Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 16 results for the string iframe in sk:

Entity sk en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
sk
Na opis obsahu prvku <span>iframe</span> použite atribút <code>title</code>. <a>Ďalšie informácie</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
sk
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
sk
Zvoliť iframe ako aktuálne cielený dokument
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
sk
Na popis obsahu prvku “iframe” použite atribút “title”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
sk
Blok iframe s externým protokolom bol zablokovaný z dôvodu nedostatočnej aktivácie používateľom alebo z dôvodu, že od načítania posledného takého prvku iframe neuplynulo dosť času.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
sk
Požiadavka na spustenie režimu celej obrazovky bola zamietnutá, pretože minimálne jeden prvok dokumentu nie je iframe alebo nemá nastavený atribút “allowfullscreen”.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
sk
Povolenie na odosielanie oznámení možno požadovať iba v dokumente najvyššej úrovne alebo v prvku iframe rovnakého pôvodu.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
sk
document.requestStorageAccess() sa nesmie volať vo vnorenom prvku iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
sk
document.requestStorageAccess() sa nesmie volať na dokumente s neprehľadným pôvodom, ako je napríklad iframe v sandboxe, ktorý nemá nastavenú hodnotu allow-same-origin v atribúte sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
sk
document.requestStorageAccess() sa nesmie volať v prvku iframe v sandboxe bez uvedenia hodnoty allow-storage-access-by-user-activation v atribúte sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
sk
Prepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Ak je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe namiesto embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
sk
Prepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Parametre nepodporované vloženým iframe boli skonvertované. Ak je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe namiesto embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
sk
iframe, ktorý má pre svoj atribút sandbox nastavené allow-scripts a allow-same-origin, môže odstrániť svoj sandboxing.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
sk
iframe, ktorý má pre svoj atribút sandbox nastavené allow-top-navigation a allow-top-navigation-by-user-activation, umožní top-level navigáciu.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
sk
Stiahnutie požiadavky „%S“ bolo zablokované, pretože spúšťací prvok iframe má nastavený príznak sandboxu.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
sk
Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenom rámci iframe (http://). Toto je bezpečnostné riziko, v rámci ktorého môže dôjsť k odcudzeniu prihlasovacích údajov.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
sk
Na opis obsahu prvku <span>iframe</span> použite atribút <code>title</code>. <a>Ďalšie informácie</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
sk
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
sk
Toto tlačidlo je dostupné len na stránkach s niekoľkými iframami
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
sk
Zvoliť iframe ako aktuálne cielený dokument
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
sk
Na popis obsahu prvku “iframe” použite atribút “title”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
sk
Blok iframe s externým protokolom bol zablokovaný z dôvodu nedostatočnej aktivácie používateľom alebo z dôvodu, že od načítania posledného takého prvku iframe neuplynulo dosť času.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
sk
Požiadavka na spustenie režimu celej obrazovky bola zamietnutá, pretože minimálne jeden prvok dokumentu nie je iframe alebo nemá nastavený atribút “allowfullscreen”.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
sk
Povolenie na odosielanie oznámení možno požadovať iba v dokumente najvyššej úrovne alebo v prvku iframe rovnakého pôvodu.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
sk
document.requestStorageAccess() sa nesmie volať vo vnorenom prvku iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
sk
document.requestStorageAccess() sa nesmie volať na dokumente s neprehľadným pôvodom, ako je napríklad iframe v sandboxe, ktorý nemá nastavenú hodnotu allow-same-origin v atribúte sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
sk
document.requestStorageAccess() sa nesmie volať v prvku iframe v sandboxe bez uvedenia hodnoty allow-storage-access-by-user-activation v atribúte sandbox.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
sk
Prepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Ak je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe namiesto embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
sk
Prepis vloženého starého flashového Youtube (%S) na vložený iframe (%S). Parametre nepodporované vloženým iframe boli skonvertované. Ak je to možné, aktualizujte prosím stránku tak, aby používala iframe namiesto embed/object.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
sk
iframe, ktorý má pre svoj atribút sandbox nastavené allow-scripts a allow-same-origin, môže odstrániť svoj sandboxing.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
sk
iframe, ktorý má pre svoj atribút sandbox nastavené allow-top-navigation a allow-top-navigation-by-user-activation, umožní top-level navigáciu.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
sk
Stiahnutie požiadavky „%S“ bolo zablokované, pretože spúšťací prvok iframe má nastavený príznak sandboxu.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
sk
Polia s heslami sú umiestnené na nezabezpečenom rámci iframe (http://). Toto je bezpečnostné riziko, v rámci ktorého môže dôjsť k odcudzeniu prihlasovacích údajov.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.