Transvision

Filter by folder:

Show all results browser devtools dom

Displaying 200 results out of 313 for the string no in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
sq
{ -brand-short-name }-i është hartuar nga <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, një <label data-l10n-name="community-creditsLink">bashkësi mbarëbotërore</label> që punon tok për ta mbajtur Web-in të hapët, publik dhe të përdorshëm nga kushdo.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
sq
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> është një <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">bashkësi mbarëbotërore</label> që punon tok për ta mbajtur Web-in të hapët, publik dhe të përdorshëm nga kushdo.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-macosx
sq
që të përpunoni kredenciale të ruajtura hyrjeje
en-US
edit the saved login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
sq
Që të përpunoni kredencialet tuaja të hyrjes, jepni kredencialet tuaj për hyrje në Windows. Kjo ndihmon të mbrohet siguria e llogarive tuaja.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sq
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Gabime</div> <div data-l10n-name="not-imported">(të paimportuar)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sq
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Kredenciale të përsëdytur hyrjesh</div> <div data-l10n-name="not-imported">(të paimportuar)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sq
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zë i përsëdytur</div> <div data-l10n-name="not-imported">(i paimportuar)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zëra të përsëdytur</div> <div data-l10n-name="not-imported">(të paimportuar)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-edit-button
sq
Përpunojeni
en-US
Edit
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sq
Dritare private: { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private. Kjo nuk ju bën anonim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sq
{ -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private, por kjo nuk ju bën anonim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sq
Njoftimet e vithisjeve na ndihmojnë të diagnostikojmë probleme dhe ta përmirësojmë { -brand-short-name }-in.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sq
Ka gati një përditësim të ri të { -brand-shorter-name }-it, por s’mund të instalohet, ngaqë është në punë një kopje tjetër e { -brand-shorter-name }-it. Mbylleni, që të vazhdohet përditësimi, ose zgiidhni të përditësohet sido qoftë (kopja tjetër mund të mos punojë saktë, deri sa pa e rinisur).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-enter-troubleshoot-mode2.label
sq
Mënyra Diagnostikim
en-US
Troubleshoot Mode
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-exit-troubleshoot-mode.label
sq
Çaktivizo Mënyrën Diagnostikim
en-US
Turn Troubleshoot Mode off
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-more-troubleshooting-info.label
sq
Më Tepër të Dhëna Diagnostikimi
en-US
More troubleshooting information
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-description
sq
Bashkëpunoni në probleme funksionimi, duke publikuar profile për t’i ndarë me ekipin tuaj.
en-US
Collaborate on performance issues by publishing profiles to share with your team.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-edit-settings-button.label
sq
Përpunoni Rregullime
en-US
Edit Settings
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-web-developer-description
sq
Profil i gatshëm i rekomanduar për shumicën e diagnostikimit të aplikacioneve web, me kokëçarje të pakta.
en-US
Recommended preset for most web app debugging, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-edit-bookmark
sq
Përpunoni faqerojtësin
en-US
Edit bookmark
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-subview-edit-bookmark.label
sq
Përpunojeni këtë faqerojtës
en-US
Edit this bookmark
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-star-edit-bookmark.tooltiptext
sq
Përpunoni këtë faqerojtës ({ $shortcut })
en-US
Edit this bookmark ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-mac.label
sq
Përpunoni Faqerojtës
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-with-shortcut.aria-label
sq
Përpunoni Faqerojtës
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark-with-shortcut.tooltiptext
sq
Përpunoni faqerojtës ({ $shortcut })
en-US
Edit bookmark ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark.aria-label
sq
Përpunoni Faqerojtës
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-edit-bookmark.tooltiptext
sq
Përpunoni faqerojtës
en-US
Edit bookmark
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
innovator-colorway-name
sq
Novator
en-US
Innovator
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.label
sq
Normale
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.tooltiptext
sq
Normale
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sq
{ $num -> [one] Kartela s’u shkarkua. *[other] { $num } files not downloaded. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-title
sq
Përpunoni PDF-ra me mjetin tonë të ri tekst
en-US
Edit PDFs with our new text tool
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-edit-bookmark.label
sq
Përpunojeni Këtë Faqerojtës
en-US
Edit This Bookmark
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-go-offline.label
sq
Puno i Palidhur
en-US
Work Offline
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-enter-troubleshoot-mode2.label
sq
Mënyra Diagnostikim
en-US
Troubleshoot Mode
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-exit-troubleshoot-mode.label
sq
Çaktivizo Mënyrën Diagnostikim
en-US
Turn Troubleshoot Mode Off
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-more-troubleshooting-info.label
sq
Më Tepër të Dhëna Diagnostikimi
en-US
More Troubleshooting Information
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-layout-debugger.label
sq
Diagnostikues Skemash
en-US
Layout Debugger
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-primarybutton
sq
Shihni se si funksionon
en-US
See how it works
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
set-default-pdf-handler-headline
sq
<strong>PDF-të tuaja tanimë hapen në { -brand-short-name }.</strong> Përpunoni ose nënshkruani formularë drejt e në shfletuesin tuaj. Për ta ndryshuar, kërkoni për “PDF” te rregullimet.
en-US
<strong>Your PDFs now open in { -brand-short-name }.</strong> Edit or sign forms directly in your browser. To change, search “PDF” in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-edit-topsites
sq
Përpunoni
en-US
Edit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip.aria-label
sq
Përpunoni këtë sajt
en-US
Edit this site
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-topsites-placeholder-tooltip.title
sq
Përpunoni këtë sajt
en-US
Edit this site
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-link
sq
Mësoni se si funksionon privatësia në skedën e re
en-US
Learn how privacy works on the new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-edit-shortcut-header
sq
Përpunoni Shkurtore
en-US
Edit Shortcut
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-edit-topsites-header
sq
Përpunoni Sajtin Kryesues
en-US
Edit Top Site
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-description-innovator
sq
<b>Jeni një Novator.</b> Shihni kudo mundësi dhe lini ndikim në jetët e kujtdo përreth jush.
en-US
<b>You are an Innovator.</b> You see opportunities everywhere and make an impact on the lives of everyone around you.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-label-innovator
sq
Novator
en-US
Innovator
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-colorway-tooltip-innovator2.title
sq
Novator (portokalli)
en-US
Innovator (orange)
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-gratitude-subtitle
sq
Faleminderit që përdorni { -brand-short-name }-in, që ka nga pas Mozilla Foundation. Me përkrahjen tuaj, po punojmë për ta bërë internetin më të hapur, të përdorshëm dhe më të mirë për këdo.
