekt mbi këtë element, ngaqë s’është kuti tabele.
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table cell.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
sq
Provoni të shtoni <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
sq
Provoni të shtoni <strong>display:table</strong> ose <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
sq
tabelë matematikore
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
table
sq
tabelë
en-US
table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
treetable
sq
tabelë strukture
en-US
tree table
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
sq
Lënia e një kartele te një element contenteditable dështoi: %S.
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSelectInTableScope
sq
Pa “select” në fokus tabele.
en-US
No “select” in table scope.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoTableRowToClose
sq
Pa rresht tabele për mbyllje.
en-US
No table row to close.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNonSpaceInTable
sq
Shenja jo-shenjë të vendosura gabimisht brenda një tabele.
en-US
Misplaced non-space characters inside a table.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
sq
U pa etiketë hapëse “%1$S” në “table”.
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTableBody
sq
Etiketë hapëse “%1$S” në trup tabele.
en-US
“%1$S” start tag in table body.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
sq
U pa etiketë hapëse për “table”, por “table” e mëparshme është ende e hapur.
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnclosedElementsCell
sq
Një kuti tabele u mbyll në mënyrë implicite, por kish elemente të hapur.
en-US
A table cell was implicitly closed, but there were open elements.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT
sq
Ana tjetër SSL s’qe i zoti të ndërmjetësonte një grup të pranueshëm parametrash sigurie.
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT
sq
Ana tjetër SSL hodhi tej një mesazh duarshtrëngimi për shkak lënde të papranueshme.
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
sq
Format Dokumentesh të Mbartshëm (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileCreationFailed
sq
S’mund të krijohej profili. Mundet që dosja e zgjedhur nuk është e shkruajtshme.
en-US
Profile couldn’t be created. Probably the chosen folder isn’t writable.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
sq
{ -brand-full-name }-i përdor shërbime të dhënash me bazë web ("Shërbimet") për të bërë të mundur funksionimin e disa veçorive që ju ofrohen për përdorim përmes këtij versioni dyor të { -brand-short-name }-it, sipas kushteve të përshkruara më poshtë. Nëse nuk dëshironi të përdorni një ose më tepër prej Shërbimeve, ose nëse kushtet më poshtë janë të papranueshme për ju, mund ta çaktivizoni veçorinë ose Shërbimin(t). Udhëzimet se si të çaktivizohet një veçori ose Shërbim i caktuar mund të gjenden <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">këtu</a>. Të tjera veçori dhe Shërbime mund të çaktivizohen te parapëlqimet e aplikacionit.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
sq
<strong>Shërbimet jepen “siç janë”. { -vendor-short-name }, kontribuesit në të, të licencuarit prej saj dhe shpërndarësit, nuk marrin përsipër asnjë garanci, qoftë shprehimisht apo të nënkuptuar, përfshi pa kufizime, garanci që Shërbimet janë të tregëtueshme dhe të përshtatshme për qëllimet tuaja të veçanta. Merrni mbi vete tërë rrezikun e përzgjedhjes së Shërbimeve për qëllimet tuaja dhe për cilësinë dhe funksionimin e Shërbimeve. Disa juridiksione nuk e lejojnë përjashtimin ose kufizimin e garancive të nënkuptuara, ndaj kjo klauzolë mund të mos ketë vlerë për rastin tuaj.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-table-name
sq
Emër tabele
en-US
Table name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
sq
Listë tabëlash: { $list }
en-US
List of tables: { $list }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
sq
“{ $executable }” është një kartelë e ekzekutueshme. Kartelat e ekzekutueshme mund të përmbajnë viruse, ose tjetër lloj kodi keqdashës që mund të dëmtojë kompjuterin tuaj. Bëni kujdes, kur hapni këtë kartelë. Jeni i sigurt se doni të niset “{ $executable }”?
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning-title
sq
Të hapet Kartela e Ekzekutueshme?
en-US
Open Executable File?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-failure-alert
sq
Ana tjetër SSL s’qe i zoti të ndërmjetësonte një grup të pranueshëm parametrash sigurie.
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-illegal-parameter-alert
sq
Ana tjetër SSL hodhi tej një mesazh duarshtrëngimi për shkak lënde të papranueshme.
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-textarea.placeholder
sq
Për shembull, “Një djalosh ulet në një tryezë të hajë”
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.