Transvision

Displaying 8 results for the string extensions in kk:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
kk
WebExtensions chrome.storage.managed арқылы қатынай алатын саясаттарды орнатыңыз.
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
kk
CanvasRenderingContext2D ішінен drawWindow әдісін пайдалану ескірген. Оның орнына tabs.captureTab кеңейтулері API-ін пайдаланыңыз https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
kk
%S жерінде қауіпсіз емес (мыс., HTTPS-емес) контекстте Encrypted Media Extensions қолдану ескірген және жақында өшірілетін болады. HTTPS сияқты қауіпсіз қайнар көзіне ауысуды қарастырыңыз.
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
kk
Сөздіктерді <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
kk
Кеңейтулер және темаларды <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
kk
Тілдік дестелерді <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
kk
Бұл плагин шифрленген медианы ойнатуды Encrypted Media Extensions сипаттамасына сай мүмкін етеді. Шифрленген медиа әдетте сайттармен премиум-мазмұнын көшіруге жол бермеу үшін қолданылады. Encrypted Media Extensions туралы көбірек білу үшін, https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ шолыңыз.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
kk
Бұл плагин шифрленген медианы ойнатуды Encrypted Media Extensions сипаттамасына сай мүмкін етеді. Шифрленген медиа әдетте сайттармен премиум-мазмұнын көшіруге жол бермеу үшін қолданылады. Encrypted Media Extensions туралы көбірек білу үшін, https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ шолыңыз.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.

Displaying 75 results for the string extensions in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
webext-imported-addons
kk
{ -brand-short-name } ішіне импортталған кеңейтулерді орнатуды аяқтау
en-US
Finalize installing extensions imported to { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-developer-tools-extensions.label
kk
Әзірлеушілерге арналған кеңейтулер
en-US
Extensions for developers
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-extensions
kk
кеңейтулер
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-extensions
kk
Кеңейтулерді басқару
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.label
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-permissions-needed.tooltiptext
kk
Кеңейтулер Керек рұқсаттар
en-US
Extensions Permissions needed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.label
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
kk
Кеңейтулер Кейбір кеңейтулер рұқсат етілмеген
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.label
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button.tooltiptext
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-extensions-option-label
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-list-extensions-label
kk
кеңейтулер
en-US
extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-addons-link
kk
{ -brand-short-name } үшін кеңейтулерді шолу
en-US
Browse extensions for { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-extensions-support-link
kk
{ -brand-product-name } кеңейтулерді үйлесімділікке қалай тексеретінін біліңіз
en-US
Learn how { -brand-product-name } matches extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
kk
Сәйкес кеңейтулер жоқ
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-partial-success-extensions
kk
{ $matched }/{ $quantity } кеңейту
en-US
{ $matched } of { $quantity } extensions
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-extensions
kk
{ $quantity -> [one] { $quantity } кеңейту *[other] { $quantity } кеңейту }
en-US
{ $quantity -> [one] { $quantity } extension *[other] { $quantity } extensions }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-3rdparty
kk
WebExtensions chrome.storage.managed арқылы қатынай алатын саясаттарды орнатыңыз.
en-US
Set policies that WebExtensions can access via chrome.storage.managed.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-EncryptedMediaExtensions
kk
Шифрленген медиа кеңейтулерін іске қосу немесе сөндіру, және қосымша түрде оны бекіту.
en-US
Enable or disable Encrypted Media Extensions and optionally lock it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Extensions
kk
Кеңейтулерді орнату, өшіру немесе бекіту. Орнату опциясы параметрлер ретінде URL-дер немесе орналасуларды қабылдайды. Өшіру және Бекіту опциялары кеңейтулер ID-ін қабылдайды.
