Transvision

Displaying 111 results for the string system in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
pl
Dalsze aktualizacje na tym systemie nie są możliwe. <label data-l10n-name="unsupported-link">Więcej informacji</label>.
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby skopiować hasło, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby zmienić dane logowania witryny, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message2-win
pl
Aby zmienić hasło, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To edit your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby wyeksportować dane logowania witryn, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-win
pl
Aby wyeksportować hasła, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To export your passwords, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby wyświetlić hasło, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
pl
Nie udało się zainstalować dodatku z powodu błędu systemu plików.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
pl
Używa systemowych ustawień przycisków, menu i okien.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
pl
Motyw systemu — automatyczny
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
pl
Używany system operacyjny nie jest zgodny z najnowszą wersją przeglądarki { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
pl
Nie można uaktualnić — system jest niezgodny
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
pl
Mozilla nie rozpoznaje tego wystawcy certyfikatu. Mógł zostać dodany przez system operacyjny lub administratora.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
pl
Zawsze otwieraj w przeglądarce systemowej
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-use-system-default.label
pl
Otwórz w przeglądarce systemowej
en-US
Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
pl
Używa motywu systemu operacyjnego do wyświetlania przycisków, menu i okien.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
pl
Motyw systemu
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
pl
Używa motywu systemu operacyjnego do wyświetlania przycisków, menu i okien.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
pl
Dzięki naszej społeczności { -brand-short-name } jest przetłumaczony na ponad 90 języków. Wygląda na to, że komputer używa innego języka ({ $systemLanguage }) niż { -brand-short-name } ({ $appLanguage }).
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
pl
System zakładek i historii nie będzie działał, ponieważ jeden z plików programu { -brand-short-name } jest używany przez inną aplikację. Niektóre programy związane z bezpieczeństwem mogą powodować ten problem.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
pl
Uniemożliwienie agentowi domyślnej przeglądarki wykonywania jakichkolwiek działań. Dotyczy tylko systemu Windows, inne platformy nie mają agenta.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
pl
Wyłączenie funkcji ponownego uruchomienia w trybie awaryjnym. Uwaga: użycie klawisza Shift do przejścia do trybu awaryjnego można wyłączyć w systemie Windows tylko za pomocą Group Policy.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
pl
Uniemożliwienie przeglądarce instalowania i aktualizowania dodatków systemowych.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-UseSystemPrintDialog
pl
Drukowanie za pomocą systemowego okna drukowania.
en-US
Print using the system print dialog.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
pl
Kolory systemowe
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
pl
Używaj systemowych ustawień serwerów proxy
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-wpad.label
pl
Używaj systemowego ustawienia automatycznego wykrywania serwerów proxy
en-US
Use system Web Proxy Auto-Discovery setting
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
pl
innych systemów pisma
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • fxaPairDevice.ftl
fxa-qrcode-pair-step2-signin
pl
2. Przejdź do menu (<img data-l10n-name="ios-menu-icon"/> w systemie iOS lub <img data-l10n-name="android-menu-icon"/> na Androidzie) i stuknij <strong>Synchronizuj i zachowuj dane</strong>
en-US
2. Go to the menu (<img data-l10n-name="ios-menu-icon"/> on iOS or <img data-l10n-name="android-menu-icon"/> on Android) and tap <strong>Sync and save data</strong>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Użyj domyślnej aplikacji systemu macOS [windows] Użyj domyślnej aplikacji systemu Windows *[other] Użyj domyślnej aplikacji systemu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
pl
Ustawienia te są specjalnie dostosowane do specyfikacji tego komputera i systemu operacyjnego.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
pl
System nazw domen (DNS) poprzez HTTPS wysyła zapytanie o nazwę domeny przez zaszyfrowane połączenie, tworząc zabezpieczony serwer DNS i utrudniając innym podejrzenie, jaką witrynę zaraz otworzysz.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
pl
