Transvision

Displaying 9 results for the string screen in mk:

Entity mk en-US
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
mk
Ве молиме проверете ја вашата Интернет-врска. Ако можете да се поврзете на Интернет, тогаш можно е да има привремен проблем со сервисот { -screenshots-brand-name }.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
mk
Ајдее! { -screenshots-brand-name } излезе од контрола.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
mk
Не можевме да ја зачуваме вашата слика бидејќи има проблем со сервисот { -screenshots-brand-name }. Ве молиме обидете се повторно подоцна.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
mk
Вашата слика беше ископирана во меморија. Притиснете { screenshots-meta-key }-V за да ја вметнете.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
mk
Врската до вашата слика е ископирана во меморија. Притиснете { screenshots-meta-key }-V за да ја вметнете.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
mk
{ -screenshots-brand-name } е деактивиран во текот на Приватното прелистување
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
mk
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-enterfullscreen-button.aria-label
mk
Full Screen
en-US
Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-exitfullscreen-button.aria-label
mk
Exit Full Screen
en-US
Exit Full Screen

Displaying 119 results for the string screen in en-US:

Entity mk en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fullscreen.label
mk
На цел екран
en-US
Full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
full-screen-exit.label
mk
Излез од режим на цел екран
en-US
Exit Full Screen Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-button
mk
Излези од приказ на цел екран (Esc)
en-US
Exit Full Screen (Esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-mac-button
mk
Излези од приказ на цел екран (Esc)
en-US
Exit Full Screen (esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
mk
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> сега се прикажува на цел екран
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
mk
Овој документ сега се прикажува на цел екран
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-all-windows-shared
mk
Сите видливи прозорци на вашиот екран ќе бидат споделени.
en-US
All visible windows on your screen will be shared.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-select-window-or-screen.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Window or screen:
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-screenshot
mk
Warning: Source string is missing
en-US
screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-screenshot3
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
mk
Го споделувате целиот екран. Другите луѓе може да видат кога ќе се префрлите на ново јазиче.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
mk
Го блокиравте споделувањето на екранот од страна на ова мрежно место.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-screen-notification-anchor.tooltiptext
mk
Менаџирајте го споделувањето на вашите прозорци или екран со ова место
en-US
Manage sharing your windows or screen with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-fullscreen.label
mk
На цел екран
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen.label
mk
Исклучи цел екран
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-frame-screenshot.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-take-screenshot.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Take Screenshot
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-screenshot-copied
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot copied!
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-enter-full-screen.label
mk
На цел екран
en-US
Enter Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-exit-full-screen.label
mk
Исклучи цел екран
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-full-screen.label
mk
На цел екран
en-US
Full Screen
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-image-alt.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
A fox on the screen of a laptop computer waving. The laptop has a mouse plugged into it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxScreenshots
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Disable the Firefox Screenshots feature.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-content-description2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Choose what content you want on your { -firefox-home-brand-name } screen.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshot-toolbarbutton.tooltiptext
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Take a screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-details
mk
Ве молиме проверете ја вашата Интернет-врска. Ако можете да се поврзете на Интернет, тогаш можно е да има привремен проблем со сервисот { -screenshots-brand-name }.
en-US
Please check your Internet connection. If you are able to connect to the Internet, there may be a temporary problem with the { -screenshots-brand-name } service.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-connection-error-title
mk
Не можеме да пристапиме до вашите слики од екран.
en-US
We can’t connect to your screenshots.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-title.title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-copy-button-tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Copy screenshot to clipboard
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-title.title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-download-button-tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Download screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-generic-error-title
mk
Ајдее! { -screenshots-brand-name } излезе од контрола.
en-US
Whoa! { -screenshots-brand-name } went haywire.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-login-error-details
mk
Не можевме да ја зачуваме вашата слика бидејќи има проблем со сервисот { -screenshots-brand-name }. Ве молиме обидете се повторно подоцна.
en-US
We couldn’t save your shot because there is a problem with the { -screenshots-brand-name } service. Please try again later.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-image-copied-details
mk
Вашата слика беше ископирана во меморија. Притиснете { screenshots-meta-key }-V за да ја вметнете.
en-US
Your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-notification-link-copied-details
mk
Врската до вашата слика е ископирана во меморија. Притиснете { screenshots-meta-key }-V за да ја вметнете.
en-US
The link to your shot has been copied to the clipboard. Press {screenshots-meta-key}-V to paste.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-title
mk
{ -screenshots-brand-name } е деактивиран во текот на Приватното прелистување
en-US
{ -screenshots-brand-name } is disabled in Private Browsing Mode
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-retry-button-title.title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Retry screenshot
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-too-large-error-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Your screenshot was cropped because it was too large
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
mk
Ова не е обична веб-страница, па не можете да фатите слика од неа.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-title
mk
Не можеме да фатиме слика од оваа страница.
en-US
We can’t screenshot this page.
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
fullscreen
mk
На цел екран
en-US
Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
touchbar-fullscreen-exit
mk
Исклучи цел екран
en-US
Exit Fullscreen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-audio-capture-unsafe-delegation
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to listen to this tab’s audio and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to use your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-and-microphone-unsafe-delegation
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to your microphone and see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-screen-unsafe-delegation