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet more open, accessible, and better for everyone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-mobile-download-cta-text
sq
Skanoni kodin QR që të merrni { -brand-product-name } për celular, ose <a data-l10n-name="download-label">dërgojini vetes një lidhje shkarkimi.</a>
en-US
Scan the QR code to get { -brand-product-name } for mobile or <a data-l10n-name="download-label">send yourself a download link.</a>
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-no-mobile-download-cta-text
sq
Skanoni kodin QR që të merrni { -brand-product-name } për celular.
en-US
Scan the QR code to get { -brand-product-name } for mobile.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-pin-image-alt.aria-label
sq
Person që po punon në portativ, i rrethuar nga yje dhe lule
en-US
Person working on a laptop surrounded by stars and flowers
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-privacy-segmentation-subtitle
sq
Nga sugjerime të zgjuara e deri te kërkimi i mençur, po punojmë vazhdimisht për të krijuar një { -brand-product-name } më të mirë, më personal.
en-US
From intelligent suggestions to smarter search, we’re constantly working to create a better, more personal { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-gratitude-security-and-privacy-subtitle
sq
Faleminderit që përdorni { -brand-short-name }-in, që ka nga pas Mozilla Foundation. Me përkrahjen tuaj, po punojmë për ta bërë internetin më të hapur dhe të përdorshëm për këdo.
en-US
Thank you for using { -brand-short-name }, backed by the Mozilla Foundation. With your support, we’re working to make the internet safer and more accessible for everyone.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-edit-bookmark.label
sq
Përpunoni Faqerojtës
en-US
Edit Bookmark
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-edit-folder2.label
sq
Përpunoni Dosjen
en-US
Edit Folder
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-edit-generic.label
sq
Përpunoni
en-US
Edit
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-parse-error
sq
S’arrihet të përpunohet kartela kopjeruajtjeje.
en-US
Unable to process the backup file.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
sq
Bëjeni të detyrueshëm rregullimin për lejimin e { -brand-short-name }-it të ofrojë të mbajë mend kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime. Pranohet që të dyja vlerat, <em>true</em> dhe <em>false</em>.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
sq
Caktoni vlerën parazgjedhje për lejim të { -brand-short-name }-it të ofrojë mbajtjen mend të kredencialeve të hyrjes dhe fjalëkalimeve të ruajtur. Pranohet si vlera <em>true</em>, ashtu edhe ajo <em>false</em>.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-monospace
sq
Monospace
en-US
Monospace
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-edit-address-button.aria-label
sq
Përpunoni adresë
en-US
Edit address
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-edit-doorhanger-header
sq
Përpunoni adresë
en-US
Edit address
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-address-title
sq
Përpunoni Adresë
en-US
Edit Address
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-title
sq
Përpunoni Kartë Krediti
en-US
Edit Credit Card
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-manage-edit-button
sq
Përpunoni
en-US
Edit
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-mozilla-vpn-description
sq
Zbuloni një shtresë më tepër shfletimi anonim dhe mbrojtjeje
en-US
Discover an added layer of anonymous browsing and protection.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-subtitle
sq
Shihni produkte të tjera { -vendor-short-name } që punojnë për të përkrahur një internet të shëndetshëm.
en-US
Check out other { -vendor-short-name } products that work to support a healthy internet.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-etp-standard-desc
sq
E baraspeshuar për mbrojtje dhe funksionim. Faqet do të ngarkohen normalisht.
en-US
Balanced for protection and performance. Pages will load normally.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recommended-by-learn-more
sq
Si funksionon
en-US
How it works
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-3
sq
Nëse s’ka DNS të siguruar, sajtet s’do të ngarkohen apo funksionojnë si duhet
en-US
If secure DNS is not available sites will not load or function properly
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-allow-cookies-option.label
sq
Prano të dhëna cookie-sh dhe sajti
en-US
Accept cookies and site data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
sq
{ -brand-short-name } hasi një gabim dhe nuk e ruajti këtë ndryshim. Kini parasysh se ndryshimi i këtij rregullimi përditësimi lyp leje për shkrim te kartela më poshtë. Ju, ose përgjegjësi i sistemit tuaj, mund të jeni në gjendje të zgjidhni gabimin duke i akorduar grupit Përdorues kontroll të plotë mbi këtë kartelë. Could not write to file: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-how-it-works-link
sq
Si funksionon
en-US
How it works
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-link
sq
Si funksionon
en-US
How it works
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
sq
Sajtet mund të ngarkojnë reklama, video dhe tjetër lëndë të jashtme me kod gjurmimi. Bllokimi i lëndës gjurmuese mund të ndihmojë për ngarkimin më të shpejtë të sajteve, por disa butona, formularë dhe fusha kredenciale hyrjesh mund të mos punojnë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
sq
Bllokimi i këtyre mund të dëmtojë funksionimin e disa elementëve në disa sajte. Pa gjurmues, disa butona, formularë dhe fusha kredencialesh hyrjeje mund të mos funksionojnë.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
sq
Bllokimi i këtyre mund të dëmtojë funksionimin e disa elementëve në disa sajte. Pa gjurmues, disa butona, formularë dhe fusha kredencialesh hyrjeje mund të mos funksionojnë.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working
sq
S'funksionon sajti?
en-US
Site not working?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view.title
sq
S'funksionon Sajti?
en-US
Site Not Working?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
sq
Sajtet mund të ngarkojnë reklama, video dhe tjetër lëndë të jashtme me kod gjurmimi. Bllokimi i lëndës gjurmuese mund të ndihmojë për ngarkimin më të shpejtë të sajteve, por disa butona, formularë dhe fusha kredenciale hyrjesh mund të mos punojnë.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-reason-slow.label
sq
Sajt i ngadaltë, ose që s’funksionon
en-US
Site slow or not working
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
auto-safe-mode-description
sq
{ -brand-short-name }-i u mbyll papritmas teksa po hapej. Kjo mund të jetë shkaktuar nga ndonjë shtesë ose shkaqe të tjera. Mund të provoni ta zgjidhni problemin duke e diagnostikuar nën Mënyrën e Parrezik.
en-US
{ -brand-short-name } closed unexpectedly while starting. This might be caused by add-ons or other problems. You can try to resolve the problem by troubleshooting in Safe Mode.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
skip-troubleshoot-refresh-profile
sq
Mundeni edhe ta anashkaloni diagnostikimin dhe të rifreskoni { -brand-short-name }-in.
en-US
You can also skip troubleshooting and refresh { -brand-short-name }, instead.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
sq
Përdoreni këtë mënyrë speciale të { -brand-short-name }-it për të diagnostikuar probleme. Zgjerimet dhe përshtatjet tuaja do të çaktivizohen përkohësisht.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-window.title
sq
Të hapet { -brand-short-name }-i nën Mënyrën Diagnostikim?
en-US
Open { -brand-short-name } in Troubleshoot Mode?