System nazw domen (DNS) poprzez HTTPS wysyła zapytanie o nazwę domeny przez zaszyfrowane połączenie, zapewniając zabezpieczony serwer DNS i utrudniając innym podejrzenie, jaką witrynę zaraz otworzysz.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
pl
{ -brand-short-name } będzie zawsze używał zabezpieczonego serwera DNS. Przed użyciem systemowego serwera DNS zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zagrożeniu bezpieczeństwa.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
pl
Automatycznie zmieniaj tła i treści witryn na podstawie ustawień systemu i motywu przeglądarki { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
pl
Aby utworzyć hasło główne, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows. Pomaga to chronić bezpieczeństwo Twoich kont.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
pl
To ustawienie będzie obowiązywać dla wszystkich kont systemu Windows i profilów programu { -brand-short-name } używających tej instalacji.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
pl
Używaj ustawień systemu operacyjnego dla języka „{ $localeName }” do formatowania dat, czasu, liczb i miar
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
pl
Ta preferencja została wyłączona w systemie Windows. Aby ją zmienić, przejdź do <a data-l10n-name="startup-link">Autostartu</a> w ustawieniach systemu.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • profile • default-bookmarks.ftl
default-bookmarks-bugzilla
pl
System obsługi błędów Mozilli
en-US
Mozilla Bug Tracker
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
pl
Użyj ustawień systemu operacyjnego
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthCheckboxLin
pl
Wymagaj uwierzytelnienia w systemie Linux przed wypełnieniem, wyświetleniem lub zmianą zachowanych danych kart płatniczych.
en-US
Require Linux authentication to autofill, view, or edit stored credit cards.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthCheckboxMac
pl
Wymagaj uwierzytelnienia w systemie macOS przed wypełnieniem, wyświetleniem lub zmianą zachowanych danych kart płatniczych.
en-US
Require macOS authentication to autofill, view, or edit stored credit cards.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthCheckboxWin
pl
Wymagaj uwierzytelnienia w systemie Windows przed wypełnieniem, wyświetleniem lub zmianą zachowanych danych kart płatniczych.
en-US
Require Windows authentication to autofill, view, or edit stored credit cards.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogLin
pl
Aby zmienić ustawienia uwierzytelniania, wprowadź swoje dane logowania do systemu Linux.
en-US
To change the authentication settings, enter your Linux login credentials.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
autofillReauthOSDialogWin
pl
Aby zmienić ustawienia uwierzytelniania, wprowadź swoje dane logowania do systemu Windows.
en-US
To change the authentication settings, enter your Windows login credentials.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
pl
Kreator ten przeprowadzi proces instalacji programu $BrandFullNameDA.\n\nZalecane jest zamknięcie wszystkich działających aplikacji przed rozpoczęciem instalacji. Umożliwi to wprowadzenie wymaganych zmian do plików systemowych bez potrzeby ponownego uruchamiania komputera.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
pl
systemowa
en-US
system
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.dns.basic
pl
Systemowe
en-US
System
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceDetails.browserAndOS
pl
%1$S w systemie %2$S
en-US
%1$S on %2$S
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
pl
Systemowych arkuszy stylów nie można wyłączyć
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.androidElementPicker.mac.tooltip
pl
Wskaż element na telefonie z systemem Android (%1$S lub %2$S)
en-US
Pick an element from the Android phone (%1$S or %2$S)
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.androidElementPicker.tooltip
pl
Wskaż element na telefonie z systemem Android (%S)
en-US
Pick an element from the Android phone (%S)
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
pl
Ten dokument nie może zostać wyświetlony, dopóki nie zostanie zainstalowany Menedżer zabezpieczeń (PSM). Pobierz i zainstaluj Menedżer zabezpieczeń (PSM) i spróbuj ponownie, lub skontaktuj się z administratorem systemu.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
pl
Wywoływanie metody „navigator.requestMediaKeySystemAccess()” (z „%S”) bez przekazania parametru „MediaKeySystemConfiguration” zawierającego „audioCapabilities” lub „videoCapabilities” jest przestarzałe i wkrótce nie będzie obsługiwane.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
pl
Wywoływanie metody „navigator.requestMediaKeySystemAccess()” (z „%S”) z parametrem „MediaKeySystemConfiguration” zawierającym „audioCapabilities” lub „videoCapabilities”, jednak bez „contentType”, z ciągiem znaków „codecs” jest przestarzałe i wkrótce nie będzie obsługiwane.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
pl
Wideo na tej stronie nie może zostać odtworzone. System operacyjny może nie mieć odpowiednich kodeków: %S.
