Transvision

Displaying 200 results out of 296 for the string nom in ca-valencia:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
ca-valencia
Ja existeix una entrada per a { $loginTitle } amb este nom d'usuari. <a data-l10n-name="duplicate-link">Voleu anar a l'entrada existent?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
ca-valencia
Per exemple: diversos noms d'usuari, contrasenyes, URL, etc. per a un mateix inici de sessió.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
ca-valencia
Falten les capçaleres de columna o són incorrectes. Assegureu-vos que el fitxer incloga columnes per al nom d'usuari, la contrasenya i l'URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
ca-valencia
Nom (A-Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
ca-valencia
Nom (Z-A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
ca-valencia
Nom d’usuari (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
ca-valencia
Nom d’usuari (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-only-links
ca-valencia
Només es poden guardar enllaços
en-US
Only links can be saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
ca-valencia
Nom de la política
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-some-label
ca-valencia
Restaura només algunes pestanyes
en-US
Restore only the ones you want
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-save-page.label
ca-valencia
Anomena i guarda la pàgina
en-US
Save page as
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off2
ca-valencia
Si pareix que la pàgina no funciona bé, podeu provar de desactivar el mode només HTTPS per a este lloc per tornar-lo a carregar amb HTTP insegur.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS-Only Mode for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
ca-valencia
Activeu el mode només HTTPS per a este lloc si voleu que el { -brand-short-name } canvie a una connexió segura quan siga possible.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-label
ca-valencia
Mode només HTTPS
en-US
HTTPS-Only Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda l'àudio
en-US
Save Audio As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda el marc
en-US
Save Frame As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-show-this.label
ca-valencia
Mostra només este marc
en-US
Show Only This Frame
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda la imatge
en-US
Save Image As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-page-save.label
ca-valencia
Anomena i guarda la pàgina
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link.label
ca-valencia
Anomena i guarda el contingut de l'enllaç
en-US
Save Link As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda el vídeo
en-US
Save Video As
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-name-2.value
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-save-page.label
ca-valencia
Anomena i guarda la pàgina
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-full-zoom-toggle.label
ca-valencia
Amplia només el text
en-US
Zoom Text Only
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-name.label
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda
en-US
Save As
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-save-image-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda
en-US
Save As
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-sortby-name.label
ca-valencia
Ordena per nom
en-US
Sort By Name
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-name.label
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
ca-valencia
Nombre de visites
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-name.label
ca-valencia
Ordena per nom
en-US
Sort by Name
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
ca-valencia
Ordena per nombre de visites
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-backup-title
ca-valencia
Nom del fitxer de còpia de les adreces d'interés
en-US
Bookmarks backup filename
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
ca-valencia
Evita que l'agent de navegador per defecte realitzi qualsevol acció. Només s'aplica al Windows; les altres plataformes no tenen l'agent.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
ca-valencia
Desactiva la funció de reiniciar en mode segur. Nota: en el Windows, la tecla Maj per entrar en mode segur només es pot desactivar mitjançant l'Estratègia de grup.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
ca-valencia
Permet només les actualitzacions manuals i sense notificar l'usuari.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
add-engine-name
ca-valencia
Nom del motor de cerca
en-US
Search engine name
Entity # all locales browser • browser • preferences • addEngine.ftl
engine-name-exists
ca-valencia
Ja existeix un motor amb este nom.
en-US
An engine with that name already exists
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
ca-valencia
Només amb temes de contrast alt
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-name-label
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • containers.ftl
containers-name-text.placeholder
ca-valencia
Escriviu un nom de contenidor
en-US
Enter a container name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-additional-name
ca-valencia
Segon nom
en-US
Middle Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-family-name
ca-valencia
Cognoms
en-US
Last Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-given-name
ca-valencia
Nom
en-US
First Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-name-on-card
ca-valencia
Nom del titular
en-US
Name on Card
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
ca-valencia
Actualment l'emplenament automàtic de formularis només està disponible per a alguns països.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
ca-valencia
Podeu desactivar el mode només HTTPS per a llocs web específics. El { -brand-short-name } no intentarà canviar a una connexió HTTPS segura actualitzar per a estos llocs. Les excepcions no s'apliquen a les finestres privades.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-window2.title
ca-valencia
Excepcions - Mode només HTTPS
en-US
Exceptions - HTTPS-Only Mode
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-label
ca-valencia
Introduïu un nom d'ordinador central vàlid
en-US
Please enter a valid hostname
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-invalid-uri-title
ca-valencia
S'ha introduït un nom d'ordinador central no vàlid
en-US
Invalid Hostname Entered
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-description
ca-valencia
Ens esforcem per oferir-vos opcions i recollir només allò que necessitem per proporcionar i millorar el { -brand-short-name } per a tothom. Sempre demanem permís abans de rebre informació personal.
