Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom toolkit

Displaying 16 results for the string document in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
inspectNodeManual
cy
Dewisydd CSS ar gyfer defnyddio gyda document.querySelector sy'n adnabod elfen unigol
en-US
A CSS selector for use with document.querySelector which identifies a single element
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
cy
Mae Document.releaseCapture () yn anghymeradwy. Defnyddiwch Element.releasePointerCapture () yn ei le. Am ragor o gymorth https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
cy
Nid yw gosod document.domain yn cael ei ganiatáu mewn amgylchedd ynysig traws-darddiad.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentWriteIgnored
cy
Anwybyddwyd galwad i document.write() o sgript allanoll lwythwyd yn anghytamseredig.
en-US
A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
cy
Gwrthodwyd document.execCommand(‘cut’/‘copy’) gan nad yw wedi cael ei alw o fewn triniwr digwyddiad rhedeg byr cynnyrch defnyddiwr.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
cy
Mae InstallTrigger.install() yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am gymorth pellach https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() mewn iframe nythog.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNotSecureContext
cy
Gall document.requestStorageAccess() ganiatáu mynediad i gyd-destunau diogel yn unig.
en-US
document.requestStorageAccess() may only grant access to secure contexts.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ar ddogfen gyda tharddiad aneglur, fel iframe blwch tywod heb allow-same-origin yn ei briodweddau blwch tywod.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() lle mae'r nodwedd storio-mynediad wedi'i rhwystro gan y Polisi Caniatâd.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ar ddogfen mewn iframe blwch tywod heb allow-same-origin yn ei briodweddau blwch tywod.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessUserGesture
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ond o fewn triniwr digwyddiad wedi ei gynhyrchu, tymor byr.
en-US
document.requestStorageAccess() may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SpeculationFailed2
cy
Ysgrifennwyd y goeden anghytbwys gan ddefnyddio document.write() gan achosi i ddata o'r rhwydwaith gael ei ail ddidoli. Am ragor o wybodaeth https://developer.mozilla.org/ên/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
en-US
An unbalanced tree was written using document.write() causing data from the network to be reparsed. More information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
SanitizerRcvdNoInput
cy
Wedi derbyn mewnbwn gwag neu ddim mewnbwn. Dychwelyd DocumentFragment gwag.
en-US
Received empty or no input. Returning an empty DocumentFragment.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
cy
Portable Document Format (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-firefox-data-doc
cy
Mae'r <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> yn cynnwys canllawiau ar sut i weithio gyda'n offer data.
en-US
The <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> contains guides about how to work with our data tools.

Displaying 119 results for the string document in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-file-picker-csv-filter-title
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dogfen CSV *[other] Ffeil CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-csv-filter-title
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dogfen CSV *[other] Ffeil CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-file-picker-tsv-filter-title
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dogfen TSV *[other] Ffeil TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • aboutPolicies.ftl
documentation-tab
cy
Dogfennaeth
en-US
Documentation
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-warning-no-domain
cy
Mae'r ddogfen nawr yn sgrin lawn
en-US
This document is now full screen
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
pointerlock-warning-no-domain
cy
Mae gan y ddogfen hon reolaeth o'ch pwyntydd. Pwyswch Esc i adennill rheolaeth.
en-US
This document has control of your pointer. Press Esc to take back control.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-title
cy
Llofnodwch ddogfennau gyda'n teclyn lluniadu newydd
en-US
Sign documents with our new draw tool
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-bookmarks-from-file-html-filter-title
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dogfen HTML *[other] Ffeil HTML }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] HTML Document *[other] HTML File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-csv-filter-title
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dogfen CSV *[other] Ffeil CSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] CSV Document *[other] CSV File }
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-passwords-from-file-tsv-filter-title
cy
{ PLATFORM() -> [macos] Dogfen TSV *[other] Ffeil TSV }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] TSV Document *[other] TSV File }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
cy
Rhwystro gwefannau rhag derbyn ymweliadau. Gw. dogfennaeth am ragor o wybodaeth ar y fformat.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsg
cy
Ydych chi am i'r ddogfen fod yn dudalen cartref newydd i chi?
en-US
Do you want this document to be your new home page?
