Transvision

Filter by folder:

Show all results browser

Displaying 200 results out of 904 for the string name in gd:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
gd
Mu { -brand-full-name }
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
gd
Tha thu san t-seanail ùrachaidh <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> an-dràsta.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
gd
Cobhair { -brand-product-name }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
gd
A’ luchdadh a-nuas an ùrachaidh – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
gd
Ùrachaidhean a tha ri am faighinn aig <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
gd
Tha { -brand-short-name } air a dhealbhadh le <label data-l10n-name="community-mozillaLink">Tha { -vendor-short-name } 'na</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">choimhearsnachd an t-saoghail</label> a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail fosgailte, poblach is so-ruigsinneach dhan a h-uile duine.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
gd
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">Tha { -vendor-short-name }</label> 'na <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">choimhearsnachd an t-saoghail</label> a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail fosgailte, poblach is so-ruigsinneach dhan a h-uile duine.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
gd
Bheil thu son cuideachadh? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Thoir tabhartas</label> no <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">gabh pàirt!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
gd
<img data-l10n-name="icon"/>A' luchdadh a-nuas an ùrachaidh — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
gd
Ùrachaidhean a tha ri am faighinn aig <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
gd
Dh'fhàillig an t-ùrachadh. <label data-l10n-name="failed-link">Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
gd
Dh'fhàillig an t-ùrachadh. <a data-l10n-name="failed-link-main">Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
gd
Chan urrainn dhuinn sùil a thoirt airson ùrachaidhean air sgàth mearachd inntearnail. Gheibhear ùrachaidhean aig <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
gd
Tha { -brand-short-name } cho ùr 's a ghabhas
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
gd
Tha { -brand-short-name } 'ga ùrachadh ann an ionstans eile
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
gd
Chan urrainn dhut dad eile ùrachadh air an t-siostam seo. <label data-l10n-name="unsupported-link">Barrachd fiosrachaidh</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
gd
Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-shorter-name } ùrachadh
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
gd
Thathar ag obair air { -brand-short-name } fhathast agus faodaidh nach bi iad buileach seasmhach.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
gd
{ $count -> [1] Bheir seo air falbh an clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [one] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [two] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [few] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. *[other] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
gd
{ $count -> [1] Bheir seo air falbh an clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [one] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [two] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [few] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. *[other] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
gd
Tha innteart airson { $loginTitle } leis an ainm-chleachdaiche seo mu thràth. <a data-l10n-name="duplicate-link">A bheil thu airson tadhal air an innteart làithreach?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
gd
Chan eil cead aig { -brand-short-name } gus am faidhle a leughadh. Feuch an atharraich thu ceadan an fhaidhle.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
gd
{ $count -> [1] <span>Clàradh a-steach ùr air a chur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
gd
{ $count -> [1] <span>Mearachd:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [one] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [two] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [few] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> *[other] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
gd
{ $count -> [1] <span>Clàradh a-steach air ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
gd
{ $count -> [1] <span>Clàradh a-steach dùblaichte air a lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [one] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [two] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [few] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> *[other] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach ùr air a chur ris</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach ùr air a chur ris</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàraidhean a-steach ùra air an cur ris</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàradh a-steach ùr air a chur ris</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
gd
Chaidh na clàraidhean a-steach ’s na faclan-faire ion-phortadh gu { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mhearachd</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mhearachd</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mearachdan</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mearachd</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach a tha ann air ùrachadh</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach a tha ann air ùrachadh</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàraidhean a-steach a tha ann air an ùrachadh</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàradh a-steach a tha ann air ùrachadh</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàraidhean a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàradh a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
gd
Ma shàbhail thu na clàraidhean a-steach agad ann am brabhsair eile, ’s urrainn dhut <a data-l10n-name="import-link">an ion-phortadh gu { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
gd
Ma chaidh na clàraidhean a-steach agad a shàbhaladh taobh a-muigh { -brand-product-name }, ’s urrainn dhut an <a data-l10n-name="import-browser-link">ion-phortadh à brabhsair eile</a> no <a data-l10n-name="import-file-link">à faidhle</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
gd
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
gd
Ma shàbhail thu na clàraidhean a-steach agad ann am { -brand-product-name } air uidheam eile, seo mar a gheibh thu greim orra an-seo:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
gd
Cruthaich { -fxaccount-brand-name } air an uidheam far an do shàbhail thu na logins agad no cruthaich cunntas ùr.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
gd
Tadhail air <a data-l10n-name="passwords-help-link">taic nam faclan-faire</a> airson barrachd cuideachaidh.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
gd
Nuair a shàbhaileas tu facal-faire ann an { -brand-product-name }, nochdaidh e an-seo.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
gd
Gnìomhaich { -pocket-brand-name } ann am { -brand-product-name }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
gd
Briog air putan { -pocket-brand-name } airson artaigealan, videothan is ceanglaichean a shàbhaladh.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
gd
’S urrainn dhut { -pocket-brand-name } a chleachdadh airson làraichean-lìn, artaigilean, videothan is pod-chraolaidhean a rùrachadh ’s a shàbhaladh no airson tilleadh gu na bha thu ris.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
gd
Thachair mearachd nuair a dh’fheuch sinn ri rud a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
gd
Feumaidh ceangal ris an eadar-lìon a bhith agad mus urrainn dhut rud a shàbhaladh gu { -pocket-brand-name }. Dèan ceangal ris an eadar-lìon is feuch ris a-rithist.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
gd
Air a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
gd
Air a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
gd
A bheil thu a’ cleachdadh { -pocket-brand-name } mu thràth?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
gd