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
sq
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban një aplikacion potencialisht të dëmshëm</a>. Mund ta <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt jo i parrezikshëm.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
sq
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban software dashakeq</a>. Mund <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ta shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt i pasigurt.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
sq
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar si sajt i rrejshëm</a>. Mundeni <a data-l10n-name='report_detection'>të raportoni një problem me këtë vlerësim</a> ose <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ta shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt jo i parrezik.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
sq
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> është <a data-l10n-name='error_desc_link'>raportuar se përmban software të dëmshëm</a>. Mund <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ta shpërfillni rrezikun</a> dhe të shkoni te ky sajt i pasigurt.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-details
sq
Na ndjeni për mungesën. Po punojmë mbi këtë veçori për hedhjet e ardhshme në qarkullim.
en-US
Sorry for the inconvenience. We are working on this feature for future releases.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-analysis-explainer-intro2
sq
Për të kontrolluar besueshmërinë e shqyrtimeve të produkteve, ne përdorim teknologji IA nga { -fakespot-brand-full-name }. Kjo do t’ju ndihmojë vetëm të vlerësoni cilësinë e shqyrtimeve, jo cilësinë e produkteve.
en-US
We use AI technology from { -fakespot-brand-full-name } to check the reliability of product reviews. This will only help you assess review quality, not product quality.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-generic-error.message
sq
Po punojmë ta zgjidhim problemin. Ju lutemi, rikontrolloni së shpejti.
en-US
We’re working to resolve the issue. Please check back soon.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-onboarding-dynamic-subtitle-1
sq
Shihni sa të besueshme janë shqyrtimet e produkteve në <b>{ $currentSite }</b>, para se të blini. Kontrollori i Shqyrtimeve, një veçori eksperimentale nga { -brand-product-name }, është ngritur drejt e në shfletues — dhe funksionon edhe në <b>{ $secondSite }</b> dhe <b>{ $thirdSite }</b>.
en-US
See how reliable product reviews are on <b>{ $currentSite }</b> before you buy. Review Checker, an experimental feature from { -brand-product-name }, is built right into the browser. It works on <b>{ $secondSite }</b> and <b>{ $thirdSite }</b>, too.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-no-trackers-detected-container.aria-label
sq
{ tracking-protection-icon-no-trackers-detected }
en-US
{ tracking-protection-icon-no-trackers-detected }
Entity # all locales browser • browser • spotlight.ftl
spotlight-focus-promo-qr-code.alt
sq
Skanoni kodin QR që të merrni { -focus-brand-name }
en-US
Scan the QR code to get { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • spotlight.ftl
spotlight-focus-promo-subtitle
sq
Që të shkarkohet, skanoni këtë kod QR.
en-US
Scan the QR code to download.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
keywordURIFixup.message
sq
Te %S synonit të shkonit?
en-US
Did you mean to go to %S?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
processHang.button_debug.label
sq
Diagnostikojeni Programthin
en-US
Debug Script
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptTitle
sq
Të riniset %S nën Mënyrën Diagnostikim?
en-US
Restart %S in Troubleshoot Mode?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.anonymize
sq
Anonimizoje sido qoftë
en-US
Anonymize anyway
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPromptHint
sq
%S mund ta anonimizojë këtë për ju, por sajti mund të mos e pranojë këtë kyç. Në mos e pranoftë, mund të riprovoni.
en-US
%S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmark
sq
Përpunoni “%S”
en-US
Edit “%S”
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmark2
sq
Përpunoni faqerojtësin
en-US
Edit bookmark
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmarkFolder
sq
Përpunoni dosje faqerojtësish
en-US
Edit bookmark folder
Entity # all locales browser • chrome • browser • places • bookmarkProperties.properties
dialogTitleEditBookmarksFolder
sq
Përpunoni dosje faqerojtësish
en-US
Edit bookmarks folder
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
proxyConnectFailure
sq
Firefox-i është formësuar të përdorë një shërbyes ndërmjetës i cili nuk po pranon lidhje.
en-US
Firefox is configured to use a proxy server that is refusing connections.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
sq
Firefox-i pati një problem dhe u vithis. Do të provojmë të rikthejmë skedat dhe dritaret tuaja, kur të riniset.\n\nPër të na ndihmuar të diagnostikojmë dhe ndreqim problemin, mund të na dërgoni një njoftim vithisjeje.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
AcceptBtn
sq
I p&ranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
en-US
I &accept the terms in the License Agreement
Entity # all locales browser • installer • override.properties
DontAcceptBtn
sq
&Nuk i pranoj kushtet e Marrëveshjes së Licencës
en-US
I &do not accept the terms in the License Agreement
Entity # all locales browser • installer • override.properties
LicenseTextRB
sq
Ju lutemi, para se të instaloni $BrandFullNameDA-in, shqyrtoni marrëveshjen e licencës. Nëse i pranoni tërë kushtet e marrëveshjes, përzgjidhni më poshtë mundësinë e parë. $_CLICK
en-US
Please review the license agreement before installing $BrandFullNameDA. If you accept all terms of the agreement, select the first option below. $_CLICK
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_add_description_description
sq
Synoni për 1-2 togfjalësha që përshkruajnë subjektin, rrethanat apo veprimet.
en-US
Aim for 1-2 sentences that describe the subject, setting, or actions.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_alt_text_edit_button_label
sq
Përpunoni tekst alternativ
en-US
Edit alt text
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_stamp1.title
sq
Shtoni ose përpunoni figura
en-US
Add or edit images
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
editor_stamp1_label
sq
Shtoni ose përpunoni figura
en-US
Add or edit images
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
sq
Shfletuesi i lidhur ka një version të vjetër ({ $runtimeVersion }). Versioni minimum që mbulohet është ({ $minVersion }). Ky është formësim i pambuluar dhe mund të bëjë që DevTools të mos funksionojnë. Ju lutemi, përditësoni shfletuesin. <a>Diagnostikim</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
sq
Ky version i Firefox-it s’mund të diagnostikojë Firefox-in për Android (68). Rekomandojmë që për testime në telefonin tuaj të instaloni Firefox-in për Android Nightly. <a>Më tepër hollësi</a>
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
sq
Shfletuesi i lidhur është më i freskët ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) se sa i juaji { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). Ky është një rast që nuk mbulohet dhe mund të bëjë që DevTools të dështojnë. Ju lutemi, përditësoni Firefox-in. <a>Diagnostikim</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-runtime-page
sq
Diagnostikim - Runtime / { $selectedRuntimeId }
en-US
Debugging - Runtime / { $selectedRuntimeId }
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-page-title-setup-page
sq
Diagnostikim - Rregullim
en-US
Debugging - Setup
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-intro
sq
Formësoni metodë lidhjeje që doni për diagnostikim të largët të pajisjes tuaj.
