Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 1749 for the string no in ca-valencia:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
releaseNotes-link
ca-valencia
Novetats
en-US
What’s new
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
ca-valencia
No podeu actualitzar en este sistema. <label data-l10n-name="unsupported-link">Més informació</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
ca-valencia
{ $count -> [1] Això eliminarà l'inici de sessió que heu desat al { -brand-short-name } i les alertes de filtracions que es mostren aquí. Aquesta acció no es pot desfer. [one] Això eliminarà l'inici de sessió que heu desat al { -brand-short-name } i les alertes de filtracions que es mostren aquí. Aquesta acció no es pot desfer. *[other] Això eliminarà els inicis de sessió que heu desat al { -brand-short-name } i les alertes de filtracions que es mostren aquí. Aquesta acció no es pot desfer. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
ca-valencia
{ $count -> [1] Això eliminarà l'inici de sessió desat pel { -brand-short-name } en tots els dispositius sincronitzats amb el vostre { -fxaccount-brand-name }. També eliminarà les alertes de filtracions que apareixen aquí. Aquesta acció no es pot desfer. [one] Això eliminarà l'inici de sessió desat pel { -brand-short-name } en tots els dispositius sincronitzats amb el vostre { -fxaccount-brand-name }. També eliminarà les alertes de filtracions que apareixen aquí. Aquesta acció no es pot desfer. *[other] Això eliminarà tots els inicis de sessió desats pel { -brand-short-name } en tots els dispositius sincronitzats amb el vostre { -fxaccount-brand-name }. També eliminarà les alertes de filtracions que apareixen aquí. Aquesta acció no es pot desfer. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
ca-valencia
Ja existeix una entrada per a { $loginTitle } amb este nom d'usuari. <a data-l10n-name="duplicate-link">Voleu anar a l'entrada existent?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
ca-valencia
Per exemple: diversos noms d'usuari, contrasenyes, URL, etc. per a un mateix inici de sessió.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
ca-valencia
Falten les capçaleres de columna o són incorrectes. Assegureu-vos que el fitxer incloga columnes per al nom d'usuari, la contrasenya i l'URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
ca-valencia
El { -brand-short-name } no té permís per llegir el fitxer. Proveu de canviar els permisos del fitxer.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-title
ca-valencia
No s’ha pogut llegir el fitxer
en-US
Unable to Read File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported
ca-valencia
No s'ha importat cap inici de sessió
en-US
No logins have been imported
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-unable-to-read-title
ca-valencia
No s’ha pogut analitzar el fitxer
en-US
Unable to Parse File
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
ca-valencia
{ $count -> [one] <span>Inicis de sessió nous afegits:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Inicis de sessió nous afegits:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
ca-valencia
{ $count -> [one] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no s'ha importat)</span> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no s'han importat)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
ca-valencia
{ $count -> [one] <span>Inicis de sessió duplicats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no importat)</span> *[other] <span>Inicis de sessió duplicats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no importats)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
ca-valencia
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">inicis de sessió nous afegits</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
ca-valencia
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(no importats)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
ca-valencia
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">inicis de sessió duplicats</div> <div data-l10n-name="not-imported">(no importats)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-added
ca-valencia
Inici de sessió nou afegit
en-US
New login added
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-intro-heading-logged-in
ca-valencia
No s'ha trobat cap inici de sessió sincronitzat.
en-US
No synced logins found.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-description
ca-valencia
No hi ha cap resultat que coincidisca amb la cerca.
en-US
There are no results matching your search.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-title
ca-valencia
No s'ha trobat cap inici de sessió
en-US
No logins found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-delete-dialog-message
ca-valencia
Esta acció no es pot desfer.
en-US
This action cannot be undone.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-discard-changes-dialog-message
ca-valencia
Es perdran tots els canvis que no hàgeu guardat.
en-US
All unsaved changes will be lost.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-discard-changes-dialog-title
ca-valencia
Voleu descartar els canvis no guardats?
en-US
Discard unsaved changes?
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-title
ca-valencia
No s'ha trobat cap inici de sessió
en-US
No logins found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-title-new-login
ca-valencia
Inici de sessió nou
en-US
New Login
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
ca-valencia
Nom (A-Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
ca-valencia
Nom (Z-A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
ca-valencia
Nom d’usuari (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
ca-valencia
Nom d’usuari (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-not-saved
ca-valencia
No s'ha guardat la pàgina
en-US
Page Not Saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-only-links
ca-valencia
Només es poden guardar enllaços
en-US
Only links can be saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
no-specified-policies-message
ca-valencia
El servei de polítiques d'empresa està actiu, però no hi ha cap política activada.
