Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 14 results for the string iframe in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
tl
Gamitin ang <code>title</code>attribute para maisalarawan ang content ng mga <span>iframe</span>. <a>Alamin</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
tl
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
tl
Ang button na ito ay makikita lamang sa mga pahinang may maraming iframe
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
tl
Pumili ng iframe bilang kasalukuyang naka-target na document
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
tl
Gamitin ang “title” attribute para malarawan ang “iframe” content.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
tl
Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil may iilang containing element ng dokumento na hindi iframe o walang “allowfullscreen” attribute.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
tl
Ang Notification permission ay maaari lamang hingin sa isang top-level document o same-origin iframe.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
tl
Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang nested iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
tl
Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang document na may di-matukoy na origin, kagaya ng isang naka-sandbox na iframe na walang allow-same-origin sa sandbox attribute nito.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
tl
Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang naka-sandbox na iframe nang walang allow-storage-access-by-user-activation sa sandbox attribute nito.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Hindi suportado ang mga param sa mga iframe embed at na-convert na. Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
tl
Maaaring tanggalin ang pagkaka-sandbox ng isang iframe na parehong may allow-scripts at allow-same-origin para sa sandbox attribute.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
tl
May natagpuang mga password field sa isang di-ligtas (http://) na iframe. Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
tl
Gamitin ang <code>title</code>attribute para maisalarawan ang content ng mga <span>iframe</span>. <a>Alamin</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
tl
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
tl
Ang button na ito ay makikita lamang sa mga pahinang may maraming iframe
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
tl
Pumili ng iframe bilang kasalukuyang naka-target na document
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
tl
Gamitin ang “title” attribute para malarawan ang “iframe” content.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
tl
Hindi pinayagan ang pag-fullscreen dahil may iilang containing element ng dokumento na hindi iframe o walang “allowfullscreen” attribute.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
tl
Ang Notification permission ay maaari lamang hingin sa isang top-level document o same-origin iframe.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
tl
Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang nested iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
tl
Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang document na may di-matukoy na origin, kagaya ng isang naka-sandbox na iframe na walang allow-same-origin sa sandbox attribute nito.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
tl
Hindi maaaring tawagin ang document.requestStorageAccess() sa isang naka-sandbox na iframe nang walang allow-storage-access-by-user-activation sa sandbox attribute nito.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
tl
Nire-rewrite ang lumang istilo na YouTube Flash embed (%S) papuntang iframe embed (%S). Hindi suportado ang mga param sa mga iframe embed at na-convert na. Paki-update ang pahina para gumamit ng iframe sa halip na embed/object, kung maaari.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
tl
Maaaring tanggalin ang pagkaka-sandbox ng isang iframe na parehong may allow-scripts at allow-same-origin para sa sandbox attribute.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
tl
Warning: Source string is missing
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
tl
May natagpuang mga password field sa isang di-ligtas (http://) na iframe. Ito ay isang panganib sa seguridad na nagbibigay-daan para manakaw ang mga user login credential.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.