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
droponhomemsgMultiple
cy
Hoffech chi i'r dogfennau hyn fod yn dudalennau cartref newydd i chi?
en-US
Do you want these documents to be your new home pages?
Entity # all locales browser • chrome • browser • downloads • downloads.properties
unblockInsecure2
cy
Cafodd y llwyth ei gynnig dros HTTP er bod y ddogfen gyfredol wedi'i chyflwyno dros gysylltiad HTTPS diogel. Os ewch ymlaen, efallai y bydd y llwyth yn cael ei lygru neu ymyrryd ag ef yn ystod y broses llwytho i lawr.
en-US
The download is offered over HTTP even though the current document was delivered over a secure HTTPS connection. If you proceed, the download may be corrupted or tampered with during the download process.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
isprinting
cy
Nid oes modd i'r ddogfen newid wrth Argraffu neu yn y Rhagolwg Argraffu.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
notCached
cy
Nid yw'r ddogfen ar gael bellach.
en-US
This document is no longer available.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature
cy
Efallai na fydd y ddogfen PDF yn cael ei dangos yn gywir.
en-US
This PDF document might not be displayed correctly.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature_forms
cy
Mae'r ffurflen PDF hon yn cynnwys ffurflenni. Nid yw llanw ffurflenni'n cael ei gynnal.
en-US
This PDF document contains forms. The filling of form fields is not supported.
Entity # all locales browser • pdfviewer • chrome.properties
unsupported_feature_signatures
cy
Mae'r ddogfen PDF hon yn cynnwys llofnodion digidol. Nid yw gwirio llofnodion yn cael ei gynnal.
en-US
This PDF document contains digital signatures. Validation of signatures is not supported.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_outline.title
cy
Dangos Amlinell Dogfen (clic dwbl i ymestyn/cau pob eitem)
en-US
Show Document Outline (double-click to expand/collapse all items)
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_outline_label
cy
Amlinelliad Dogfen
en-US
Document Outline
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties.title
cy
Priodweddau Dogfen
en-US
Document Properties
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_label
cy
Priodweddau Dogfen
en-US
Document Properties
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_input.placeholder
cy
Canfod yn y ddogfen
en-US
Find in document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_reached_bottom
cy
Wedi cyrraedd diwedd y dudalen, parhau o'r brig
en-US
Reached end of document, continued from top
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
find_reached_top
cy
Wedi cyrraedd brig y dudalen, parhau o'r gwaelod
en-US
Reached top of document, continued from bottom
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
findbar.title
cy
Canfod yn y Ddogfen
en-US
Find in Document
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
print_progress_message
cy
Paratoi dogfen ar gyfer ei hargraffu
en-US
Preparing document for printing
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
toggle_sidebar_notification2.title
cy
Toglo'r Bar Ochr (mae'r ddogfen yn cynnwys amlinelliadau/atodiadau/haenau)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-document-title
cy
Rhaid i ddogfennau feddu ar <code>deitl</code>. <a>Darllen rhagor</a>
en-US
Documents must have a <code>title</code>. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.documentation.label
cy
Dogfennaeth
en-US
Documentation
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
projectTextSearch.refreshButtonTooltipOnNavigation
cy
Llywiodd y dudalen i ddogfen newydd. Cliciwch i adnewyddu canlyniadau'r chwilio
en-US
The page navigated to a new document. Click to refresh search results
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eyedropper.disabled.title
cy
Ddim ar gael ar ddogfennau sydd ddim yn HTML
en-US
Unavailable in non-HTML documents
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-import-button.tooltiptext
cy
Mewnforio ac atodi dalen arddull cyfredol i'r ddogfen
en-US
Import and append an existing style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-new-button.tooltiptext
cy
Creu ac atodi dalen arddull newydd i'r ddogfen
en-US
Create and append a new style sheet to the document
Entity # all locales devtools • client • toolbox.ftl
toolbox-meatball-menu-documentation-label
cy
Dogfennaeth
en-US
Documentation
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.tooltip
cy
Dewiswch iframe fel y ddogfen targed cyfredol
en-US
Select an iframe as the currently targeted document
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.document.title
cy
Rhaid i ddogfennau feddu ar deitl.
en-US
Documents must have a title.