en-US
The Enterprise Policies service is active but there are no policies enabled.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
ca-valencia
Nom de la política
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
ca-valencia
Finestra privada: En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca. Això no vos fa anònim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
ca-valencia
En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca, tot i que això no vos fa anònim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
ca-valencia
Actualment no esteu en una finestra privada.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc1
ca-valencia
Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prenga mal.
en-US
Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc4
ca-valencia
Els robots tenen darreres de metall lluent que no han de mossegar-se.
en-US
Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-try-again.label2
ca-valencia
No torneu a prémer este botó.
en-US
Please do not press this button again.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-close-button.label
ca-valencia
Inicia una sessió nova
en-US
Start New Session
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
ca-valencia
Seguiu sense poder restaurar la sessió? A vegades, el problema pot ser una pestanya determinada. Reviseu les pestanyes anteriors, desmarqueu les que no necessiteu i proveu de tornar a restaurar-les.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
ca-valencia
S'han eliminat els vostres complements i personalitzacions i s'han restaurat els paràmetres del navegador per defecte. Si això no resol el problema, <a data-l10n-name="link-more">obteniu més informació sobre què podeu fer.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-some-label
ca-valencia
Restaura només algunes pestanyes
en-US
Restore only the ones you want
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help
ca-valencia
Voleu ajudar-nos?
en-US
Will you help us?
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
ca-valencia
Els informes de fallada ens ajuden a diagnosticar problemes i a millorar el { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with-noname
ca-valencia
Este ordinador ara està connectat amb un dispositiu nou.
en-US
This computer is now connected with a new device.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-singledevice-status
ca-valencia
No hi ha cap dispositiu connectat
en-US
No Devices Connected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
ca-valencia
El compte no s'ha verificat
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
ca-valencia
Precaució: Este lloc vol instal·lar { $addonCount } complements en el { -brand-short-name }, alguns dels quals no estan verificats. Continueu sota la vostra responsabilitat.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
ca-valencia
{ $addonCount -> [one] Precaució: Este lloc vol instal·lar un complement no verificat en el { -brand-short-name }. Continueu sota la vostra responsabilitat. *[other] Precaució: Este lloc vol instal·lar { $addonCount } complements no verificats en el { -brand-short-name }. Continueu sota la vostra responsabilitat. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement { $addonName } perquè té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement baixat perquè pareix que era defectuós.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè el { -brand-short-name } no ha pogut modificar un fitxer necessari.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè no és compatible amb el { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement perquè no coincideix amb el complement que esperava el { -brand-short-name }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-network-failure
ca-valencia
No s'ha pogut baixar el complement perquè s'ha produït un problema de connexió.
en-US
The add-on could not be downloaded because of a connection failure.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha evitat que este lloc instal·le un complement no verificat.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
ca-valencia
No es permet instal·lar cap complement mentre estigueu en el mode de pantalla completa, o abans d'entrar-hi.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-corrupt-file
ca-valencia
No es pot instal·lar el complement perquè pareix estar malmés.
en-US
This add-on could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè el { -brand-short-name } no ha pogut modificar un fitxer necessari.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar este complement perquè no coincideix amb el complement que esperava el { -brand-short-name }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement per un error del sistema de fitxers.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-not-signed
ca-valencia
No es pot instal·lar este complement perquè no està verificat.
en-US
This add-on could not be installed because it has not been verified.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
ca-valencia
{ $addonName } requereix permisos nous
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-dont-allow.label
ca-valencia
No ho permetes
en-US
Don’t Allow
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-never-allow.label
ca-valencia
No permetes mai
en-US
Never Allow
Entity # all locales browser • browser • allTabsMenu.ftl
all-tabs-menu-new-user-context.label
ca-valencia
Pestanya de contenidor nova
en-US
New container tab
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.label
ca-valencia
La pàgina de «Pestanya nova» ha canviat.
en-US
Your new tab has changed.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-new-tab-controlled-changes.secondarybuttonlabel
ca-valencia
Gestiona les pestanyes noves
en-US
Manage New Tabs
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
ca-valencia
El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar automàticament. Baixeu la versió nova; no perdreu la informació guardada ni les personalitzacions.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
ca-valencia
Hi ha disponible una actualització del { -brand-shorter-name }, però no es pot instal·lar perquè hi ha una altra còpia del { -brand-shorter-name } en execució. Tanqueu-la per a continuar l'actualització, o trieu actualitzar-la igualment (és possible que l'altra còpia no funcione correctament fins que no la reinicieu).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
ca-valencia
El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar a la versió més recent.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.secondarybuttonlabel
ca-valencia
Ara no
en-US
Not Now
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
ca-valencia
No es pot actualitzar
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-not-deceptive.label
ca-valencia
No és cap lloc enganyós
en-US
This isn’t a deceptive site
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-notabs
ca-valencia
No hi ha cap pestanya oberta
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
ca-valencia
No s'ha pogut actualitzar — sistema incompatible
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-private-window.label
ca-valencia
Finestra privada nova
en-US
New private window
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-tab.label
ca-valencia
Pestanya nova
en-US
New tab
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-new-window.label
ca-valencia
Finestra nova
en-US
New window
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-save-page.label
ca-valencia
Anomena i guarda la pàgina
en-US
Save page as
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
whatsnew-panel-footer-checkbox.label
ca-valencia
Informa'm de les característiques noves
en-US
Notify about new features
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
whatsnew-panel-header
ca-valencia
Novetats
en-US
What’s New
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-no-button-text
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
ca-valencia
{ $count -> [1] NO SILENCIÏS LA PESTANYA *[other] NO SILENCIÏS { $count } PESTANYES }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure
ca-valencia
La connexió no és segura
en-US
Connection not secure
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure-security-view
ca-valencia
No esteu connectat de forma segura a este lloc.