Briog air putan { -pocket-brand-name } airson artaigealan, videothan is ceanglaichean a shàbhaladh.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
gd
Briog air putan { -pocket-brand-name } airson artaigealan, videothan is ceanglaichean a shàbhail thu ’s faic an liosta agad air uidheam sam bith, uair sam bith.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
gd
Cha chosg clàradh aig { -pocket-brand-name } sgillinn.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
gd
Clàraich le { -brand-product-name }
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
gd
Sàbhail artaigilean is videothan o { -brand-product-name } ann am { -pocket-brand-name } agus coimhead orra air uidheam sam bith, uair sam bith.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
gd
Briog air a’ phutan { -pocket-brand-name } gus artaigeal, video no duilleag a shàbhaladh o { -brand-product-name }.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
gd
Seall ann am { -pocket-brand-name } air uidheam sam bith, uair sam bith.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
gd
Leig le { -brand-short-name } iarrtasan bhriosgaidean a fhreagairt leis fhèin airson ’s nach bris uiread a rudan a-steach ort is tu ri brabhsadh. Mas urrainn dha, diùltaidh { -brand-short-name } gach iarrtas.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
gd
Luchdaich a-nuas { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
gd
{ -focus-brand-name }: Brabhsadh prìobhaideach air an rathad
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
gd
Cleachd { -focus-brand-name } airson lorg prìobhaideach a dhèanamh nach eil thu airson ’s gum faic am prìomh bhrabhsair mobile agad e.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
gd
Falamhaichidh { -focus-brand-name } an eachdraidh agad gach turas agus bacaidh e sanasachd is tracaichean.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
gd
Falaich do ghnìomhachd brabhsaidh is d’ ionad le { -mozilla-vpn-brand-name }. Gheibh thu ceangal tèarainte le aon bhriogadh, fiù air WiFi poblach.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
gd
Uinneag phrìobhaideach: Falamhaichidh { -brand-short-name } eachdraidh nan lorg is a’ bhrabhsaidh agad nuair a dhùineas tu na h-uinneagan prìobhaideach air fad. Chan eil sin gad fhàgail gu tur gun urra ge-tà.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
gd
Uinneag phrìobhaideach: Falamhaichidh { -brand-short-name } eachdraidh nan lorg is a’ bhrabhsaidh agad nuair a dhùineas tu na h-uinneagan prìobhaideach air fad ach chan eil sin gad fhàgail gu tur gun urra ge-tà.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
gd
Dìon do phrìobhaideachd le { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
gd
{ PLATFORM() -> [windows] Airson einnsean-luirg eile a thaghadh, tadhail air na <a data-l10n-name="link-options">Roghainnean</a> *[other] Airson einnsean-luirg eile a thaghadh, tadhail air na <a data-l10n-name="link-options">Roghainnean</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
gd
’S e { $engineName } an t-einnsean-luirg làithreach agad ann an uinneagan prìobhaideach
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
gd
Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-short-name } a shìor chleachdadh
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
gd
Thòisich ùrachadh dhe { -brand-short-name } sa chùlaibh. Bidh agad ri ath-thòiseachadh gus an t-ùrachadh a choileanadh.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
gd
Tha { -brand-short-name } deiseil is deònach.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
gd
Chaidh na tuilleadain ’s na gnàthachaidhean agad a thoirt air falbh ’s chaidh gach bun-roghainn a thilleadh sa bhrabhsair agad. Mur an cuir seo ceart an duilgheadas, <a data-l10n-name="link-more">faigh fiosrachadh air rudan eile as urrainn dhut feuchainn.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
gd
Cuir na roghainnean air gleus ach an cuir am brabhsair aithisgean gu fèin-obrachail nuair a thuislicheas { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
gd
Gabh a-staigh URLaichean nan làraichean air an robh thu nuair a thuislich { -brand-short-name }
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
gd
Chaidh an aithisg mun tuisleach a chur mu thràth, mòran taing airson taic a chumail rinn a' leasachadh { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
gd
Ma gheibh sinn aithisgean tuislich, bidh e nas fhasa dhuinn fiosrachadh dè dh’adhbharaich e agus fàsaidh { -brand-short-name } nas fhearr ri linn sin.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
gd
Tha gleus aig { -brand-short-name } a dhì-luchdaicheas tabaichean gu fèin-obrachail airson ’s nach tuislich an aplacaid an cois gainnead cuimhne san t-siostam. Thèid an ath-thaba a thèid a dhì-luchdadh a thaghadh air sgàth grunn adhbharan. Tha an duilleag seo a’ sealltainn a’ phrìomhachais a chuireas { -brand-short-name } air tabaichean is dè an fheadhainn a thèid a dhì-luchdadh nuair a bhios feum air sin. ’S urrainn dhut dì-luchdadh thabaichean a chur gu dol thu fhèin le bhith a’ briogadh air a’ phutan <em>Dì-luchdaich</em> gu h-ìosal.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
gd
Faic <a data-l10n-name="doc-link">Dì-luchdadh thabaichean</a> airson barrachd fiosrachaidh mun ghelus is mun duilleag seo.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
gd
Tha an coimpiutair seo ceangailte ri { $deviceName } a-nis.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
gd
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
gd
{ $tabCount -> [one] Ràinig { $tabCount } taba o { $deviceName } [two] Ràinig { $tabCount } thaba o { $deviceName } [few] Ràinig { $tabCount } tabaichean o { $deviceName } *[other] Ràinig { $tabCount } taba o { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
gd
Taba o { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
gd
{ $addonCount -> [one] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh sa { -brand-short-name } agad: [two] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } thuilleadan a stàladh sa { -brand-short-name } agad: [few] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadain a stàladh sa { -brand-short-name } agad: *[other] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh sa { -brand-short-name } agad: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
gd
{ $addonCount -> [one] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [two] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } thuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [few] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } tuilleadain a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. *[other] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
gd
{ $addonCount -> [one] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [two] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } thuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [few] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadain a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. *[other] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
gd
Chaidh { $addonName } ({ $addonId }) a bhacadh le rianaire an t-siostaim agad.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s bheil cunnart mòr gun adhbharaich e duilgheadasan seasmhachd no tèarainteachd.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha { -brand-short-name } am faidhle air a bheil feum atharrachadh.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach eil e co-chòrdail le { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
gd
Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a stàladh a chionn ’s nach eil e a’ freagairt ris an tuilleadan a bha dùil aig { -brand-short-name } ris.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
gd
Cha ghabh an tuilleadan { $addonName } a stàladh on ionad seo.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
gd
Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo tuilleadan neo-dhearbhte a stàladh.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha { -brand-short-name } am faidhle atharrachadh a dh’fheumas e atharrachadh.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
gd
Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a stàladh a chionn ’s nach eil e a’ freagairt ris an tuilleadan a bha dùil aig { -brand-short-name } ris.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
gd
Dèan aithris air an leudachan seo gu { -vendor-short-name }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
