Transvision

Displaying 98 results for the string other in mr:

Entity mr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
mr
{ $count -> [one] { $count } लॉगिन काढायचे का? *[other] सर्व { $count } लॉगिन काढायचे का? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
mr
{ $count -> [one] { $count } लॉगिन *[other] { $count } लॉगिन्स }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय *[other] प्राधान्ये }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
mr
{ PLATFORM() -> [windows] एखादे वेगळे शोध इंजिन निवडण्यासाठी <a data-l10n-name="link-options">पर्याय</a> वर जा *[other] एखादे वेगळे शोध इंजिन निवडण्यासाठी <a data-l10n-name="link-options">प्राधान्य</a> वर जा }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब आपल्या जोडलेल्या साधनांपासून आला आहे *[other] { $tabCount } टॅब्स आपल्या जोडलेल्या साधनांपासून आल्या आहेत. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब { $deviceName } कडून आली आहे *[other] { $tabCount } टॅब्स { $deviceName } कडून आल्या आहेत. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब आली आहे *[other] { $tabCount } टॅब्स आल्या आहेत }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
mr
{ $addonCount -> [one] ही साईट { -brand-short-name } मध्ये ॲड-ऑन स्थापित करू इच्छिते: *[other] ही साईट { -brand-short-name } मध्ये { $addonCount } ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
mr
{ $addonCount -> [one] सूचना:ही साईट { -brand-short-name } मध्ये न तपासलेले ॲड-ऑन स्थापित करू इच्छिते: *[other] सूचना: ही साईट { -brand-short-name } मध्ये { $addonCount } न तपासलेले ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते.काळजीपूर्वक पुढे जा. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
mr
{ $addonCount -> [one] ॲड-ऑन डाउनलोड आणि सत्यापित करीत आहे *[other] { $addonCount } ॲड-ऑन्स् डाउनलोड आणि सत्यापित करीत आहे... }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
mr
{ $count -> [one] वाचनखूण नष्ट करा *[other] { $count } वाचनखूणा नष्ट करा }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
mr
{ $isVisible -> [true] साधनपट्टीवरील वाचनखुणा मेनू काढा *[other] साधनपट्टी मध्ये वाचनखुणा मेनू जोडा }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
mr
{ $isVisible -> [true] वाचनखूणांची बाजूपट्टी दृष्टीआड ठेवा *[other] वाचनखूणा साधनपट्टी दृष्य }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
mr
{ $isVisible -> [true] वाचनखूणांची साधनपट्टी दृष्टीआड ठेवा *[other] वाचनखूणा साधनपट्टी दृष्य }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय *[other] प्राधान्यक्रम }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
mr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name }ने ह्या स्थळाला पॉपअप पटल उघडण्यापासून प्रतिबंध केले आहे. *[other] { -brand-short-name }ने ह्या स्थळाला { $popupCount } पॉपअप पटलांना उघडण्यापासून प्रतिबंध केले आहे. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
mr
{ PLATFORM() -> [macos] इतिहास दाखवण्याकरिता खाली ओढा *[other] इतिहास दाखवण्यासाठी उजवी-क्लिक द्या किंवा खाली ओढा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
mr
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
mr
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
mr
{ $reportCount -> [one] एक क्रॅश अहवाल आपण सबमिट केलेला नाही *[other] आपण { $reportCount } क्रॅश अहवाल सबमिट केलेले नाहीत }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
mr
{ PLATFORM() -> [windows] बाहेर पडा *[other] बाहेर पडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय, वाचनखूणा, इतिहास, पासवर्ड व इतर माहिती येथून आयात करा: *[other] याअाधी वापरात असलेली आवडीनिवडी, वाचनखूणा, इतिहास, पासवर्ड व इतर) माहिती येथून आयात करा: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
mr
{ $total -> [one] { $total } तारा *[other] { $total } तारे }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
mr
{ $total -> [one] { $total } वापरकर्ता *[other] { $total } वापरकर्ते }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
mr
{ PLATFORM() -> [macos] Finder मध्ये दर्शवा *[other] समाविष्ट करणारे फोल्डर उघडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
mr
{ $tags -> [one] मेटा (1 टॅग) *[other] मेटा ({ $tags } टॅग) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
mr
{ $frames -> [one] { $type } प्रतिमा (अ‍ॅनिमेटेड, { $frames } फ्रेम) *[other] { $type } प्रतिमा (अ‍ॅनिमेटेड, { $frames } फ्रेम) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
mr
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
mr
{ $visits -> [0] नाही [one] होय, एकदा *[other] होय { $visits }वेळा }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
mr
{ $count -> [1] पृष्ठ नष्ट करा *[other] पृष्ठ नष्ट करा }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
mr
{ $count -> [one] एक घटक *[other] { $count } items }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
mr
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
mr
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
mr
