Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 10 results for the string math in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorMathMLEdit.label
vi
Chỉnh sửa dưới dạng MathML
en-US
Edit As MathML
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
vi
Yêu cầu chế độ toàn màn hình bị từ chối vì phần tử được yêu cầu không phải là <svg>, <math>, hay một phần tử HTML.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValue2Warning
vi
Giá trị độ dài MathML “%S” không còn được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML length value “%S” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
vi
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” và “veryverythickmathspace” là các giá trị đã dừng phát triển cho MathML lengths và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathVariantWarning
vi
mathvariant='%S'” trong phần tử MathML không còn được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
mathvariant='%S'” on MathML elements is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning
vi
Thuộc tính MathML “scriptminsize” không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML attribute “scriptminsize” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning
vi
Thuộc tính MathML “scriptsizemultiplier” không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML attribute “scriptsizemultiplier” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
vi
Hỗ trợ hiển thị các toán tử MathML kéo dài với phông chữ STIXGeneral đã dừng phát triển và có thể bị xóa trong tương lai. Để biết chi tiết về các phông chữ mới hơn sẽ tiếp tục được hỗ trợ, hãy xem %S
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning
vi
Các thuộc tính MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” và “fontweight” đã dừng phát triển và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML attributes “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” and “fontweight” are deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
LengthParsingError
vi
Lỗi phân tích '%1$S' giá trị thuộc tính MathML chẳng hạn như lỗi độ dài. Thuộc tính bị bỏ qua.
en-US
Error in parsing MathML attribute value ‘%1$S’ as length. Attribute ignored.

Displaying 14 results for the string math in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-math.label
vi
Toán học
en-US
Mathematics
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorMathMLEdit.label
vi
Chỉnh sửa dưới dạng MathML
en-US
Edit As MathML
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
mathmltable
vi
bảng toán
en-US
math table
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
math
vi
toán học
en-US
math
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotHTMLSVGOrMathML
vi
Yêu cầu chế độ toàn màn hình bị từ chối vì phần tử được yêu cầu không phải là <svg>, <math>, hay một phần tử HTML.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is not <svg>, <math>, or an HTML element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSizeValueWarning
vi
“small”, “normal” và “big” là các giá trị đã dừng phát triển và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
“small”, “normal” and “big” are deprecated values for the mathsize attribute and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValue2Warning
vi
Giá trị độ dài MathML “%S” không còn được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML length value “%S” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathSpaceValueWarning
vi
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” và “veryverythickmathspace” là các giá trị đã dừng phát triển cho MathML lengths và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
“veryverythinmathspace”, “verythinmathspace”, “thinmathspace”, “mediummathspace”, “thickmathspace”, “verythickmathspace” and “veryverythickmathspace” are deprecated values for MathML lengths and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedMathVariantWarning
vi
mathvariant='%S'” trong phần tử MathML không còn được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
mathvariant='%S'” on MathML elements is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptminsizeAttributeWarning
vi
Thuộc tính MathML “scriptminsize” không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML attribute “scriptminsize” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedScriptsizemultiplierAttributeWarning
vi
Thuộc tính MathML “scriptsizemultiplier” không được dùng nữa và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML attribute “scriptsizemultiplier” is deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
vi
Hỗ trợ hiển thị các toán tử MathML kéo dài với phông chữ STIXGeneral đã dừng phát triển và có thể bị xóa trong tương lai. Để biết chi tiết về các phông chữ mới hơn sẽ tiếp tục được hỗ trợ, hãy xem %S
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStyleAttributeWarning
vi
Các thuộc tính MathML “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” và “fontweight” đã dừng phát triển và sẽ bị xóa trong tương lai.
en-US
MathML attributes “background”, “color”, “fontfamily”, “fontsize”, “fontstyle” and “fontweight” are deprecated and will be removed at a future date.
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
LengthParsingError
vi
Lỗi phân tích '%1$S' giá trị thuộc tính MathML chẳng hạn như lỗi độ dài. Thuộc tính bị bỏ qua.
en-US
Error in parsing MathML attribute value ‘%1$S’ as length. Attribute ignored.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.