en-US
You are not securely connected to this site.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-custom-root
ca-valencia
Connexió verificada per un emissor de certificats que no és reconegut per Mozilla.
en-US
Connection verified by a certificate issuer that is not recognized by Mozilla.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
ca-valencia
Este lloc web inclou contingut que no és segur (com els scripts) i la connexió no és privada.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
ca-valencia
Mozilla no reconeix este emissor de certificats. És possible que l'haja afegit el vostre sistema operatiu o un administrador.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
ca-valencia
La connexió a este lloc no és privada. La informació que envieu podria ser visualitzada per altres persones (com contrasenyes, missatges, targetes de crèdit, etc.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure-login-forms
ca-valencia
La informació d'inici de sessió que introduïu en esta pàgina no és segura i podria interceptar-se.
en-US
The login information you enter on this page is not secure and could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded
ca-valencia
La connexió no és privada i la informació que compartiu amb el lloc podria ser visualitzada per altres persones.
en-US
Your connection is not private and information you share with the site could be viewed by others.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
ca-valencia
Este lloc web inclou contingut que no és segur (com les imatges).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
ca-valencia
Malgrat que el { -brand-short-name } ha blocat parts del contingut, encara hi ha contingut de la pàgina que no és segur (such as images).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
ca-valencia
La connexió a este lloc web utilitza un xifratge feble i no és privada.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-no-upgrade
ca-valencia
No s'ha pogut actualitzar la connexió des d'HTTP.
en-US
Unable to upgrade connection from HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-off2
ca-valencia
Si pareix que la pàgina no funciona bé, podeu provar de desactivar el mode només HTTPS per a este lloc per tornar-lo a carregar amb HTTP insegur.
en-US
If the page seems broken, you may want to turn off HTTPS-Only Mode for this site to reload using insecure HTTP.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
ca-valencia
Activeu el mode només HTTPS per a este lloc si voleu que el { -brand-short-name } canvie a una connexió segura quan siga possible.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-label
ca-valencia
Mode només HTTPS
en-US
HTTPS-Only Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-passive-loaded
ca-valencia
Parts d'esta pàgina no són segures (com les imatges).
en-US
Parts of this page are not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
ca-valencia
Nom d'usuari
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-notification-addon-install-unsigned.value
ca-valencia
(No verificat)
en-US
(Unverified)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popups-infobar-dont-show-message.label
ca-valencia
No mostres este missatge quan es bloquin finestres emergents
en-US
Don’t show this message when pop-ups are blocked
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-context-open-new-tab.label
ca-valencia
Cerca en una pestanya nova
en-US
Search in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-screen
ca-valencia
Esteu compartint la pantalla sencera. Les altres persones poden veure quan canvieu a una pestanya nova.