gd
A bheil thu airson { $name } a thoirt air falbh o { -brand-shorter-name }?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
gd
A bheil thu airson { $name } a thoirt air falbh?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
gd
Chaidh { $addonName } a chur ri { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
gd
Feumaidh { $addonName } ceadan ùra
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
gd
Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo iarraidh ort bathar-bog a stàladh air a’ choimpiutair agad.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
gd
{ $colorway-name } – Cothromaichte
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
gd
{ $colorway-name } – Trom
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
gd
{ $colorway-name } – Bog
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
gd
Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire dhe { -brand-shorter-name }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { -brand-shorter-name } ùrachadh gu fèin-obrachail. Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire – cha chaill thu gin dhen fhiosrachadh a shàbhail thu no dhe na gnàthachaidhean.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
gd
Tha ùrachadh air { -brand-shorter-name } ri fhaighinn ach cha ghabh a stàladh on a tha lethbhreac eile dhe { -brand-shorter-name } a’ ruith. Dùin esan airson leantainn ris an ùrachadh no cuir romhad gun dèan thu ùrachadh a dh’aindeoin sin (dh’fhaoidte nach obraich an lethbhreac eile mar bu chòir tuilleadh gus an ath-thòisich thu e).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
gd
Ùraich { -brand-shorter-name } co-dhiù
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
gd
Chan urrainn dha { -brand-shorter-name } àrdachadh gun tionndadh as ùire gu fèin-obrachail.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
gd
Faigh an tionndadh as ùire dhe { -brand-shorter-name }. Thèid na tabaichean is uinneagan fosgailte aiseag dhut.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
gd
Chan eil an siostam obrachaidh agad co-chòrdail leis an tionndadh as ùire dhe { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-about.label
gd
Mu { -brand-shorter-name }
en-US
About { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
gd
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-help-header.title
gd
Cobhair { -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name } help
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-closed2.label
gd
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-menu-button-opened2.label
gd
{ -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
gd
A’ luchdadh a-nuas ùrachadh { -brand-shorter-name }
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-sign-in
gd
Clàraich a-steach gu { -brand-product-name }
en-US
Sign in to { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-header-text
gd
{ -profiler-brand-name }
en-US
{ -profiler-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-description
gd
An ro-sheata a mholamaid airson pròifileadh { -brand-shorter-name }.
en-US
Recommended preset for profiling { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-firefox-label.label
gd
{ -brand-shorter-name }
en-US
{ -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-graphics-description
gd
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating graphics bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-media-description2
gd
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating audio and video bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-networking-description
gd
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
en-US
Preset for investigating networking bugs in { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
profiler-popup-presets-power-description
gd
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
en-US
Preset for investigating power use bugs in { -brand-shorter-name }, with low overhead.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
gd
Cumaidh àidseant a’ bhrabhsair bhunaitich sùil an do dh’atharraich a’ bhun-roghainn o { -brand-short-name } gu brabhsair eile. Ma thachras an t-atharrachadh ann an suidheachadh amharasach, faighnichidh e dhan luchd-chleachdaidh a bheil iad airson tilleadh gu { -brand-short-name } dà thuras air a char as trice. Thèid an t-saothair seo a stàladh le { -brand-short-name } gu fèin-obrachail agus ath-stàladh gach turas a nì { -brand-short-name } ùrachadh. Airson an t-saothair seo a chur dheth, ùraich an roghainn “default-browser-agent.enabled” air an duilleag about:config no an roghainn “DisableDefaultBrowserAgent” air poileasaidh enterprise { -brand-short-name }.
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
gd
Chaidh brabhsair eile a shuidheachadh mar am fear bunaiteach o chionn goirid. Thoi gnogag airson { -brand-short-name } a thilleadh mar a’ bhun-roghainn.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-header-text
gd
A bheil thu airson cumail a’ dol le { -brand-short-name }?
en-US
Keep using { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmarks-toolbar-empty-message
gd
Airson cothrom luath orra, cuir na comharran-lìn agad air bàr nan comharran-lìn an-seo. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Stiùirich na comharran-lìn</a>
en-US
For quick access, place your bookmarks here on the bookmarks toolbar. <a data-l10n-name="manage-bookmarks">Manage bookmarks</a>
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-import-button2.tooltiptext
gd
Ion-phortaich comharran-lìn o brabhsair eile gu { -brand-short-name }.
en-US
Import bookmarks from another browser to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-default
gd
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-title-private
gd
{ -brand-full-name } – Brabhsadh prìobhaideach
en-US
{ -brand-full-name } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-title
gd
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
gd
{ $content-title } – { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
gd
{ $content-title } – Brabhsadh prìobhaideach { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-default
gd
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-title-private
gd
Brabhsadh prìobhaideach { -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
data-reporting-notification-message
gd
Cuiridh { -brand-short-name } beagan dàta dha { -vendor-short-name } ach an urrainn dhuinn piseach a thoirt air.
en-US
{ -brand-short-name } automatically sends some data to { -vendor-short-name } so that we can improve your experience.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
eme-notifications-drm-content-playing
gd
Tha cuid dhen fhuaim no video air an làrach seo a' cleachdadh bathar-bog DRM agus dh'fhaoidte gun cuingich seo na 's urrainn dhut a dhèanamh leis ann am { -brand-short-name }.
en-US
Some audio or video on this site uses DRM software, which may limit what { -brand-short-name } can let you do with it.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
gd
Le bith a’ briogadh air “Cleachd masg puist-d”, bidh tu ag aontachadh ri <label data-l10n-name="tos-url">teirmichean na seirbheise</label> agus <label data-l10n-name="privacy-url">aithris na prìobhaideachd</label>.
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-domain
gd
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> ’na làn-sgrìn a-nis
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-active-blocked
gd
Bhac { -brand-short-name } na pìosan dhen duilleag seo nach eil tèarainte.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-connection-internal
gd
Seo duilleag { -brand-short-name } tèarainte.
en-US
This is a secure { -brand-short-name } page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-blocked2
gd
Bhac { -brand-short-name } na pìosan dhen duilleag seo nach eil tèarainte.
en-US
{ -brand-short-name } has blocked parts of this page that are not secure.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-mixed2
gd
Ged a bhac { -brand-short-name } cuid dhen t-susbaint, tha susbaint air an duilleag seo fhathast nach eil tèarainte (mar dhealbhan).
en-US
Although { -brand-short-name } has blocked some content, there is still content on the page that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-https-only-info-turn-on2
gd
Cuir am modh HTTPS air dhan làrach seo ma thogras tu gun àrdaich { -brand-short-name } an ceangal nuair a ghabhas seo a dhèanamh.
