Transvision

Filter by folder:

Show all results browser toolkit

Displaying 2 results for the string release in hy-AM:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
hy-AM
Ներդիրի ցուցադրումը անջատված է, քանի որ այն անհամատեղելի է %S-ի և ձեր մատչելիության ծրագրի միջև: Թարմացրեք ձեր էկրանի ընթերցիչը կամ փոխարկեք Firefox Extended Support Release-ի:
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
hy-AM
{ $channel -> [release] թողարկման տվյալ *[prerelease] նախաթողարկման տվյալ }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }

Displaying 9 results for the string release in en-US:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
hy-AM
Կարդալ թողարկման գրառումները
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-subtitle
hy-AM
Սա մեր 100-րդ թողարկումն է: Շնորհակալություն, որ օգնում ենք մեզ կառուցել ավելի լավ և առողջ համացանց:
en-US
It’s our 100th release! Thanks for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thank-you-body
hy-AM
Սա { -brand-short-name }-ի 100-րդ թողարկումն է: <em>Շնորհակալություն</em>, որ օգնում եք մեզ կառուցել ավելի լավ և առողջ համացանց:
en-US
It’s our 100th release of { -brand-short-name }. Thank <em>you</em> for helping us build a better, healthier internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
hy-AM
Սա մեր 100-րդ թողարկումն է: Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք: Պահեք { -brand-short-name }-ը մոտակայքում՝ հաջորդ 100-ի համար)
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
hy-AM
Կարգավորե՛ք որոնիչի շարժիչ կարգավորումները: Այս քաղաքականությունը հասանելի է միայն Ընդլայնված աջակցության թողարկման (ESR) տարբերակում:
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
hy-AM
Ներդիրի ցուցադրումը անջատված է, քանի որ այն անհամատեղելի է %S-ի և ձեր մատչելիության ծրագրի միջև: Թարմացրեք ձեր էկրանի ընթերցիչը կամ փոխարկեք Firefox Extended Support Release-ի:
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-addon-button
hy-AM
Թողարկման նշումներ
en-US
Release Notes
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
release-notes-error
hy-AM
Հնարավոր չեղավ բացել թողարկման նշումները։
en-US
Sorry, but there was an error loading the release notes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-data-type
hy-AM
{ $channel -> [release] թողարկման տվյալ *[prerelease] նախաթողարկման տվյալ }
en-US
{ $channel -> [release] release data *[prerelease] pre-release data }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.