Transvision

Displaying 5 results for the string table in hye:

Entity hye en-US
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
hye
Փորձէք դրա <strong> ցուցադրման </ strong> գործառոյթը սահմանել այլ բան, քան <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, կամ <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
hye
Փորձէք դրա <strong> ցուցադրման </ strong> գործառոյթը սահմանել այլ բան, քան <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, կամ <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
hye
«table»-ում հանդիպելու է սկզբնական պիտակ «%1$S»-ը:
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
hye
«table»-ի համար հանդիպելու է սկզբնական պիտակ, բայց նախորդ «table»-ը դեռ բաց է:
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
hye
"{ $executable }"-ը մշակուող նիշ է: Կարող է պարունակել վիրուսներ կամ վնասակար այլագիր, որը կարող է վնասել ձեր համակարգիչը: Զգուշաւրէն բացէք այս նիշը: Վստահ էք,որ ցանկանու՞մ էք գործադրել "{ $executable }"­-ը:
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?

Displaying 47 results for the string table in en-US:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
hye
{ -brand-short-name }-ը փորձնական է եւ կայուն չի աշխատի։
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-auto-touch-mode-checkbox.label
hye
Աւգտագործել Հպում գրաֆիկական տախտակի կերպում
en-US
Use Touch for Tablet Mode
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-header
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Grab tabs from your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-title
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • chrome • browser • uiDensity.properties
uiDensity.menuitem-touch.acceltext
hye
Գրասալիկի աշխատակերպը միացուած է
en-US
Tablet Mode Enabled
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_textarea.placeholder
hye
Warning: Source string is missing
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
writableTooltip
hye
գրելու թոյլտուութեամբ
en-US
writable
Entity # all locales devtools • client • device.properties
device.tablets
hye
Աղիւսակներ
en-US
Tablets
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.actionbar.requestBlockingAddNotice
hye
Մեկնարկէք՝ նմուշ աւելացնելով կամ ցանցահիւսի աղիւսակից տող քաշելով:
en-US
Start by adding a pattern or dragging a row from the network table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image
hye
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it cannot be applied to internal table elements where <strong>border-collapse</strong> is set to <strong>collapse</strong> on the parent table element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-border-image-fix
hye
Warning: Source string is missing
en-US
On the parent table element, remove the property or change the value of <strong>border-collapse</strong> to a value other than <strong>collapse</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements
hye
<strong> { $property } </strong>֊ն ազդեցութիւն չունի աղիւսակի ներքին տարրերի վրայ:
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells
hye
<strong> { $property } </strong>֊ն որեւէ ազդեցութիւն չունի աղիւսակի ներքին տարրերի վրայ՝ բացառութեամբ աղիւսակի բջիջների:
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on internal table elements except table cells.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-except-table-cells-fix
hye
Փորձէք դրա <strong> ցուցադրման </ strong> գործառոյթը սահմանել այլ բան, քան <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, կամ <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-for-internal-table-elements-fix
hye
Փորձէք դրա <strong> ցուցադրման </ strong> գործառոյթը սահմանել այլ բան, քան <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, կամ <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
en-US
Try setting its <strong>display</strong> property to something else than <strong>table-cell</strong>, <strong>table-column</strong>, <strong>table-row</strong>, <strong>table-column-group</strong>, <strong>table-row-group</strong>, or <strong>table-footer-group</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell
hye
<strong>{ $property }</strong>-ը չունի որեւէ ազդեցութիւն այս տարրի վրայ, քանզի այն ներտողի կամ աղիւսակի-վանդակի բաղադրիչ չէ։
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not an inline or table-cell element.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-inline-or-tablecell-fix
hye
Փորձէք աւելացնել <strong>ցուցադրել․ներտող</strong> կամ <strong>ցուցադրել․աղիւսակի֊վանդակը</strong>։ { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:inline</strong> or <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table
hye
<strong> { $property } </strong>֊ը չունի որեւէ ազդեցութիւն այս տարրի վրայ, քանի որ այն աղիւսակ չէ:
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell
hye
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ $property }</strong> has no effect on this element since it’s not a table cell.
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-cell-fix
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>display:table-cell</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-table-fix
hye
Փորձէք աւելացնել <strong> ցուցադրել:աղիւսակը </strong> կամ <strong> ցուցադրել:ներտողային-աղիւսակը</strong>: { learn-more }
en-US
