Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 18 results for the string iframe in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
fy-NL
Brûk it attribút <code>title</code> om <span>iframe</span>-ynhâld te beskriuwen. <a>Mear ynfo</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
fy-NL
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
fy-NL
Dizze knop is allinnich beskikber op siden mei ferskate iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
fy-NL
In iframe as it aktuele doeldokumint selektearje
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
fy-NL
Brûk it attribút ‘title’ om ‘iframe’-ynhâld te beskriuwen.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
fy-NL
Iframe mei ekstern protokol is blokkearre fanwegen gebrek oan aktivearring troch de brûker, of omdat der sûnt de lêste kear dat soksoarte iframe laden is net genôch tiid foarbygean is .
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
fy-NL
Fersyk foar folslein skerm is wegere, omdat op syn minst ien fan de eleminten fan it dokumint gjin iframe is of gjin ‘allowfullscreen’-attribút hat.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
fy-NL
De notifikaasjetastimming mei allinnich yn in dokumint op it heechste nivo of iframe fan deselde oarsprong opfrege wurde.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde yn in nest iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde op in dokumint mei in transparante oarsprong, lykas in iframe yn in sandbox, sûnder allow-same-origin ta te stean yn it sandbox-attribút.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde yn in iframe yn in sandbox, sûnder dat allow-storage-access-by-user-activation yn harren sandbox-attribút tastien is.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
fy-NL
YouTube-Flash-embed (%S) yn âlde styl wurdt nei iframe-embed (%S) omboud. Wurkje de side by foar gebrûk fan iframe yn stee fan embed/object, wannear mooglik.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
fy-NL
YouTube-Flash-embed (%S) yn âlde styl wurdt nei iframe-embed omskreaun (%S). Parameters wurde net troch iframe-embeds stipe en binne konvertearre. Wurkje de side by foar gebrûk fan iframe yn stee fan embed/object, wannear mooglik.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEBadSelectorKeyframeRuleIgnored
fy-NL
Kaaiframerige negearre fanwegen foute selektor.
en-US
Keyframe rule ignored due to bad selector.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
fy-NL
In iframe mei as sandboxattribút allow-scripts en allow-same-origin kin syn sandbox fuortsmite.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
fy-NL
In iframe mei sawol allow-top-navigation as allow-top-navigation-by-user-activation as sandbox-attribuut stiet topnavigaasje ta.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
fy-NL
It downloaden fan ‘%S’ is blokkearre, omdat op it inisjearjende iframe it sandboxlabel ynsteld is.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
fy-NL
Wachtwurdfjilden oanwêzich op in ûnfeilich (http://-)-iframe. Dit is in feilichheidsrisiko dat it stellen fan brûkers-oanmeldreferinsjes tastiet.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.

Displaying 17 results for the string iframe in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
fy-NL
Brûk it attribút <code>title</code> om <span>iframe</span>-ynhâld te beskriuwen. <a>Mear ynfo</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • changes.properties
changes.iframeLabel
fy-NL
iframe
en-US
iframe
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
fy-NL
Dizze knop is allinnich beskikber op siden mei ferskate iframes
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
fy-NL
In iframe as it aktuele doeldokumint selektearje
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
fy-NL
Brûk it attribút ‘title’ om ‘iframe’-ynhâld te beskriuwen.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExternalProtocolFrameBlockedNoUserActivation
fy-NL
Iframe mei ekstern protokol is blokkearre fanwegen gebrek oan aktivearring troch de brûker, of omdat der sûnt de lêste kear dat soksoarte iframe laden is net genôch tiid foarbygean is .
en-US
Iframe with external protocol was blocked due to lack of user activation, or because not enough time has passed since the last such iframe was loaded.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
fy-NL
Fersyk foar folslein skerm is wegere, omdat op syn minst ien fan de eleminten fan it dokumint gjin iframe is of gjin ‘allowfullscreen’-attribút hat.
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
fy-NL
De notifikaasjetastimming mei allinnich yn in dokumint op it heechste nivo of iframe fan deselde oarsprong opfrege wurde.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde yn in nest iframe.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde op in dokumint mei in transparante oarsprong, lykas in iframe yn in sandbox, sûnder allow-same-origin ta te stean yn it sandbox-attribút.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde yn in iframe yn in sandbox, sûnder dat allow-storage-access-by-user-activation yn harren sandbox-attribút tastien is.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
fy-NL
YouTube-Flash-embed (%S) yn âlde styl wurdt nei iframe-embed (%S) omboud. Wurkje de side by foar gebrûk fan iframe yn stee fan embed/object, wannear mooglik.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
fy-NL
YouTube-Flash-embed (%S) yn âlde styl wurdt nei iframe-embed omskreaun (%S). Parameters wurde net troch iframe-embeds stipe en binne konvertearre. Wurkje de side by foar gebrûk fan iframe yn stee fan embed/object, wannear mooglik.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowScriptsAndSameOriginPresent
fy-NL
In iframe mei as sandboxattribút allow-scripts en allow-same-origin kin syn sandbox fuortsmite.
en-US
An iframe which has both allow-scripts and allow-same-origin for its sandbox attribute can remove its sandboxing.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BothAllowTopNavigationAndUserActivationPresent
fy-NL
In iframe mei sawol allow-top-navigation as allow-top-navigation-by-user-activation as sandbox-attribuut stiet topnavigaasje ta.
en-US
An iframe which has both allow-top-navigation and allow-top-navigation-by-user-activation for its sandbox attribute will permit top navigations.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
IframeSandboxBlockedDownload
fy-NL
It downloaden fan ‘%S’ is blokkearre, omdat op it inisjearjende iframe it sandboxlabel ynsteld is.
en-US
Download of “%S” was blocked because the triggering iframe has the sandbox flag set.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
InsecurePasswordsPresentOnIframe
fy-NL
Wachtwurdfjilden oanwêzich op in ûnfeilich (http://-)-iframe. Dit is in feilichheidsrisiko dat it stellen fan brûkers-oanmeldreferinsjes tastiet.
en-US
Password fields present on an insecure (http://) iframe. This is a security risk that allows user login credentials to be stolen.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.