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
pl
Wideo na tej stronie nie może zostać odtworzone. System operacyjny ma zainstalowaną nieobsługiwaną wersję „libavcodec”.
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
pl
Koniec pliku wewnątrz identyfikatora systemowego.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
pl
Oczekiwano identyfikatora systemowego, ale doctype się skończył.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
pl
„>” w identyfikatorze systemowym.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
pl
Brak spacji między słowem kluczowym „SYSTEM” a cudzysłowem w doctype.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
pl
Brak spacji między identyfikatorami publicznym a systemowym w doctype.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
pl
eval() i podobne zastosowania nie są dozwolone w procesie nadrzędnym ani w kontekstach systemowych (zablokowano użycie w „%1$S”)
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales netwerk • necko.properties
TrackerUriBlocked
pl
System blokowania treści zablokował zasób pod adresem „%1$S”.
en-US
The resource at “%1$S” was blocked because content blocking is enabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
pl
CRL wystawcy tego certyfikatu utraciła ważność. Należy ją uaktualnić lub sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
pl
Certyfikat wystawcy certyfikatu utracił ważność. Należy sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
pl
Zamiast certyfikatów systemowych %S używa magazynu CA organizacji Mozilla, aby weryfikować bezpieczeństwo połączeń. Połączenie nie jest uznawane za bezpieczne, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub sieciowe przechwytuje połączenie z certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez organizację certyfikującą nieobecną w magazynie CA organizacji Mozilla.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
pl
Certyfikat serwera utracił ważność (należy poprawić czas systemowy, jeśli jest nieprawidłowy)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
pl
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zainstalować to uaktualnienie. Proszę skontaktować się z administratorem systemu.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
pl
{ -brand-short-name } użytkownika { $user } w systemie { $system }
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
pl
OpenH264 Video Codec dostarczony przez Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutLogging.ftl
about-logging-preset-windows-description
pl
Moduły do diagnozowania problemów występujących tylko w systemie Microsoft Windows
en-US
Log modules to diagnose issues specific to Microsoft Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
pl
OpenH264 Video Codec dostarczony przez Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-windows-file-dialog
pl
Okno otwierania pliku w systemie Windows
en-US
Windows File Dialog
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-utility-actor-windows-utils
pl
Narzędzia systemu Windows
en-US
Windows Utils
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-4
pl
<strong>Usługi dostarczane są w stanie, „w jakim są”. { -vendor-short-name }, współpracownicy, licencjodawcy i dystrybutorzy nie udzielają żadnych gwarancji, zarówno wyraźnych, jak i domniemanych, że usługi te spełniają twoje oczekiwania. Ponosisz zatem całkowite ryzyko w kwestii wyboru usług odpowiednich dla twoich celów, jak też w kwestii ich jakości i wydajności. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na takie wyłączenie lub ograniczenie domniemanych gwarancji, tak więc to zaprzeczenie może nie obowiązywać.</strong>
en-US
