Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 7 results for the string iframe in pl:

Entity pl en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
pl
Użyj atrybutu <code>title</code>, aby opisać zawartość <span>iframe</span>. <a>Więcej informacji</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
pl
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
pl
Ten przycisk jest dostępny na stronach z kilkoma elementami „iframe
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
pl
Wskaż element iframe jako cel narzędzi
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
pl
Użyj atrybutu „title”, aby opisać zawartość „iframe”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
pl
Zmiana osadzenia starego typu YouTube Flash („%S”) na osadzenie w iframe” („%S”). Proszę uaktualnić stronę, aby używała „iframe” zamiast „embed” lub „object”.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
pl
Zmiana osadzenia starego typu YouTube Flash („%S”) na osadzenie w iframe” („%S”). Parametry były nieobsługiwane przez osadzenie w iframe” i zostały zmienione. Proszę uaktualnić stronę, aby używała „iframe” zamiast „embed” lub „object”.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity pl en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
pl
Użyj atrybutu <code>title</code>, aby opisać zawartość <span>iframe</span>. <a>Więcej informacji</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
pl
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
pl
Ten przycisk jest dostępny na stronach z kilkoma elementami „iframe
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
pl
Wskaż element iframe jako cel narzędzi
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
pl
Użyj atrybutu „title”, aby opisać zawartość „iframe”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
pl
Ramka z zewnętrznym protokołem została zablokowana z powodu braku aktywacji przez użytkownika lub z powodu za krótkiego czasu od ostatniego wczytania takiej ramki.
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
pl
Żądanie przejścia w tryb pełnoekranowy zostało odrzucone, ponieważ przynajmniej jeden z elementów otaczających dokument nie jest ramką lub nie ma atrybutu „allowfullscreen”.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
pl
Uprawnienie do wyświetlania powiadomień może być żądane jedynie w dokumencie najwyższego poziomu lub ramce typu „same-origin”.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
pl
document.requestStorageAccess() nie może być wywoływane w zagnieżdżonej ramce.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
pl
document.requestStorageAccess() nie może być wywoływane na dokumencie o niejasnym pochodzeniu, takim jak ramka w piaskownicy bez „allow-same-origin” w swoim atrybucie „sandbox”.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
pl
document.requestStorageAccess() nie może być wywoływane w ramce w piaskownicy bez „allow-storage-access-by-user-activation” w swoim atrybucie „sandbox”.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
pl
Zmiana osadzenia starego typu YouTube Flash („%S”) na osadzenie w iframe” („%S”). Proszę uaktualnić stronę, aby używała „iframe” zamiast „embed” lub „object”.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
pl
Zmiana osadzenia starego typu YouTube Flash („%S”) na osadzenie w iframe” („%S”). Parametry były nieobsługiwane przez osadzenie w iframe” i zostały zmienione. Proszę uaktualnić stronę, aby używała „iframe” zamiast „embed” lub „object”.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
pl
Ramka z wartościami „allow-scripts” oraz „allow-same-origin” dla atrybutu „sandbox” może usunąć ten atrybut.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
pl
Ramka z wartościami „allow-top-navigation” oraz „allow-top-navigation-by-user-activation” dla atrybutu „sandbox” zezwoli na nawigację na najwyższym poziomie.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
pl
Pobieranie „%S” zostało zablokowane, ponieważ wyzwalająca ramka ma ustawioną flagę piaskownicy.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
pl
Pola haseł obecne w niezabezpieczonej (http://) ramce. Stanowi to zagrożenie bezpieczeństwa pozwalające na kradzież danych logowania użytkownika.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.