en-US
You are sharing your entire screen. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
ca-valencia
Esteu compartint el { -brand-short-name }. Les altres persones poden veure quan canvieu a una pestanya nova.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
tabs-toolbar-new-tab.label
ca-valencia
Pestanya nova
en-US
New Tab
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-new-private-window.label
ca-valencia
Finestra privada nova
en-US
New private window
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-new-private-window.tooltiptext
ca-valencia
Obri una finestra de navegació privada nova ({ $shortcut })
en-US
Open a new private browsing window ({ $shortcut })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notification-anchor.tooltiptext
ca-valencia
Canvia l'opció de si es poden rebre notificacions d'este lloc
en-US
Change whether you can receive notifications from the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
ca-valencia
Heu blocat les notificacions per a este lloc web.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda l'àudio
en-US
Save Audio As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-open-tab.label
ca-valencia
Obri el marc en una pestanya nova
en-US
Open Frame in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-open-window.label
ca-valencia
Obri el marc en una finestra nova
en-US
Open Frame in New Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda el marc
en-US
Save Frame As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-frame-show-this.label
ca-valencia
Mostra només este marc
en-US
Show Only This Frame
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda la imatge
en-US
Save Image As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-view-new-tab.label
ca-valencia
Obri la imatge en una pestanya nova
en-US
Open Image in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-unmute.label
ca-valencia
No silencies
en-US
Unmute
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-container-tab.label
ca-valencia
Obri l'enllaç en una pestanya de contenidor nova
en-US
Open Link in New Container Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-in-container-tab.label
ca-valencia
Obri l'enllaç en una pestanya nova de { $containerName }
en-US
Open Link in New { $containerName } Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-private-window.label
ca-valencia
Obri l'enllaç en una finestra privada nova
en-US
Open Link in New Private Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-tab.label
ca-valencia
Obri l'enllaç en una pestanya nova
en-US
Open Link in New Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-new-window.label
ca-valencia
Obri l'enllaç en una finestra nova
en-US
Open Link in New Window
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-page-save.label
ca-valencia
Anomena i guarda la pàgina
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link.label
ca-valencia
Anomena i guarda el contingut de l'enllaç
en-US
Save Link As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda el vídeo
en-US
Save Video As
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-view-new-tab.label
ca-valencia
Obri el vídeo en una pestanya nova
en-US
Open Video in New Tab
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
ca-valencia
<strong>Part d'esta pàgina ha fallat.</strong> Per notificar el problema al { -brand-product-name } i que s'arregli més ràpidament, envieu un informe.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
ca-valencia
Part d'esta pàgina ha fallat. Per notificar el problema al { -brand-product-name } i que s'arregli més ràpidament, envieu un informe.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.label
ca-valencia
Compacte (no mantingut)
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.tooltiptext
ca-valencia
Compacte (no mantingut)
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.label
ca-valencia
Normal
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.tooltiptext
ca-valencia
Normal
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-button-secondary
ca-valencia
Ara no
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-checkbox-not-again-label
ca-valencia
No tornes a mostrar este missatge
en-US
Don’t show this message again
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-blocked-by
ca-valencia
La baixada no es pot guardar perquè { $extension } l'ha blocat.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by { $extension }.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-extension
ca-valencia
La baixada no es pot guardar perquè una extensió l'ha blocat.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by an extension.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-generic
ca-valencia
No pot guardar-se la baixada perquè s'ha produït un error desconegut. Torneu-ho a provar.
en-US
The download cannot be saved because an unknown error occurred. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-list-empty.value
ca-valencia
No hi ha cap baixada.
en-US
There are no downloads.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-panel-empty.value
ca-valencia
No heu baixat res durant esta sessió.
en-US
No downloads for this session.
Entity # all locales browser • browser • editBookmarkOverlay.ftl
bookmark-overlay-name-2.value
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-no.label
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-container-tab.label
ca-valencia
Pestanya de contenidor nova
en-US
New Container Tab
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-private-window.label
ca-valencia
Finestra privada nova
en-US
New Private Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-tab.label
ca-valencia
Pestanya nova
en-US
New Tab
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-new-window.label
ca-valencia
Finestra nova
en-US
New Window
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-save-page.label
ca-valencia
Anomena i guarda la pàgina
en-US
Save Page As
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-help-not-deceptive.label
ca-valencia
No és cap lloc enganyós
en-US
This Isn’t a Deceptive Site
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-full-zoom-toggle.label
ca-valencia
Amplia només el text
en-US
Zoom Text Only
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-nothing.label
ca-valencia
No importis res
en-US
Don’t import anything
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
no-migration-sources
ca-valencia
No s'ha trobat cap programa que continga adreces d'interés, o dades d'historial o contrasenyes.
en-US
No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-badge-reader-label-newfeature
ca-valencia
Novetat:
en-US
New feature:
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
ca-valencia
Una gran troballa! No vos quedeu sense esta adreça d'interés en els vostres dispositius mòbils. Creeu un { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-cancel-button
ca-valencia
Ara no
en-US
Not Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-never-show-recommendation
ca-valencia
No em mostres esta recomanació
en-US
Don’t Show Me This Recommendation
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
ca-valencia
És possible que els vídeos d'este lloc no es reproduïsquen correctament en esta versió del { -brand-short-name }. Per reproduir els vídeos correctament, actualitzeu el { -brand-short-name } ara.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-button.label
ca-valencia
Novetats
en-US
What’s New
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-button.tooltiptext
ca-valencia
Novetats
en-US
What’s New
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
ca-valencia
Llegiu les notes de la versió
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-public-wifi-vpn-link
ca-valencia
Ara no
en-US
Not Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-confirm-delete-history-p2
ca-valencia
Esta acció no es pot desfer.
en-US
This action cannot be undone.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-discovery-empty-section-topstories-timed-out
ca-valencia
Ups! Pareix que esta secció no s'ha carregat del tot.
en-US
Oops! We almost loaded this section, but not quite.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-topstories
ca-valencia
Ja esteu al dia. Torneu més tard per veure més articles populars de { $provider }. No podeu esperar? Trieu un tema popular per descobrir els articles més interessants de tot el web.
