Transvision

Displaying 6 results for the string email in hye:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-reconnect
hye
Վերակապակցել { $email }-ին
en-US
Reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-verify
hye
Հաստատել { $email }-ը
en-US
Verify { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-login-failure
hye
Նախ մուտք գործեք { $email }
en-US
Please sign in to reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-unverified
hye
{ $email } նույնականացրած չէ:
en-US
{ $email } is not verified.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-sent-body
hye
Նոյնականացման յղումը ուղարկուել է { $email }-ին։
en-US
A verification link has been sent to { $email }.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-email-addresses
hye
Ել. փոստի հասցէներ՝ { $emailAddresses }
en-US
Email addresses: { $emailAddresses }

Displaying 51 results for the string email in en-US:

Entity hye en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-email
hye
Մուտք գործել եղ֊փոստով
en-US
Sign up with email
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-reconnect
hye
Վերակապակցել { $email }-ին
en-US
Reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-verify
hye
Հաստատել { $email }-ը
en-US
Verify { $email }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-legal-notice
hye
Warning: Source string is missing
en-US
By clicking “Use email mask”, you agree to the <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label> and <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Notice</label>.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-what-relay-provides
hye
Warning: Source string is missing
en-US
All emails sent to your email masks will be forwarded to <strong>{ $useremail }</strong> (unless you decide to block them).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
firefox-relay-offer-why-to-use-relay
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Our secure, easy-to-use masks protect your identity and prevent spam by hiding your email address.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.label
hye
Էլ. Փոստի յղում
en-US
Email link
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
toolbar-button-email-link.tooltiptext
hye
Էլ․Փոստի յղումը այս էջում
en-US
Email a link to this page
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-audio-email.label
hye
Ձայնագրութիւնն ուղարկել ել֊փոստով
en-US
Email Audio
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-copy-email.label
hye
Պատճէնել ել. փոստի հասցէն
en-US
Copy Email Address
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-image-email.label
hye
Նկարն ուղարկել ել֊փոստով
en-US
Email Image
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-use-relay-mask.label
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -relay-brand-short-name } Email Mask
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-video-email.label
hye
Տեսանիւթն ուղարկել ել֊փոստով
en-US
Email Video
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-confirmation-enable-button.label
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-subtitle-1
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-opt-in-title-1
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Protect your email address:
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-use-mask-title
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Use { -relay-brand-name } email mask
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-email-link.label
hye
Յղումը ուղարկել էլ֊փոստով
en-US
Email Link
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-email
hye
Էլ֊փոստ
en-US
Email
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-description
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Protect your inbox and your identity with free email masking.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-qr-code-box-firefox-mobile-button
hye
Ուղարկել նամակը հեռախաւսին
en-US
Send an email to your phone instead
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-relay-integration-checkbox.label
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Suggest { -relay-brand-name } email masks to protect your email address
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-login-failure
hye
Նախ մուտք գործեք { $email }
en-US
Please sign in to reconnect { $email }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-signedin-unverified
hye
{ $email } նույնականացրած չէ:
en-US
{ $email } is not verified.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verification-sent-body
hye
Նոյնականացման յղումը ուղարկուել է { $email }-ին։
en-US
A verification link has been sent to { $email }.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
hye
{ $count -> [one] Էլ. փոստի հասցեն վերահսկուում են *[other] Էլ. փոստի հասցեները վերահսկուում են }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-breaches-resolved-description
hye
Եթե Ձեր ել․հասցէն յայտնուի որեւէ նոր արտահոսքում, կը տեղեկացնենք։
en-US
If your email appears in any new breaches, we will let you know.
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
monitor-emails-tooltip.title
hye
Դիտել դիտարկուած ել.փոստի հասցէները { -monitor-brand-short-name }-ով