{ $tabCount -> [one] जर आपण आता कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय केलेत, तर { $tabCount } कंटेनर टॅब बंद होईल. आपल्याला खरंच कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय करायचेत का? *[other] जर आपण आता कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय केलेत, तर { $tabCount } कंटेनर टॅब्स बंद होतील. आपल्याला खरंच कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय करायचेत का? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } कंटेनर टॅब बंद करा *[other] { $tabCount } कंटेनर टॅब्स बंद करा }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
mr
{ $count -> [one] जर आपण हा कंटेनर काढून टाकलात, तर { $count } कंटेनर टॅब बंद होइल. आपल्याला हा कंटेनर काढायचा आहे याबद्दल खात्री आहे का? *[other] जर आपण हा कंटेनर काढून टाकलात, तर { $count } कंटेनर टॅब बंद होतील. आपल्याला हा कंटेनर काढायचा आहे याबद्दल खात्री आहे का? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
mr
{ PLATFORM() -> [macos] निवडा *[other] चाळा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
mr
{ $num -> [one] { $num } ओळ *[other] { $num } ओळी }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
mr
{ $tabCount -> [1] सध्याच्या पृष्ठाचे वापर करा *[other] सध्याच्या पृष्ठांचा वापर करा }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } क्रॉस-साईट ट्रॅकिंग कुकी ({ $percentage }%) *[other] { $count } क्रॉस-साईट ट्रॅकिंग कुकी ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) *[other] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } फिंगरप्रिंटर ({ $percentage }%) *[other] { $count } फिंगरप्रिंटर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } सोशल मीडिया ट्रॅकर ({ $percentage }%) *[other] { $count } सोशल मीडिया ट्रॅकर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } ट्रॅकिंग मजकूर ({ $percentage }%) *[other] { $count } ट्रॅकिंग मजकूर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
mr
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (व { $tabCount } इतर टॅब) *[other] { $winTitle } (व { $tabCount } इतर टॅब्स्) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
mr
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
mr
{ $trackerCount -> [one] 1 अवरोधित *[other] { $trackerCount } अवरोधित }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
mr
{ $trackerCount -> [one] 1 अवरोधित *[other] { $trackerCount } अवरोधित }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
mr
{ $tabCount -> [one] टॅब बंद करा *[other] { $tabCount }टॅब बंद करा }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
mr
{ $tabCount -> *[other] आपण { $tabCount } टॅब उघडण्याचा प्रयत्न करीत आहात. पृष्ठा दाखल होतेवेळी त्यामुळे { -brand-short-name } हळु होऊ शकते. आपणास नक्की पुढे जायचे? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब सोबत एक ॲप्लिकेशन शेअर केले जात आहे *[other] { $tabCount } टॅब्ज सोबत ॲप्लिकेशन्स शेअर करत आहे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह टॅब शेअर करत आहे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह टॅब्स शेअर करत आहे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह कॅमेरा शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह कॅमेरा शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह माइक्रोफोन शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह माइक्रोफोन शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह पडदा शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह पडदा शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब सह पटल शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह पटल शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
mr
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } विंडो) *[other] { $appName } ({ $windowCount } विंडोज) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
mr
{ $nodeCount -> [one] { $nodeCount } नोड तपासत आहे *[other] { $nodeCount } नोड तपासत आहे }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
mr
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } रूल. *[other] { $ruleCount } रूल्स्. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.label
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय *[other] प्राधान्यक्रम }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-show-preferences.tooltiptext
mr
{ PLATFORM() -> [windows] या ॲड-ऑनचे पर्याय बदला *[other] या ॲड-ऑनचा प्राधान्यक्रम बदला }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Change this add-on’s options *[other] Change this add-on’s preferences }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-opendir
mr
{ PLATFORM() -> [macos] Finder मध्ये दाखवा [windows] फोल्डर उघडा *[other] निर्देशिका उघडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
mr
{ $rangePlural -> [one] { $range } मिनीट *[other] { $range } मिनीटे }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
mr
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-profile-dir
mr
{ PLATFORM() -> [linux] प्रोफाइल डिरेक्ट्री *[other] प्रोफाइल फोल्डर }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Profile Directory *[other] Profile Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
mr
{ $days -> [one] { $days } दिवस पूर्वी *[other] { $days } दिवसांपूर्वी }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
mr
{ $hours -> [one] { $hours } तास पूर्वी *[other] { $hours } तास पूर्वी }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
mr