Entity # all locales devtools • shared • screenshot.properties
inspectNodeManual
cy
Dewisydd CSS ar gyfer defnyddio gyda document.querySelector sy'n adnabod elfen unigol
en-US
A CSS selector for use with document.querySelector which identifies a single element
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • AccessFu.properties
document
cy
dogfen
en-US
document
Entity # all locales dom • chrome • accessibility • mac • accessible.properties
document
cy
dogfen
en-US
document
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
isprinting
cy
Nid oes modd i'r ddogfen newid wrth Argraffu neu yn y Rhagolwg Argraffu.
en-US
The document cannot change while Printing or in Print Preview.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netOffline
cy
Nid oes modd dangos y ddogfen tra'n all-lein. I fynd ar-lein, dad-diciwch Gweithio All-lein yn newislen Ffeil.
en-US
This document cannot be displayed while offline. To go online, uncheck Work Offline from the File menu.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netReset
cy
Nid yw'r ddogfen yn cynnwys data.
en-US
The document contains no data.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
notCached
cy
Nid yw'r ddogfen ar gael bellach.
en-US
This document is no longer available.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownSocketType
cy
Nid oes modd dangos y ddogfen heblaw eich bod yn gosod y Rheolwr Diogelwch Personol (PSM). Llwythwch a gosod PSM a cheisio eto, neu cysylltwch â'ch Gweinyddwr System.
en-US
This document cannot be displayed unless you install the Personal Security Manager (PSM). Download and install PSM and try again, or contact your system administrator.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentReleaseCaptureWarning
cy
Mae Document.releaseCapture () yn anghymeradwy. Defnyddiwch Element.releasePointerCapture () yn ei le. Am ragor o gymorth https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
en-US
Document.releaseCapture() is deprecated. Use Element.releasePointerCapture() instead. For more help https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Element/releasePointerCapture
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
cy
Nid yw gosod document.domain yn cael ei ganiatáu mewn amgylchedd ynysig traws-darddiad.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentWriteIgnored
cy
Anwybyddwyd galwad i document.write() o sgript allanoll lwythwyd yn anghytamseredig.
en-US
A call to document.write() from an asynchronously-loaded external script was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ExecCommandCutCopyDeniedNotInputDriven
cy
Gwrthodwyd document.execCommand(‘cut’/‘copy’) gan nad yw wedi cael ei alw o fewn triniwr digwyddiad rhedeg byr cynnyrch defnyddiwr.
en-US
document.execCommand(‘cut’/‘copy’) was denied because it was not called from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedContainerNotAllowed
cy
Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw o leiaf un o'r ddogfennau yn cynnwys elfennau nad yw'n iframes nac yn cynnwys priodwedd "allowfullscreen".
en-US
Request for fullscreen was denied because at least one of the document’s containing elements is not an iframe or does not have an “allowfullscreen” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedHidden
cy
Gwrthodwyd y cais am y sgrin lawn am nad yw'r ddogfen bellach yn weladwy.
en-US
Request for fullscreen was denied because the document is no longer visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedMovedDocument
cy
Gwrthodwyd y cais am sgrin lawn oherwydd roedd mae'r elfen oedd yn gofyn wedi symud dogfen.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedNotInDocument
cy
Gwrthodwyd cais am sgrin lawn gan nad yw'r elfen oedd yn gofyn amdano bellach o fewn ei ddogfen.