en-US
Configure the connection method you wish to remotely debug your device with.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-network-troubleshoot
sq
Probleme lidhjeje përmes vendndodhjeje rrjeti? <a>Diagnostikojeni</a>
en-US
Problems connecting via network location? <a>Troubleshoot</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
sq
Përdorni <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> që të diagnostikoni zgjerime dhe <em>service workers</em> në këtë version të { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-disabled
sq
Aktivizimi i kësaj do të shkarkojë dhe shtojë te { -brand-shorter-name } përbërësit e domosdoshëm për diagnostikim USB Android.
en-US
Enabling this will download and add the required Android USB debugging components to { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-step-enable-debug-firefox2
sq
Aktivizoni Diagnostikim USB te Firefox-i në pajisjen Android.
en-US
Enable USB Debugging in Firefox on the Android device.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-step-enable-debug2
sq
Aktivizoni Diagnostikim USB te Menuja Zhvillues e Android-it.
en-US
Enable USB Debugging in the Android Developer Menu.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-usb-troubleshoot
sq
Probleme lidhjeje me një pajisje USB? <a>Diagnostikojeni</a>
en-US
Problems connecting to the USB device? <a>Troubleshoot</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-sidebar-support
sq
Mbulim Për Diagnostikime
en-US
Debugging Support
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
sq
{ $nodeCount -> [one] Po kontrollohet { $nodeCount } nyje *[other] Po kontrollohen { $nodeCount } nyja }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.description.general.p1
sq
Inspektori i Përdorimit Nga Persona Me Aftësi të Kufizuara ju lejon të ekzaminoni pemën e përdorimit të faqes ku gjendeni nga persona me aftësi të kufizuara, e cila përdoret nga lexues ekrani dhe teknologji të tjera ndihmuese. %S
en-US
Accessibility Inspector lets you examine the current page’s accessibility tree, which is used by screen readers and other assistive technologies. %S
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.deuteranopia
sq
Deuteranopia (pa të gjelbër)
en-US
Deuteranopia (no green)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.protanopia
sq
Protanopia (pa të kuqe)
en-US
Protanopia (no red)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.tritanopia
sq
Tritanopia (pa blu)
en-US
Tritanopia (no blue)
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-empty-suggestions2
sq
Nëse faqja e tanishme duhet të ketë një service worker, mund të shihni për gabime te <a>Konsola</a> ose të kaloni nëpër regjistrimin e service worker-it tuaj te <span>Diagnostikuesi</span>.
en-US
If the current page should have a service worker, you could look for errors in the <a>Console</a> or step through your service worker registration in the <span>Debugger</span>.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-debug
sq
Diagnostikoje
en-US
Debug
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-debug.title
sq
Mund të diagnostikohen vetëm service workers në punë e sipër
en-US
Only running service workers can be debugged
Entity # all locales devtools • client • boxmodel.properties
boxmodel.geometryButton.tooltip
sq
Përpunoni pozicion
en-US
Edit position
Entity # all locales devtools • client • components.properties
frame.viewsourceindebugger
sq
Shiheni burimin në Diagnostikues %S
en-US
View source in Debugger %S
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
breakpointMenuItem.editCondition2.label
sq
Përpunoni kusht
en-US
Edit condition
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editor.editConditionBreakpoint
sq
Përpunoni kusht
en-US
Edit condition
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editor.editLogPoint
sq
Përpunoni regjistrim
en-US
Edit log
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
editorWrapping.toggle.tooltip
sq
Mbështilli rreshtat te përpunuesi i diganostikuesit
en-US
Wrap lines in the debugger editor
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
inlinePreview.toggle.tooltip
sq
Shfaq paraparje të brendshme te përpunuesi i diagnostikuesit
en-US
Show inline preview in the debugger editor
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.excludePatterns.placeholder
sq
p.sh., **/node_modules/**,app.js
en-US
e.g. **/node_modules/**,app.js
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.button.label
sq
Rregullime Diagnostikuesi
en-US
Debugger Settings
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
settings.enableSourceMapIgnoreList.tooltip
sq
Shpërfill krejt burimet fusha x_google_ignoreList e tabelës burim.
en-US
Ignores all sources on the source map x_google_ignoreList field.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.toggleCondPanel.breakpoint
sq
Përpunoni Pikëndërprerje të Kushtëzuar
en-US
Edit Conditional Breakpoint
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
shortcuts.toggleCondPanel.logPoint
sq
Përpunoni Pikë Regjistrimi
en-US
Edit Log Point
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesEditableNameTooltip
sq
Dyklikojeni që ta përpunoni
en-US
Double click to edit
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
wasmIsNotAvailable
sq
Që të diagnostikohet ky modul, ju lutemi, rifreskojeni
en-US
Please refresh to debug this module
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.openInDebugger
sq
Hapeni në Diagnostikues
en-US
Open in Debugger
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eventsTooltip.openInDebugger2
sq
Hape “%S” në Diagnostikues
en-US
Open “%S” in Debugger
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorEditAttribute.label
sq
Përpunoni Atributin %S
en-US
Edit Attribute “%S”
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorHTMLEdit.label
sq
Përpunojeni Si HTML
en-US
Edit As HTML
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorMathMLEdit.label
sq
Përpunojeni Si MathML
en-US
Edit As MathML
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorSVGEdit.label
sq
Përpunojeni Si SVG
en-US
Edit As SVG
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorXMLEdit.label
sq
Përpunojeni Si XML
en-US
Edit As XML
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
checkbox.recordAllocationStacks.tooltip
sq
Aktivizononi/çaktivizoni regjistrim call stack-u, kur një objekt qe akorduar. Fotografimet e mëpasme do të jenë në gjendje të grupojnë dhe etiketojnë objekte sipas call stack-esh, por vetëm me ato objekte të krijuara pas aktivizimit të kësaj mundësie. Regjistrimi i call stack-ëve e rëndon cazë funksionimin.
en-US
Toggle the recording of the call stack of when an object was allocated. Subsequent snapshots will be able to group and label objects by call stacks, but only with those objects created after toggling this option. Recording call stacks has a performance overhead.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
snapshot-title.loading
sq
Po përpunohet
en-US
Processing
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
devtoolsRemoteDebugging.label
sq
Diagnostikim Së Largëti
en-US
Remote Debugging
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.editAndResend
sq
Përpunojeni dhe Ridërgojeni
en-US
Edit and Resend
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.context.openInDebugger
sq
Hapeni në Diagnostikues
en-US
Open in Debugger
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.summary.editAndResend
sq
Përpunojeni dhe Ridërgojeni
en-US
Edit and Resend
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-button-edit-settings
sq
Përpunoni Rregullime
en-US
Edit Settings
Entity # all locales devtools • client • perftools.ftl
perftools-presets-web-developer-description
sq
Profil i gatshëm i rekomanduar për shumicën e diagnostikimit të aplikacioneve web, me kokëçarje të pakta.
en-US
Recommended preset for most web app debugging, with low overhead.