<strong>The Services are provided “as-is.” { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors, disclaim all warranties, whether express or implied, including without limitation, warranties that the Services are merchantable and fit for your particular purposes. You bear the entire risk as to selecting the Services for your purposes and as to the quality and performance of the Services. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of implied warranties, so this disclaimer may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-5
pl
<strong>Z wyjątkiem wymogów prawnych, { -vendor-short-name }, współpracownicy, licencjodawcy ani dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody — pośrednie, wyjątkowe, przypadkowe, będące skutkiem czegoś, karne, moralne, czy wyjątkowe szkody wynikłe z lub w jakikolwiek sposób powiązane z korzystaniem z programu { -brand-short-name } i usług. Zgodnie z tymi zasadami łączna odpowiedzialność nie może przekroczyć wartości 500 (pięciuset) dolarów amerykańskich. Niektóre systemy prawne nie zezwalają na takie wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód, tak więc to wyłączenie i ograniczenie może nie obowiązywać.</strong>
en-US
<strong>Except as required by law, { -vendor-short-name }, its contributors, licensors, and distributors will not be liable for any indirect, special, incidental, consequential, punitive, or exemplary damages arising out of or in any way relating to the use of { -brand-short-name } and the Services. The collective liability under these terms will not exceed $500 (five hundred dollars). Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of certain damages, so this exclusion and limitation may not apply to you.</strong>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-os
pl
System operacyjny
en-US
OS
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-os-theme
pl
Motyw systemu operacyjnego
en-US
OS Theme
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-rosetta
pl
Używa systemu Rosetta
en-US
Rosetta Translated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
pl
Zablokowane dla używanej wersji systemu operacyjnego.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-subsys-id
pl
ID podsystemu
en-US
Subsys ID
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
pl
Seccomp-BPF (filtrowanie wywołań systemowych)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
pl
Ustawienia regionalne systemu
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
pl
System operacyjny
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
media-key-system-name
pl
Nazwa systemu kluczy
en-US
Key System Name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
pl
Odrzucone wywołania systemowe
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-number
pl
Wywołanie systemowe
en-US
Syscall
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
pl
Wczytaj ponownie z informacjami o systemie
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
pl
Wczytaj ponownie z informacjami o systemie
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
pl
Wczytywanie informacji o systemie
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.title
pl
Wczytywanie informacji o systemie
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
pl
Ten typ modułu jest wczytywany podczas otwierania systemowego okna otwierania plików.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-preferred-platform-uv-attempts
pl
Próby weryfikacji użytkownika preferowanego systemu
en-US
Preferred platform user verification attempts
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-plat
pl
Urządzenie systemowe
en-US
Platform device
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-text-not-available
pl
Niedostępne dla tego systemu.
en-US
Not available on this platform.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-intro
pl
Na tej stronie wyświetlane są ostatnie komunikaty wysłane przez system Windows do okien przeglądarki { -brand-short-name }. Pogrubiony wpis reprezentuje to okno. Proszę pamiętać, że na tej stronie wyświetlane są najnowsze komunikaty w chwili jej wczytania. Wyświetlenie aktualnych wymaga jej odświeżenia.
