Transvision

Displaying 57 results for the string one in ne-NP:

Entity ne-NP en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
ne-NP
{ $count -> [1] हुन्छ, यो लगइन हटाउनुहोस् [one] हुन्छ, यी लगइनहरू हटाउनुहोस् *[other] हुन्छ, यी लगइनहरू हटाउनुहोस् }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
ne-NP
{ $count -> [1] हटाउनुहोस् [one] सबै हटाउनुहोस् *[other] सबै हटाउनुहोस् }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
ne-NP
{ $count -> [1] यसले तपाईंले { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएको लगइन र यहाँ देखा पर्ने कुनै पनि उल्लङ्घन अलर्टहरू हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई पहिलाको जस्तै गर्न सक्नुहुने छैन। [one] यसले तपाईंले { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका लगइनहरू र यहाँ देखा पर्ने कुनै पनि उल्लङ्घन अलर्टहरू हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई पहिलाकै अवस्थामा गर्न सक्नुहुने छैन। *[other] यसले तपाईंले { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका लगइनहरू र यहाँ देखा पर्ने कुनै पनि उल्लङ्घन अलर्टहरू हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई पहिलाकै अवस्थामा गर्न सक्नुहुने छैन। }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
ne-NP
{ $count -> [one] { $count } लगइन हटाउन चाहानुहुन्छ ? *[other] { $count } लगइनहरु हटाउन चाहानुहुन्छ ? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
ne-NP
{ $count -> [1] यसले तपाईंको { -fxaccount-brand-name } मा सिंक गरिएका सबै यन्त्रहरूमा { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका सबै लगइनहरूलाई हटाउनेछ। यसले यहाँ देखा पर्ने उल्लङ्घन अलर्टहरू पनि हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई अन्डू गर्न सक्नुहुने छैन। [one] यसले तपाईंको { -fxaccount-brand-name } मा सिंक गरिएका सबै यन्त्रहरूमा { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका सबै लगइनहरूलाई हटाउनेछ। यसले यहाँ देखा पर्ने उल्लङ्घन अलर्टहरू पनि हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई अन्डू गर्न सक्नुहुने छैन। *[other] यसले तपाईंको { -fxaccount-brand-name } मा सिंक गरिएका सबै यन्त्रहरूमा { -brand-short-name } मा सुरक्षित गर्नुभएका सबै लगइनहरूलाई हटाउनेछ। यसले यहाँ देखा पर्ने उल्लङ्घन अलर्टहरू पनि हटाउनेछ। तपाईंले यो कार्यलाई अन्डू गर्न सक्नुहुने छैन। }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
ne-NP
{ $count -> [one] के तपाईँ { $count } सबै यन्त्रहरूबाट लगइन हटाउन चाहानुहुन्छ ? *[other] के तपाईँ { $count } सबै यन्त्रहरूबाट लगइनहरु हटाउन चाहानुहुन्छ ? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
ne-NP
{ $count -> [one] <span>नयाँ लगइनहरू थपियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>नयाँ लगइनहरू थपियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
ne-NP
{ $count -> [one] <span>त्रुटिहरू:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span> *[other] <span>त्रुटिहरू:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
ne-NP
{ $count -> [one] <span>अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
ne-NP
{ $count -> [one] <span>डुप्लिकेट लगइनहरू फेला पर्यो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span> > *[other] <span>डुप्लिकेट लगइनहरू फेला पर्यो:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(आयात गरिएको छैन)</span> > }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
ne-NP
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">नयाँ लगइनहरू थपियो</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">नयाँ लगइनहरू थपियो</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
ne-NP
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">त्रुटिहरू</div> <div data-l10n-name="not-imported" >(आयात गरिएको छैन)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">त्रुटिहरू</div> <div data-l10n-name="not-imported" >(आयात गरिएको छैन)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
ne-NP
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">अवस्थित लगइनहरू अद्यावधिक गरियो</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
ne-NP
{ $count -> [one] { $count }लग - इन *[other] { $count }लगइनहरू }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } ट्याब तपाईँका जडित यन्त्रहरू बाट आइपुगेको छ *[other] { $tabCount } ट्याबहरू तपाईँका जडित यन्त्रहरूबाट आइपुगेको छ }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $deviceName } बाट { $tabCount } ट्याब आइपुगेको छ *[other] { $tabCount } ट्याबहरू { $deviceName } बाट आइपुगेका छन् }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } ट्याब आइपुगेको छ *[other] { $tabCount } ट्याबहरू आइपुगेका छन् }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
ne-NP
{ $addonCount -> [one] यो साइटले { -brand-short-name } मा एक एडअन स्थापना गर्न चाहन्छ: *[other] यो साइटले { $addonCount } एडअनहरू { -brand-short-name } मा स्थापना गर्न चाहन्छ: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