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } permission to see your screen?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sharing Screen with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-sharing-screen.tooltiptext
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Your screen is being shared. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-item-screen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-pick-window-or-screen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Select window or screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-screen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can not allow permanent access to your screen.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-screen-system-menu.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
You are sharing a window or a screen. Click to control sharing.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-entire-screen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Entire screen
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-monitor
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screen { $monitorIndex }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-sharing-screen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
You are sharing your entire screen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
fullscreenButton.tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Display the window in full screen (%S)
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Exited DOM fullscreen: permission requests should not be issued while in DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.promptCanceled
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Canceled pending permission requests: permission requests should not be issued before entering DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
permission.screen.label
mk
Сподели го екранот
en-US
Share the screen
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorScreenshotNode.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot Node
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceAdderTouch2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Touch Screen
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshot
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Take a screenshot of the viewport
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.screenshotGeneratedFilename
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
toolbox.buttons.screenshot
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Take a screenshot of the entire page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-audio-tooltip.title
mk
Емитува звук на бленда кога се фаќаат слики од екран
en-US
Enables the camera audio sound when taking screenshot
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-only-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot to clipboard only
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-clipboard-tooltip2.title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Saves the screenshot directly to the clipboard
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-screenshot-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot Behavior
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardManual
mk
Warning: Source string is missing
en-US
True if you want to copy the screenshot instead of saving it to a file.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotCopied
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screenshot copied to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDPRManual
mk
Warning: Source string is missing
en-US
The device pixel ratio to use when taking the screenshot
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotDelayManual
mk
Warning: Source string is missing
en-US
The time to wait (in seconds) before the screenshot is taken
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotErrorCopying
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Error occurred while copying screenshot to clipboard.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileManual
mk
Warning: Source string is missing
en-US
True if the screenshot should save the file even when other options are enabled (eg. clipboard).
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
mk
Warning: Source string is missing
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageManual
mk
Warning: Source string is missing
en-US
True if the screenshot should also include parts of the webpage which are outside the current scrolled bounds.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotGeneratedFilename
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Screen Shot %1$S at %2$S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedDisabled
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because Fullscreen API is disabled by user preference.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFeaturePolicy
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because of FeaturePolicy directives.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedFocusedPlugin
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because a windowed plugin is focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHTMLDialog
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is a <dialog> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedLostWindow
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because we no longer have a window.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMouseEventOnlyLeftBtn
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was called from inside a mouse event handler not triggered by left mouse button.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotFocusedTab
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not in the currently focused tab.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInputDriven
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because Element.requestFullscreen() was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedPopoverOpen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because the element is already open as a popover.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozRequestFullScreenDeprecatedPrefixWarning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
mozRequestFullScreen() is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenchangeDeprecatedPrefixWarning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
onmozfullscreenchange is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozfullscreenerrorDeprecatedPrefixWarning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
onmozfullscreenerror is deprecated.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
OffscreenCanvasToBlobWarning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
OffscreenCanvas.toBlob() is deprecated. Use OffscreenCanvas.convertToBlob() instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pointing-device-touchscreen
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Touchscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • brandings.ftl
-screenshots-brand-name
mk
Firefox Screenshots
en-US
Firefox Screenshots
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-casting-button-label.aria-label
mk
Емитувај на екран
en-US
Cast to Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-enterfullscreen-button.aria-label
mk
Full Screen
en-US
Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-exitfullscreen-button.aria-label
mk
Exit Full Screen
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-picture-in-picture-explainer3
mk
Warning: Source string is missing
en-US
More screens are more fun. Play this video while you do other things.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Exit fullscreen (double-click or { $shortcut })
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-fullscreen-btn2.tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Fullscreen (double-click or { $shortcut })
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.