en-US
View monitored email addresses on { -monitor-brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-notificationbox-always
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Always open email links using { $url }?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-handler-yes-confirm
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ $url } is now your default site for opening links that send email.
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-notificationbox
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Always use { -brand-short-name } to open links that send email?
Entity # all locales browser • browser • webProtocolHandler.ftl
protocolhandler-mailto-os-handler-yes-confirm
hye
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } is now your default application for opening links that send email.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
category.email
hye
էլ֊փոստ
en-US
email
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationInvalidEmail
hye
Մուտքագրել ել. փոստի հասցէ:
en-US
Please enter an email address.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_NO_EMAIL_CERT
hye
Գաղտնագրուած կամ ստորագրուած չէ` դուք դեռ չունէք ել. փոստի վկայագիր:
en-US
Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
CertNoEmailAddress
hye
(առանց ել-փոստի հասցէի)
en-US
(no email address)
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_HostReusedIssuerSerial
hye
Դուք ստացել էք անվտանգ վկայագիր։ Կապ հաստատէք սպասարկիչի կառավարիչի նամակների թղթակցի հետ եւ փոխանցէք հետեւեալ տեղեկութիւնը. \n\nՁեր վկայագիրը պարունակում է միեւնոյն հերթական համարը, ինչ մեկ այլ վկայագիր՝ տրուած վկայագրման նոյն կենտրոնի կողմից։ Խնդրում ենք ձեռք բերէք նոր վկայագիր՝ իր ուրոյն հերթական համարով։
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information:\n\nYour certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
clientAuthEmailAddresses
hye
Ել. փոստի հասցէներ՝ %1$S
en-US
Email addresses: %1$S
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
import-email-cert-prompt
hye
Ընտրէք որևէ մեկի ել. փոստի վկայագիրը պարունակող նիշքը
en-US
Select File containing somebody’s Email certificate to import
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
client-auth-cert-details-email-addresses
hye
Ել. փոստի հասցէներ՝ { $emailAddresses }
en-US
Email addresses: { $emailAddresses }
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-email.label
hye
Վստահել այս CA-ին՝ ել. փոստերի աւգտատերերի նոյնացման համար:
en-US
Trust this CA to identify email users.
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptMsg
hye
Մուտքագրէք Ձեր էլ­. փոստի հասցէները
en-US
Enter your email address
Entity # all locales toolkit • chrome • autoconfig • autoconfig.properties
emailPromptTitle
hye
էլ­. փոստի հասցէները
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
hye
Հնարաւոր է՝ ենթարկուել է յարձակման։ Եթե որոշէք մտնել կայք, մի՛ մուտքագրէք այնպիսի խոցելի տուեալներ, ինչպիսիք են գաղտնաբառերը, ել․ հասցէները կամ վարկային քարտի մանրամասները։
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-submit-note
hye
Նշում․ Մի ներառէք անձնական տուեալներ (օրինակ՝ անուն, էլ֊փոստի հասցե, հեռախոսահամար, ֆիզիկական հասցեն)։ { -vendor-short-name }֊ը պահում է այս զեկոյցների մշտական գրառումը։
en-US
Note: Don’t include personal information (such as name, email address, phone number, physical address). { -vendor-short-name } keeps a permanent record of these reports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-email-address
hye
էլ․փոստի հասցեն
en-US
Email Address
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
hye
Հնարաւոր է, որ կայքի վկայագրի ժամկետն աւարտուել է, ինչը կանխում է { -brand-short-name }֊ին ապահով կերպով միացումից։ Եթե այցելէք այս կայք, ապա հարձակուողները կարող են փորձել գողանալ Ձեր գաղտնաբառերի, էլ֊փոստի կամ վարկային քարտի տվուեալների նման տեղեկատուութիւններ։
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
hye
{ -brand-short-name }֊ը յայտնաբերել է անվտանգութեան սպառնալիք եւ չի շարունակել <b>{ $hostname }</b>։ Եթե այցելէք այս կայք, հարձակուողները կարող են փորձել ստանալ Ձեր գաղտնաբառերի, էլ֊փոստերի, կամ վարկային քարտի մասին տեղակութիւն։
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-hostreusedissuerandserial
hye
Դուք ստացել էք սխալ վկայագիր։ Կապուեք սպասարկչի կառավարչի հետ կամ նամակ գրէք նրան եւ ուղարկէք հետեւեալ տեղեկութիւնները. Ձեր վկայագիրը պարունակում է միեւնոյն յաջորդական համարը, ինչ մեկ այլ վկայագիր՝ տրուած վկայագրման նոյն կենտրոնի կողմից։ Խնդրում ենք ստանալ նոր վկայագիր՝ իր բացառիկ համարով։
en-US
You have received an invalid certificate. Please contact the server administrator or email correspondent and give them the following information: Your certificate contains the same serial number as another certificate issued by the certificate authority. Please get a new certificate containing a unique serial number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-no-email-cert
hye
Գաղտնագրուած չէ կամ ստորագրուած չէ` Դուք դեռ չունեք էլ֊փոստի վկայագիր։
en-US
Not encrypted or signed: you do not yet have an email certificate.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.