en-US
Install, uninstall or lock extensions. The Install option takes URLs or paths as parameters. The Uninstall and Locked options take extension IDs.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addons-button-label
kk
Кеңейтулер және темалар
en-US
Extensions & Themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-cfr-recommendations.label
kk
Шолу кезінде кеңейтулерді ұсыну
en-US
Recommend extensions as you browse
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-footer
kk
{ -brand-short-name } темаларын <a data-l10n-name="themes-link">Кеңейтулер және темалар</a> ішінен басқарыңыз
en-US
Manage { -brand-short-name } themes in <a data-l10n-name="themes-link">Extensions & Themes</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-addons.tooltiptext
kk
Firefox жұмыс үстелі үшін кеңейтулер және темалар
en-US
Extensions and themes for Firefox desktop
Entity # all locales browser • browser • safeMode.ftl
troubleshoot-mode-description
kk
Мәселелерді диагностикалау үшін осы { -brand-short-name } арнайы режимін қолданыңыз. Кеңейтулер мен өзгертілген баптаулар уақытша сөндіріледі.
en-US
Use this special mode of { -brand-short-name } to diagnose issues. Your extensions and customizations will be temporarily disabled.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-header-title
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-manage-extensions.label
kk
Кеңейтулерді басқару
en-US
Manage extensions
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-learn-more.aria-label
kk
Көбірек білу: Кейбір кеңейтулер рұқсат етілмеген
en-US
Learn more: Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message
kk
Бұл сайтта деректеріңізді қорғау үшін { -vendor-short-name } бақылайтын кейбір кеңейтулер ғана рұқсат етілген.
en-US
Only some extensions monitored by { -vendor-short-name } are allowed on this site to protect your data.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.heading
kk
Кейбір кеңейтулер рұқсат етілмеген
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.message
kk
Деректеріңізді қорғау үшін кейбір кеңейтулер бұл сайттағы деректерді оқи немесе өзгерте алмайды. { -vendor-short-name } арқылы шектелген сайттарға рұқсат беру үшін кеңейту параметрлерін пайдаланыңыз.
en-US
To protect your data, some extensions can’t read or change data on this site. Use the extension’s settings to allow on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-title
kk
Кейбір кеңейтулер рұқсат етілмеген
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
troubleshootModeRestartPromptMessage
kk
Сіздің кеңейтулер, темалар мен өзгертілген баптауларыңыз уақытша сөндірілетін болады.
en-US
Your extensions, themes, and custom settings will be temporarily disabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-extensions.name
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-temporary-extensions.name
kk
Уақытша кеңейтулер
en-US
Temporary Extensions
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
kk
{ -brand-shorter-name } бұл нұсқасында кеңейтулер және қызметтік үрдістерді жөндеу үшін <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> қолданыңыз.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • menus.properties
extensionsForDevelopersCmd.label
kk
Әзірлеушілерге арналған кеңейтулер
en-US
Extensions for Developers
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DrawWindowCanvasRenderingContext2DWarning
kk
CanvasRenderingContext2D ішінен drawWindow әдісін пайдалану ескірген. Оның орнына tabs.captureTab кеңейтулері API-ін пайдаланыңыз https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
en-US
Use of drawWindow method from CanvasRenderingContext2D is deprecated. Use tabs.captureTab extensions API instead https://developer.mozilla.org/docs/Mozilla/Add-ons/WebExtensions/API/tabs/captureTab
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMEInsecureContextDeprecatedWarning
kk
%S жерінде қауіпсіз емес (мыс., HTTPS-емес) контекстте Encrypted Media Extensions қолдану ескірген және жақында өшірілетін болады. HTTPS сияқты қауіпсіз қайнар көзіне ауысуды қарастырыңыз.