en-US
You’ve caught up. Check back later for more top stories from { $provider }. Can’t wait? Select a popular topic to find more great stories from around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-new-private-window
ca-valencia
Obri en una finestra privada nova
en-US
Open in a New Private Window
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-open-new-window
ca-valencia
Obri en una finestra nova
en-US
Open in a New Window
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-show-privacy-info
ca-valencia
Els nostres patrocinadors i la vostra privadesa
en-US
Our sponsors & your privacy
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-unpin
ca-valencia
No fixis
en-US
Unpin
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-page-title
ca-valencia
Pestanya nova
en-US
New Tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-personalize-icon-label.aria-label
ca-valencia
Personalitza la pestanya nova
en-US
Personalize new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-personalize-icon-label.title
ca-valencia
Personalitza la pestanya nova
en-US
Personalize new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-link
ca-valencia
Vegeu com funciona la privadesa en la pestanya nova
en-US
Learn how privacy works on the new tab
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-privacy-modal-paragraph-2
ca-valencia
A més de mostrar els articles més captivadors, també us mostrem contingut rellevant revisat per patrocinadors selectes. Us garantim que <strong>les vostres dades de navegació no surten mai del { -brand-product-name }</strong>: no les veiem ni nosaltres ni els nostres patrocinadors.
en-US
In addition to dishing up captivating stories, we also show you relevant, highly-vetted content from select sponsors. Rest assured, <strong>your browsing data never leaves your personal copy of { -brand-product-name }</strong> — we don’t see it, and our sponsors don’t either.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-settings-button.title
ca-valencia
Personalitzeu la pàgina de pestanya nova
en-US
Customize your New Tab page
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-add-shortcut-header
ca-valencia
Drecera nova
en-US
New Shortcut
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr1-onboarding-theme-secondary-button-label
ca-valencia
Ara no
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-thank-you-header
ca-valencia
Gràcies per triar-nos
en-US
Thank you for choosing us
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-not-now-button-label
ca-valencia
Ara no
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-meta-name.label
ca-valencia
Nom
en-US
Name
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-save-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda
en-US
Save As
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-save-image-as.label
ca-valencia
Anomena i guarda
en-US
Save As
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-unknown-not-cached.value
ca-valencia
Desconegut (no està a la memòria cau)
en-US
Unknown (not cached)
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
not-set-alternative-text
ca-valencia
No s'ha especificat
en-US
Not specified
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
not-set-date
ca-valencia
No s'ha especificat
en-US
Not specified
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-security-no-owner.value
ca-valencia
Este lloc web no proporciona cap informació de propietat.
en-US
This website does not supply ownership information.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
saved-passwords-no
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-no-visits
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-site-data-no
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
ca-valencia
{ $visits -> [0] No [one] Sí, una vegada *[other] Sí, { $visits } vegades }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • panelUI.ftl
customize-menu-unpin-from-overflowmenu.label
ca-valencia
No fixis al menú d'eines addicionals (»)
en-US
Unpin from Overflow Menu
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-open-new-window
ca-valencia
S'obrirà una finestra nova buida
en-US
Open a new clean Window
Entity # all locales browser • browser • panicButton.ftl
panic-button-undo-warning
ca-valencia
Esta acció no es pot desfer.
en-US
This action cannot be undone.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-locked-prompt
ca-valencia
Les adreces d'interés i l'historial no seran funcionals perquè un dels fitxers del { -brand-short-name } l'utilitza una altra aplicació. Cert programari de seguretat podria estar provocant este problema.
en-US
The bookmarks and history system will not be functional because one of { -brand-short-name }’s files is in use by another application. Some security software can cause this problem.

Displaying 200 results out of 1749 for the string no in en-US:

Entity ca-valencia en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
ca-valencia
Una altra instància està actualitzant el { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
ca-valencia
No podeu actualitzar en este sistema. <label data-l10n-name="unsupported-link">Més informació</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
ca-valencia
El { -brand-short-name } no té permís per llegir el fitxer. Proveu de canviar els permisos del fitxer.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-no-logins-imported
ca-valencia
No s'ha importat cap inici de sessió
en-US
No logins have been imported
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
ca-valencia
{ $count -> [one] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no s'ha importat)</span> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no s'han importat)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
ca-valencia
{ $count -> [one] <span>Inicis de sessió duplicats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no importat)</span> *[other] <span>Inicis de sessió duplicats:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span><span data-l10n-name="meta">(no importats)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
ca-valencia
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(no importats)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
ca-valencia
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">inicis de sessió duplicats</div> <div data-l10n-name="not-imported">(no importats)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
ca-valencia
Si teniu inicis de sessió guardats en un altre navegador, podeu <a data-l10n-name="import-link">importar-los al { -brand-product-name }</a>.