{ $minutes -> [one] { $minutes } मिनीट पूर्वी *[other] { $minutes } मिनीटांपूर्वी }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
mr
{ $reports -> [one] सर्व क्रॅश अहवाल (दिलेल्या वेळ व्याप्तिमध्ये { $reports } उर्वरित क्रॅश समाविष्टीत) *[other] सर्व क्रॅश अहवाल (दिलेल्या वेळ व्याप्तिमध्ये { $reports } उर्वरित क्रॅश) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
mr
{ $days -> [one] क्रॅश रिपोर्ट्स, शेवटच्या { $days } दिवसकरिता *[other] क्रॅश रिपोर्ट्स, शेवटच्या { $days } दिवसांकरिता }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
show-dir-label
mr
{ PLATFORM() -> [macos] फाइंडरमध्ये दाखवा [windows] फोल्डर उघडा *[other] डिरेक्ट्रि उघडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder [windows] Open Folder *[other] Open Directory }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
mr
{ $downloadsCount -> [1] 1 डाउनलोड रद्द करा *[other] { $downloadsCount } डाउनलोड रद्द करा }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
mr
{ $downloadsCount -> [1] सर्व खाजगी ब्राउझिंग पटलांना बंद केल्यास, 1 डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की खाजगी ब्राउझिंग मोडमधून बाहेर पडायचे आहे? *[other] सर्व वैयक्तिक ब्राउझिंग पटलांना बंद केल्यास, { $downloadsCount } डाउनलोड्स रद्द केले जातील. आपणास नक्की वैयक्तिक ब्राउझिंग मोडमधून बाहेर पडायचे आहे? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
mr
{ $downloadsCount -> [1] आता ऑफलाईन जात असल्यास, 1 डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की ऑफलाईन जायचे? *[other] ऑफलाईन जात असल्यास, { $downloadsCount } डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की ऑफलाईन जायचे? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
mr
{ $downloadsCount -> [1] आता बाहेर पडल्यास, 1 डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की बाहेर पडायचे? *[other] आता बाहेर पडल्यास, { $downloadsCount } डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की बाहेर पडायचे? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
mr
{ $downloadsCount -> [1] आता बाहेर पडल्यास, 1 डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की बाहेर पडायचे? *[other] आता बाहेर पडल्यास, { $downloadsCount } डाउनलोड रद्द केले जाईल. आपणास नक्की बाहेर पडायचे? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
mr
{ PLATFORM() -> [mac] बाहेर पडु नका *[other] बाहेर पडु नका }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
mr
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
mr
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
mr
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
mr
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
mr
{ PLATFORM() -> [macos] प्रस्तावना *[other] { create-profile-window2.title } वर आपले स्वागत आहे }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
mr
{ PLATFORM() -> [macos] निष्कर्ष *[other] { create-profile-window2.title } पूर्ण करत आहे }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-4
mr
{ PLATFORM() -> [macos] आपले संक्षिप्त चरित्र निर्माण करण्याकरीता, पुढे चलावर क्लिक करा. *[other] आपल्या निवडसंचाच्या तयारीची सुरूवात करण्याकरीता, पुढे चला वर क्लिक करा. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] To begin creating your profile, click Continue. *[other] To begin creating your profile, click Next. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
mr
{ $domainCount -> [one] इतर { $domainCount } साइट वरील आपली माहिती पहा *[other] इतर { $domainCount } साइट्स वरील आपली माहिती पहा }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
mr
{ $domainCount -> [one] इतर { $domainCount } क्षेत्रातील आपली माहिती पहा *[other] इतर { $domainCount } क्षेत्रांतील आपली माहिती पहा }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
mr
{ $fileCount -> [one] आणि आणखी एक जास्त *[other] आणि { $fileCount } जास्त }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
mr
{ PLATFORM() -> [windows] बाहेर पडा *[other] बाहेर पडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [macos] C *[other] B }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] C *[other] B }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-choose-handler.label
mr
{ PLATFORM() -> [macos] निवडा *[other] चाळा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-settingschange.value
mr
{ PLATFORM() -> [windows] { -brand-short-name } मधिल पर्याय अंतर्गत संयोजना मध्ये बदल केला जाऊ शकतो. *[other] { -brand-short-name } मधिल प्राधान्यक्रमा द्वारे संयोजना मध्ये बदल केला जाऊ शकतो. }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Options. *[other] Settings can be changed in { -brand-short-name }’s Preferences. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
mr
{ $limit -> [one] { $limit } जुळणीपैकी जास्त *[other] { $limit } जुळणीपेक्षा जास्त }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
mr
{ $total -> [one] { $current } जुळतात { $total } पैकी *[other] { $current } जुळतात { $total } पैकी }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-highlight-all2.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [macos] l *[other] a }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] l *[other] a }

Displaying 200 results for the string other in en-US:

Entity mr en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
mr
{ $count -> [one] { $count } लॉगिन काढायचे का? *[other] सर्व { $count } लॉगिन काढायचे का? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-sign-in-text
mr
आपल्या इतर उपकरणांवर आपले पासवर्ड मिळवा
en-US
Get your passwords on your other devices
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
mr
{ $count -> [one] { $count } लॉगिन *[other] { $count } लॉगिन्स }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
menu-menuitem-preferences
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय *[other] प्राधान्ये }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-link-text
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
mr
{ PLATFORM() -> [windows] एखादे वेगळे शोध इंजिन निवडण्यासाठी <a data-l10n-name="link-options">पर्याय</a> वर जा *[other] एखादे वेगळे शोध इंजिन निवडण्यासाठी <a data-l10n-name="link-options">प्राधान्य</a> वर जा }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब आपल्या जोडलेल्या साधनांपासून आला आहे *[other] { $tabCount } टॅब्स आपल्या जोडलेल्या साधनांपासून आल्या आहेत. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब { $deviceName } कडून आली आहे *[other] { $tabCount } टॅब्स { $deviceName } कडून आल्या आहेत. }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब आली आहे *[other] { $tabCount } टॅब्स आल्या आहेत }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
mr
{ $addonCount -> [one] ही साईट { -brand-short-name } मध्ये ॲड-ऑन स्थापित करू इच्छिते: *[other] ही साईट { -brand-short-name } मध्ये { $addonCount } ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
mr
सूचना: ही साईट { -brand-short-name } मध्ये { $addonCount } ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते, ज्यातले काही पडताळले नाही आहे. आपल्या जोखीमेवर पुढे जा.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
mr
{ $addonCount -> [one] सूचना:ही साईट { -brand-short-name } मध्ये न तपासलेले ॲड-ऑन स्थापित करू इच्छिते: *[other] सूचना: ही साईट { -brand-short-name } मध्ये { $addonCount } न तपासलेले ॲड-ऑन्स् स्थापित करू इच्छिते.काळजीपूर्वक पुढे जा. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
mr
{ $addonCount -> [one] ॲड-ऑन डाउनलोड आणि सत्यापित करीत आहे *[other] { $addonCount } ॲड-ऑन्स् डाउनलोड आणि सत्यापित करीत आहे... }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
mr
Warning: Source string is missing
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-noclients
mr
आपल्या इतर उपकरणांवरील आपले टॅब्स् येथे पाहू इच्छिता?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-tabsnotsyncing
mr
आपल्या इतर उपकरणांवरील टॅब्स पाहण्यासाठी टॅब सींकींग सक्रिय करा.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-welcome
mr
Warning: Source string is missing
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-capture-shortcut
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧2 *[other] Ctrl+Shift+2 }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-start-shortcut
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌃⇧1 *[other] Ctrl+Shift+1 }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
mr
{ $count -> [one] वाचनखूण नष्ट करा *[other] { $count } वाचनखूणा नष्ट करा }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-other-bookmarks-menu.label
mr
इतर वाचनखूणा
en-US
Other bookmarks
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-menu-button-visibility.label
mr
{ $isVisible -> [true] साधनपट्टीवरील वाचनखुणा मेनू काढा *[other] साधनपट्टी मध्ये वाचनखुणा मेनू जोडा }
en-US
{ $isVisible -> [true] Remove bookmarks menu from toolbar *[other] Add bookmarks menu to toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-sidebar-visibility.label
mr
{ $isVisible -> [true] वाचनखूणांची बाजूपट्टी दृष्टीआड ठेवा *[other] वाचनखूणा साधनपट्टी दृष्य }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks sidebar *[other] View bookmarks sidebar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-menuitem.label
mr
{ $isVisible -> [true] वाचनखूणांची साधनपट्टी दृष्टीआड ठेवा *[other] वाचनखूणा साधनपट्टी दृष्य }
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide Bookmarks Toolbar *[other] View Bookmarks Toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-tools-toolbar-visibility-panel.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $isVisible -> [true] Hide bookmarks toolbar *[other] Show bookmarks toolbar }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
mr
इतर लोक आपली माहिती पाहू शकतात किंवा वेबसाईटचे वर्तन बदलू शकतात.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] O *[other] P }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-button.label
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय *[other] प्राधान्यक्रम }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Options *[other] Preferences }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
mr
{ -brand-short-name } ने या साइटला { $popupCount } पेक्षा जास्त पॉप-अप विंडो उघडण्यापासून प्रतिबंधित केले.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
mr
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name }ने ह्या स्थळाला पॉपअप पटल उघडण्यापासून प्रतिबंध केले आहे. *[other] { -brand-short-name }ने ह्या स्थळाला { $popupCount } पॉपअप पटलांना उघडण्यापासून प्रतिबंध केले आहे. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
reset-pbm-panel-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Close all private tabs and delete history, cookies, and all other site data.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
mr
Warning: Source string is missing
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
mr
Warning: Source string is missing
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-synced-tabs.tooltiptext
mr
आपल्या इतर उपकरणांवरील टॅब्स येथे दाखवा
en-US
Show tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-settings-button.tooltiptext
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Open settings ({ $shortcut }) *[other] Open settings }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-rtc-share-speaker-notification-anchor.tooltiptext
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Manage sharing other speakers with the site
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
navbar-tooltip-instruction.value
mr
{ PLATFORM() -> [macos] इतिहास दाखवण्याकरिता खाली ओढा *[other] इतिहास दाखवण्यासाठी उजवी-क्लिक द्या किंवा खाली ओढा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Pull down to show history *[other] Right-click or pull down to show history }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
downloads-shortcut.key
mr
{ PLATFORM() -> [linux] y *[other] j }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Y *[other] J }
Entity # all locales browser • browser • browserSets.ftl
search-focus-shortcut-alt.key
mr
{ PLATFORM() -> [linux] j *[other] e }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] J *[other] E }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
mr
{ $reportCount -> [one] एक क्रॅश अहवाल आपण सबमिट केलेला नाही *[other] आपण { $reportCount } क्रॅश अहवाल सबमिट केलेले नाहीत }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-button-2.tooltiptext
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-description-2.value
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-menuitem-2.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-cmd-show-panel-2.aria-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Show in Folder }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-header
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-nav.title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Tabs from other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-adddevice-header
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to { -brand-product-name } on your other devices
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-loading-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
When it’s done, you’ll see any tabs you have open on other devices. Check back soon.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
To see tabs from other devices, you need to sync your open tabs.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Open pages from other devices.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-bookmarks-other.label
mr
इतर वाचनखूणा
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] x *[other] Q }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
mr
{ PLATFORM() -> [windows] बाहेर पडा *[other] बाहेर पडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-settings.accesskey
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] S *[other] n }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-checkbox.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-bookmarks-label.value
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $browser -> [ie] Favorites [edge] Favorites *[other] Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-checkbox.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-history-label.value
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $browser -> [firefox] Browsing History and Bookmarks *[other] Browsing History }
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-checkbox.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
browser-data-otherdata-label.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Other Data
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from
mr
{ PLATFORM() -> [windows] पर्याय, वाचनखूणा, इतिहास, पासवर्ड व इतर माहिती येथून आयात करा: *[other] याअाधी वापरात असलेली आवडीनिवडी, वाचनखूणा, इतिहास, पासवर्ड व इतर) माहिती येथून आयात करा: }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Import Options, Bookmarks, History, Passwords and other data from: *[other] Import Preferences, Bookmarks, History, Passwords and other data from: }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-otherdata-option-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Other data
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
mr
{ $total -> [one] { $total } तारा *[other] { $total } तारे }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
mr
{ $total -> [one] { $total } वापरकर्ता *[other] { $total } वापरकर्ते }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-pin-primary-button