en-US
We strive to provide you with choices and collect only what we need to provide and improve { -brand-short-name } for everyone. We always ask permission before receiving personal information.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-option-private.label
ca-valencia
Només en finestres privades
en-US
Only in private windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-option-default-content-blocking-known.label
ca-valencia
Només si el { -brand-short-name } està configurat per blocar els elements de seguiment coneguts
en-US
Only when { -brand-short-name } is set to block known trackers
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-primary-pw-former-name
ca-valencia
Anteriorment anomenada «Contrasenya mestra»
en-US
Formerly known as Master Password
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
ca-valencia
HTTPS garanteix una connexió xifrada i segura entre el { -brand-short-name } i els llocs web que visiteu. La majoria dels llocs web admeten HTTPS; per tant, si el Mode només HTTPS està activat, el { -brand-short-name } utilitzarà HTTPS en totes les connexions.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-header
ca-valencia
Mode només HTTPS
en-US
HTTPS-Only Mode
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-disabled.label
ca-valencia
No activis el mode només HTTPS
en-US
Don’t enable HTTPS-Only Mode
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-enabled-pbm.label
ca-valencia
Activa el mode només HTTPS únicament en les finestres privades
en-US
Enable HTTPS-Only Mode in private windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-radio-enabled.label
ca-valencia
Activa el mode només HTTPS en totes les finestres
en-US
Enable HTTPS-Only Mode in all windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-limit-content-process-blocked-desc
ca-valencia
El nombre de processos de contingut només es pot modificar amb el { -brand-short-name } multiprocés. <a data-l10n-name="learn-more">Més informació sobre com comprovar si el multiprocés està activat.</a>
en-US
Modifying the number of content processes is only possible with multiprocess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Learn how to check if multiprocess is enabled</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-zoom-text-only.label
ca-valencia
Amplia només el text
en-US
Zoom text only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-engine-default-private-desc-2
ca-valencia
Trieu un altre motor de cerca per defecte només per a les finestres privades
en-US
Choose a different default search engine for Private Windows only
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-device-name-change.label
ca-valencia
Canvia el nom del dispositiu
en-US
Change Device Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-device-name-header
ca-valencia
Nom del dispositiu
en-US
Device Name
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addresses.tooltiptext
ca-valencia
Adreces postals que heu guardat (només a l'ordinador)
en-US
Postal addresses you’ve saved (desktop only)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-creditcards.tooltiptext
ca-valencia
Noms, números i dates de venciment (només a l'ordinador)
en-US
Names, numbers and expiry dates (desktop only)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
ca-valencia
Noms d'usuari i contrasenyes que heu guardat
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-system-locale.label
ca-valencia
Utilitza els paràmetres del sistema operatiu de «{ $localeName }» per formatar dates, hores, nombres i mesures.
en-US
Use your operating system settings for “{ $localeName }” to format dates, times, numbers, and measurements.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cookie-tab-content
ca-valencia
Estes galetes vos segueixen de lloc en lloc per recollir dades sobre allò que feu a Internet. Les guarden tercers, com ara anunciants i empreses d'anàlisi de dades. Si bloqueu les galetes de seguiment entre llocs, reduireu el nombre d'anuncis que vos fan el seguiment mentre navegueu. <a data-l10n-name="learn-more-link">Més informació</a>
en-US
These cookies follow you from site to site to gather data about what you do online. They are set by third parties such as advertisers and analytics companies. Blocking cross-site tracking cookies reduces the number of ads that follow you around. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-legend-description
ca-valencia
Un gràfic que conté el nombre total d'elements de seguiment blocats esta setmana, classificats per tipus.
en-US
A graph containing the total number of each type of tracker blocked this week.
