Transvision

No matching results for the string extensions for the locale uz

Displaying 74 results for the string extensions in en-US:

Entity uz en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-extensions.label
uz
Dasturchilar uchun kengaytmalar
en-US
Extensions for developers
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-extensions
uz
kengaytmalar
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-extensions
uz
Kengaytmalarni boshqarish
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.tooltiptext
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions Permissions needed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.tooltiptext
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-extensions-option-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-extensions-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-support-link
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Learn how { -brand-product-name } matches extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-partial-success-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $matched } of { $quantity } extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-EncryptedMediaExtensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Enable or disable Encrypted Media Extensions and optionally lock it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
uz
Kengaytmalar va mavzular
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-cfr-recommendations.label
uz
Koʻrish vaqtida kengaytmalarni tavsiya qilish
en-US
Recommend extensions as you browse
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
uz
Kompyuter uchun Firefox kengaytma va mavzulari
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
uz
{ -brand-short-name }ning ushbu maxsus rejimidan muammolarni aniqlash uchun foydalaning. Kengaytmalaringiz va moslamalaringiz vaqtincha oʻchirib qoʻyiladi.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-header-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-manage-extensions.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-learn-more.aria-label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Learn more: Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Only some extensions monitored by { -vendor-short-name } are allowed on this site to protect your data.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.heading
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
To protect your data, some extensions can’t read or change data on this site. Use the extension’s settings to allow on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
uz
Kengaytmalar, mavzu va shaxsiy sozlamalaringiz vaqtincha oʻchirib qoʻyiladi.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-extensions.name
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-temporary-extensions.name
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Temporary Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
extensionsForDevelopersCmd.label
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions for Developers
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-recommended2.title
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } only recommends extensions that meet our standards for security and performance
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension
uz
Kengaytmalar
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension-title.title
uz
Kengaytmalar
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
uz
Kengaytmalar va mavzular brauzeringiz uchun ilovalarga oʻxshaydi. Ular parollaringizni himoya qiladi, videolarni yuklab oladi, chegirmalarni topadi, asabbuzar reklamalarni bloklaydi, brauzer koʻrinishini oʻzgartiradi. Bunday kichik dasturiy taʼminotlarni begona dasturchilar ishlab chiqadi. Bu yerdan mutlaq xavfsizligingiz, samaradorlik va funksionallik uchun { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">tavsiya etiladigan</a> kengaytma va mavzular toʻplamini topish mumkin.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
uz
Ayrim tavsiyalar aynan siz uchun moslashtirilgan. Ular siz oʻrnatgan boshqa kengaytmalar, profil sozlamalari va foydalanish statistikasi asosida tavsiya etiladi.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
uz
Ayrim tavsiyalar aynan siz uchun moslashtirilgan. Ular siz oʻrnatgan boshqa kengaytmalar, profil sozlamalari va foydalanish statistikasi asosida tavsiya etiladi.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extension-heading
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Manage Your Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons-button
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Install Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons2.message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Please finalize the installation of extensions that were imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions.value
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Legacy Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-warning-show-legacy
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Show legacy extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
private-browsing-description2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is changing how extensions work in private browsing. Any new extensions you add to { -brand-short-name } won’t run by default in Private Windows. Unless you allow it in settings, the extension won’t work while private browsing, and won’t have access to your online activities there. We’ve made this change to keep your private browsing private. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Learn how to manage extension settings</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-extensions-heading
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Recommended Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-addons
uz
Warning: Source string is missing
en-US
You don’t have any extensions enabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-commands
uz
Warning: Source string is missing
en-US
The following extensions do not have shortcuts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-all-extensions-button.label
uz
Barcha kengaytmalarni ko‘rsatish
en-US
Show all extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-unsigned-extensions-button.label
uz
Ba’zi kengaytmalar tasdiqlanmadi
en-US
Some extensions could not be verified
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-extension-process
uz
Kengaytmalar ({ $pid })
en-US
Extensions ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-body2
uz
Warning: Source string is missing
en-US
This will not change your settings or remove extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-driver-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
WebGL 1 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
WebGL 1 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-driver-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
WebGL 2 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
WebGL 2 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-extensions
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
uz
Qaysi muammoni tanlashni bilamayapsizmi? <a data-l10n-name="learnmore-link">Kengaytma va mavzular ustidan shikoyat qilish haqida batafsil</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma tekshiruvdan oʻtmagan. Zararli kengaytmalar shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻgʻirlashi yoki kompyuteringizni buzishi mumkin. Manbaga ishonsangiz, uni qoʻshing.
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned-with-perms
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma tekshiruvdan oʻtmagan. Zararli kengaytmalar shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻgʻirlashi yoki kompyuteringizni buzishi mumkin. Manbaga ishonsangiz, uni qoʻshing. Kengaytma quyidagi huquqlarga ega boʻladi:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
uz
{ $extension } qoʻshilsinmi? Bu kengaytma tekshiruvdan oʻtmagan. Zararli kengaytmalar shaxsiy maʼlumotlaringizni oʻgʻirlashi yoki kompyuteringizni buzishi mumkin. Manbaga ishonsangiz, uni qoʻshing. Bu kengaytma { $hostname }ga quyidagi imkoniyatlarni beradi:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • resetProfile.ftl
refresh-profile-dialog-description
uz
Warning: Source string is missing
en-US
Start fresh to fix performance issues. This will remove your extensions and customizations. You won’t lose essential information like bookmarks and passwords.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.