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep in Dock *[other] Pin to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
mr
ब्राउझिंग सुरू करा, आणि आम्ही आपल्याला इथे आपण अलीकडील भेट दिलेले किंवा वाचनखूण लावलेले उत्कृष्ठ लेख, व्हिडिओ, आणि इतर पृष्ठांपैकी काही दाखवू.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-file
mr
{ PLATFORM() -> [macos] Finder मध्ये दर्शवा *[other] समाविष्ट करणारे फोल्डर उघडा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Show in Finder *[other] Open Containing Folder }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-thank-you-pin-primary-button-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-primary-button-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-primary-button-label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Keep { -brand-short-name } private browsing in Dock *[other] Pin { -brand-short-name } private browsing to taskbar }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
mr
{ $tags -> [one] मेटा (1 टॅग) *[other] मेटा ({ $tags } टॅग) }
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
mr
{ $frames -> [one] { $type } प्रतिमा (अ‍ॅनिमेटेड, { $frames } फ्रेम) *[other] { $type } प्रतिमा (अ‍ॅनिमेटेड, { $frames } फ्रेम) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
mr
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
mr
{ $visits -> [0] नाही [one] होय, एकदा *[other] होय { $visits }वेळा }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
other-bookmarks-folder.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
mr
{ $count -> [1] पृष्ठ नष्ट करा *[other] पृष्ठ नष्ट करा }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
mr
{ $count -> [one] एक घटक *[other] { $count } items }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-window2.style
mr
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] min-width: 44em *[other] min-width: 49em }
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-other.label
mr
लिखाणाच्या अन्य पद्धती
en-US
Other Writing Systems
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-subtitle
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Check out other { -vendor-short-name } products that work to support a healthy internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-handle-new-file-types-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
What should { -brand-short-name } do with other files?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-os-default.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Use macOS default application [windows] Use Windows default application *[other] Use system default application }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other-label.value
mr
{ applications-use-other.label }
en-US
{ applications-use-other.label }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-use-other.label
mr
इतर वापरा
en-US
Use other
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
mr
{ $tabCount -> [one] जर आपण आता कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय केलेत, तर { $tabCount } कंटेनर टॅब बंद होईल. आपल्याला खरंच कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय करायचेत का? *[other] जर आपण आता कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय केलेत, तर { $tabCount } कंटेनर टॅब्स बंद होतील. आपल्याला खरंच कंटेनर टॅब्स निष्क्रिय करायचेत का? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } कंटेनर टॅब बंद करा *[other] { $tabCount } कंटेनर टॅब्स बंद करा }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
mr
{ $count -> [one] जर आपण हा कंटेनर काढून टाकलात, तर { $count } कंटेनर टॅब बंद होइल. आपल्याला हा कंटेनर काढायचा आहे याबद्दल खात्री आहे का? *[other] जर आपण हा कंटेनर काढून टाकलात, तर { $count } कंटेनर टॅब बंद होतील. आपल्याला हा कंटेनर काढायचा आहे याबद्दल खात्री आहे का? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-section-top-level-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Trackers follow you around online to collect information about your browsing habits and interests. { -brand-short-name } blocks many of these trackers and other malicious scripts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.accesskey
mr
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] e *[other] o }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
download-choose-folder.label
mr
{ PLATFORM() -> [macos] निवडा *[other] चाळा }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Choose *[other] Browse }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
mr
{ $num -> [one] { $num } ओळ *[other] { $num } ओळी }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-cross-site-cookies.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Cross-site tracking cookies, and isolate other cross-site cookies
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
suggestions-addressbar-settings-generic2
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Change settings for other address bar suggestions
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
mr