en-US
This page shows the most recent messages sent by Windows to the { -brand-short-name } browser windows. The bolded entry represents this window. Note that this page shows the most recent messages at the time the page was loaded; to see current ones you will need to refresh the page.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWindowsMessages.ftl
windows-messages-page-title
pl
Informacje o komunikatach systemu Windows
en-US
Windows Messages Information
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-clipboardRead
pl
Odczytywanie schowka systemowego (kopiowanych danych)
en-US
Get data from the clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensionPermissions.ftl
webext-perms-description-clipboardWrite
pl
Dodawanie danych do schowka systemowego (kopiowanych danych)
en-US
Input data to the clipboard
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • processTypes.ftl
process-type-utility-actor-windows-file-dialog
pl
Narzędziowy okna otwierania pliku w systemie Windows
en-US
Utility Windows File Dialog
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • processTypes.ftl
process-type-utility-actor-windows-utils
pl
Narzędziowy narzędzi systemu Windows
en-US
Utility Windows Utils
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
pl
Zamiast certyfikatów systemowych { -brand-short-name } używa magazynu CA organizacji Mozilla, aby weryfikować bezpieczeństwo połączeń. Połączenie nie jest uznawane za bezpieczne, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub sieciowe przechwytuje połączenie z certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez organizację certyfikującą nieobecną w magazynie CA organizacji Mozilla.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
pl
{ -brand-short-name } wykrył problem i nie wczytał „<b>{ $hostname }</b>”. Witryna jest źle skonfigurowana lub zegar systemowy ma ustawioną nieprawidłową datę.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Upewnij się, że urządzenie ma ustawioną prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych. Następnie spróbuj otworzyć witrynę „<b>{ $hostname }</b>” ponownie.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
pl
Jeśli wskazania zegara systemowego są prawidłowe, to problem leży prawdopodobnie po stronie witryny i nie masz możliwości jego rozwiązania. Możesz powiadomić administratora witryny o problemie.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, co uniemożliwia programowi { -brand-short-name } nawiązania bezpiecznego połączenia. Aby odwiedzić witrynę „<b>{ $hostname }</b>”, ustaw prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych, a następnie odśwież „<b>{ $hostname }</b>”.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
pl
CRL wystawcy tego certyfikatu utraciła ważność. Należy ją uaktualnić lub sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
pl
Certyfikat wystawcy certyfikatu utracił ważność. Należy sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
pl
Drukuj za pomocą okna systemowego
en-US
Print using the system dialog

Displaying 82 results for the string system in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
pl
Aktualizacje zablokowane przez administratora komputera.
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
pl
Dalsze aktualizacje na tym systemie nie są możliwe. <label data-l10n-name="unsupported-link">Więcej informacji</label>.
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
pl
{ -brand-short-name } ma funkcję automatycznie zwalniającą karty, aby zapobiec awariom programu z powodu niewystarczającej pamięci, kiedy na komputerze jest mało dostępnej pamięci. Następna karta do zwolnienia jest wybierana na podstawie kilku cech. Ta strona pokazuje, jak { -brand-short-name } ustala priorytety kart i która karta zostanie zwolniona po spełnieniu warunków. Można ręcznie wywołać zwolnienie karty klikając przycisk <em>Zwolnij</em> poniżej.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-domain-blocked-by-policy
pl
Administrator komputera nie pozwolił tej witrynie zapytać o zgodę na instalację oprogramowania.
en-US
Your system administrator prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
pl
Dodatek { $addonName } ({ $addonId }) został zablokowany przez administratora komputera.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
pl
Nie udało się zainstalować dodatku z powodu błędu systemu plików.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-disabled-locked
pl
Instalacja oprogramowania została wyłączona przez administratora komputera.
en-US
Software installation has been disabled by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-description
pl
Używa systemowych ustawień przycisków, menu i okien.
en-US
Follow the operating system setting for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-default-theme-name-auto
pl
Motyw systemu — automatyczny
en-US
System theme — auto
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
pl
Używany system operacyjny nie jest zgodny z najnowszą wersją przeglądarki { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
pl
Nie można uaktualnić — system jest niezgodny
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
pl
Mozilla nie rozpoznaje tego wystawcy certyfikatu. Mógł zostać dodany przez system operacyjny lub administratora.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-always-use-system-default.label
pl
Zawsze otwieraj w przeglądarce systemowej
en-US
Always Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-use-system-default.label
pl
Otwórz w przeglądarce systemowej
en-US
Open In System Viewer
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-description-system.aria-description
pl
Używa motywu systemu operacyjnego do wyświetlania przycisków, menu i okien.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-label-system
pl
Motyw systemu
en-US
System theme
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-tooltip-system.title
pl
Używa motywu systemu operacyjnego do wyświetlania przycisków, menu i okien.
en-US
Follow the operating system theme for buttons, menus, and windows.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
pl
Dzięki naszej społeczności { -brand-short-name } jest przetłumaczony na ponad 90 języków. Wygląda na to, że komputer używa innego języka ({ $systemLanguage }) niż { -brand-short-name } ({ $appLanguage }).