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
ca-valencia
Si els vostres inicis de sessió estan guardats fora del { -brand-product-name }, podeu <a data-l10n-name="import-browser-link">importar-los d'un altre navegador</a> o <a data-l10n-name="import-file-link">d'un fitxer</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-nothing
ca-valencia
Cap alerta
en-US
No alert
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-intro-heading-logged-in
ca-valencia
No s'ha trobat cap inici de sessió sincronitzat.
en-US
No synced logins found.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-description
ca-valencia
No hi ha cap resultat que coincidisca amb la cerca.
en-US
There are no results matching your search.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-list-empty-search-title
ca-valencia
No s'ha trobat cap inici de sessió
en-US
No logins found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-menu-menuitem-import-from-another-browser
ca-valencia
Importa d'un altre navegador
en-US
Import from Another Browser
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
ca-valencia
Esta contrasenya s'ha utilitzat en un altre compte que probablement ha estat compromés. Reutilitzar credencials posa tots els vostres comptes en perill. Canvieu esta contrasenya.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
confirm-delete-dialog-message
ca-valencia
Esta acció no es pot desfer.
en-US
This action cannot be undone.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-title
ca-valencia
No s'ha trobat cap inici de sessió
en-US
No logins found
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
ca-valencia
(cap nom d'usuari)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-not-saved
ca-valencia
No s'ha guardat la pàgina
en-US
Page Not Saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
no-specified-policies-message
ca-valencia
El servei de polítiques d'empresa està actiu, però no hi ha cap política activada.
en-US
The Enterprise Policies service is active but there are no policies enabled.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-body
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
We now automatically refuse many cookie banners so you can get tracked less and go back to distraction-free browsing.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-header
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Leave no traces on this device
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
ca-valencia
Finestra privada: En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca. Això no vos fa anònim.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
ca-valencia
En tancar totes les finestres privades, el { -brand-short-name } esborra el vostre l'historial de navegació i de cerca, tot i que això no vos fa anònim.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-not-private
ca-valencia
Actualment no esteu en una finestra privada.
en-US
You are currently not in a private window.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc1
ca-valencia
Un robot no pot fer mal a un ésser humà o, per inacció, permetre que un ésser humà prenga mal.
en-US
Robots may not injure a human being or, through inaction, allow a human being to come to harm.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc4
ca-valencia
Els robots tenen darreres de metall lluent que no han de mossegar-se.
en-US
Robots have shiny metal posteriors which should not be bitten.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-try-again.label2
ca-valencia
No torneu a prémer este botó.
en-US
Please do not press this button again.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
ca-valencia
Seguiu sense poder restaurar la sessió? A vegades, el problema pot ser una pestanya determinada. Reviseu les pestanyes anteriors, desmarqueu les que no necessiteu i proveu de tornar a restaurar-les.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
ca-valencia
Els informes de fallada ens ajuden a diagnosticar problemes i a millorar el { -brand-short-name }.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-no-unloadable-tab
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
There are no unloadable tabs.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
ca-valencia
Este ordinador ara està connectat amb { $deviceName }.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with-noname
ca-valencia
Este ordinador ara està connectat amb un dispositiu nou.
en-US
This computer is now connected with a new device.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-connectdevice
ca-valencia
Connecta un altre dispositiu
en-US
Connect Another Device
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-singledevice-status
ca-valencia
No hi ha cap dispositiu connectat
en-US
No Devices Connected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
ca-valencia
El compte no s'ha verificat
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement { $addonName } perquè té un risc elevat de provocar problemes d'estabilitat o de seguretat.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-corrupt-file
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement baixat perquè pareix que era defectuós.
en-US
The add-on downloaded from this site could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè el { -brand-short-name } no ha pogut modificar un fitxer necessari.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè no és compatible amb el { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement perquè no coincideix amb el complement que esperava el { -brand-short-name }.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-network-failure
ca-valencia
No s'ha pogut baixar el complement perquè s'ha produït un problema de connexió.
en-US
The add-on could not be downloaded because of a connection failure.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
ca-valencia
No es permet instal·lar cap complement mentre estigueu en el mode de pantalla completa, o abans d'entrar-hi.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-corrupt-file
ca-valencia
No es pot instal·lar el complement perquè pareix estar malmés.
en-US
This add-on could not be installed because it appears to be corrupt.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè el { -brand-short-name } no ha pogut modificar un fitxer necessari.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar este complement perquè no coincideix amb el complement que esperava el { -brand-short-name }.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-network-failure
ca-valencia
No s'ha pogut instal·lar el complement per un error del sistema de fitxers.
en-US
This add-on could not be installed because of a filesystem error.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-not-signed
ca-valencia
No es pot instal·lar este complement perquè no està verificat.