en-US
Turn on HTTPS-Only Mode for this site if you want { -brand-short-name } to upgrade the connection when possible.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
navbar-home.tooltiptext
gd
Duilleag-dhachaigh { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Home Page
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-domain
gd
Tha smachd aig <span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> air an tomhaire agad. Brùth Esc airson an smachd a thilleadh dhut fhèin.
en-US
<span data-l10n-name="domain">{ $domain }</span> has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
gd
{ $popupCount -> [one] Chum { -brand-short-name } an làrach seo o bhith a’ fosgladh { $popupCount } phriob-uinneag [two] Chum { -brand-short-name } an làrach seo o bhith a’ fosgladh { $popupCount } phriob-uinneag [few] Chum { -brand-short-name } an làrach seo o bhith a’ fosgladh { $popupCount } priob-uinneagan *[other] Chum { -brand-short-name } an làrach seo o bhith a’ fosgladh { $popupCount } priob-uinneag }
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
gd
{ $popupCount -> [one] Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo priob-uinneag fhosgladh. [two] Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo { $popupCount } phriob-uinneag fhosgladh. [few] Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo { $popupCount } priob-uinneagan fhosgladh. *[other] Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo { $popupCount } priob-uinneag fhosgladh. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
private-browsing-shortcut-text-2
gd
Brabhsadh prìobhaideach { -brand-shortcut-name }
en-US
{ -brand-shortcut-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-refresh
gd
Ath-nuadhaich { -brand-short-name }
en-US
Refresh { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-restart
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
gd
Ùraich { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-redirect-label
gd
Cha do leig { -brand-short-name } leis an duilleag seo do stiùireadh gu duilleag eile gu fèin-obrachail.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically redirecting to another page.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
refresh-blocked-refresh-label
gd
Cha do leig { -brand-short-name } leis an duilleag seo ath-luchdadh gu fèin-obrachail.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this page from automatically reloading.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
gd
<strong>A bheil thu airson tabaichean a bh’ agad roimhe ath-fhosgladh?</strong> ’S urrainn dhut tabaichean o sheann seisean aiseag o chlàr-taice aplacaid { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/>, fo “Eachdraidh”.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.label
gd
Sàbhail ann am { -pocket-brand-name }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
save-to-pocket-button.tooltiptext
gd
Sàbhail ann am { -pocket-brand-name }
en-US
Save to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.aria-label
gd
Cuir einnsean-luirg “{ $engineName }” ris
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.label
gd
Cuir “{ $engineName }” ris
en-US
Add “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-add-engine.tooltiptext
gd
Cuir einnsean-luirg “{ $engineName }” ris
en-US
Add search engine “{ $engineName }”
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
search-one-offs-engine-with-alias.tooltiptext
gd
{ $engineName } ({ $alias })
en-US
{ $engineName } ({ $alias })
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
sharing-warning-window
gd
Tha thu a’ co-roinneadh { -brand-short-name }. Chì càch nuair a ghearras tu leum gu taba ùr.
en-US
You are sharing { -brand-short-name }. Other people can see when you switch to a new tab.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-group-firefox-suggest.label
gd
{ -firefox-suggest-brand-name }
en-US
{ -firefox-suggest-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-other-engine.aria-label
gd
Lorg air { $name }
en-US
Search { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-search-mode-web-2.aria-label
gd
Lorg le { $name }
en-US
Search with { $name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-placeholder-with-name.placeholder
gd
Lorg le { $name } no cuir ann seòladh
en-US
Search with { $name } or enter address
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
gd
Nas lugha de sgrìobhadh: Dèan lorg le { $engineName } o bhàr an t-seòlaidh fhèin.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-redirect-2
gd
Dèan lorg ann am bàr an t-seòlaidh ’s chì thu molaidhean o { $engineName } agus on eachdraidh bhrabhsaidh agad.
en-US
Start your search in the address bar to see suggestions from { $engineName } and your browsing history.
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-open-link-in-container-tab.label
gd
Fosgail an ceangal ann an taba { $containerName } ùr
en-US
Open Link in New { $containerName } Tab
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-link-to-pocket.label
gd
Sàbhail an ceangal ann am { -pocket-brand-name }
en-US
Save Link to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-save-to-pocket.label
gd
Sàbhail an duilleag ann am { -pocket-brand-name }
en-US
Save Page to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-relay-mask.label
gd
Cleachd masg puist-d { -relay-brand-short-name }
en-US
Use { -relay-brand-short-name } Email Mask
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
gd
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
gd
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-message
gd
<strong>Thuislich pàirt dhen duilleag seo.</strong> Airson innse dha { -brand-product-name } mun duilgheadas seo agus càradh fhaighinn air nas luaithe, cuir a-null aithris.
en-US
<strong>Part of this page crashed.</strong> To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
crashed-subframe-title.title
gd
Thuislich pàirt dhen duilleag seo. Airson innse dha { -brand-product-name } mun duilgheadas seo agus càradh fhaighinn air nas luaithe, cuir a-null aithris.
en-US
Part of this page crashed. To let { -brand-product-name } know about this issue and get it fixed faster, please submit a report.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-notification-message
gd
<strong>A bheil thu airson { -brand-short-name } a shuidheachadh ’na bhrabhsair bunaiteach agad?</strong> Faigh brabhsadh luath, sàbhailte is prìobhaideach gach turas a chleachdas tu an lìon.
en-US
<strong>Set { -brand-short-name } as your default browser?</strong> Get fast, safe, and private browsing whenever you use the web.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin
gd
Cùm { -brand-short-name } ri làimh dhut – dèan am prìomh-bhrabhsair agad dheth agus prìnich e ri bàr nan saothair.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and pin it to your taskbar.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-message-pin-mac
gd
Cùm { -brand-short-name } ri làimh dhut – dèan am prìomh-bhrabhsair agad dheth agus cùm e san doca.
en-US
Keep { -brand-short-name } at your fingertips — make it your default browser and keep it in your Dock.
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-alt
gd
A bheil thu airson { -brand-short-name } a chleachdadh ’na bhrabhsair bunaiteach agad?
en-US
Make { -brand-short-name } your default browser?
Entity # all locales browser • browser • defaultBrowserNotification.ftl
default-browser-prompt-title-pin
gd
A bheil thu airson { -brand-short-name } a chleachdadh ’na phrìomh-bhrabhsair agad?
en-US
Make { -brand-short-name } your primary browser?