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
pl
System zakładek i historii nie będzie działał, ponieważ jeden z plików programu { -brand-short-name } jest używany przez inną aplikację. Niektóre programy związane z bezpieczeństwem mogą powodować ten problem.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSystemAddonUpdate
pl
Uniemożliwienie przeglądarce instalowania i aktualizowania dodatków systemowych.
en-US
Prevent the browser from installing and updating system add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-UseSystemPrintDialog
pl
Drukowanie za pomocą systemowego okna drukowania.
en-US
Print using the system print dialog.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-use-system.label
pl
Kolory systemowe
en-US
Use system colors
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-system.label
pl
Używaj systemowych ustawień serwerów proxy
en-US
Use system proxy settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-wpad.label
pl
Używaj systemowego ustawienia automatycznego wykrywania serwerów proxy
en-US
Use system Web Proxy Auto-Discovery setting
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
pl
innych systemów pisma
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
pl
{ PLATFORM() -> [macos] Użyj domyślnej aplikacji systemu macOS [windows] Użyj domyślnej aplikacji systemu Windows *[other] Użyj domyślnej aplikacji systemu }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-use-recommended-settings-desc
pl
Ustawienia te są specjalnie dostosowane do specyfikacji tego komputera i systemu operacyjnego.
en-US
These settings are tailored to your computer’s hardware and operating system.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
pl
System nazw domen (DNS) poprzez HTTPS wysyła zapytanie o nazwę domeny przez zaszyfrowane połączenie, tworząc zabezpieczony serwer DNS i utrudniając innym podejrzenie, jaką witrynę zaraz otworzysz.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
pl
System nazw domen (DNS) poprzez HTTPS wysyła zapytanie o nazwę domeny przez zaszyfrowane połączenie, zapewniając zabezpieczony serwer DNS i utrudniając innym podejrzenie, jaką witrynę zaraz otworzysz.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-desc
pl
{ -brand-short-name } będzie zawsze używał zabezpieczonego serwera DNS. Przed użyciem systemowego serwera DNS zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zagrożeniu bezpieczeństwa.
en-US
{ -brand-short-name } will always use secure DNS. You’ll see a security risk warning before we use your system DNS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
pl
Automatycznie zmieniaj tła i treści witryn na podstawie ustawień systemu i motywu przeglądarki { -brand-short-name }.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
pl
W przeglądarce { -brand-short-name } wystąpił błąd i nie zachowano tej zmiany. Zauważ, że zmiana tego ustawienia aktualizacji wymaga uprawnienia do zapisu do poniższego pliku. Ty lub administrator komputera może móc rozwiązać błąd przez udzielenie grupie „Użytkownicy” pełnej kontroli nad tym plikiem. Nie można zapisać do pliku: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
pl
Używaj ustawień systemu operacyjnego dla języka „{ $localeName }” do formatowania dat, czasu, liczb i miar
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
pl
Ta preferencja została wyłączona w systemie Windows. Aby ją zmienić, przejdź do <a data-l10n-name="startup-link">Autostartu</a> w ustawieniach systemu.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-passkey-settings-label
pl
Zarządzaj kluczami dostępu w ustawieniach urządzenia
en-US
Manage passkeys in system settings
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cryptominer-tab-content
pl
Te elementy wykorzystują moc obliczeniową Twojego komputera do generowania cyfrowych walut. Skrypty generujące kryptowaluty rozładowują baterię, spowalniają komputer i mogą zwiększyć rachunek za prąd. <a data-l10n-name="learn-more-link">Więcej informacji</a>
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cryptominers
pl
Te elementy wykorzystują moc obliczeniową Twojego komputera do generowania cyfrowych walut. Skrypty generujące kryptowaluty rozładowują baterię, spowalniają komputer i mogą zwiększyć rachunek za prąd.
