Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 12 results for the string iframe in hy-AM:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
hy-AM
Օգտագործեք <code>վերնագրի</code> հատկանիշը՝ նկարագրելու համար <span>iframe</span> բովանդակությունը։ <a>Իմանալ ավելին</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
hy-AM
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
hy-AM
Այս կոճակը հասանելի է միայն iframes մի քանի էջերում
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
hy-AM
Ընտրեք iframe-ը որպես ընթացիկ թիրախավորված փաստաթուղթ
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
hy-AM
Օգտագործեք “title” հատկանիշը “iframe” բովանդակությունը նկարագրելու համար։
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
hy-AM
Լիաէկրանի հարցումը մերժվել է, որովհետև iframes պարունակող փաստաթղթերից առնվազն մեկը չունի "allowfullscreen" հատկանիշ:
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
hy-AM
Ծանուցման թույլտվությունը կարող է պահանջվել միայն բարձր մակարդակի փաստաթղթում կամ նույն ծագմամբ iframe֊ում։
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
hy-AM
YouTube ոճով ներկառուցված YouTube թարթիչի ներառումը (%S) iframe֊ի ներկառուցման համար (%S)։Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք թարմացնել էջը, եթե հնարավոր է տեղադրել ներկառուցված/առարկայի փոխարեն iframe֊ն օգտագործելու համար։
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
hy-AM
YouTube ոճով ներկառուցված YouTube կրիչի ներկառուցումը (%S) iframe֊ի ներկառուցման համար (%S)։ Հարաչափերը չաջակցեցին iframe֊ի ներկառուցվածներին և դարձի եկան։Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք թարմացնել էջը․ եթե հնարավոր է տեղադրել ներկառուցված/ առարկայի փոխարեն iframe֊ն օգտագործելու համար։
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
hy-AM
iframe֊ը, որը իր sandbox հատկանիշի համար ունի allow-scripts և allow-same-origin կարող է հեռացնել դրա sandboxing֊ը։
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
hy-AM
Այն iframe-ն, որն ունի ինչպես թույլատրել վերևի նավարկում, այնպես էլ թույլատրել վերին նավարկում ըստ օգտագործողի ակտիվացման, իր ավազատուփի հատկանիշի համար, թույլ կտա վերին նավարկումը:
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
hy-AM
Գաղտնաբառի դաշտերը ներկայացված են ոչ անվտանգ (http://) iframe-ում: Սա անվտանգության խախտում է:
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
hy-AM
Օգտագործեք <code>վերնագրի</code> հատկանիշը՝ նկարագրելու համար <span>iframe</span> բովանդակությունը։ <a>Իմանալ ավելին</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
hy-AM
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
hy-AM
Այս կոճակը հասանելի է միայն iframes մի քանի էջերում
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
hy-AM
Ընտրեք iframe-ը որպես ընթացիկ թիրախավորված փաստաթուղթ
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
hy-AM
Օգտագործեք “title” հատկանիշը “iframe” բովանդակությունը նկարագրելու համար։
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
hy-AM
Լիաէկրանի հարցումը մերժվել է, որովհետև iframes պարունակող փաստաթղթերից առնվազն մեկը չունի "allowfullscreen" հատկանիշ:
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
hy-AM
Ծանուցման թույլտվությունը կարող է պահանջվել միայն բարձր մակարդակի փաստաթղթում կամ նույն ծագմամբ iframe֊ում։
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
hy-AM
YouTube ոճով ներկառուցված YouTube թարթիչի ներառումը (%S) iframe֊ի ներկառուցման համար (%S)։Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք թարմացնել էջը, եթե հնարավոր է տեղադրել ներկառուցված/առարկայի փոխարեն iframe֊ն օգտագործելու համար։
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
hy-AM
YouTube ոճով ներկառուցված YouTube կրիչի ներկառուցումը (%S) iframe֊ի ներկառուցման համար (%S)։ Հարաչափերը չաջակցեցին iframe֊ի ներկառուցվածներին և դարձի եկան։Հնարավորության դեպքում խնդրում ենք թարմացնել էջը․ եթե հնարավոր է տեղադրել ներկառուցված/ առարկայի փոխարեն iframe֊ն օգտագործելու համար։
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
hy-AM
iframe֊ը, որը իր sandbox հատկանիշի համար ունի allow-scripts և allow-same-origin կարող է հեռացնել դրա sandboxing֊ը։
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
hy-AM
Այն iframe-ն, որն ունի ինչպես թույլատրել վերևի նավարկում, այնպես էլ թույլատրել վերին նավարկում ըստ օգտագործողի ակտիվացման, իր ավազատուփի հատկանիշի համար, թույլ կտա վերին նավարկումը:
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
hy-AM
Գաղտնաբառի դաշտերը ներկայացված են ոչ անվտանգ (http://) iframe-ում: Սա անվտանգության խախտում է:
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.