en-US
Request for fullscreen was denied because requesting element is no longer in its document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenDeniedSubDocFullscreen
cy
Gwrthodwyd y cais am sgrin lawn oherwydd mae'r isddogfen y ddogfen sy'n gofyn am sgrin lawn eisoes yn sgrin lawn.
en-US
Request for fullscreen was denied because a subdocument of the document requesting fullscreen is already fullscreen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
HittingMaxWorkersPerDomain2
cy
Nid oedd modd cychwyn ServiceWorker yn syth gan fod dogfennau eraill o'r un man eisoes yn defnyddio'r uchafswm nifer o weithwyr. Mae'r ServiceWorker nawr mewn ciw a bydd yn cael ei gychwyn wedi i weithwyr eraill orffen.
en-US
A Worker could not be started immediately because other documents in the same origin are already using the maximum number of workers. The Worker is now queued and will be started after some of the other workers have completed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IgnoringWillChangeOverBudgetWarning
cy
Mae'r defnydd o gof will-change yn rhy uchel. Amcangyfrifwch derfyn arwynebedd y ddogfen wedi ei luosogi gyda %1$S (%2$S px). Bydd pob enghraifft o will-change sydd dros yr amcan yn cael eu hanwybyddu.
en-US
Will-change memory consumption is too high. Budget limit is the document surface area multiplied by %1$S (%2$S px). Occurrences of will-change over the budget will be ignored.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportXULIntoContentWarning
cy
Mae mewnforio nodau XUL i ddogfen cynnwys yn anghymeradwy. Bydd y swyddogaeth yma'n cael ei dynnu'n fuan.
en-US
Importing XUL nodes into a content document is deprecated. This functionality may be removed soon.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InstallTriggerInstallDeprecatedWarning
cy
Mae InstallTrigger.install() yn anghymeradwy a bydd yn cael ei ddileu yn y dyfodol. Am gymorth pellach https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
en-US
InstallTrigger.install() is deprecated and will be removed in the future. For more help https://extensionworkshop.com/documentation/publish/self-distribution/
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestScopeNotSameOrigin
cy
Rhaid i'r URL ystod fod o'r un ffynhonnell â'r ddogfen.
en-US
The scope URL must be same origin as document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ManifestStartURLShouldBeSameOrigin
cy
Rhaid i'r URL cychwynnol fod o'r un ffynhonnell â'r ddogfen.
en-US
The start URL must be same origin as document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceNotAllowed
cy
Nid oes caniatâd ar gyfer ffynhonnell modiwl URI yn y ddogfen hon: “%S”.
en-US
Module source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
cy
Dim ond mewn dogfen lefel uchaf neu iframe o'r un tarddiad y gofynnir am y caniatâd Hysbysu.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedHidden
cy
Gwrthodwyd y cais am y clo sgrin am nad yw'r ddogfen bellach yn weladwy.
en-US
Request for pointer lock was denied because the document is not visible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedInUse
cy
Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd bod y pwyntydd yn cael ei reoli gan ddogfen wahanol.
en-US
Request for pointer lock was denied because the pointer is currently controlled by a different document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedMovedDocument
cy
Gwrthodwyd y cais am glo pwyntydd oherwydd roedd yr elfen oedd yn gofyn wedi symud dogfen.
en-US
Request for pointer lock was denied because the requesting element has moved document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotFocused
cy
Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd nad yw'r ddogfen wedi ei ffocysu.
en-US
Request for pointer lock was denied because the document is not focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInDocument
cy
Gwrthodwyd cais am glo pwyntydd oherwydd nad yw'r elfen sy'n gofyn mewn dogfen.
en-US
Request for pointer lock was denied because the requesting element is not in a document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PointerLockDeniedNotInputDriven
cy
Gwrthodwyd y cais am glo pwyntydd oherwydd nad oedd Element.requestPointerLock() wedi ei alw o fewn triniwr digwyddiad byr cynhyrchwyd gan ddefnyddiwr, ac nad yw'r ddogfen yn sgrin llawn.
