Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string release in hye:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
hye
Ներդրի բովանդակութեան ցուցադրումն անջատուած է, քանի որ այն անհամատեղելի է %S-ի եւ Ձեր մատչելիութեան ծրագրաշարի հետ։ Թարմացրէք Ձեր եկրանի ընթերցիչը կամ փոխարկէք Firefox Extended Support Release-ի։
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
hye
{ $channel -> [release] թողարկման տուեալ *[prerelease] նախաթողարկման տուեալ }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }

Displaying 9 results for the string release in en-US:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
hye
Կարդալ թողարկման գրառումները
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
hye
Սա մեր 100-րդ թողարկումն է: Շնորհակալութիւն մեզ աւգնելու համար ստեղծել աւելի լաւ եւ առողջ համացանց։
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
hye
Սա մեր { -brand-short-name }֊ի 100-րդ թողարկումն է: Շնորհակալութիւն <em>Ձեզ</em> մեզ աւգնելու համար ստեղծել աւելի լաւ, առողջ համացանց:
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
hye
Warning: Source string is missing
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
hye
Կարգաւորեք որոնիչի շարժիչ կարգաւորումները։ Այս քաղաքականութիւնը հասանելի է միայն Ընդլայնուած աջակցութեան թողարկման (ESR) տարբերակում։
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
hye
Ներդրի բովանդակութեան ցուցադրումն անջատուած է, քանի որ այն անհամատեղելի է %S-ի եւ Ձեր մատչելիութեան ծրագրաշարի հետ։ Թարմացրէք Ձեր եկրանի ընթերցիչը կամ փոխարկէք Firefox Extended Support Release-ի։
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-addon-button
hye
Թողարկման նշումներ
en-US
Release Notes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
hye
Թողարկման նշումները բեռնելիս սխալ է տեղի ունեցել։
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
hye
{ $channel -> [release] թողարկման տուեալ *[prerelease] նախաթողարկման տուեալ }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.