Transvision

Displaying 13 results for the string false in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
fy-NL
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
fy-NL
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-HardwareAcceleration
fy-NL
Wannear false, hardwarefersnelling útskeakelje.
en-US
If false, turn off hardware acceleration.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
fy-NL
De ynstelling foar it tastean dat { -brand-short-name } mei oanbiede bewarre oanmeldingen en wachtwurden te ûnthâlde ôftwinge. Sawol de wearde true as false wurdt akseptearre.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
fy-NL
De standertwearde ynstelle foar it tastean dat { -brand-short-name } oanbiede mei bewarre oanmeldingen en wachtwurden te ûnthâlden ôftwingje. Sawol de wearde true as false wurdt akseptearre.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
browser.menu.showCharacterEncoding
fy-NL
false
en-US
false
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
fy-NL
Skermôfbylding nei klamboerd kopiearje? (true/false)
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileDesc
fy-NL
Nei bestân bewarje? (true/false)
en-US
Save to file? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageDesc
fy-NL
Folsleine webside? (true/false)
en-US
Entire webpage? (true/false)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
fy-NL
Lokaal SDP op tiidstimpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } ynstelle
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
fy-NL
Ekstern SDP op tiidstimpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } ynstelle
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
fy-NL
Tiidstimpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-boolean
fy-NL
{ $boolean -> [true] Ja *[false] Nee }
en-US
{ $boolean -> [true] Yes *[false] No }

Displaying 15 results for the string false in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-accessed
fy-NL
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
{ DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
fy-NL
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-HardwareAcceleration
fy-NL
Wannear false, hardwarefersnelling útskeakelje.
en-US
If false, turn off hardware acceleration.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLogins
fy-NL
De ynstelling foar it tastean dat { -brand-short-name } mei oanbiede bewarre oanmeldingen en wachtwurden te ûnthâlde ôftwinge. Sawol de wearde true as false wurdt akseptearre.
en-US
Enforce the setting to allow { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OfferToSaveLoginsDefault
fy-NL
De standertwearde ynstelle foar it tastean dat { -brand-short-name } oanbiede mei bewarre oanmeldingen en wachtwurden te ûnthâlden ôftwingje. Sawol de wearde true as false wurdt akseptearre.
en-US
Set the default value for allowing { -brand-short-name } to offer to remember saved logins and passwords. Both true and false values are accepted.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
browser.menu.showCharacterEncoding
fy-NL
false
en-US
false
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotClipboardDesc
fy-NL
Skermôfbylding nei klamboerd kopiearje? (true/false)
en-US
Copy screenshot to clipboard? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFileDesc
fy-NL
Nei bestân bewarje? (true/false)
en-US
Save to file? (true/false)
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
screenshotFullPageDesc
fy-NL
Folsleine webside? (true/false)
en-US
Entire webpage? (true/false)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-false
fy-NL
Nee
en-US
False
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-false
fy-NL
Nee
en-US
False
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-local
fy-NL
Lokaal SDP op tiidstimpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } ynstelle
en-US
Set Local SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-at-timestamp-remote
fy-NL
Ekstern SDP op tiidstimpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } ynstelle
en-US
Set Remote SDP at timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebrtc.ftl
about-webrtc-sdp-set-timestamp
fy-NL
Tiidstimpel { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
en-US
Timestamp { NUMBER($timestamp, useGrouping: "false") } (+ { $relative-timestamp } ms)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-boolean
fy-NL
{ $boolean -> [true] Ja *[false] Nee }
en-US
{ $boolean -> [true] Yes *[false] No }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.