en-US
Request for pointer lock was denied because Element.requestPointerLock() was not called from inside a short running user-generated event handler, and the document is not in full screen.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
cy
Gadawyd y sgrin llawn gan i'r elfen sgrin llawn gael ei dynnu o'r ddogfen.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNested
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() mewn iframe nythog.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a nested iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNotSecureContext
cy
Gall document.requestStorageAccess() ganiatáu mynediad i gyd-destunau diogel yn unig.
en-US
document.requestStorageAccess() may only grant access to secure contexts.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessNullPrincipal
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ar ddogfen gyda tharddiad aneglur, fel iframe blwch tywod heb allow-same-origin yn ei briodweddau blwch tywod.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called on a document with an opaque origin, such as a sandboxed iframe without allow-same-origin in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessPermissionsPolicy
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() lle mae'r nodwedd storio-mynediad wedi'i rhwystro gan y Polisi Caniatâd.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called where the storage-access feature is blocked by the Permissions Policy.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ar ddogfen mewn iframe blwch tywod heb allow-same-origin yn ei briodweddau blwch tywod.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessUserGesture
cy
Nid oes modd galw document.requestStorageAccess() ond o fewn triniwr digwyddiad wedi ei gynhyrchu, tymor byr.
en-US
document.requestStorageAccess() may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceNotAllowed
cy
Nid yw ffynhonnell URI <script> yn cael ei ganiatáu yn y ddogfen hon: “%S”.
en-US
<script> source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
SpeculationFailed2
cy
Ysgrifennwyd y goeden anghytbwys gan ddefnyddio document.write() gan achosi i ddata o'r rhwydwaith gael ei ail ddidoli. Am ragor o wybodaeth https://developer.mozilla.org/ên/Optimizing_Your_Pages_for_Speculative_Parsing
en-US
An unbalanced tree was written using document.write() causing data from the network to be reparsed. More information: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/speculative_parsing
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
cy
Ni ddatganwyd amgodio nod y ddogfen, a dim ond yn hwyr y gellir dyfalu'r amgodio o'r cynnwys. Achosodd hyn i'r ddogfen gael ei hail-lwytho. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
cy
Ni ddatganwyd amgodio nod y ddogfen, a dim ond yn hwyr y gellir dyfalu'r amgodio o'r cynnwys. Achosodd hyn i'r ddogfen gael ei hail-lwytho. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Types HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
cy
Roedd y llif beit yn wallus yn ôl yr amgodiad nod a etifeddwyd o'r ddogfen rhiant. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
cy
Roedd y llif beit yn wallus yn ôl yr amgodiad nod a etifeddwyd o'r ddogfen rhiant. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaAfterHeadInKilobyte
cy
Dylai'r tag meta sy'n datgan amgodio nod y ddogfen gael ei symud i ddechrau rhan pen y ddogfen.
en-US
The meta tag declaring the character encoding of the document should be moved to start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaTooLate
cy
Cafwyd hyd i dag meta yn ceisio datgan y datganiad amgodio nod yn rhy hwyr, a dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys yn lle hynny. Mae angen symud y tag meta i ddechrau rhan pen y ddogfen.
en-US
A meta tag attempting to declare the character encoding declaration was found too late, and the encoding was guessed from content instead. The meta tag needs to be moved to the start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaTooLateFrame
cy
Canfuwyd tag meta yn ceisio datgan y datganiad amgodio nod yn rhy hwyr, a defnyddiwyd amgodio'r ddogfen rhiant yn lle hynny. Mae angen symud y tag meta i ddechrau rhan pen y ddogfen.
en-US
A meta tag attempting to declare the character encoding declaration was found too late, and the encoding of the parent document was used instead. The meta tag needs to be moved to the start of the head part of the document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaUnsupported
cy
Datganwyd amgodiad nod sydd ddim yn cael ei gynnal ar gyfer y ddogfen HTML gan ddefnyddio tag meta. Anwybyddwyd y datganiad.