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
addon-post-install-message
gd
Chaidh { $addonName } a chur ris.
en-US
{ $addonName } was added.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-default-search-description
gd
Bu toigh le { $addonName } { $newEngine } a chur an àite an einnsein-luirg bhunaitich agad, { $currentEngine }. A bheil sin ceart gu leòr?
en-US
{ $addonName } would like to change your default search engine from { $currentEngine } to { $newEngine }. Is that OK?
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-reminder-subtitle
gd
Cuir dath air a’ bhrabhsair agad leis na sgeamannan dhathan againn. Ann am { -brand-product-name } a-mhàin.
en-US
Color your browser with these iconic shades, inspired by independent voices. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-subtitle
gd
Tagh tuar a tha a’ còrdadh riut-sa le sgeama dhathan. Ann am { -brand-product-name } a-mhàin.
en-US
Choose the shade that speaks to you with colorways. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-a
gd
Lìon foirmean, cuir ris beachdan no nòtaichean ann am { -brand-short-name } fhèin.
en-US
Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
gd
Cha leig thu leas innea-deasachaidh an-asgaidh a lorg air loidhne tuilleadh. Lìon foirmean, cuir ris beachdan is nòtaichean ann am { -brand-short-name } fhèin.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-get-reusable-masks-failed
gd
Cha do lorg { -relay-brand-name } masg sam bith a ghabhas a chleachdadh a-rithist. Còd na mearachd HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not find reusable masks. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-mask-generation-failed
gd
Cha b’ urrainn dha { -relay-brand-name } masg ùr a chruthachadh. Còd na mearachd HTTP: { $status }.
en-US
{ -relay-brand-name } could not generate a new mask. HTTP error code: { $status }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
gd
Feumaidh tu clàradh a-steach gu { -fxaccount-brand-name } mus urrainn dhut { -relay-brand-name } a chleachdadh.
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-subtitle-1
gd
Cleachd masg puist-d { -relay-brand-name }
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-use-mask-title
gd
Cleachd masg puist-d { -relay-brand-name }
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-confirmation-description
gd
Gheibh thu greim air na tabaichean { -brand-product-name } a th’ agad air an tablaid no fòn.
en-US
Now you can grab your { -brand-product-name } tabs from your tablet or phone.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-description
gd
Airson na tabaichean fhaicinn a bh’ agad air uidheam mobile o chionn goirid, clàraich a-steach gu { -brand-product-name } air iOS no Android.
en-US
To view your latest mobile tabs, sign in to { -brand-product-name } on iOS or Android.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-mobile-promo-primarybutton
gd
Faigh { -brand-product-name } mobile
en-US
Get { -brand-product-name } for mobile
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-page-title
gd
{ -firefoxview-brand-name }
en-US
{ -firefoxview-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-body
gd
An ath-thuras a dh’fhosglas tu duilleag ann am { -brand-product-name } air uidheam eile, gheibh thu greim air an-seo mar gum b’ ann le draoidheachd.
en-US
The next time you open a page in { -brand-product-name } on another device, grab it here like magic.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-description
gd
Luchdaich a-nuas { -brand-product-name } mobile is clàraich a-steach an-sin.
en-US
Download { -brand-product-name } for mobile and sign in there.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-header
gd
Sioncronaich { -brand-product-name } air an fhòn no tablaid agad
en-US
Sync { -brand-product-name } on your phone or tablet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-adddevice-primarybutton
gd
Faigh { -brand-product-name } mobile
en-US
Get { -brand-product-name } for mobile

Displaying 200 results out of 904 for the string name in en-US:

Entity gd en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-title.title
gd
Mu { -brand-full-name }
en-US
About { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
gd
Tha thu san t-seanail ùrachaidh <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> an-dràsta.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-help-user
gd
Cobhair { -brand-product-name }
en-US
{ -brand-product-name } Help
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
gd
A’ luchdadh a-nuas an ùrachaidh – <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
gd
Ùrachaidhean a tha ri am faighinn aig <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-2
gd
Tha { -brand-short-name } air a dhealbhadh le <label data-l10n-name="community-mozillaLink">Tha { -vendor-short-name } 'na</label>, <label data-l10n-name="community-creditsLink">choimhearsnachd an t-saoghail</label> a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail fosgailte, poblach is so-ruigsinneach dhan a h-uile duine.
en-US
{ -brand-short-name } is designed by <label data-l10n-name="community-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label>, a <label data-l10n-name="community-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
community-exp
gd
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">Tha { -vendor-short-name }</label> 'na <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">choimhearsnachd an t-saoghail</label> a tha ag obair còmhla gus an lìon a chumail fosgailte, poblach is so-ruigsinneach dhan a h-uile duine.
en-US
<label data-l10n-name="community-exp-mozillaLink">{ -vendor-short-name }</label> is a <label data-l10n-name="community-exp-creditsLink">global community</label> working together to keep the Web open, public and accessible to all.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
helpus
gd
Bheil thu son cuideachadh? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Thoir tabhartas</label> no <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">gabh pàirt!</label>
en-US
Want to help? <label data-l10n-name="helpus-donateLink">Make a donation</label> or <label data-l10n-name="helpus-getInvolvedLink">get involved!</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
gd
<img data-l10n-name="icon"/>A' luchdadh a-nuas an ùrachaidh — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
gd
Ùrachaidhean a tha ri am faighinn aig <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
gd
Dh'fhàillig an t-ùrachadh. <label data-l10n-name="failed-link">Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
gd
Dh'fhàillig an t-ùrachadh. <a data-l10n-name="failed-link-main">Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
gd
Chan urrainn dhuinn sùil a thoirt airson ùrachaidhean air sgàth mearachd inntearnail. Gheibhear ùrachaidhean aig <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-noUpdatesFound
gd
Tha { -brand-short-name } cho ùr 's a ghabhas
en-US
{ -brand-short-name } is up to date
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
gd
Tha { -brand-short-name } 'ga ùrachadh ann an ionstans eile
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
gd
Chan urrainn dhut dad eile ùrachadh air an t-siostam seo. <label data-l10n-name="unsupported-link">Barrachd fiosrachaidh</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
gd
Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-shorter-name } ùrachadh
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
warningDesc-version
gd
Thathar ag obair air { -brand-short-name } fhathast agus faodaidh nach bi iad buileach seasmhach.
en-US
{ -brand-short-name } is experimental and may be unstable.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
gd
{ $count -> [1] Bheir seo air falbh an clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [one] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [two] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [few] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. *[other] Bheir seo air falbh na clàraidhean a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } agus caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
gd
{ $count -> [1] Bheir seo air falbh an clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [one] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [two] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. [few] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. *[other] Bheir seo air falbh gach clàradh a-steach a shàbhail thu gu { -brand-short-name } air gach uidheam a chaidh a shioncronachadh dhan { -fxaccount-brand-name } agad. Bheir seo air falbh caismeachd sam bith air brisidhean a-steach a nochd an-seo cuideachd. Chan urrainn dhut seo a neo-dhèanamh. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
gd
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
gd
Tha innteart airson { $loginTitle } leis an ainm-chleachdaiche seo mu thràth. <a data-l10n-name="duplicate-link">A bheil thu airson tadhal air an innteart làithreach?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
gd
Mar eisimpleir: iomadh ainm-cleachdaiche, facal-faire, URL is msaa. dhan aon chlàradh a-steach.