en-US
Cryptominers use your system’s computing power to mine digital money. Cryptomining scripts drain your battery, slow down your computer, and can increase your energy bill.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-pipe-wire-portal
pl
Użyj ustawień systemu operacyjnego
en-US
Use operating system settings
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
pl
Kreator ten przeprowadzi proces instalacji programu $BrandFullNameDA.\n\nZalecane jest zamknięcie wszystkich działających aplikacji przed rozpoczęciem instalacji. Umożliwi to wprowadzenie wymaganych zmian do plików systemowych bez potrzeby ponownego uruchamiania komputera.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.system
pl
systemowa
en-US
system
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.dns.basic
pl
Systemowe
en-US
System
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-visibility-toggle-system.tooltiptext
pl
Systemowych arkuszy stylów nie można wyłączyć
en-US
System style sheets can’t be disabled
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
pl
Ten dokument nie może zostać wyświetlony, dopóki nie zostanie zainstalowany Menedżer zabezpieczeń (PSM). Pobierz i zainstaluj Menedżer zabezpieczeń (PSM) i spróbuj ponownie, lub skontaktuj się z administratorem systemu.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCapabilitiesDeprecatedWarning
pl
Wywoływanie metody „navigator.requestMediaKeySystemAccess()” (z „%S”) bez przekazania parametru „MediaKeySystemConfiguration” zawierającego „audioCapabilities” lub „videoCapabilities” jest przestarzałe i wkrótce nie będzie obsługiwane.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) without passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
pl
Wywoływanie metody „navigator.requestMediaKeySystemAccess()” (z „%S”) z parametrem „MediaKeySystemConfiguration” zawierającym „audioCapabilities” lub „videoCapabilities”, jednak bez „contentType”, z ciągiem znaków „codecs” jest przestarzałe i wkrótce nie będzie obsługiwane.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaPlatformDecoderNotFound
pl
Wideo na tej stronie nie może zostać odtworzone. System operacyjny może nie mieć odpowiednich kodeków: %S.
en-US
The video on this page can’t be played. Your system may not have the required video codecs for: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
pl
Wideo na tej stronie nie może zostać odtworzone. System operacyjny ma zainstalowaną nieobsługiwaną wersję „libavcodec”.
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInSystemId
pl
Koniec pliku wewnątrz identyfikatora systemowego.
en-US
End of file inside system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
pl
Oczekiwano identyfikatora systemowego, ale doctype się skończył.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errGtInSystemId
pl
„>” w identyfikatorze systemowym.
en-US
“>” in system identifier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
pl
Brak spacji między słowem kluczowym „SYSTEM” a cudzysłowem w doctype.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
pl
Brak spacji między identyfikatorami publicznym a systemowym w doctype.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
pl
eval() i podobne zastosowania nie są dozwolone w procesie nadrzędnym ani w kontekstach systemowych (zablokowano użycie w „%1$S”)
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
pl
CRL wystawcy tego certyfikatu utraciła ważność. Należy ją uaktualnić lub sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_EXPIRED_ISSUER_CERTIFICATE
pl
Certyfikat wystawcy certyfikatu utracił ważność. Należy sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM3
pl
Zamiast certyfikatów systemowych %S używa magazynu CA organizacji Mozilla, aby weryfikować bezpieczeństwo połączeń. Połączenie nie jest uznawane za bezpieczne, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub sieciowe przechwytuje połączenie z certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez organizację certyfikującą nieobecną w magazynie CA organizacji Mozilla.
en-US
%S uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
autoConfigMsg
pl
Nie udało się uruchomić programu Netscape.cfg/AutoConfig. Proszę skontaktować się z administratorem. \nBłąd: nie udało się %S:
en-US
Netscape.cfg/AutoConfig failed. Please contact your system administrator. \n Error: %S failed:
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
readConfigMsg
pl
Nie udało się odczytać pliku konfiguracji. Proszę skontaktować się z administratorem.