Entity # all locales browser • browser • search.ftl
opensearch-error-duplicate-desc
ca-valencia
El { -brand-short-name } no ha pogut instal·lar el motor de cerca de «{ $location-url }» perquè ja n'existeix un amb el mateix nom.
en-US
{ -brand-short-name } could not install the search plugin from “{ $location-url }” because an engine with the same name already exists.
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-bookmarks-toolbar-on-new-tab-2.label
ca-valencia
Mostra només en una pestanya nova
en-US
Only Show on New Tab
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-insecure
ca-valencia
La vostra connexió no és segura. Per protegir-vos, { -brand-short-name } només podrà accedir durant esta sessió.
en-US
Your connection to this site is not secure. To protect you, { -brand-short-name } will only allow access for this session.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-browser-warning
ca-valencia
Compartiu el { -brand-short-name } únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguen navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades.
en-US
Only share { -brand-short-name } with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
ca-valencia
Compartiu la pantalla únicament amb els llocs en què confieu. Quan compartiu, és possible que llocs web maliciosos puguen navegar en nom vostre i robar les vostres dades privades.
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
bookmarkAllTabsDefault
ca-valencia
[Nom de la carpeta]
en-US
[Folder Name]
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
bookmarkAllTabsDefault
ca-valencia
[Nom de la carpeta]
en-US
[Folder Name]
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
category.name
ca-valencia
nom
en-US
name
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_INNERTEXT_STARTMENU_TOP
ca-valencia
Seleccioneu la carpeta del Menú Inicia en la qual hi vulgueu crear les dreceres del programa. Podeu introduir-hi un altre nom si voleu crear una carpeta nova.
en-US
Select the Start Menu folder in which you would like to create the program’s shortcuts. You can also enter a name to create a new folder.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
Rename
ca-valencia
"Reanomena: "
en-US
"Rename: "
Entity # all locales browser • installer • override.properties
RenameOnReboot
ca-valencia
"Reanomena en reiniciar: "
en-US
"Rename on reboot: "
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_file_name
ca-valencia
Nom del fitxer:
en-US
File name:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_page_count
ca-valencia
Nombre de pàgines:
en-US
Page Count:
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-network-location-form-invalid
ca-valencia
L'amfitrió «{ $host-value }» no és vàlid. El format esperat és «nom_amfitrió:número_port».
en-US
Invalid host “{ $host-value }”. The expected format is “hostname:portnumber”.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-header
ca-valencia
Etiquetes de text i noms
en-US
Text Labels and Names
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.name
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-debug.title
ca-valencia
Només es poden depurar els processos de treball de servei que s'estiguen executant
en-US
Only running service workers can be debugged
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.sortLabel
ca-valencia
Ordena per nom
en-US
Sort by name
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
emptyPresetList
ca-valencia
No heu guardat cap preselecció. Per guardar una preselecció de filtres, poseu-li un nom i guardeu-la. Les preseleccions són ràpides d'accedir i fàcils de reutilitzar.
en-US
You don’t have any saved presets. \ You can store filter presets by choosing a name and saving them. \ Presets are quickly accessible and you can reuse them with ease.
Entity # all locales devtools • client • filterwidget.properties
newPresetPlaceholder
ca-valencia
Nom de la preselecció
en-US
Preset Name
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.whitespaceOnly
ca-valencia
Node de text només amb espais en blanc: %S
en-US
Whitespace-only text node: %S
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
checkbox.recordAllocationStacks.tooltip
ca-valencia
Activa o desactiva l'enregistrament de la pila de crides de quan s'ha assignat un objecte. Les posteriors instantànies podran etiquetar els objectes i agrupar-los per piles de crides, però només s'aplicarà als objectes creats després d'activar esta opció. L'enregistrament de les piles de crides té un impacte negatiu en el rendiment.
en-US
Toggle the recording of the call stack of when an object was allocated. Subsequent snapshots will be able to group and label objects by call stacks, but only with those objects created after toggling this option. Recording call stacks has a performance overhead.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.bytes.tooltip
ca-valencia
El nombre de bytes que ocupa este grup (exclou els subgrups)
en-US
The number of bytes taken up by this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.count.tooltip
ca-valencia
El nombre d'objectes accessibles d'este grup (exclou els subgrups)
en-US
The number of reachable objects in this group, excluding subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.name.tooltip
ca-valencia
El nom d'este grup
en-US
The name of this group
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalbytes.tooltip
ca-valencia
El nombre de bytes que ocupa este grup (inclou els subgrups)
en-US
The number of bytes taken up by this group, including subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalcount.tooltip
ca-valencia
El nombre d'objectes accessibles d'este grup (inclou els subgrups)
en-US
The number of reachable objects in this group, including subgroups
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
ca-valencia
(cap nom de fitxer disponible)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
certmgr.certdetail.cn
ca-valencia
Nom comú (CN):
en-US
Common Name (CN):
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.fetchCount
ca-valencia
Nombre d'obtencions
en-US
Fetch Count
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.saveImageAs
ca-valencia
Anomena i guarda la imatge
en-US
Save Image As
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.name
ca-valencia
Nom:
en-US
Name:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.requestsCount
ca-valencia
Nombre de sol·licituds
en-US
Number of requests
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceAdderName
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.remoteOnly
ca-valencia
El mode de disseny responsiu només està disponible per a pestanyes de navegador remotes, com les que s'utilitzen per al contingut web en el Firefox multiprocés.
en-US
Responsive Design Mode is only available for remote browser tabs, such as those used for web content in multi-process Firefox.
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-headers-cookies-name
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-context-triggers-page-refresh
ca-valencia
* Només la sessió actual, recarrega la pàgina
en-US
* Current session only, reloads the page
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-default-color-unit-name
ca-valencia
Noms de colors
en-US
Color Names
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
ca-valencia
S'ha superat el nombre màxim de temporitzadors en esta pàgina.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
ca-valencia
No s'ha pogut processar el nom del temporitzador.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameDesc
ca-valencia
Nom del fitxer de destí
en-US
Destination filename
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFilenameManual
ca-valencia
El nom del fitxer (ha de tindre l'extensió «.png») on s'escriurà la captura de pantalla.
en-US
The name of the file (should have a ‘.png’ extension) to which we write the screenshot.
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
styleinspector.contextmenu.copyPropertyName
ca-valencia
Copia el nom de la propietat
en-US
Copy Property Name
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
denominator
ca-valencia
denominador
en-US
denominator
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
dnsNotFound2
ca-valencia
No s'ha pogut trobar %S. Comproveu el nom i torneu-ho a provar.
en-US
%S could not be found. Please check the name and try again.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL
ca-valencia
No s'ha pogut carregar «%1$S». Un ServiceWorker ha passat una resposta «opaque» a FetchEvent.respondWith() mentre gestionava un FetchEvent «%2$S». Els objectes «Opaque Response» només són vàlids quan RequestMode és «no-cors».
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while handling a ‘%2$S’ FetchEvent. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is ‘no-cors’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
ca-valencia
Els canvis en el nombre de canals de BiquadFilterNode poden produir problemes d'àudio.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
GeolocationInsecureRequestIsForbidden
ca-valencia
Una sol·licitud de geolocalització només es pot satisfer en un context segur.
en-US
A Geolocation request can only be fulfilled in a secure context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
HittingMaxWorkersPerDomain2
ca-valencia
No s'ha pogut iniciar un procés de treball immediatament perquè hi ha altres documents en el mateix origen que ja utilitzen el nombre màxim de processos de treball. El procés de treball s'ha posat en cua i s'iniciarà quan algun altre procés de treball haja acabat.
en-US
A Worker could not be started immediately because other documents in the same origin are already using the maximum number of workers. The Worker is now queued and will be started after some of the other workers have completed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
ca-valencia
Els canvis en el nombre de canals d'IIRFilterNode poden produir problemes d'àudio.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedUsedResponseWithURL
ca-valencia
No s'ha pogut carregar «%S». Un ServiceWorker ha passat una resposta utilitzada a FetchEvent.respondWith(). El cos d'una resposta només es pot llegir un cop. Utilitzeu Response.clone() per accedir al cos més d'un cop.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed a used Response to FetchEvent.respondWith(). The body of a Response may only be read once. Use Response.clone() to access the body multiple times.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
JSONCharsetWarning
ca-valencia
S'ha provat de declarar un caràcter codificat amb una codificació no UTF-8 utilitzant JSON amb XMLHttpRequest. El JSON només permet descodificar caràcters UTF-8.
en-US
An attempt was made to declare a non-UTF-8 encoding for JSON retrieved using XMLHttpRequest. Only UTF-8 is supported for decoding JSON.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEAttributeNameExpected
ca-valencia
S'esperava un identificador per al nom d'atribut, però s'ha trobat «%1$S».
en-US
Expected identifier for attribute name but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEAttributeNameOrNamespaceExpected
ca-valencia
S'esperava un nom d'atribut o un espai de noms, però s'ha trobat «%1$S».
en-US
Expected attribute name or namespace but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEKeyframeBadName
ca-valencia
S'esperava un identificador per al nom de la regla @keyframes.
en-US
Expected identifier for name of @keyframes rule.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEMQExpectedFeatureName
ca-valencia
S'esperava un nom de característica multimèdia, però s'ha trobat «%1$S».
en-US
Expected media feature name but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PETypeSelNotType
ca-valencia
S'esperava un nom d'element o «*», però s'ha trobat «%1$S».
en-US
Expected element name or ‘*’ but found ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEUnknownNamespacePrefix
ca-valencia
«%1$S» és un prefix d'espai de noms desconegut.
en-US
Unknown namespace prefix ‘%1$S’.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBadCharBeforeAttributeNameLt
ca-valencia
S'ha trobat «<» quan s'esperava el nom de l'atribut. Possiblement perquè falta un «>» abans.
en-US
Saw “<” when expecting an attribute name. Probable cause: Missing “>” immediately before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagDidNotMatchCurrentOpenElement
ca-valencia
L'etiqueta final «%1$S» no coincideix amb el nom de l'element que hi havia obert («%2$S»).
en-US
End tag “%1$S” did not match the name of the current open element (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInAttributeName
ca-valencia
El final del fitxer es troba dins d'un nom d'atribut. S'ignorarà l'etiqueta.
en-US
End of file occurred in an attribute name. Ignoring tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInTagName
ca-valencia
S'ha arribat al final del fitxer mentre se cercava el nom d'una etiqueta. S'ignorarà l'etiqueta.
en-US
End of file seen when looking for tag name. Ignoring tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEqualsSignBeforeAttributeName
ca-valencia
S'ha trobat «=» quan s'esperava el nom de l'atribut. Possiblement perquè falta el nom de l'atribut.
en-US
Saw “=” when expecting an attribute name. Probable cause: Attribute name missing.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errHtmlStartTagInForeignContext
ca-valencia
S'ha trobat l'etiqueta inicial HTML «%1$S» en un espai de noms diferent.
en-US
HTML start tag “%1$S” in a foreign namespace context.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtInAttributeName
ca-valencia
S'ha trobat «<» al nom de l'atribut. Possiblement perquè falta un «>» abans.
en-US
“<” in attribute name. Probable cause: “>” missing immediately before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errMissingSpaceBeforeDoctypeName
ca-valencia
Falta un espai abans del nom de «doctype».
en-US
Missing space before doctype name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNamelessDoctype
ca-valencia
Doctype sense nom.
en-US
Nameless doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNotSemicolonTerminated
ca-valencia
El nom de la referència de caràcter no acaba amb punt i coma. O bé «&» s'ha de protegir posant «&amp;».
en-US
Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or “&” should have been escaped as “&amp;”.)
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuoteBeforeAttributeName
ca-valencia
S'han trobat unes cometes quan s'esperava un nom d'atribut. Possiblement perquè falta un «=» just abans.
en-US
Saw a quote when expecting an attribute name. Probable cause: “=” missing immediately before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuoteInAttributeName
ca-valencia
S'han trobat unes cometes al nom de l'atribut. Possiblement perquè falten unes altres cometes abans.
en-US
Quote in attribute name. Probable cause: Matching quote missing somewhere earlier.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
27
ca-valencia
el prefix no està lligat a un espai de noms
en-US
prefix not bound to a namespace
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
38
ca-valencia
el prefix reservat (xml) no ha de deixar de ser declarat o lligar-se a un altre espai de noms
en-US
reserved prefix (xml) must not be undeclared or bound to another namespace name
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
40
ca-valencia
el prefix no ha de lligar-se a un dels espais de noms reservat
en-US
prefix must not be bound to one of the reserved namespace names
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
ChildCountIncorrect
ca-valencia
Marcador no vàlid: Nombre de fills incorrecte per a l'etiqueta <%1$S/>.
en-US
Invalid markup: Incorrect number of children for <%1$S/> tag.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileAlreadyExistsError
ca-valencia
No s'ha pogut guardar %S perquè ja existeix un fitxer amb el mateix nom com el directori «_files».\n\nIntenteu guardar-lo en una altra ubicació.
en-US
%S could not be saved, because a file already exists with the same name as the ‘_files’ directory.\n\nTry saving to a different location.
Entity # all locales dom • chrome • nsWebBrowserPersist.properties
fileNameTooLongError
ca-valencia
No s'ha pogut guardar %S perquè el nom del fitxer era massa llarg.\n\nIntenteu guardar-lo amb un nom de fitxer més curt.
en-US
%S could not be saved, because the file name was too long.\n\nTry saving with a shorter file name.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
hostNameMightBeKeyword
ca-valencia
S'està interpretant %1$S com nom d'ordinador central, no com paraula clau. Si volíeu que fos una paraula clau, utilitzeu '%2$S' (entre cometes simples).
en-US
Interpreting %1$S as a hostname, not a keyword. If you intended this to be a keyword, use ‘%2$S’ (wrapped in single quotes).
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
ignoringStrictDynamic
ca-valencia
S'ignorarà l'origen «%1$S» (només s'admet dins de script-src).
en-US
Ignoring source “%1$S” (Only supported within script-src).
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
ca-valencia
S'ha cridat una funció XPath amb un nombre d'arguments incorrecte.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
ca-valencia
Error d'anàlisi de XPath: s'esperava una prova de nom o de tipus de node:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
ca-valencia
Error d'anàlisi de XPath: el nom de variable no és vàlid:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
ca-valencia
Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S».
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
DirColName
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
ca-valencia
Ara entrareu al lloc «%1$S» amb el nom d'usuari «%2$S», però el lloc web no requereix autentificació. Podria ser intent d'enganyar-vos.\n\nÉs «%1$S» el lloc que voleu visitar?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_EMPTY_ISSUER_NAME
ca-valencia
El servidor ha presentat un certificat amb un nom distintiu de l'emissor buit.
en-US
The server presented a certificate with an empty issuer distinguished name.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_NICKNAME
ca-valencia
El sobrenom del certificat ja està en ús.
en-US
Certificate nickname already in use.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_NICKNAME_COLLISION
ca-valencia
Ja existeix un certificat amb el mateix sobrenom.
en-US
A certificate with the same nickname already exists.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CERT_NOT_IN_NAME_SPACE
ca-valencia
No es permet a l'autoritat certificadora d'este certificat emetre un certificat amb este nom.
en-US
The Certifying Authority for this certificate is not permitted to issue a certificate with this name.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DUPLICATE_CERT_NAME
ca-valencia
El nom dels certificats baixats duplica un que ja es troba a la vostra base de dades.
en-US
Downloaded certificate’s name duplicates one already in your database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_JS_INVALID_DLL
ca-valencia
El mòdul del camí / nom del fitxer no és vàlid.
en-US
Invalid module path/filename
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_JS_INVALID_MODULE_NAME
ca-valencia
El nom del mòdul no és vàlid.
en-US
Invalid module name.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_KEY_NICKNAME_COLLISION
ca-valencia
Ja existeix una clau amb el mateix sobrenom.
en-US
A key with the same nickname already exists.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_CERT_COLLISION
ca-valencia
No s'ha pogut importar. Ja existeix el mateix sobrenom a la base de dades.
en-US
Unable to import. Same nickname already exists in database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNABLE_TO_LOCATE_OBJECT_BY_NAME
ca-valencia
No s'ha pogut exportar. No s'ha pogut trobar el certificat o la clau per sobrenom.
en-US
Unable to export. Unable to locate certificate or key by nickname.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_TRANSPORT_MODE
ca-valencia
No s'ha pogut importar. Només s'admeten els modes d'integritat de contrasenyes i de privadesa.
en-US
Unable to import. Only password integrity and privacy modes supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_READ_ONLY
ca-valencia
biblioteca de seguretat: base de dades només de lectura.
en-US
security library: read-only database.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_INTERNAL_ONLY
ca-valencia
**mòdul NOMÉS intern**
en-US
**Internal ONLY module**
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CERT_DOMAIN
ca-valencia
No s'ha pogut comunicar de forma segura amb l'altre extrem: el nom de domini sol·licitat no coincideix amb el servidor de certificats.
en-US
Unable to communicate securely with peer: requested domain name does not match the server’s certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_GENERATE_RANDOM_FAILURE
ca-valencia
L'SSL ha patit un problema amb el generador de nombres aleatoris.
en-US
SSL experienced a failure of its random number generator.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
ca-valencia
L'altre extrem només pot fer servir la versió 2 de l'SSL, que està inhabilitada de forma local.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNRECOGNIZED_NAME_ALERT
ca-valencia
L'altre extrem SSL no té cap certificat per al nom DNS sol·licitat.
en-US
SSL peer has no certificate for the requested DNS name.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMismatch
ca-valencia
El certificat no és vàlid per al nom de domini %S.
en-US
The certificate is not valid for the name %S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMismatchMultiple
ca-valencia
El certificat només és vàlid per als noms següents:
en-US
The certificate is only valid for the following names:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMismatchSinglePrefix
ca-valencia
El certificat només es vàlid per a %S.
en-US
The certificate is only valid for %S.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
unnamedCA
ca-valencia
Entitat certificadora (sense nom)
en-US
Certificate Authority (unnamed)
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-cert-name.label
ca-valencia
Nom del certificat
en-US
Certificate Name
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
choose-p12-backup-file-dialog
ca-valencia
Nom del fitxer a què s'ha de fer una còpia de seguretat
en-US
File Name to Backup
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
load-device-filename.value
ca-valencia
Nom de fitxer del mòdul
en-US
Module filename
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
load-device-modname.value
ca-valencia
Nom del mòdul
en-US
Module Name
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
load-module-help-empty-module-name.value
ca-valencia
El nom del mòdul no pot estar buit.
en-US
The module name cannot be empty.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
load-module-help-root-certs-module-name.value
ca-valencia
«Root Certs» és reservat i no es pot usar com a nom de mòdul.
en-US
‘Root Certs‘ is reserved and cannot be used as the module name.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
ca-valencia
El servidor intermediari %2$S sol·licita un nom d'usuari i una contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
ca-valencia
%2$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. El lloc diu: «%1$S»
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
ca-valencia
%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya.
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
ca-valencia
%1$S sol·licita el vostre nom d'usuari i contrasenya. AVÍS: La contrasenya no s'enviarà al lloc web que esteu visitant actualment.
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
SaveLinkTitle
ca-valencia
Anomena i guarda
en-US
Save As
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
WebPageHTMLOnlyFilter
ca-valencia
Pàgina web, només HTML
en-US
Web Page, HTML only
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
WebPageSVGOnlyFilter
ca-valencia
Pàgina web, només SVG
en-US
Web Page, SVG only
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
WebPageXHTMLOnlyFilter
ca-valencia
Pàgina web, només XHTML
en-US
Web Page, XHTML only
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
WebPageXMLOnlyFilter
ca-valencia
Pàgina web, només XML
en-US
Web Page, XML only
Entity # all locales toolkit • chrome • global • extensions.properties
saveaspdf.saveasdialog.title
ca-valencia
Anomena i guarda
en-US
Save As
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
badApp
ca-valencia
No s'ha trobat l'aplicació que heu triat («%S»). Comproveu el nom del fitxer o trieu-ne una altra.
en-US
The application you chose (“%S”) could not be found. Check the file name or choose another application.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
saveDialogTitle
ca-valencia
Introduïu el nom del fitxer per guardar
en-US
Enter name of file to save to
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
invalidChar
ca-valencia
No es permet el caràcter «%S» als noms de perfil. Trieu un nom diferent.
en-US
The character “%S” is not allowed in profile names. Please choose a different name.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileExists
ca-valencia
Ja existeix un perfil amb este nom. Trieu un altre nom.
en-US
A profile with this name already exists. Please choose another name.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileNameEmpty
ca-valencia
No és permés un nom de perfil buit.
en-US
An empty profile name is not allowed.

Displaying 200 results out of 296 for the string nom in en-US:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
denominator
ca-valencia
denominador
en-US
denominator
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-nominated
ca-valencia
Nominat
en-US
Nominated
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.