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.editDeviceList2
sq
Përpunoni Listën
en-US
Edit List
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxDebugger.label
sq
Diagnostikues
en-US
Debugger
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxDebugger.panelLabel
sq
Panel Diagnostikuesi
en-US
Debugger Panel
Entity # all locales devtools • client • startup.properties
ToolboxDebugger.tooltip4
sq
Diagnostikues JavaScript-i (%S)
en-US
JavaScript Debugger (%S)
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-cookies-hint
sq
Shihni dhe përpunoni cookie-et duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit cookies by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-extensionstorage-hint
sq
Shihni dhe përpunoni depozitën e zgjerimeve duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit the extension storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-localstorage-hint
sq
Shihni dhe përpunoni depozitën vendore duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit the local storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-type-sessionstorage-hint
sq
Shihni dhe përpunoni depozitën e sesionit duke përzgjedhur një strehë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
View and edit the session storage by selecting a host. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-label
sq
Aktivizoni grupe mjetesh diagnostikimi chrome-sh dhe shtesash shfletuesi
en-US
Enable browser chrome and add-on debugging toolboxes
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-chrome-tooltip.title
sq
Aktivizimi i kësaj mundësie do t'ju lejojë të përdorni mjete të ndryshme zhvilluesi brenda kontekstit të një shfletuesi (përmes Mjete > Zhvillues Web > Grup Mjetesh Shfletuesi) dhe të diagnostikoni shtesa që prej Përgjegjësit të Shtesave
en-US
Turning this option on will allow you to use various developer tools in browser context (via Tools > Web Developer > Browser Toolbox) and debug add-ons from the Add-ons Manager
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-remote-label
sq
Aktivizoni diagnostikim të largët
en-US
Enable remote debugging
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-remote-tooltip2.title
sq
Aktivizimi i kësaj mundësie do të lejojë diagnostikimin së largëti të kësaj instance shfletuesi
en-US
Turning this option on will allow to debug this browser instance remotely
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-inspector-draggable-properties-label
sq
Klikoni dhe tërhiqeni që të përpunoni vlera madhësie
en-US
Click and drag to edit size values
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-inspector-draggable-properties-tooltip.title
sq
Klikoni dhe tërhiqeni që të përpunoni vlera madhësie te pamja rregulla mbikëqyrësi.
en-US
Click and drag to edit size values in the inspector rules view.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-mode-everything-container.title
sq
Diagnostiko gjithçka në krejt proceset
en-US
Debug everything in all processes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.debugTargetErrorPage.description
sq
S’lidhet dot me objektin e diagnostikimit. Shihni hollësitë e gabimit më poshtë:
en-US
Cannot connect to the debug target. See error details below:
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.resumeOrderWarning
sq
Faqja nuk u rimor pasi u lidh diagnostikuesi. Që të ndreqet kjo, ju lutemi, mbylleni dhe rihapni grupin e mjeteve.
en-US
Page did not resume after the debugger was attached. To fix this, please close and re-open the toolbox.
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.viewJsSourceInDebugger.label
sq
Hapeni Kartelën te Diagnostikuesi
en-US
Open File in Debugger
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
level.debug
sq
Diagnostikoje
en-US
Debug
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
logpoint.title
sq
Pika regjistrimi që nga diagnostikuesi
en-US
Logpoints from the debugger
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
timerJSError
sq
S’u arrit të përpunohej emri i kohëmatësit.
en-US
Failed to process the timer name.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.debugFilterButton.label
sq
Diagnostikoje
en-US
Debug
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.group.cookieSameSiteLaxByDefaultEnabled2
sq
Disa prej cookie-ve po keqpërdorin atributin “SameSite“, ndaj s’do të funksionojë si pritet
en-US
Some cookies are misusing the “SameSite“ attribute, so it won’t work as expected
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-debugger-statement
sq
E ndalur në deklaratë diagnostikuesi
en-US
Paused on debugger statement
Entity # all locales devtools • shared • debugger-paused-reasons.ftl
whypaused-other
sq
Diagnostikuesi u ndal
en-US
Debugger paused
Entity # all locales devtools • shared • debugger.properties
remoteIncomingPromptHeader
sq
U kap një kërkesë për lejim lidhjeje diagnostikimi të largët. Një klient i largët është në gjendje të fitojë kontrollin e plotë të shfletuesit tuaj!
en-US
An incoming request to permit remote debugging connection was detected. A remote client can take complete control over your browser!
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-block
sq
:block URL_STRING Fillo bllokim kërkesash rrjeti Pranon vetëm një argument URL_STRING, një varg jo brenda thonjëzaash, që do të përdoret për të bllokuar krejt kërkesat URL-të e të cilave përfshijnë këtë varg. Pë ta zhbërë këtë përdorni :unblock ose anështyllën e bllokimit të kërkesave te Mbikëqyrës Rrjeti.
en-US
:block URL_STRING Start blocking network requests It accepts only one URL_STRING argument, an unquoted string which will be used to block all requests whose URL includes this string. Use :unblock or the Network Monitor request blocking sidebar to undo this.
Entity # all locales devtools • shared • webconsole-commands.ftl
webconsole-commands-usage-unblock
sq
:unblock URL_STRING Resht së bllokuari kërkesa rrjeti Pranon vetëm një argument, saktësisht të njëjtin varg dhënë më parë për veprimin :block.
en-US
:unblock URL_STRING Stop blocking network requests It accepts only one argument, the exact same string previously passed to :block.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netOffline
sq
Ky dokument nuk shfaqet dot nën gjendjen jashtë linje. Për të kaluar në linjë, i hiqni shenjën Puno i Palidhur prej menusë Kartelë.
en-US
This document cannot be displayed while offline. To go online, uncheck Work Offline from the File menu.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL
sq
S’u arrit të ngarkohej '%1$S'. Një ServiceWorker dha një Përgjigje të mjegullt për FetchEvent.respondWith() teksa merrej me një a '%2$S' FetchEvent. Objektet Përgjigje e Mjegullt janë të vlefshëm vetëm kur RequestMode është ‘no-cors’.