en-US
An unsupported character encoding was declared for the HTML document using a meta tag. The declaration was ignored.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
cy
Ni chyhoeddwyd amgodio nodau'r ddogfen, felly dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP, gan ddefnyddio tag meta, neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
cy
Ni chyhoeddwyd amgodio nodau'r ddogfen, felly dyfalwyd yr amgodio o'r cynnwys. Mae angen datgan yr amgodio nod yn y pennawd Content-Type HTTP neu ddefnyddio marc gorchymyn beit.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclarationFrame
cy
Nid oedd amgodio nod dogfen fframeddig wedi ei datgan. Gall y ddogfen ymddangos yn wahanol heb y ddogfen yn ei fframio.
en-US
The character encoding of a framed document was not declared. The document may appear different if viewed without the document framing it.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFail2022
cy
Ail ddidolwydwyd dechrau'r ddogfen, oherwydd bod ISO-2022-JP yn amgodio anghydnaws i ASCII.
en-US
The start of the document was reparsed, because ISO-2022-JP is an ASCII-incompatible encoding.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFailMeta
cy
Ail ddidolwyd dechrau'r ddogfen, oherwydd roedd nodau nad oeddent yn ASCII cyn y tag meta a ddatganodd yr amgodio. Dylai'r meta fod yn blentyn cyntaf y pen heb sylwadau nad ydynt yn ASCII o'r blaen.
en-US
The start of the document was reparsed, because there were non-ASCII characters before the meta tag that declared the encoding. The meta should be the first child of head without non-ASCII comments before.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncSpeculationFailXml
cy
Ail ddidolwyd dechrau'r ddogfen, oherwydd roedd nodau nad oeddent yn ASCII yn y rhan o'r ddogfen y chwiliwyd yn aflwyddiannus am feta tag cyn syrthio yn ôl i gystrawen y datganiad XML. Dylid defnyddio tag meta ar ddechrau'r rhan pen yn lle'r gystrawen datganiad XML.
en-US
The start of the document was reparsed, because there were non-ASCII characters in the part of the document that was unsuccessfully searched for a meta tag before falling back to the XML declaration syntax. A meta tag at the start of the head part should be used instead of the XML declaration syntax.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncXmlDecl
cy
Cyhoeddwyd amgodio nodau dogfen HTML gan ddefnyddio cystrawen y datganiad XML. Nid yw hyn yn cydymffurfio, ac mae datgan yr amgodio gan ddefnyddio tag meta ar ddechrau'r rhan blaen yn fwy effeithlon.
en-US
The character encoding of an HTML document was declared using the XML declaration syntax. This is non-conforming, and declaring the encoding using a meta tag at the start of the head part is more efficient.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errDeepTree
cy
Mae coeden y ddogfen yn rhy ddwfn. Bydd y goeden yn cael ei wastadau i fod yn 513 elfen o ddyfnder.
en-US
The document tree is too deep. The tree will be flattened to be 513 elements deep.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY
cy
Methu argraffu'r ddogfen hon eto, mae'n cael ei llwytho.
en-US
Cannot print this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • printing.properties
PERR_GFX_PRINTER_DOC_IS_BUSY_PP
cy
Methu creu rhagolwg argraffu'r ddogfen yma eto, mae'n dal i gael ei llwytho.
en-US
Cannot print-preview this document yet, it is still being loaded.
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
22
cy
nid yw'r ddogfen yn sefyll ei hun
en-US
document is not standalone
Entity # all locales dom • chrome • layout • xmlparser.properties
9
cy
sothach ar ôl elfen dogfen
en-US
junk after document element
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
SanitizerRcvdNoInput
cy
Wedi derbyn mewnbwn gwag neu ddim mewnbwn. Dychwelyd DocumentFragment gwag.
en-US
Received empty or no input. Returning an empty DocumentFragment.