en-US
Using Encrypted Media Extensions at %S on an insecure (i.e. non-HTTPS) context is deprecated and will soon be removed. You should consider switching to a secure origin such as HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-recommended2.title
kk
{ -brand-product-name } тек біздің қауіпсіздік және өнімділік стандарттарына сай келетін кеңейтулерді ұсынады
en-US
{ -brand-product-name } only recommends extensions that meet our standards for security and performance
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-extension-title.title
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-intro
kk
Кеңейтулер және темалар сіздің браузеріңіз үшін қолданбалар сияқты, олардың көмегімен парольдерді қорғау, видеоларды жүктеп алу, жеңілдіктерді табу, жарнаманы бұғаттау, браузердің сыртқы түрін өзгерту, және т.б. жасауға болады. Бұндай кішігірім БҚ жиі үшінші жақтармен жасалады. { -brand-product-name } қосымша қауіпсіздік, өнімділік және мүмкіндіктері үшін <a data-l10n-name="learn-more-trigger">ұсынатын</a> тізім.
en-US
Extensions and themes are like apps for your browser, and they let you protect passwords, download videos, find deals, block annoying ads, change how your browser looks, and much more. These small software programs are often developed by a third party. Here’s a selection { -brand-product-name } <a data-l10n-name="learn-more-trigger">recommends</a> for exceptional security, performance, and functionality.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations
kk
Бұл ұсыныстардың кейбіреулері жекеленген. Олар сіз басқа орнатқан кеңейтулер, профиль баптаулары және қолданылу статистикасына негізделген.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
discopane-notice-recommendations2.message
kk
Бұл ұсыныстардың кейбіреулері жекеленген. Олар сіз басқа орнатқан кеңейтулер, профиль баптаулары және қолданылу статистикасына негізделген.
en-US
Some of these recommendations are personalized. They are based on other extensions you’ve installed, profile preferences, and usage statistics.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extension-heading
kk
Кеңейтулерді басқару
en-US
Manage Your Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons-button
kk
Кеңейтулерді орнату
en-US
Install Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-imported-addons2.message
kk
{ -brand-short-name } ішіне импортталған кеңейтулер орнатуын аяқтаңыз.
en-US
Please finalize the installation of extensions that were imported to { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions-description
kk
Бұл кеңейтулер { -brand-short-name } өнімінің ағымдағы стандартқа сай емес, сондықтан сөндірілді. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Қосымшалар өзгерістері туралы көбірек білу</label>
en-US
These extensions do not meet current { -brand-short-name } standards so they have been deactivated. <label data-l10n-name="legacy-learn-more">Learn about the changes to add-ons</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-extensions.value
kk
Ескірген кеңейтулер
en-US
Legacy Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
legacy-warning-show-legacy
kk
Ескірген кеңейтулерді көрсету
en-US
Show legacy extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-dictionaries-message
kk
Сөздіктерді <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get dictionaries on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-extensions-message
kk
Кеңейтулер және темаларды <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get extensions and themes on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-get-language-packs-message
kk
Тілдік дестелерді <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a> жерінен алыңыз
en-US
Get language packs on <a data-l10n-name="get-extensions">{ $domain }</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
kk
Бұл плагин шифрленген медианы ойнатуды Encrypted Media Extensions сипаттамасына сай мүмкін етеді. Шифрленген медиа әдетте сайттармен премиум-мазмұнын көшіруге жол бермеу үшін қолданылады. Encrypted Media Extensions туралы көбірек білу үшін, https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ шолыңыз.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
private-browsing-description2
kk
{ -brand-short-name } кеңейтулер жекелік шолуда қалай жасайтынын өзгертеді. { -brand-short-name } ішіне қосылған кез келген жаңа кеңейту жекелік терезелерінде орындалмайды. Оған баптаулар ішінен арнайы рұқсат бермесеңіз, кеңейту жекелік шолу режиміне жұмыс істемейді, және ол кездегі сіздің желілік белсенділікке қол жеткізе алмайды. Бұл өзгерісті жекелік шолуыңызды жеке қалдыру үшін жасадық.<label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Кеңейтудің баптауларын өзгерту тәсілі туралы көбірек білу.</label>
en-US
{ -brand-short-name } is changing how extensions work in private browsing. Any new extensions you add to { -brand-short-name } won’t run by default in Private Windows. Unless you allow it in settings, the extension won’t work while private browsing, and won’t have access to your online activities there. We’ve made this change to keep your private browsing private. <label data-l10n-name="private-browsing-learn-more">Learn how to manage extension settings</label>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recommended-extensions-heading
kk
Ұсынылатын кеңейтулер
en-US
Recommended Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-addons
kk
Сізде ешқандай кеңейтулер орнатылмаған.