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while handling a ‘%2$S’ FetchEvent. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is ‘no-cors’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadOpaqueRedirectInterceptionWithURL
sq
S’u arrit të ngarkohej '%S'. Një ServiceWorker dha një Përgjigje opaqueredirect për FetchEvent.respondWith() teksa merrej me një FetchEvent non-navigation.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker passed an opaqueredirect Response to FetchEvent.respondWith() while handling a non-navigation FetchEvent.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
sq
Ndryshimet te numri BiquadFilterNode i kanalit mund të prodhojë zhurmëza audio.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DebugScriptButton
sq
Diagnostikoni programthin
en-US
Debug script
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
sq
Ndryshimet te numri IIRFilterNode i kanalit mund të prodhojë zhurmëza audio.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptedNonResponseWithURL
sq
S’u arrit të ngarkohej '%1$S'. Një ServiceWorker premtoi FetchEvent.respondWith() që u përgjigj me një vlerë non-Response '%2$S'.
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed a promise to FetchEvent.respondWith() that resolved with non-Response value ‘%2$S’.

Displaying 200 results out of 313 for the string no in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
sq
{ -brand-short-name }-i po përditësohet nga një instancë tjetër
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
sq
Nuk mund të kryeni përditësime të mëtejshme në këtë sistem. <label data-l10n-name="unsupported-link">Mësoni më tepër</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
sq
Sigurohuni se po e ruani fjalëkalimin tuaj të tanishëm për këtë sajt. Ndryshimi i fjalëkalimit këtu nuk e ndryshon atë me { $webTitle }.
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
sq
{ -brand-short-name }-i s’ka leje për leximin e kartelës. Provoni të ndryshoni lejet e kartelës.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported
sq
S’janë importuar kredenciale
en-US
No logins have been imported
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
sq
{ $count -> *[other] <span>Gabime:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(jo të importuara)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
sq
{ $count -> *[other] <span>U gjetën kredenciale të përsëdytur:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(jo të importuara)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
sq
{ $count -> [one] <span>U gjet zë i përsëdytur:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(i paimportuar)</span> *[other] <span>U gjetën zëra të përsëdytur:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(të paimportuar)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
sq
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Gabime</div> <div data-l10n-name="not-imported">(të paimportuar)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
sq
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Kredenciale të përsëdytur hyrjesh</div> <div data-l10n-name="not-imported">(të paimportuar)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
sq
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zë i përsëdytur</div> <div data-l10n-name="not-imported">(i paimportuar)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Zëra të përsëdytur</div> <div data-l10n-name="not-imported">(të paimportuar)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
sq
Nëse kredencialet tuaj për hyrje janë ruajtur në një shfletues tjetër, mund t’i <a data-l10n-name="import-link">importoni ata te { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
sq
Nëse kredencialet tuaja për hyrje janë ruajtur jashtë { -brand-product-name }-it, mund t’i <a data-l10n-name="import-browser-link">importoni që nga një shfletues tjetër</a> ose <a data-l10n-name="import-file-link">prej një kartele</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-nothing
sq
S’ka sinjalizim
en-US
No alert
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-intro-heading-logged-in
sq
S’u gjetën kredenciale të njëkohësuar hyrjesh.
en-US
No synced logins found.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
sq
(pa emër përdoruesi)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-description
sq
S’ka përfundime me përputhje me kërkimin tuaj.
en-US
There are no results matching your search.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-title
sq
S’u gjetën kredenciale hyrjesh
en-US
No logins found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-title2
sq
S’u gjetën fjalëkalime
en-US
No passwords found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser
sq
Importoni nga Tjetër Shfletues
en-US
Import from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
sq
Ky fjalëkalim është përdorur në një tjetër llogari, që ka gjasa të jetë përfshirë në një cenim të dhënash. Ripërdorimi i kredencialeve i vë në rrezik krejt llogaritë tuaja. Ndryshojeni këtë fjalëkalim.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-delete-dialog-message
sq
Ky veprim s’mund të zhbëhet.
en-US
This action cannot be undone.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-title
sq
S’u gjetën kredenciale hyrjesh
en-US
No logins found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-title2
sq
S’janë ruajtur fjalëkalime
en-US
No passwords saved
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
sq
(pa emër përdoruesi)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-not-saved
sq
Faqja S’u Ruajt
en-US
Page Not Saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
no-specified-policies-message
sq
Shërbimi për Rregulla Në Nivel Ndërmarrjeje është aktiv por nuk ka rregulla të aktivizuara.
en-US
The Enterprise Policies service is active but there are no policies enabled.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-body
sq
Tani ne hedhim poshtë automatikisht mjaft banderola cookie-sh, që t’ju ndjekin më pak dhe t’i riktheheni shfletimit pa shpërqendrim.
en-US
We now automatically refuse many cookie banners so you can get tracked less and go back to distraction-free browsing.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-header
sq
Mos lini gjurmë në këtë pajisje
en-US
Leave no traces on this device
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
sq
Dritare private: { -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private. Kjo nuk ju bën anonim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
sq
{ -brand-short-name }-i spastron historikët tuaj të kërkimeve dhe shfletimit, kur mbyllni krejt dritaret private, por kjo nuk ju bën anonim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
sq
Hëpërhë s'gjendeni në dritare private.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
sq
Pa ruajtje cookie-sh apo historiku, drejt e nga desktopi juaj. Shfletoni si të mos mbikëqyrë njeri.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
sq
Dritaret dhe skedat tuaja do të rikthehen në çast, por jo ato private ama.
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc1
sq
Robotët nuk duhet t'i bëjnë dëm një qenieje njerëzore apo, nëpërmjet mosveprimit, të lejojnë që një qenie njerëzore t'i bëjë dëm vetes.
en-US
Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc4
sq
Robotët i kanë prapanicat prej metali, ndaj nuk duhen kafshuar aty.
en-US
Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-try-again.label2
sq
Ju lutemi, mos e shtypni prapë këtë buton.
en-US
Please do not press this button again.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
sq
Ende s’arrihet të rikthehet sesioni juaj? Ndonjëherë problemin e shkakton një skedë. Shihni skedat e mëparshme, hiquani shenjën atyre që nuk ju duhet t’i riktheni dhe mandej provoni rikthimin.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
sq
Njoftimet e vithisjeve na ndihmojnë të diagnostikojmë probleme dhe ta përmirësojmë { -brand-short-name }-in.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-no-unloadable-tab
sq
S’ka skeda që mund t’u ndalet ngarkimi.