Try adding <strong>display:table</strong> or <strong>display:inline-table</strong>. { learn-more }
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
hye
մաթեմատիկական աղիւսակ
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
table
hye
աղիւսակ
en-US
table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
treetable
hye
ծառի աղիւսակը
en-US
tree table
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
EditorFileDropFailed
hye
Նիշի յաւելումը բովանդակային տարրում ձախողուեց. %S:
en-US
Dropping a file into a contenteditable element failed: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSelectInTableScope
hye
Աղիւսակի շրջանակում «select» չկայ:
en-US
No “select” in table scope.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoTableRowToClose
hye
Աղիւսակում փակելու ենթակայ տող չկայ:
en-US
No table row to close.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNonSpaceInTable
hye
Աղիւսակի ներսում սխալ տեղադրուած չտարանջատուած գրանշաններ:
en-US
Misplaced non-space characters inside a table.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTable
hye
«table»-ում հանդիպելու է սկզբնական պիտակ «%1$S»-ը:
en-US
Start tag “%1$S” seen in “table”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagInTableBody
hye
Աղիւսակի մարմնում սկզբնական պիտակ «%1$S»։
en-US
“%1$S” start tag in table body.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errTableSeenWhileTableOpen
hye
«table»-ի համար հանդիպելու է սկզբնական պիտակ, բայց նախորդ «table»-ը դեռ բաց է:
en-US
Start tag for “table” seen but the previous “table” is still open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnclosedElementsCell
hye
Սեղանի վանդակը անվերապահաւրէն փակուել էր, բայց կային եւ բաց տարրեր:
en-US
A table cell was implicitly closed, but there were open elements.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_HANDSHAKE_FAILURE_ALERT
hye
SSL հանգոյցին չյաջողուեց պայմանաւորուել անվտանգութեան ընդունելի յարաչափերի համար:
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_ILLEGAL_PARAMETER_ALERT
hye
SSL֊ը մերժեց handshake հաղորդագրութիւնը անընդունելի բովանդակութեան պատճառով։
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
hye
Փոխադրելի փաստաթղթի ձեւաչափ (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileCreationFailed
hye
Հնարաւոր չէ ստեղծել հաշիւը: Հաւանաբար նշուած պնակում հնարաւոր չէ գրել:
en-US
Profile couldn’t be created. Probably the chosen folder isn’t writable.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
hye
{ -brand-full-name } աւգտագործում է վեբ տեղեկատուական ծառաիւթիւններ ("Ծառաիւթւններ"), որպեսզի ապահովի որոշ յատկութիւններ { -brand-short-name }-ի երկուական տարբերակի աւգտագործման համար` համաձայն ստորեւ բերուած պայմանների: Եթե դուք չէք ցանկանում աւգտվել որոշ ծառաիւթիւններից կամ չէք ընդունում պայմանները, ապա կարող էք անջատել յատկութիւնը կամ ծառաիւթիւն(ներ)ը: Կարող էք գտնել ցուցումեր, թե ինչպէս անջատել առանձնակի յատկութիւն կամ ծառաիւթիւն: <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">այստեղ</a>: Այլ հնարաւորութիւնները և ծառաիւթիւնները կարող են անջատուել ծրագրի կարգաւորումներից:
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
hye
<strong>Ծառայութիւնները մատուցուում են «ինչպէս որ կայ»: { -vendor-short-name }-ը, իր ներդրողները, արտաւնագրողները եւ բաշխողները հրաժարուում են որեւէ երաշխիքից՝ սպասուող, թե ենթադրելի, ներառեալ, առանց սահմանափակումների, այն երաշխիքներից, որ Ծառայութիւնները վաճառքի ենթակայ են եւ յարմար են ձեր տուեալ նպատակներին։ Դուք էք կրում ամբողջ պատասխանատուութիւնը ինչպէս ձեր նպատակների համար Ծառայութիւնների ընտրութեան, այնպէս էլ Ծառայութիւնների որակի եւ արդիւնաւէտութեան առումով։ Որոշ աւրէնսդրութիւններ չեն թոյլատրում բացառութիւններ կամ սահմանափակումներ ենթադրուող երաշխիքների վրայ, այնպէս որ այս բացառութիւնները կարող են ձեզ չվերաբերել:</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cache-table-name
hye
Սեղանի անուանումը
en-US
Table name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-result-list
hye
Աղիւսակների ցուցակ․({ $list })
en-US
List of tables: { $list }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning
hye
"{ $executable }"-ը մշակուող նիշ է: Կարող է պարունակել վիրուսներ կամ վնասակար այլագիր, որը կարող է վնասել ձեր համակարգիչը: Զգուշաւրէն բացէք այս նիշը: Վստահ էք,որ ցանկանու՞մ էք գործադրել "{ $executable }"­-ը:
en-US
“{ $executable }” is an executable file. Executable files may contain viruses or other malicious code that could harm your computer. Use caution when opening this file. Are you sure you want to launch “{ $executable }”?
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-file-executable-security-warning-title
hye
Բացե՞լ Մշակուող նիշը։
en-US
Open Executable File?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-handshake-failure-alert
hye
SSL հանգոյցին չյաջողուեց պայմանաւորուել հարմար անվտանգութեան յարաչափերի համար։
en-US
SSL peer was unable to negotiate an acceptable set of security parameters.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-illegal-parameter-alert
hye
SSL հանգոյցը մերժեց handshake հաղորդագրութիւնը անընդունելի բովանդակութեան համար։
en-US
SSL peer rejected a handshake message for unacceptable content.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-editor-alt-text-textarea.placeholder
hye
Warning: Source string is missing
en-US
For example, “A young man sits down at a table to eat a meal”
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.