en-US
Failed to read the configuration file. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2153390069
pl
Certyfikat serwera utracił ważność (należy poprawić czas systemowy, jeśli jest nieprawidłowy)
en-US
Server certificate has expired (please adjust your system clock to the correct date and time if it is incorrect)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
pl
Nie masz wystarczających uprawnień, aby zainstalować to uaktualnienie. Proszę skontaktować się z administratorem systemu.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • services • accounts.ftl
account-client-name
pl
{ -brand-short-name } użytkownika { $user } w systemie { $system }
en-US
{ $user }’s { -brand-short-name } on { $system }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-name
pl
OpenH264 Video Codec dostarczony przez Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-name
pl
OpenH264 Video Codec dostarczony przez Cisco Systems, Inc.
en-US
OpenH264 Video Codec provided by Cisco Systems, Inc.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
pl
Zablokowane dla używanej wersji systemu operacyjnego.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
has-seccomp-bpf
pl
Seccomp-BPF (filtrowanie wywołań systemowych)
en-US
Seccomp-BPF (System Call Filtering)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-prefs-system-locales
pl
Ustawienia regionalne systemu
en-US
System Locales
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
intl-os-title
pl
System operacyjny
en-US
Operating System
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
media-key-system-name
pl
Nazwa systemu kluczy
en-US
Key System Name
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-log-title
pl
Odrzucone wywołania systemowe
en-US
Rejected System Calls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-user-namespaces-unavailable
pl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $status } — This feature is not allowed by your system. This can restrict security features of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload
pl
Wczytaj ponownie z informacjami o systemie
en-US
Reload with system info
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-button-reload.title
pl
Wczytaj ponownie z informacjami o systemie
en-US
Reload with system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.alt
pl
Wczytywanie informacji o systemie
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-loading-data.title
pl
Wczytywanie informacji o systemie
en-US
Loading system information
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
pl
Ten typ modułu jest wczytywany podczas otwierania systemowego okna otwierania plików.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-connection
pl
Zamiast certyfikatów systemowych { -brand-short-name } używa magazynu CA organizacji Mozilla, aby weryfikować bezpieczeństwo połączeń. Połączenie nie jest uznawane za bezpieczne, jeśli oprogramowanie antywirusowe lub sieciowe przechwytuje połączenie z certyfikatem bezpieczeństwa wystawionym przez organizację certyfikującą nieobecną w magazynie CA organizacji Mozilla.
en-US
{ -brand-short-name } uses the Mozilla CA store to verify that a connection is secure, rather than certificates supplied by the user’s operating system. So, if an antivirus program or a network is intercepting a connection with a security certificate issued by a CA that is not in the Mozilla CA store, the connection is considered unsafe.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-clock
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Upewnij się, że urządzenie ma ustawioną prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych. Następnie spróbuj otworzyć witrynę „<b>{ $hostname }</b>” ponownie.
en-US
Your computer clock is set to { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }. Make sure your computer is set to the correct date, time, and time zone in your system settings, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
pl
Zegar systemowy jest ustawiony na { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, co uniemożliwia programowi { -brand-short-name } nawiązania bezpiecznego połączenia. Aby odwiedzić witrynę „<b>{ $hostname }</b>”, ustaw prawidłową datę, czas i strefę czasową w ustawieniach systemowych, a następnie odśwież „<b>{ $hostname }</b>”.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unknown-socket-type-psm-installed
pl
Należy sprawdzić, czy zainstalowany jest menedżer zabezpieczeń (PSM).
en-US
Check to make sure your system has the Personal Security Manager installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
pl
CRL wystawcy tego certyfikatu utraciła ważność. Należy ją uaktualnić lub sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-expired-issuer-certificate
pl
Certyfikat wystawcy certyfikatu utracił ważność. Należy sprawdzić czas i datę w systemie.
en-US
The certificate issuer’s certificate has expired. Check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-system-dialog-link
pl
Drukuj za pomocą okna systemowego
en-US
Print using the system dialog
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.