en-US
There are no unloadable tabs.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
sq
Ky kompjuter tani është i lidhur me { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with-noname
sq
Ky kompjuter tani është lidhur me një pajisje të re.
en-US
This computer is now connected with a new device.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-connectdevice
sq
Lidhni Tjetër Pajisje
en-US
Connect Another Device
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-singledevice-status
sq
Pa Pajisje të Lidhura
en-US
No Devices Connected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
sq
Llogari Jo e Verifikuar
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
sq
{ $addonName } s’u instalua dot, ngaqë paraqet rrezik të madh për krijim problemesh qëndrueshmërie ose sigurie.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
sq
Shtesa e shkarkuar prej këtij sajti s’u instalua dot, ngaqë duket se është e dëmtuar.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
sq
{ $addonName } s’u instalua dot, ngaqë { -brand-short-name } s’mund të ndryshojë kartelën e nevojshme.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
sq
{ $addonName } s’u instalua dot, ngaqë s’është e përputhshme me { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
sq
Shtesa s’u instalua dot, ngaqë s’përputhet me shtesën { -brand-short-name } siç pritej.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
sq
Shtesa { $addonName } s’mund të instalohet që nga kjo vendndodhje.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-network-failure
sq
Shtesa s’u shkarkua dot, për shkak të një dështimi në lidhjen.
en-US
The add-on could not be downloaded because of a connection failure.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
sq
Nuk lejohet instalim shtesash teksa gjendet në mënyrën sa krejt ekrani ose para saj.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-corrupt-file
sq
Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë duket të jetë e dëmtuar.
en-US
This add-on could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
sq
{ $addonName } s’u instalua dot, ngaqë { -brand-short-name } s’mund të ndryshojë kartelën e nevojshme.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
sq
Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’përputhet me shtesën { -brand-short-name } siç pritej.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
sq
Kjo shtesë s’u instalua dot, për shkak të një gabimi në sistemin e kartelave.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-not-signed
sq
Kjo shtesë s’u instalua dot, ngaqë s’është verifikuar.
en-US
This add-on could not be installed because it has not been verified.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
site-permission-install-first-prompt-midi-message
sq
Nuk garantohet se ky sajt është i parrezik. Vazhdoni vetëm nëse e besoni këtë sajt.
en-US
This access is not guaranteed to be safe. Only continue if you trust this site.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header-unknown
sq
Të lejohet një sajt i panjohur të instalojë një shtesë?
en-US
Allow an unknown site to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message-unknown
sq
Po provoni të instaloni një shtesë nga një sajt i panjohur. Përpara se të vazhdoni, sigurohuni se i zini besë këtij sajti.
en-US
You are attempting to install an add-on from an unknown site. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
sq
Ka gati një përditësim të ri të { -brand-shorter-name }-it, por s’mund të instalohet, ngaqë është në punë një kopje tjetër e { -brand-shorter-name }-it. Mbylleni, që të vazhdohet përditësimi, ose zgiidhni të përditësohet sido qoftë (kopja tjetër mund të mos punojë saktë, deri sa pa e rinisur).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.secondarybuttonlabel
sq
Jo Tani
en-US
Not Now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-connectdevice.label
sq
Lidhni Tjetër Pajisje
en-US
Connect Another Device
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-notabs
sq
S'ka skeda të hapura
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
sq
Përditësim gati — shkarkojeni që tani
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
sq
Përditësim gati — shkarkojeni që tani
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
sq
Përditësim gati — riniseni tani
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2
sq
Njëkohësoji tani
en-US
Sync now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
whatsnew-panel-footer-checkbox.label
sq
Njoftomëni për veçori të reja
en-US
Notify about new features
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
sq
Puna e Agjentit të Shfletuesit Parazgjedhje është të kontrollojë kur parazgjedhja ndryshohet nga { -brand-short-name } në një tjetër shfletues. Nëse ndryshimi ndodh në rrethana të dyshimta, përdoruesve do t’u kërkohet, jo më shumë se dy herë, nëse duan ta kthejnë mbrapsht te { -brand-short-name }. Kjo punë instalohet automatikisht nga { -brand-short-name } dhe riinstalohet, kur përditësohet { -brand-short-name }. Që ta çaktivizoni këtë sjellje, përditësoni parapëlqimin “default-browser-agent.enabled” te faqja about:config ose rregullimin “DisableDefaultBrowserAgent” për { -brand-short-name } në shkallë ndërmarrjesh.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-no-button-text
sq
Jo
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
sq
Importoni faqerojtës nga një shfletues tjetër në { -brand-short-name }
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
sq
Duke klikuar mbi “Përdor maskë email-i”, pajtoheni me <label data-l10n-name="tos-url">Kushte Shërbimi</label> dhe <label data-l10n-name="privacy-url">Shënim Privatësie</label>.
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
sq
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> tani është sa krejt ekrani
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
sq
Ky dokument tani shfaqet sa krejt ekrani
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
sq
{ -brand-short-name }-i ka bllokuar pjesë të kësaj faqeje që s'janë të sigurta.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-associated
sq
Kjo faqe është ngarkuar nga një tjetër faqe.
en-US
This page is loaded from another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure
sq
Lidhje jo e sigurt
en-US
Connection not secure
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure-security-view
sq
S'jeni lidhur në mënyrë të siguruar me këtë sajt.
en-US
You are not securely connected to this site.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-custom-root
sq
Lidhje e verifikuar nga një lëshues dëshmish që s’njihet nga Mozilla.
en-US
Connection verified by a certificate issuer that is not recognized by Mozilla.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
sq
{ -brand-short-name }-i ka bllokuar pjesë të kësaj faqeje që s'janë të sigurta.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
sq
Ky sajt përmban lëndë që s'është e sigurt (fjala vjen, programthe) dhe lidhja juaj me të s'është private.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
sq
Mozilla nuk e njeh këtë lëshues dëshmish. Mund të jetë shtuar nga sistemi juaj operativ ose nga një përgjegjës.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
sq
Lidhja juaj te ky sajt, s'është private. Të dhënat që parashtroni mund të shihen nga të tjerë (fjalëkalime, mesazhe, karta krediti, etj.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure-login-forms
sq
Të dhënat e hyrjes që dhatë në këtë faqe s'janë të sigurta dhe mund të komprometohen.
en-US
The login information you enter on this page is not secure and could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded
sq
Lidhja juaj s'është private dhe të dhënat që ndani me të tjerët në këtë saj mund të shihen nga të tjerë.