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
gd
Tha cinn cuilbh ann nach eil mar bu chòir no a tha a dhìth. Dèan cinnteach gun gabh am faidhle a-steach na colbhan airson ainm-cleachdaiche, facal-faire is URL.
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-permission-description
gd
Chan eil cead aig { -brand-short-name } gus am faidhle a leughadh. Feuch an atharraich thu ceadan an fhaidhle.
en-US
{ -brand-short-name } does not have permission to read the file. Try changing the file permissions.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
gd
{ $count -> [1] <span>Clàradh a-steach ùr air a chur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Clàraidhean a-steach ùra air an cur ris:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
gd
{ $count -> [1] <span>Mearachd:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [one] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [two] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [few] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> *[other] <span>Mearachdan:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
gd
{ $count -> [1] <span>Clàradh a-steach air ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [one] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [two] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> [few] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Clàraidhean a-steach air an ùrachadh:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
gd
{ $count -> [1] <span>Clàradh a-steach dùblaichte air a lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [one] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [two] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> [few] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> *[other] <span>Clàraidhean a-steach dùblaichte air an lorg:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(gun ion-phortadh)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach ùr air a chur ris</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach ùr air a chur ris</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàraidhean a-steach ùra air an cur ris</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàradh a-steach ùr air a chur ris</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-description
gd
Chaidh na clàraidhean a-steach ’s na faclan-faire ion-phortadh gu { -brand-short-name }.
en-US
Logins and passwords imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mhearachd</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mhearachd</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mearachdan</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mearachd</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach a tha ann air ùrachadh</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach a tha ann air ùrachadh</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàraidhean a-steach a tha ann air an ùrachadh</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàradh a-steach a tha ann air ùrachadh</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
gd
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [two] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">chlàradh a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> [few] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàraidhean a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">clàradh a-steach dùblaichte</div> <div data-l10n-name="not-imported">(gun ion-phortadh)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-browser-only-import
gd
Ma shàbhail thu na clàraidhean a-steach agad ann am brabhsair eile, ’s urrainn dhut <a data-l10n-name="import-link">an ion-phortadh gu { -brand-product-name }</a>
en-US
If your logins are saved in another browser, you can <a data-l10n-name="import-link">import them into { -brand-product-name }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-intro-import2
gd
Ma chaidh na clàraidhean a-steach agad a shàbhaladh taobh a-muigh { -brand-product-name }, ’s urrainn dhut an <a data-l10n-name="import-browser-link">ion-phortadh à brabhsair eile</a> no <a data-l10n-name="import-file-link">à faidhle</a>
en-US
If your logins are saved outside of { -brand-product-name }, you can <a data-l10n-name="import-browser-link">import them from another browser</a> or <a data-l10n-name="import-file-link">from a file</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
gd
(gun ainm-cleachdaiche)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-os-auth-dialog-caption
gd
{ -brand-full-name }
en-US
{ -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-link
gd
Tadhail air { $hostname }
en-US
Go to { $hostname }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-description
gd
Ma shàbhail thu na clàraidhean a-steach agad ann am { -brand-product-name } air uidheam eile, seo mar a gheibh thu greim orra an-seo:
en-US
If you saved your logins to { -brand-product-name } on a different device, here’s how to get them here:
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
gd
Cruthaich { -fxaccount-brand-name } air an uidheam far an do shàbhail thu na logins agad no cruthaich cunntas ùr.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
gd
Tadhail air <a data-l10n-name="passwords-help-link">taic nam faclan-faire</a> airson barrachd cuideachaidh.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
gd
Ainm-cleachdaiche
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-intro-description
gd
Nuair a shàbhaileas tu facal-faire ann an { -brand-product-name }, nochdaidh e an-seo.
en-US
When you save a password in { -brand-product-name }, it will show up here.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
gd
(gun ainm-cleachdaiche)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-option
gd
Ainm (A-Z)
en-US
Name (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-name-reverse-option
gd
Ainm (Z-A)
en-US
Name (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
gd
Ainm-cleachdaiche (A-Z)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
gd
Ainm-cleachdaiche (Z-A)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-button-activate
gd
Gnìomhaich { -pocket-brand-name } ann am { -brand-product-name }
en-US
Activate { -pocket-brand-name } in { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-new-user-cta
gd
Briog air putan { -pocket-brand-name } airson artaigealan, videothan is ceanglaichean a shàbhaladh.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-home-paragraph
gd
’S urrainn dhut { -pocket-brand-name } a chleachdadh airson làraichean-lìn, artaigilean, videothan is pod-chraolaidhean a rùrachadh ’s a shàbhaladh no airson tilleadh gu na bha thu ris.
en-US
You can use { -pocket-brand-name } to explore and save webpages, articles, videos, podcasts, or get back to what you’ve been reading.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-generic
gd
Thachair mearachd nuair a dh’fheuch sinn ri rud a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }.
en-US
There was an error when trying to save to { -pocket-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-no-internet
gd
Feumaidh ceangal ris an eadar-lìon a bhith agad mus urrainn dhut rud a shàbhaladh gu { -pocket-brand-name }. Dèan ceangal ris an eadar-lìon is feuch ris a-rithist.
en-US
You must be connected to the Internet in order to save to { -pocket-brand-name }. Please connect to the Internet and try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved
gd
Air a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-page-saved-b
gd
Air a shàbhaladh ann am { -pocket-brand-name }!
en-US
Saved to { -pocket-brand-name }!
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-already-have
gd
A bheil thu a’ cleachdadh { -pocket-brand-name } mu thràth?
en-US
Already a { -pocket-brand-name } user?