Entity # all locales dom • dom • XMLPrettyPrint.ftl
xml-nostylesheet
cy
Does gan y ffeil XML yma ddim nodweddion steil yn perthyn iddi. Mae'r goeden ddogfen i'w weld isod.
en-US
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • downloads • unknownContentType.properties
pdfExtHandlerDescription
cy
Portable Document Format (PDF)
en-US
Portable Document Format (PDF)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-manual-testing
cy
Mae cyfarwyddiadau llawn wedi'u dogfennu yn y <a data-l10n-name="fog-instrumentation-test-doc-link">{ -fog-brand-name } dogfennau profi'r offeryniaeth</a> ac yn y <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">{ glean-sdk-brand-name } ddogfennaeth</a>, ond, yn fyr, i brofi â llaw bod eich offeryniaeth yn gweithio, dylech:
en-US
Full instructions are documented in the <a data-l10n-name="fog-instrumentation-test-doc-link">{ -fog-brand-name } instrumentation testing docs</a> and in the <a data-l10n-name="glean-sdk-doc-link">{ glean-sdk-brand-name } documentation</a>, but, in short, to manually test that your instrumentation works, you should:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-firefox-data-doc
cy
Mae'r <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> yn cynnwys canllawiau ar sut i weithio gyda'n offer data.
en-US
The <a data-l10n-name="data-doc-link">Firefox Data Documentation</a> contains guides about how to work with our data tools.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-telemetry-client-doc
cy
Mae <a data-l10n-name="client-doc-link">dogfennaeth cleient Firefox Telemetry</a> yn cynnwys diffiniadau o gysyniadau, dogfennaeth API a chyfeiriadau data.
en-US
The <a data-l10n-name="client-doc-link">Firefox Telemetry client documentation</a> includes definitions for concepts, API documentation and data references.
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-abouthome-startup-cache-description
cy
Storfa ar gyfer y ddogfen gychwynnol about:home sy'n cael ei llwytho yn ragosodedig wrth gychwyn. Pwrpas y storfa yw gwella perfformiad cychwyn.
en-US
A cache for the initial about:home document that is loaded by default at startup. The purpose of the cache is to improve startup performance.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
notCached-title
cy
Daeth y Ddogfen i Ben
en-US
Document Expired
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-intro
cy
Nid yw'r ddogfen gofynnwyd amdani ar gael yn storfa dros dro { -brand-short-name }.
en-US
The requested document is not available in { -brand-short-name }’s cache.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-sensitive
cy
Fel cam i sicrhau diogelwch nid yw { -brand-short-name } yn gofyn eto am ddogfennau sensitif.
en-US
As a security precaution, { -brand-short-name } does not automatically re-request sensitive documents.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
cy
Cliciwch Ceisio Eto i ofyn eto am y ddogfen o'r wefan.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-outline-button-label
cy
Amlinelliad Dogfen
en-US
Document Outline
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-outline-button.title
cy
Dangos Amlinell Dogfen (clic dwbl i ymestyn/cau pob eitem)
en-US
Show Document Outline (double-click to expand/collapse all items)
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-button-label
cy
Priodweddau Dogfen
en-US
Document Properties
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-button.title
cy
Priodweddau Dogfen
en-US
Document Properties
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-input.placeholder
cy
Canfod yn y ddogfen
en-US
Find in document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-reached-bottom
cy
Wedi cyrraedd diwedd y dudalen, parhau o'r brig
en-US
Reached end of document, continued from top
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-find-reached-top
cy
Wedi cyrraedd brig y dudalen, parhau o'r gwaelod
en-US
Reached top of document, continued from bottom
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-findbar-button.title
cy
Canfod yn y Ddogfen
en-US
Find in Document
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-print-progress-message
cy
Paratoi dogfen ar gyfer ei hargraffu
en-US
Preparing document for printing
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-toggle-sidebar-notification-button.title
cy
Toglo'r Bar Ochr (mae'r ddogfen yn cynnwys amlinelliadau/atodiadau/haenau)
en-US
Toggle Sidebar (document contains outline/attachments/layers)
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.