ne-NP
{ $addonCount -> [one] सावधान: यो साइटले { -brand-short-name } मा एउटा अप्रमाणित एडअन स्थापना गर्न चाहँदै छ। अाफ्नै जोखिममा अघि बढ्नुहोला। *[other] सावधान: यो साइटले { -brand-short-name } मा { $addonCount } वटा अप्रमाणित एडअन स्थापना गर्न चाहँदै छ। अाफ्नै जोखिममा अघि बढ्नुहोला। }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
ne-NP
{ $addonCount -> [one] एडअनहरू डाउनलोड र प्रमाणिकरण गरिँदै *[other] एडअन डाउनलोड र प्रमाणिकरण गरिँदै{ $addonCount } एडअनहरू }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
ne-NP
{ $count -> [1] बुकमार्क हटाउनुहोस् [one] { $count } बुकमार्कहरू हटाउनुहोस् *[other] { $count } बुकमार्कहरू हटाउनुहोस् }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
ne-NP
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } ले यो साइटलाई पप-अप सञ्झ्याल खोल्नबाट रोक्यो। *[other] { -brand-short-name } ले यो साइटलाई { $popupCount } पप-अप सञ्झ्यालहरू खोल्नबाट रोक्यो। }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
ne-NP
{ $reportCount -> [one] तपाईँसँग नबुझाइएको क्र्यास रिपोर्ट रहेको छ *[other] तपाईँसँग { $reportCount } नबुझाइएका क्र्यास रिपोर्टहरू रहेका छन्। }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
ne-NP
{ $total -> [one] { $total } तारा *[other] { $total } ताराहरु }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
ne-NP
{ $total -> [one] { $total } प्रयाेगकर्ता *[other] { $total } प्रयाेगकर्ताहरु }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
ne-NP
{ $count -> [one] एक वस्तु *[other] { $count } वस्तुहरू }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
ne-NP
{ $tabCount -> [one] यदि तपाईँले अहिले कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्नुभयो भने { $tabCount } कन्टेनर ट्याब बन्द हुने छ। के तपाईँ कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्न चाहनुहुन्छ? *[other] यदि तपाईँले अहिले कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्नुभयो भने { $tabCount } ट्याबहरू बन्द हुने छन्। के तपाईँ कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्न चाहनुहुन्छ? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } कन्टेनर ट्याब बन्द गर्नुहोस् *[other] { $tabCount } कन्टेनर ट्याबहरू बन्द गर्नुहोस् }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
ne-NP
{ $count -> [one] यदि तपाईँ अहिले यो कन्टेनर हटाउनुहुन्छ भने, { $count } कन्टेनर ट्याब बन्द हुनेछ । के तपाईँ यो कन्टेनर हटाउन निश्चित हुनुहुन्छ ? *[other] यदि तपाईँ अहिले यो कन्टेनर हटाउनुहुन्छ भने, { $count } कन्टेनर ट्याबहरू बन्द हुनेछन् । के तपाईँ यो कन्टेनर हटाउन निश्चित हुनुहुन्छ ? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
ne-NP
{ $num -> [one] { $num } पक्ति *[other] { $num } पक्ति }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
ne-NP
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (र { $tabCount } अर्को ट्याब) *[other] { $winTitle } (र { $tabCount } अर्को ट्याबहरू) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] ट्याब म्यूट गर्नुहोस् ({ $shortcut }) *[other] { $tabCount }ट्याब म्यूट गर्नुहोस् ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } ट्याबसँग अनुप्रयोग साझेदारी गरिँदै *[other] { $tabCount } ट्याबहरूसँग अनुप्रयोग साझेदारी गरिँदै }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] माइक्रोफोन साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] माइक्रोफोन साझेदारी { $tabCount } ट्याब }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
ne-NP
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } सञ्झ्याल) *[other] { $appName } ({ $windowCount } सञ्झ्याल) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
ne-NP
Show one more node;Show all #1 nodes
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.requestsCount2
ne-NP
One request;#1 requests
en-US
#1 request;#1 requests
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
ne-NP
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
ne-NP
{ $rangePlural -> [one] { $range } मिनेट *[other] { $range } मिनेट }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
ne-NP
{ $days -> [one] { $days } दिन अगाडि *[other] { $days } दिन अगाडि }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
ne-NP
{ $hours -> [one] { $hours } घण्टा अगाडि *[other] { $hours } घण्टा अगाडि }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
ne-NP
{ $minutes -> [one] { $minutes } मिनेट अगाडि *[other] { $minutes } मिनेट अगाडि }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
ne-NP
{ $reports -> [one] सबै दुर्घटना प्रतिवेदन (दिएको समय सीमामा { $reports } बाँकी रहेको दुर्घटना सहित) *[other] सबै दुर्घटना प्रतिवेदन (दिएको समय सीमा मा { $reports } बाँकी रहेको दुर्घटनाहरू सहित) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
ne-NP
{ $days -> [one] अन्तिम { $days } दिनको लागि क्र्यास प्रतिवेदनहरू *[other] अन्तिम { $days } दिनहरूका लागि क्र्यास प्रतिवेदनहरू }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
ne-NP
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
ne-NP
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
ne-NP
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
ne-NP
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
ne-NP
{ $domainCount -> [one] अन्य { $domainCount } साइटमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् *[other] अन्य { $domainCount } साइटहरूमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
ne-NP
{ $domainCount -> [one] अन्य { $domainCount } डोमेनमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् *[other] अन्य { $domainCount } डोमेनहरूमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
ne-NP
{ $fileCount -> [one] र अझै एउटा *[other] र अझै { $fileCount } बढि }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
ne-NP
{ $limit -> [one] { $limit } भन्दा बढी मिल्दो नतिजा *[other] { $limit } भन्दा बढी मिल्दो नतिजाहरू }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
ne-NP
{ $total -> [one] { $current } मध्ये { $total } मिल्दो *[other] { $current } मध्ये { $total } मिल्दो }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }

Displaying 142 results for the string one in en-US:

Entity ne-NP en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
ne-NP
{ $count -> [one] { $count } लगइन हटाउन चाहानुहुन्छ ? *[other] { $count } लगइनहरु हटाउन चाहानुहुन्छ ? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
ne-NP
{ $count -> [one] के तपाईँ { $count } सबै यन्त्रहरूबाट लगइन हटाउन चाहानुहुन्छ ? *[other] के तपाईँ { $count } सबै यन्त्रहरूबाट लगइनहरु हटाउन चाहानुहुन्छ ? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
ne-NP
उदाहरण को लागी: एक लगइन को लागी धेरै युजरनेमगरू, पासवर्डहरू, URLs, आदि।
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-title
ne-NP
एक लगइनको लागि बहुविवादित मानहरू
en-US
Multiple Conflicting Values for One Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
ne-NP
{ $count -> [one] { $count }लग - इन *[other] { $count }लगइनहरू }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
ne-NP
{ -mozilla-vpn-brand-name } को साथ आफ्नो व्यक्तिगत ब्राउजिङ गतिविधि र स्थान लुकाउनुहोस्। सार्वजनिक Wi-Fi मा पनि यसको १ क्लिकले मात्र इन्टरनेट सग सुरक्षित जडान स्थापित गराइदिन्छ ।
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-header
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } ट्याब तपाईँका जडित यन्त्रहरू बाट आइपुगेको छ *[other] { $tabCount } ट्याबहरू तपाईँका जडित यन्त्रहरूबाट आइपुगेको छ }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $deviceName } बाट { $tabCount } ट्याब आइपुगेको छ *[other] { $tabCount } ट्याबहरू { $deviceName } बाट आइपुगेका छन् }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } ट्याब आइपुगेको छ *[other] { $tabCount } ट्याबहरू आइपुगेका छन् }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-back-2.tooltiptext
ne-NP
एक पृष्ठ पछाडि जानुहोस् ({ $shortcut })
en-US
Go back one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-forward-2.tooltiptext
ne-NP
एक पृष्ठ अगाडि जानुहोस् ({ $shortcut })
en-US
Go forward one page ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
ne-NP
{ $reportCount -> [one] तपाईँसँग नबुझाइएको क्र्यास रिपोर्ट रहेको छ *[other] तपाईँसँग { $reportCount } नबुझाइएका क्र्यास रिपोर्टहरू रहेका छन्। }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-bookmarks
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } bookmark *[other] { $quantity } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-favorites
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } favorite *[other] { $quantity } favorites }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-history
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $maxAgeInDays -> [one] From the last day *[other] From the last { $maxAgeInDays } days }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-bookmarks
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } bookmark *[other] { $newEntries } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-new-passwords
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $newEntries -> [one] { $newEntries } added *[other] { $newEntries } added }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-passwords
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } password *[other] { $quantity } passwords }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-payment-methods
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } payment method *[other] { $quantity } payment methods }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-rating.tooltiptext
ne-NP
{ $total -> [one] { $total } तारा *[other] { $total } ताराहरु }
en-US
{ $total -> [one] { $total } star *[other] { $total } stars }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-total-users
ne-NP
{ $total -> [one] { $total } प्रयाेगकर्ता *[other] { $total } प्रयाेगकर्ताहरु }
en-US
{ $total -> [one] { $total } user *[other] { $total } users }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-body
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Here’s a quick reminder that you can keep your favorite indie browser just one click away.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-row-selector
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
fx100-upgrade-thanks-keep-body
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
It’s our 100th release! Thanks for being a part of our community. Keep { -brand-short-name } one click away for the next 100.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-subtitle
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Grab tabs from one device and pick up where you left off on another. Plus sync your bookmarks and passwords anywhere you use { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-header
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Get private browsing freedom in one click
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-tags.value
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tags -> [one] Meta (1 tag) *[other] Meta ({ $tags } tags) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
properties-general-size.value
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $bytes -> [one] { $kb } KB ({ $bytes } byte) *[other] { $kb } KB ({ $bytes } bytes) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
ne-NP
{ $count -> [one] एक वस्तु *[other] { $count } वस्तुहरू }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
ne-NP
पुस्तकचिनो र इतिहास प्रणाली कार्यात्मक हुनेछैन किनभने { -brand-short-name } को फाइलहरू अर्को अनुप्रयोगले प्रयोग गरिरहेको छ। केही सुरक्षा सफ्टवेयरले यो समस्या पैदा गर्न सक्छ।
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-description
ne-NP
कहिलेकाहीँ वेब पृष्ठहरू एक भन्दा बढी भाषाहरूमा उपलब्ध हुन्छन । ति वेब पृष्ठहरू देखाउन , प्राथमिकताको आधारमा भाषा छनोट गर्नुहोस्
en-US
Web pages are sometimes offered in more than one language. Choose languages for displaying these web pages, in order of preference
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
ne-NP
{ $tabCount -> [one] यदि तपाईँले अहिले कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्नुभयो भने { $tabCount } कन्टेनर ट्याब बन्द हुने छ। के तपाईँ कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्न चाहनुहुन्छ? *[other] यदि तपाईँले अहिले कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्नुभयो भने { $tabCount } ट्याबहरू बन्द हुने छन्। के तपाईँ कन्टेनर ट्याबहरू अक्षम गर्न चाहनुहुन्छ? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } कन्टेनर ट्याब बन्द गर्नुहोस् *[other] { $tabCount } कन्टेनर ट्याबहरू बन्द गर्नुहोस् }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
ne-NP
{ $count -> [one] यदि तपाईँ अहिले यो कन्टेनर हटाउनुहुन्छ भने, { $count } कन्टेनर ट्याब बन्द हुनेछ । के तपाईँ यो कन्टेनर हटाउन निश्चित हुनुहुन्छ ? *[other] यदि तपाईँ अहिले यो कन्टेनर हटाउनुहुन्छ भने, { $count } कन्टेनर ट्याबहरू बन्द हुनेछन् । के तपाईँ यो कन्टेनर हटाउन निश्चित हुनुहुन्छ ? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-sections-rows-option.label
ne-NP
{ $num -> [one] { $num } पक्ति *[other] { $num } पक्ति }
en-US
{ $num -> [one] { $num } row *[other] { $num } rows }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
ne-NP
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (र { $tabCount } अर्को ट्याब) *[other] { $winTitle } (र { $tabCount } अर्को ट्याबहरू) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-callout-closed-not-opted-in-title
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
One click to reliable reviews
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] ट्याब म्यूट गर्नुहोस् ({ $shortcut }) *[other] { $tabCount }ट्याब म्यूट गर्नुहोस् ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-pin-invalid-long-prompt
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempt left before you permanently lose access to the credentials on this device. *[other] Incorrect PIN. You have { $retriesLeft } attempts left before you permanently lose access to the credentials on this device. }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-uv-invalid-long-prompt
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $retriesLeft -> [one] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempt left. Try again. *[other] User verification failed. You have { $retriesLeft } attempts left. Try again. }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } ट्याबसँग अनुप्रयोग साझेदारी गरिँदै *[other] { $tabCount } ट्याबहरूसँग अनुप्रयोग साझेदारी गरिँदै }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] माइक्रोफोन साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] माइक्रोफोन साझेदारी { $tabCount } ट्याब }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
ne-NP
{ $tabCount -> [one] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याब *[other] क्यामेरा साझेदारी { $tabCount } ट्याबहरू }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
ne-NP
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } सञ्झ्याल) *[other] { $appName } ({ $windowCount } सञ्झ्याल) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
unsignedAddonsDisabled.message
ne-NP
एक वा अधिक स्थापित Add-on हरू प्रमाणित गर्न सकिँदैन र असक्षम छन्।
en-US
One or more installed add-ons cannot be verified and have been disabled.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectDevicePrompt
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple devices found for %S. Please select one.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
ne-NP
Firefox लाई यो ठेगाना खोल्न आउँदैन, किनभने निम्न प्रोटोकल (%S) को एक कुनै कार्यक्रमसँग सम्बन्ध छैन वा यस सन्दर्भमा अनुमति छैन।
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-toolbar
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-issue-occurrences
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number -> [one] { $number } occurrence *[other] { $number } occurrences }
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
ne-NP
Show one more node;Show all #1 nodes
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
ne-NP
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.toolbar
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Toolbars must be labeled when there is more than one toolbar.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
ne-NP
(%S) कुनै दर्ता गरिएको छैन र यो सन्दर्भमा अनुमति छैन
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationRadioMissing
ne-NP
कृपया यी मध्य कुनै एक विकल्प रोज्नुहोस्।
en-US
Please select one of these options.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
ne-NP
फुलस्क्रिन को अनुरोध अस्विकार गरियो किनभने कम्तीमा पनि एउटा कागजातको इलिमेन्ट iframe होइन, अथवा जसमा "allowfullscreen" एट्रिब्युट छैन।
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
ne-NP
उपसर्ग लाई कुनै पनि एक आरक्षित नेमस्पेस नामहरुको परिधि मा राख्नु हुँदैन
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
DuplicateMprescripts
ne-NP
अवैध मार्कअप: एउटा भन्दा बढी <mprescripts/> <mmultiscripts/> को भित्र।
en-US
Invalid markup: More than one <mprescripts/> in <mmultiscripts/>.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
NoBase
ne-NP
अवैध मार्कअप: <mmultiscripts/>मा अपेक्षित ठ्याक्कै एउटा आधार तत्व। कुनै भेट्टिएन।
en-US
Invalid markup: Expected exactly one Base element in <mmultiscripts/>. Found none.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
CookieRejectedHttpOnlyButFromScript
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Cookie “%1$S” has been rejected because there is already an HTTP-Only cookie but script tried to store a new one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INVALID_PASSWORD
ne-NP
प्रबिष्ट गर्नुभएको पासवर्ड अमान्य छ। कृपया फरक रोज्नुहोस्।
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_CRL
ne-NP
नयाँ सीआरएल हालको भन्दा पुरानो छ।
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OLD_KRL
ne-NP
नयाँ केआरएल हालको भन्दा पुरानो छ।
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-user-cert-impact
ne-NP
यदि तपाईँले आफ्नो कुनै एउटा प्रमाणपत्र मेट्नुभयो भने, तपाईँले आफूलाई परिचित गराउनका लागि अब त्यो प्रमाणपत्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
en-US
If you delete one of your own certificates, you can no longer use it to identify yourself.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageNoUnlockerMac
ne-NP
%S यसको एउटा प्रतिलिपि खुलिरहेको छ । %S एक पटकमा एउटा प्रतिलिपि मात्र खुल्छ ।
en-US
A copy of %S is already open. Only one copy of %S can be open at a time.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
restartMessageUnlockerMac
ne-NP
%S को एउटा प्रतिलिपि पहिले देखि खुलिरहेको छ। यो खोल्दा पहिले खुलेको प्रतिलिपि %S बन्द हुन्छ ।
en-US
A copy of %S is already open. The running copy of %S will quit in order to open this one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-reviews-link
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $numberOfReviews -> [one] { $numberOfReviews } review *[other] { $numberOfReviews } reviews }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-duplicate-warning-message2.message
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $shortcut } is being used as a shortcut in more than one case. Duplicate shortcuts may cause unexpected behavior.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-label-for-ping-names
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Select from the preceding list the ping your instrumentation is in. If it’s in a <a data-l10n-name="custom-ping-link">custom ping</a>, choose that one. Otherwise, the default for <code>event</code> metrics is the <code>events</code> ping and the default for all other metrics is the <code>metrics</code> ping.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-active-threads
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $active -> [one] { $active } active thread out of { $number }: { $list } *[other] { $active } active threads out of { $number }: { $list } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-inactive-threads
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $number -> [one] { $number } inactive thread *[other] { $number } inactive threads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-profile-process.title
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $duration -> [one] Profile all threads of this process for { $duration } second *[other] Profile all threads of this process for { $duration } seconds }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-estimated-read-time
ne-NP
{ $rangePlural -> [one] { $range } मिनेट *[other] { $range } मिनेट }
en-US
{ $rangePlural -> [one] { $range } minute *[other] { $range } minutes }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
ne-NP
{ -brand-short-name } को बाइनरी संस्करणले तल वर्णन गरिएका सर्तहरू लागु हुने गरि तपाईँको प्रयोग को लागि उपलब्ध गराएको केहि विशेषता प्रयोग गर्नको लागि { -brand-full-name } ले वेब आधारित जानकारी सेवाहरू ("सेवाहरू") प्रयोग गर्छ। यदि तपाई एक वा बढी सेवाहरू प्रयोग गर्न चाहनुहुन्न वा तलका सर्तहरू अस्वीकार्य छन्, भने तपाईँ सुविधा वा सेवा (s) लाई असक्षम गर्न सक्नुहुन्छ। एक विशेष सुविधा वा सेवा कसरी असक्षम गर्नेबारे निर्देशन पाउन सकिन्छ <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">यहाँ</a>। अन्य सेवा र सुविधा अनुप्रयोगको प्राथमिकताहरूबाट अक्षम गर्न सकिन्छ।‌
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-days
ne-NP
{ $days -> [one] { $days } दिन अगाडि *[other] { $days } दिन अगाडि }
en-US
{ $days -> [one] { $days } day ago *[other] { $days } days ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-hours
ne-NP
{ $hours -> [one] { $hours } घण्टा अगाडि *[other] { $hours } घण्टा अगाडि }
en-US
{ $hours -> [one] { $hours } hour ago *[other] { $hours } hours ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
crashes-time-minutes
ne-NP
{ $minutes -> [one] { $minutes } मिनेट अगाडि *[other] { $minutes } मिनेट अगाडि }
en-US
{ $minutes -> [one] { $minutes } minute ago *[other] { $minutes } minutes ago }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
pending-reports
ne-NP
{ $reports -> [one] सबै दुर्घटना प्रतिवेदन (दिएको समय सीमामा { $reports } बाँकी रहेको दुर्घटना सहित) *[other] सबै दुर्घटना प्रतिवेदन (दिएको समय सीमा मा { $reports } बाँकी रहेको दुर्घटनाहरू सहित) }
en-US
{ $reports -> [one] All Crash Reports (including { $reports } pending crash in the given time range) *[other] All Crash Reports (including { $reports } pending crashes in the given time range) }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
report-crash-for-days
ne-NP
{ $days -> [one] अन्तिम { $days } दिनको लागि क्र्यास प्रतिवेदनहरू *[other] अन्तिम { $days } दिनहरूका लागि क्र्यास प्रतिवेदनहरू }
en-US
{ $days -> [one] Crash Reports for the Last { $days } Day *[other] Crash Reports for the Last { $days } Days }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-channels
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $channels -> [one] { $channels } channel *[other] { $channels } channels }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-frames
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $frames -> [one] { $frames } frame *[other] { $frames } frames }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-lost-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $packets -> [one] Lost { $packets } packet *[other] Lost { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-received-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $packets -> [one] Received { $packets } packet *[other] Received { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sent-label
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $packets -> [one] Sent { $packets } packet *[other] Sent { $packets } packets }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-days
ne-NP
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
en-US
{ $timeValue -> [one] d *[other] d }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-hours
ne-NP
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
en-US
{ $timeValue -> [one] h *[other] h }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-minutes
ne-NP
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
en-US
{ $timeValue -> [one] m *[other] m }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-short-seconds
ne-NP
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
en-US
{ $timeValue -> [one] s *[other] s }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-explanation-3
ne-NP
यदि तपाईँ मात्र { -brand-short-name } को प्रतिलिपि प्रयोग गर्ने व्यक्ति हो भने तपाईँसँग कम्तिमा एउटा प्रोफाइल हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने, आफ्ना लागि सेटिङ्हरूका भिन्न सेटहरू र प्राथमिकताहरू भण्डारण गर्नका लागि धेरै फ्रोफाइलहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ। उदाहरणार्थ, तपाईँले व्यापारिक र व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भिन्न प्रोफाइलहरू चाहनुभएको हुनसक्छ।
en-US
If you are the only person using this copy of { -brand-short-name }, you must have at least one profile. If you would like, you can create multiple profiles for yourself to store different sets of settings and preferences. For example, you may want to have separate profiles for business and personal use.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
profile-creation-intro
ne-NP
यदि तपाईँले धेरै प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्नुभयो भने तपाईँ तिनीहरूलाई भिन्न प्रोफाइल नामहरूबाट भन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ यहाँ दिइएको नाम वा आफ्नै नाम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
en-US
If you create several profiles you can tell them apart by the profile names. You may use the name provided here or use one of your own.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
ne-NP
{ $scheme }: ‘{ $directive }’ निर्देशन मा भएका वाइल्डकार्ड स्रोतहरूले कम्ति मा एउटा गैर-सामान्य उप-डोमेन समावेश गर्नुपर्छ। (जस्तै, *.example.com न कि *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
ne-NP
{ $domainCount -> [one] अन्य { $domainCount } साइटमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् *[other] अन्य { $domainCount } साइटहरूमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
ne-NP
{ $domainCount -> [one] अन्य { $domainCount } डोमेनमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् *[other] अन्य { $domainCount } डोमेनहरूमा आफ्नो डाटाको पहुँच पाउनुहोस् }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
ne-NP
{ $fileCount -> [one] र अझै एउटा *[other] र अझै { $fileCount } बढि }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • run-from-dmg.ftl
prompt-to-install-message
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Complete this one-step installation to help keep { -brand-short-name } up to date and prevent data loss. { -brand-short-name } will be added to your Applications folder and Dock.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches-count-limit.value
ne-NP
{ $limit -> [one] { $limit } भन्दा बढी मिल्दो नतिजा *[other] { $limit } भन्दा बढी मिल्दो नतिजाहरू }
en-US
{ $limit -> [one] More than { $limit } match *[other] More than { $limit } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • findbar.ftl
findbar-found-matches.value
ne-NP
{ $total -> [one] { $current } मध्ये { $total } मिल्दो *[other] { $current } मध्ये { $total } मिल्दो }
en-US
{ $total -> [one] { $current } of { $total } match *[other] { $current } of { $total } matches }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
ne-NP
वेबसाइटहरूले प्रमाणपत्रहरूको माध्यमबाट उनीहरूको पहिचान प्रमाणित गर्दछ, जुन प्रमाणपत्र अधिकारीहरूद्वारा जारी गरिन्छ। अधिकांश ब्राउजरहरूले GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte र VeriSign, द्वारा जारी गरिएको विश्वास प्रमाणपत्रहरू स्विकार गर्दैनन्। { $hostname } ले यी अधिकारीहरु मध्ये एकबाट प्रमाणपत्र प्रयोग गर्दछ र त्यसैले वेबसाइटको पहिचान प्रमाणित गर्न सकिँदैन।
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-duplicate-cert-name
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-invalid-password
ne-NP
प्रबिष्ट गर्नुभएको पासवर्ड अमान्य छ। कृपया फरक रोज्नुहोस्।
en-US
Password entered is invalid. Please pick a different one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-crl
ne-NP
नयाँ सीआरएल हालको भन्दा पुरानो छ।
en-US
New CRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-old-krl
ne-NP
नयाँ केआरएल हालको भन्दा पुरानो छ।
en-US
New KRL is not later than the current one.
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
ne-NP
Warning: Source string is missing
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.