en-US
This add-on could not be installed because it has not been verified.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
site-permission-install-first-prompt-midi-message
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
This access is not guaranteed to be safe. Only continue if you trust this site.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-header-unknown
ca-valencia
Permeteu que un lloc desconegut instal·le un complement?
en-US
Allow an unknown site to install an add-on?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt-message-unknown
ca-valencia
Esteu a punt d'instal·lar un complement d'un lloc desconegut. Assegureu-vos que confieu en este lloc abans de continuar.
en-US
You are attempting to install an add-on from an unknown site. Make sure you trust this site before continuing.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
ca-valencia
Hi ha disponible una actualització del { -brand-shorter-name }, però no es pot instal·lar perquè hi ha una altra còpia del { -brand-shorter-name } en execució. Tanqueu-la per a continuar l'actualització, o trieu actualitzar-la igualment (és possible que l'altra còpia no funcione correctament fins que no la reinicieu).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.secondarybuttonlabel
ca-valencia
Ara no
en-US
Not Now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-connectdevice.label
ca-valencia
Connecta un altre dispositiu
en-US
Connect Another Device
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-notabs
ca-valencia
No hi ha cap pestanya oberta
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
ca-valencia
Hi ha una actualització — baixa-la ara
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
ca-valencia
Hi ha una actualització — baixa-la ara
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
ca-valencia
Hi ha una actualització — reinicia ara
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-toolbar-sync-now2
ca-valencia
Sincronitza ara
en-US
Sync now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
whatsnew-panel-footer-checkbox.label
ca-valencia
Informa'm de les característiques noves
en-US
Notify about new features
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
ca-valencia
La tasca «Agent de navegador per defecte» controla quan el navegador per defecte canvia de { -brand-short-name } a un altre navegador. Si el canvi es produeix en circumstàncies sospitoses, demanarà als usuaris que tornin a canviar-ho per { -brand-short-name } dues vegades com a màxim. El { -brand-short-name } instal·la aquesta tasca automàticament i es reinstal·la quan s'actualitza el { -brand-short-name }. Per desactivar aquesta tasca, actualitzeu la preferència «default-browser-agent.enabled» en la pàgina about:config o el paràmetre de política d'empresa «DisableDefaultBrowserAgent» del { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-no-button-text
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
ca-valencia
Importa les adreces d'interés d'un altre navegador al { -brand-short-name }.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
ca-valencia
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> està a pantalla completa
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
ca-valencia
Este document està a pantalla completa
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-associated
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
This page is loaded from another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure
ca-valencia
La connexió no és segura
en-US
Connection not secure
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-not-secure-security-view
ca-valencia
No esteu connectat de forma segura a este lloc.
en-US
You are not securely connected to this site.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-custom-root
ca-valencia
Connexió verificada per un emissor de certificats que no és reconegut per Mozilla.
en-US
Connection verified by a certificate issuer that is not recognized by Mozilla.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha blocat parts d'esta pàgina que no són segures.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
ca-valencia
Este lloc web inclou contingut que no és segur (com els scripts) i la connexió no és privada.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-custom-root2
ca-valencia
Mozilla no reconeix este emissor de certificats. És possible que l'haja afegit el vostre sistema operatiu o un administrador.
en-US
Mozilla does not recognize this certificate issuer. It may have been added from your operating system or by an administrator.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure
ca-valencia
La connexió a este lloc no és privada. La informació que envieu podria ser visualitzada per altres persones (com contrasenyes, missatges, targetes de crèdit, etc.).
en-US
Your connection to this site is not private. Information you submit could be viewed by others (like passwords, messages, credit cards, etc.).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-insecure-login-forms
ca-valencia
La informació d'inici de sessió que introduïu en esta pàgina no és segura i podria interceptar-se.
en-US
The login information you enter on this page is not secure and could be compromised.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded
ca-valencia
La connexió no és privada i la informació que compartiu amb el lloc podria ser visualitzada per altres persones.
en-US
Your connection is not private and information you share with the site could be viewed by others.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
ca-valencia
Este lloc web inclou contingut que no és segur (com les imatges).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
ca-valencia
Malgrat que el { -brand-short-name } ha blocat parts del contingut, encara hi ha contingut de la pàgina que no és segur (such as images).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
ca-valencia
La connexió a este lloc web utilitza un xifratge feble i no és privada.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-disable-mixed-content-blocking.label
ca-valencia
Desactiva la protecció esta vegada
en-US
Disable protection for now
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-passive-loaded
ca-valencia
Parts d'esta pàgina no són segures (com les imatges).