en-US
You don’t have any extensions enabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-no-commands
kk
Келесі кеңейтулерде жарлықтар жоқ:
en-US
The following extensions do not have shortcuts:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-all-extensions-button.label
kk
Барлық кеңейтулерді көрсету
en-US
Show all extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
show-unsigned-extensions-button.label
kk
Кейбір кеңейтулерді растау мүмкін емес
en-US
Some extensions could not be verified
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
kk
Бұл плагин шифрленген медианы ойнатуды Encrypted Media Extensions сипаттамасына сай мүмкін етеді. Шифрленген медиа әдетте сайттармен премиум-мазмұнын көшіруге жол бермеу үшін қолданылады. Encrypted Media Extensions туралы көбірек білу үшін, https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ шолыңыз.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-extension-process
kk
Кеңейтулер ({ $pid })
en-US
Extensions ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
startup-cache-dialog-body2
kk
Бұл сіздің баптауларыңызды өзгертпейді және кеңейтулерді өшірмейді.
en-US
This will not change your settings or remove extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-driver-extensions
kk
WebGL 1 драйвер кеңейтулері
en-US
WebGL 1 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-extensions
kk
WebGL 1 кеңейтулері
en-US
WebGL 1 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-driver-extensions
kk
WebGL 2 драйвер кеңейтулері
en-US
WebGL 2 Driver Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-extensions
kk
WebGL 2 кеңейтулері
en-US
WebGL 2 Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-extensions
kk
Кеңейтулер
en-US
Extensions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore
kk
Қай мәселені таңдауды білмей тұрсыз ба? <a data-l10n-name="learnmore-link">Кеңейтулер мен темаларға шағымдану туралы көбірек біліңіз</a>
en-US
Unsure what issue to select? <a data-l10n-name="learnmore-link">Learn more about reporting extensions and themes</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-learnmore-link
kk
Кеңейтулер мен темаларға шағымдану туралы көбірек біліңіз
en-US
Learn more about reporting extensions and themes
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned
kk
{ $extension } қосу керек пе? Бұл кеңейту расталмаған. Зиянкес кеңейтулер сіздің жеке деректеріңізді ұрлай алады. Бұны тек шыққан көзіне сенсеңіз, орнатуға болады.
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-header-unsigned-with-perms
kk
{ $extension } қосу керек пе? Бұл кеңейту расталмаған. Зиянкес кеңейтулер сіздің жеке деректеріңізді ұрлай алады. Бұны тек шыққан көзіне сенсеңіз, орнатуға болады. Бұл кеңейтудің келесі рұқсаттары болады:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-header-unsigned-with-perms
kk
{ $extension } қосу керек пе? Бұл кеңейту расталмаған. Зиянкес кеңейтулер сіздің жеке деректеріңізді ұрлай алады. Бұны тек шыққан көзіне сенсеңіз, орнатуға болады. Бұл кеңейту { $hostname } үшін келесі мүмкіндіктерді береді:
en-US
Add { $extension }? This extension is unverified. Malicious extensions can steal your private information or compromise your computer. Only add it if you trust the source. This extension grants the following capabilities to { $hostname }:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • resetProfile.ftl
refresh-profile-dialog-description
kk
Өнімділік мәселелерін шешу үшін жаңадан бастаңыз. Бұл әрекет кеңейтулер мен өзгертілген баптауларды өшіреді. Бетбелгілер мен парольдер сияқты маңызды ақпаратты жоғалтпайсыз.
en-US
Start fresh to fix performance issues. This will remove your extensions and customizations. You won’t lose essential information like bookmarks and passwords.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.