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-short
gd
Briog air putan { -pocket-brand-name } airson artaigealan, videothan is ceanglaichean a shàbhaladh.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-cta-b-updated
gd
Briog air putan { -pocket-brand-name } airson artaigealan, videothan is ceanglaichean a shàbhail thu ’s faic an liosta agad air uidheam sam bith, uair sam bith.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } button to save articles, videos, and links. View your saves on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
gd
Cha chosg clàradh aig { -pocket-brand-name } sgillinn.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-firefox
gd
Clàraich le { -brand-product-name }
en-US
Sign up with { -brand-product-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline
gd
Sàbhail artaigilean is videothan o { -brand-product-name } ann am { -pocket-brand-name } agus coimhead orra air uidheam sam bith, uair sam bith.
en-US
Save articles and videos from { -brand-product-name } to view in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-one
gd
Briog air a’ phutan { -pocket-brand-name } gus artaigeal, video no duilleag a shàbhaladh o { -brand-product-name }.
en-US
Click the { -pocket-brand-name } Button to save any article, video or page from { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-tagline-story-two
gd
Seall ann am { -pocket-brand-name } air uidheam sam bith, uair sam bith.
en-US
View in { -pocket-brand-name } on any device, any time.
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
policy-name
gd
Ainm a’ phoileasaidh
en-US
Policy Name
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-heading
gd
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } takes care of cookie banners for you
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-cookie-banners-promo-message
gd
Leig le { -brand-short-name } iarrtasan bhriosgaidean a fhreagairt leis fhèin airson ’s nach bris uiread a rudan a-steach ort is tu ri brabhsadh. Mas urrainn dha, diùltaidh { -brand-short-name } gach iarrtas.
en-US
Let { -brand-short-name } automatically answer cookie pop-ups for you so you can get back to distraction-free browsing. { -brand-short-name } will reject all requests if possible.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-felt-privacy-v1-info-body
gd
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name} deletes your cookies, history, and site data when you close all your private windows.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-cta
gd
Luchdaich a-nuas { -focus-brand-name }
en-US
Download { -focus-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-header
gd
{ -focus-brand-name }: Brabhsadh prìobhaideach air an rathad
en-US
{ -focus-brand-name }: Private browsing on-the-go
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-b
gd
Cleachd { -focus-brand-name } airson lorg prìobhaideach a dhèanamh nach eil thu airson ’s gum faic am prìomh bhrabhsair mobile agad e.
en-US
Use { -focus-brand-name } for those private searches you don’t want your main mobile browser to see.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-focus-promo-text-c
gd
Falamhaichidh { -focus-brand-name } an eachdraidh agad gach turas agus bacaidh e sanasachd is tracaichean.
en-US
{ -focus-brand-name } clears your history every time while blocking ads and trackers.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-hide-activity-1
gd
Falaich do ghnìomhachd brabhsaidh is d’ ionad le { -mozilla-vpn-brand-name }. Gheibh thu ceangal tèarainte le aon bhriogadh, fiù air WiFi poblach.
en-US
Hide browsing activity and location with { -mozilla-vpn-brand-name }. One click creates a secure connection, even on public Wi-Fi.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-private-window
gd
Uinneag phrìobhaideach: Falamhaichidh { -brand-short-name } eachdraidh nan lorg is a’ bhrabhsaidh agad nuair a dhùineas tu na h-uinneagan prìobhaideach air fad. Chan eil sin gad fhàgail gu tur gun urra ge-tà.
en-US
Private window: { -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows. This doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-info-description-simplified
gd
Uinneag phrìobhaideach: Falamhaichidh { -brand-short-name } eachdraidh nan lorg is a’ bhrabhsaidh agad nuair a dhùineas tu na h-uinneagan prìobhaideach air fad ach chan eil sin gad fhàgail gu tur gun urra ge-tà.
en-US
{ -brand-short-name } clears your search and browsing history when you close all private windows, but this doesn’t make you anonymous.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-prominent-cta
gd
Dìon do phrìobhaideachd le { -mozilla-vpn-brand-name }
en-US
Stay private with { -mozilla-vpn-brand-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-description
gd
{ PLATFORM() -> [windows] Airson einnsean-luirg eile a thaghadh, tadhail air na <a data-l10n-name="link-options">Roghainnean</a> *[other] Airson einnsean-luirg eile a thaghadh, tadhail air na <a data-l10n-name="link-options">Roghainnean</a> }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Options</a> *[other] To select a different search engine go to <a data-l10n-name="link-options">Preferences</a> }
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-search-banner-title
gd
’S e { $engineName } an t-einnsean-luirg làithreach agad ann an uinneagan prìobhaideach
en-US
{ $engineName } is your default search engine in Private Windows
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-button-label
gd
Ath-thòisich { -brand-short-name }
en-US
Restart { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-heading
gd
Dèan ath-thòiseachadh airson { -brand-short-name } a shìor chleachdadh
en-US
Restart to Keep Using { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
gd
Thòisich ùrachadh dhe { -brand-short-name } sa chùlaibh. Bidh agad ri ath-thòiseachadh gus an t-ùrachadh a choileanadh.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info
gd
Tha { -brand-short-name } deiseil is deònach.
en-US
{ -brand-short-name } is ready to go.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
gd
Chaidh na tuilleadain ’s na gnàthachaidhean agad a thoirt air falbh ’s chaidh gach bun-roghainn a thilleadh sa bhrabhsair agad. Mur an cuir seo ceart an duilgheadas, <a data-l10n-name="link-more">faigh fiosrachadh air rudan eile as urrainn dhut feuchainn.</a>
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
gd
Cuir na roghainnean air gleus ach an cuir am brabhsair aithisgean gu fèin-obrachail nuair a thuislicheas { -brand-short-name }
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
gd
Gabh a-staigh URLaichean nan làraichean air an robh thu nuair a thuislich { -brand-short-name }
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-report-sent
gd
Chaidh an aithisg mun tuisleach a chur mu thràth, mòran taing airson taic a chumail rinn a' leasachadh { -brand-short-name }!
en-US
Crash report already submitted; thank you for helping make { -brand-short-name } better!