{ $tabCount -> [1] सध्याच्या पृष्ठाचे वापर करा *[other] सध्याच्या पृष्ठांचा वापर करा }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } क्रॉस-साईट ट्रॅकिंग कुकी ({ $percentage }%) *[other] { $count } क्रॉस-साईट ट्रॅकिंग कुकी ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) *[other] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } फिंगरप्रिंटर ({ $percentage }%) *[other] { $count } फिंगरप्रिंटर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } सोशल मीडिया ट्रॅकर ({ $percentage }%) *[other] { $count } सोशल मीडिया ट्रॅकर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
mr
{ $count -> [one] { $count } ट्रॅकिंग मजकूर ({ $percentage }%) *[other] { $count } ट्रॅकिंग मजकूर ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-partial-breaches-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $numBreaches -> *[other] { $numBreachesResolved } out of { $numBreaches } breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
mr
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (व { $tabCount } इतर टॅब) *[other] { $winTitle } (व { $tabCount } इतर टॅब्स्) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
mr
सुरू होतेवेळी { -brand-short-name } अनपेक्षितरीत्या बंद झाले. हे ॲड-ऑन्स् किंवा इतर अडचणींमुळे झाले असावे. आपण सेफ मोडमध्ये ट्रबलशूट करून अडचणीचे निवारण करण्याचा प्रयत्न करु शकता.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-meta-key
mr
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] ⌘ *[other] Ctrl }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
mr
{ $trackerCount -> [one] 1 अवरोधित *[other] { $trackerCount } अवरोधित }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
mr
{ $trackerCount -> [one] 1 अवरोधित *[other] { $trackerCount } अवरोधित }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-intro
mr
Warning: Source string is missing
en-US
View a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-noclients-subtitle
mr
आपल्या इतर उपकरणांवरील आपले टॅब्स् येथे पाहू इच्छिता?
en-US
Want to see your tabs from other devices here?
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-tabsnotsyncing
mr
आपल्या इतर उपकरणावरुन या उपकरणावर टॅब्स पाहण्यासाठी टॅब ताळमेळ सक्रीय करा.
en-US
Turn on tab syncing to view a list of tabs from your other devices.
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
close-other-tabs.label
mr
इतर टॅब्ज बंद करा
en-US
Close Other Tabs
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
mr
{ $tabCount -> [one] टॅब बंद करा *[other] { $tabCount }टॅब बंद करा }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
mr
{ $tabCount -> *[other] आपण { $tabCount } टॅब उघडण्याचा प्रयत्न करीत आहात. पृष्ठा दाखल होतेवेळी त्यामुळे { -brand-short-name } हळु होऊ शकते. आपणास नक्की पुढे जायचे? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
mr
सर्व { $tabCount } टॅब्स्ची सूची
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmarks-show-other-bookmarks.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Show Other Bookmarks
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
mr
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-speaker
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to use other speakers?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-allow-share-speaker-unsafe-delegation
mr
Warning: Source string is missing
en-US
Allow { $origin } to give { $thirdParty } access to other speakers?
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब सोबत एक ॲप्लिकेशन शेअर केले जात आहे *[other] { $tabCount } टॅब्ज सोबत ॲप्लिकेशन्स शेअर करत आहे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह टॅब शेअर करत आहे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह टॅब्स शेअर करत आहे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह कॅमेरा शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह कॅमेरा शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह माइक्रोफोन शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह माइक्रोफोन शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅबसह पडदा शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह पडदा शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
mr
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } टॅब सह पटल शेअर करणे *[other] { $tabCount } टॅब्जसह पटल शेअर करणे }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
mr
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } विंडो) *[other] { $appName } ({ $windowCount } विंडोज) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockTypeMalware
mr
या फाइलमध्ये एक व्हायरस किंवा मालवेअर आहे ज्याच्यामुळे आपल्या संगणकाला धोका होऊ शकतो.
en-US
This file contains a virus or other malware that will harm your computer.
Entity # all locales browser • chrome • browser • syncSetup.properties
relinkVerify.description
mr
ह्या संगणकावर वेगळ्या वापरकर्त्याने ह्यापूर्वी साइन इन केले. साइन इनमुळे ह्या ब्राउझरचे वाचनखूणा, पासवर्ड्स आणि %S अंतर्गत इतर सेटिंग्ज एकत्रीत केले जातात
en-US
A different user was previously signed in to Sync on this computer. Signing in will merge this browser’s bookmarks, passwords and other settings with %S
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.