en-US
Parts of this page are not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-body
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Videos might not display as the developer intended while Picture-in-Picture is enabled.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
ca-valencia
El { -brand-short-name } ha evitat que la pàgina redirigisca automàticament a una altra.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notification-anchor.tooltiptext
ca-valencia
Canvia l'opció de si es poden rebre notificacions d'este lloc
en-US
Change whether you can receive notifications from the site
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
ca-valencia
Heu blocat les notificacions per a este lloc web.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • colorways.ftl
innovator-colorway-name
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Innovator
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
ca-valencia
<strong>Part d'esta pàgina ha fallat.</strong> Per notificar el problema al { -brand-product-name } i que s'arregli més ràpidament, envieu un informe.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
ca-valencia
Part d'esta pàgina ha fallat. Per notificar el problema al { -brand-product-name } i que s'arregli més ràpidament, envieu un informe.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.label
ca-valencia
Compacte (no mantingut)
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-compact-unsupported.tooltiptext
ca-valencia
Compacte (no mantingut)
en-US
Compact (not supported)
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.label
ca-valencia
Normal
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-uidensity-menu-normal.tooltiptext
ca-valencia
Normal
en-US
Normal
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-button-secondary
ca-valencia
Ara no
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-blocked-by
ca-valencia
La baixada no es pot guardar perquè { $extension } l'ha blocat.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by { $extension }.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-extension
ca-valencia
La baixada no es pot guardar perquè una extensió l'ha blocat.
en-US
The download cannot be saved because it is blocked by an extension.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-error-generic
ca-valencia
No pot guardar-se la baixada perquè s'ha produït un error desconegut. Torneu-ho a provar.
en-US
The download cannot be saved because an unknown error occurred. Please try again.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-list-empty.value
ca-valencia
No hi ha cap baixada.
en-US
There are no downloads.
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-panel-empty.value
ca-valencia
No heu baixat res durant esta sessió.
en-US
No downloads for this session.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-no.label
ca-valencia
No
en-US
No
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-quarantine-confirmation-line-1
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
To protect your data, this extension is not allowed on this site.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-b
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No more printing and scanning. Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-confirmation-postpone.label
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-header
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-header
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Nothing to show
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-import-history-header
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Import history from another browser
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-just-now-timestamp
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Just now
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-empty
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No results for “{ $query }”
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-header
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Nothing to see yet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-connect-another-device
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Connect another device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-device-notabs
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No tabs open on this device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-fxa-admin-disabled-description
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is not able to sync tabs between devices because your administrator has disabled syncing.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-generic-sync-error-description
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } can’t reach the syncing service right now. Try again in a few moments.
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-just-now-timestamp
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Just now
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-import-from-another-browser.label
ca-valencia
Importa d'un altre navegador
en-US
Import From Another Browser
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-tools-sync-now.label
ca-valencia
Sincronitza ara
en-US
Sync Now
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-page-style-no-style.label
ca-valencia
Sense estil
en-US
No Style
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
no-migration-sources
ca-valencia
No s'ha trobat cap programa que continga adreces d'interés, o dades d'historial o contrasenyes.
en-US
No programs that contain bookmarks, history or password data could be found.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-no-valid-data
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
The file doesn’t include any bookmark data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-instructions
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
To continue importing data from another browser, grant { -brand-short-name } access to its profile folder.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-selected-data-label
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No data selected for import
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-no-valid-data
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
The file doesn’t include any valid password data. Pick another file.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-cbh-dismiss-button
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
ca-valencia
Una gran troballa! No vos quedeu sense esta adreça d'interés en els vostres dispositius mòbils. Creeu un { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-link-text
ca-valencia
Sincronitza ara les adreces d'interés
en-US
Sync bookmarks now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-doh-body
ca-valencia
La vostra privadesa és important. Ara el { -brand-short-name } encamina de forma segura les vostres sol·licituds DNS, sempre que siga possible, a un servei associat per protegir-vos mentre navegueu.
en-US
Your privacy matters. { -brand-short-name } now securely routes your DNS requests whenever possible to a partner service to protect you while you browse.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-cancel-button
ca-valencia
Ara no
en-US
Not Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-extension-ok-button
ca-valencia
Afig-la ara
en-US
Add Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
ca-valencia
És possible que els vídeos d'este lloc no es reproduïsquen correctament en esta versió del { -brand-short-name }. Per reproduir els vídeos correctament, actualitzeu el { -brand-short-name } ara.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
ca-valencia
Actualitza ara
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-whatsnew-release-notes-link-text
ca-valencia
Llegiu les notes de la versió
en-US
Read the release notes
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-getting-new-device-body
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Back up your data now, so you’re ready to go when your device arrives.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-cfr-secondarybutton
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
fox-doodle-pin-secondary
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-reject-button
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
No thanks
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-message
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>Open { -brand-short-name } every time you restart your computer?</strong> Now you can set { -brand-short-name } to open automatically when you restart your device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-reject-button
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Not now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-primary-button-label
ca-valencia
Warning: Source string is missing
en-US
Open { -brand-shorter-name } Now
Entity # all locales