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-request-help-message
gd
Ma gheibh sinn aithisgean tuislich, bidh e nas fhasa dhuinn fiosrachadh dè dh’adhbharaich e agus fàsaidh { -brand-short-name } nas fhearr ri linn sin.
en-US
Crash reports help us diagnose problems and make { -brand-short-name } better.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-intro
gd
Tha gleus aig { -brand-short-name } a dhì-luchdaicheas tabaichean gu fèin-obrachail airson ’s nach tuislich an aplacaid an cois gainnead cuimhne san t-siostam. Thèid an ath-thaba a thèid a dhì-luchdadh a thaghadh air sgàth grunn adhbharan. Tha an duilleag seo a’ sealltainn a’ phrìomhachais a chuireas { -brand-short-name } air tabaichean is dè an fheadhainn a thèid a dhì-luchdadh nuair a bhios feum air sin. ’S urrainn dhut dì-luchdadh thabaichean a chur gu dol thu fhèin le bhith a’ briogadh air a’ phutan <em>Dì-luchdaich</em> gu h-ìosal.
en-US
{ -brand-short-name } has a feature that automatically unloads tabs to prevent the application from crashing due to insufficient memory when the system’s available memory is low. The next tab to be unloaded is chosen based on multiple attributes. This page shows how { -brand-short-name } prioritizes tabs and which tab will be unloaded when tab unloading is triggered. You can trigger tab unloading manually by clicking the <em>Unload</em> button below.
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-learn-more
gd
Faic <a data-l10n-name="doc-link">Dì-luchdadh thabaichean</a> airson barrachd fiosrachaidh mun ghelus is mun duilleag seo.
en-US
See <a data-l10n-name="doc-link">Tab Unloading</a> to learn more about the feature and this page.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-connected-with
gd
Tha an coimpiutair seo ceangailte ri { $deviceName } a-nis.
en-US
This computer is now connected with { $deviceName }.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
gd
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
gd
{ $tabCount -> [one] Ràinig { $tabCount } taba o { $deviceName } [two] Ràinig { $tabCount } thaba o { $deviceName } [few] Ràinig { $tabCount } tabaichean o { $deviceName } *[other] Ràinig { $tabCount } taba o { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-single-tab-arriving-from-device-title
gd
Taba o { $deviceName }
en-US
Tab from { $deviceName }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
gd
{ $addonCount -> [one] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh sa { -brand-short-name } agad: [two] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } thuilleadan a stàladh sa { -brand-short-name } agad: [few] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadain a stàladh sa { -brand-short-name } agad: *[other] Bu toigh leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh sa { -brand-short-name } agad: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
gd
{ $addonCount -> [one] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [two] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } thuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [few] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } tuilleadain a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. *[other] An aire: Bu mhath leis an làrach seo co-dhiù { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. }
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
gd
{ $addonCount -> [one] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [two] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } thuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. [few] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadain a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. *[other] An aire: Bu mhath leis an làrach seo { $addonCount } tuilleadan a stàladh ann am { -brand-short-name } ach cha deach a dhearbhadh. Leanadh tu air adhart leis air do chunnart fhèin. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-blocked-by-policy
gd
Chaidh { $addonName } ({ $addonId }) a bhacadh le rianaire an t-siostaim agad.
en-US
{ $addonName } ({ $addonId }) is blocked by your system administrator.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-blocklisted
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s bheil cunnart mòr gun adhbharaich e duilgheadasan seasmhachd no tèarainteachd.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it has a high risk of causing stability or security problems.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-file-access
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha { -brand-short-name } am faidhle air a bheil feum atharrachadh.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach eil e co-chòrdail le { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incorrect-hash
gd
Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a stàladh a chionn ’s nach eil e a’ freagairt ris an tuilleadan a bha dùil aig { -brand-short-name } ris.
en-US
The add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-invalid-domain
gd
Cha ghabh an tuilleadan { $addonName } a stàladh on ionad seo.
en-US
The add-on { $addonName } can not be installed from this location.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-not-signed
gd
Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo tuilleadan neo-dhearbhte a stàladh.
en-US
{ -brand-short-name } has prevented this site from installing an unverified add-on.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-file-access
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { $addonName } a stàladh a chionn ’s nach urrainn dha { -brand-short-name } am faidhle atharrachadh a dh’fheumas e atharrachadh.
en-US
{ $addonName } could not be installed because { -brand-short-name } cannot modify the needed file.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-local-install-error-incorrect-hash
gd
Cha b’ urrainn dhuinn an tuilleadan seo a stàladh a chionn ’s nach eil e a’ freagairt ris an tuilleadan a bha dùil aig { -brand-short-name } ris.
en-US
This add-on could not be installed because it does not match the add-on { -brand-short-name } expected.
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-abuse-report-checkbox
gd
Dèan aithris air an leudachan seo gu { -vendor-short-name }
en-US
Report this extension to { -vendor-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-message
gd
A bheil thu airson { $name } a thoirt air falbh o { -brand-shorter-name }?
en-US
Remove { $name } from { -brand-shorter-name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-removal-title
gd
A bheil thu airson { $name } a thoirt air falbh?
en-US
Remove { $name }?
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
gd
Warning: Source string is missing
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-sideload-menu-item
gd
Chaidh { $addonName } a chur ri { -brand-short-name }
en-US
{ $addonName } added to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-perms-update-menu-item
gd
Feumaidh { $addonName } ceadan ùra
en-US
{ $addonName } requires new permissions
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
xpinstall-prompt
gd
Cha do leig { -brand-short-name } leis an làrach seo iarraidh ort bathar-bog a stàladh air a’ choimpiutair agad.
en-US
{ -brand-short-name } prevented this site from asking you to install software on your computer.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-balanced-name
gd
{ $colorway-name } – Cothromaichte
en-US
{ $colorway-name } — Balanced
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-bold-name
gd
{ $colorway-name } – Trom
en-US
{ $colorway-name } — Bold
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-colorways-soft-name
gd
{ $colorway-name } – Bog
en-US
{ $colorway-name } — Soft
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
gd
Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire dhe { -brand-shorter-name }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
gd
Cha b’ urrainn dhuinn { -brand-shorter-name } ùrachadh gu fèin-obrachail. Luchdaich a-nuas an tionndadh as ùire – cha chaill thu gin dhen fhiosrachadh a shàbhail thu no dhe na gnàthachaidhean.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
gd
Tha ùrachadh air { -brand-shorter-name } ri fhaighinn ach cha ghabh a stàladh on a tha lethbhreac eile dhe { -brand-shorter-name } a’ ruith. Dùin esan airson leantainn ris an ùrachadh no cuir romhad gun dèan thu ùrachadh a dh’aindeoin sin (dh’fhaoidte nach obraich an lethbhreac eile mar bu chòir tuilleadh gus an ath-thòisich thu e).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).