en-US
Your connection is not private and information you share with the site could be viewed by others.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
sq
Ky sajt përmban lëndë që s'është e sigurt (fjala vjen, figura).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
sq
Edhe pse { -brand-short-name }-i ka bllokuar një pjesë të lëndës, në këtë faqe prapë ka lëndë që s'është e sigurt (fjala vjen, figura).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
sq
Lidhja juaj te ky sajt përdor fshehtëzim të dobët dhe s'është private.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-disable-mixed-content-blocking.label
sq
Çaktivizoje mbrojtjen për tani
en-US
Disable protection for now
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-passive-loaded
sq
Pjesë të kësaj faqeje (fjala vjen, figura) s'janë të sigurta.
en-US
Parts of this page are not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-body
sq
Videot mund të mos shfaqen, ngaqë zhvilluesi i pat menduar me Picture-in-Picture të aktivizuar.
en-US
Videos might not display as the developer intended while Picture-in-Picture is enabled.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
sq
Ky sajt nuk rekomandon përdorim të “Picture-in-Picture”
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
sq
{ -brand-short-name }-i i pengoi kësaj faqeje ridrejtimin e vetvetishëm te një faqe tjetër.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
sq
Zgjerime Disa zgjerime nuk lejohen
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notification-anchor.tooltiptext
sq
Ndryshoni zgjedhjen për nëse mund të merrni njoftime nga sajti apo jo
en-US
Change whether you can receive notifications from the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
sq
Ia keni bllokuar këtij sajti njoftimet.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
innovator-colorway-name
sq
Novator
en-US
Innovator
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
sq
<strong>Një pjesë e kësaj faqeje u vithis.</strong> Për t’ia bërë të ditur { -brand-product-name }-it këtë çështje dhe për t’u zgjidhur më shpejt, ju lutemi, parashtroni një raport.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
sq
Një pjesë e kësaj faqeje u vithis. Që ta lejoni { -brand-product-name }-in të dijë rreth kësaj çështjeje dhe që ta ndreqë më shpejt, ju lutemi, parashtroni një raportim.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.label
sq
Kompakte (nuk mbulohet)
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.tooltiptext
sq
Kompakte (nuk mbulohet)
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.label
sq
Normale
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.tooltiptext
sq
Normale
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-button-secondary
sq
Jo tani
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-blocked-by
sq
Shkarkimi s’mund të ruhet, ngaqë është bllokuar nga { $extension }.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by { $extension }.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-extension
sq
Shkarkimi s’mund të ruhet, ngaqë është bllokuar nga një zgjerim.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by an extension.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-generic
sq
Shkarkimi nuk ruhet dot, ngaqë ndodhi një gabim i panjohur. Ju lutemi, riprovoni.
en-US
The download cannot be saved because an unknown error occurred. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
sq
{ $num -> [one] Kartela s’u shkarkua. *[other] { $num } files not downloaded. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-list-empty.value
sq
Nuk ka shkarkime.
en-US
There are no downloads.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-panel-empty.value
sq
Nuk ka shkarkime për këtë sesion.
en-US
No downloads for this session.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-no.label
sq
Jo
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-quarantine-confirmation-line-1
sq
Që të mbrohen të dhënat tuaja, ky zgjerim në këtë sajt nuk lejohet.
en-US
To protect your data, this extension is not allowed on this site.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-b
sq
Mjaft më me shtypje dhe skanime. U vini shenjë PDF-ve, mandej ruani ndryshimet tuaja.
en-US
No more printing and scanning. Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
sq
Plotësoni formularë, shtoni komente, ose shtoni shënime, drejt e në { -brand-short-name }.
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
sq
Hidhni tutje kërkimin për përpunues të lirë internetorë. Plotësoni formularë, shtoni komente, ose shtoni shënime, drejt e në { -brand-short-name }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
sq
{ -relay-brand-name } s’gjeti dot maska të ripërdorshme. Kod gabimi HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
sq
{ -relay-brand-name } s’prodhoi dot një maskë të re. Kod gabimi HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-confirmation-postpone.label
sq
Jo tani
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-header
sq
Pa skeda të mbyllura së fundi
en-US
No recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-header
sq
Asgjë për shfaqje
en-US
Nothing to show
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-header
sq
Importoni historik nga tjetër shfletues
en-US
Import history from another browser
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-just-now-timestamp
sq
Mu tani
en-US
Just now
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
sq
Tani mund të merrni skedat tuaja { -brand-product-name } që nga tableti apo telefoni juaj.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-empty
sq
Pa përfundime për “{ $query }”
en-US
No results for “{ $query }”
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
sq
Herës tjetër që hapni një faqe në { -brand-product-name } te një pajisje tjetër, merreni dhe këtu, si me magji.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-header
sq
Ende pa gjë për të parë
en-US
Nothing to see yet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-connect-another-device
sq
Lidhni pajisje tjetër
en-US
Connect another device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-device-notabs
sq
Pa skeda të hapura në këtë pajisje
en-US
No tabs open on this device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
sq
{ -brand-short-name }-i s’është në gjendje të njëkohësojë skeda mes pajisjesh, ngaqë përgjegjësi juaj ka çaktivizuar njëkohësimet.
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-generic-sync-error-description
sq
{ -brand-short-name }-i s’kap dot shërbimin e njëkohësimit tani. Riprovoni pas pak çastesh.
en-US
{ -brand-short-name } can’t reach the syncing service right now. Try again in a few moments.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-just-now-timestamp
sq
Mu tani
en-US
Just now
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-import-from-another-browser.label
sq
Importoni nga Tjetër Shfletues
en-US
Import From Another Browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-sync-now.label
sq
Njëkohësohu Tani
en-US
Sync Now
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-page-style-no-style.label
sq
Pa Stil
en-US
No Style
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
no-migration-sources
sq
Nuk u gjetën dot programe që përmbajnë faqerojtës, historik apo fjalëkalime.
en-US
No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-no-valid-data
sq
Kartela s’përmban ndonjë të dhënë faqerojtësish. Zgjidhni një kartelë tjetër.
en-US
The file doesn’t include any bookmark data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
sq
Që të vazhdohet me importim të dhënash nga tjetër shfletues, akordojini { -brand-short-name }-it hyrje te dosja profil e tij.
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
sq
{ -brand-short-name } s’hyn dot te profile shfletuesish të tjerë të instaluar në këtë pajisje.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-selected-data-label
sq
S’u përzgjodhën të dhëna për importim
en-US
No data selected for import
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
sq
Kartela s’përmban ndonjë të dhënë fjalëkalimi të vlefshëm. Zgjidhni një kartelë tjetër.
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
sq
S’ka zgjerime me përputhje
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-dismiss-button
sq
Jo tani
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
sq
Gjetje e fortë! Tani, mos rrini pa këtë faqerojtës në pajisjet tuaja celulare. Fillojani me një { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales