Transvision

Filter by folder:

Show all results browser devtools dom

Displaying 200 results out of 313 for the string dim in cy:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-nothing
cy
Dim rhybudd
en-US
No alert
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
cy
(dim enw defnyddwyr)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
cy
(dim enw defnyddwyr)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-saved-error-only-links
cy
Dim ond dolenni y mae modd eu cadw
en-US
Only links can be saved
Entity # all locales browser • browser • aboutPocket.ftl
pocket-panel-signup-signup-cta
cy
Ymunwch â { -pocket-brand-name }. Mae am ddim.
en-US
Sign up for { -pocket-brand-name }. It’s free.
Entity # all locales browser • browser • aboutPrivateBrowsing.ftl
about-private-browsing-pin-promo-title
cy
Dim cwcis na hanes wedi'u cadw, o'ch bwrdd gwaith. Porwch fel petai neb yn gwylio.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-long-desc2
cy
Mae robotiaid wedi gweld pethau fyddwch chi ddim yn ei gredu.
en-US
Robots have seen things you people wouldn’t believe.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
cy
Dal dim yn gallu adfer eich sesiwn? Weithiau bydd tab yn achosi problem. Edrychwch ar dabiau blaenorol, tynnwch y marc ticio o'r tabiau does dim angen eu hadfer ac yna adfer.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-some-label
cy
Adfer dim ond y rhai rydych eu heisiau
en-US
Restore only the ones you want
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-singledevice-status
cy
Dim Dyfais wedi ei Gysylltu
en-US
No Devices Connected
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
site-permission-install-first-prompt-midi-message
cy
Nid oes gwarant fod y mynediad hwn yn ddiogel. Parhewch dim ond os ydych yn ymddiried yn y wefan hon.
en-US
This access is not guaranteed to be safe. Only continue if you trust this site.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
cy
Methodd { -brand-shorter-name } a ddiweddaru'n awtomatig. Llwythwch y fersiwn newydd i lawr — fyddwch chi ddim yn colli eich gwybodaeth na'ch cyfaddasiadau.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-notabs
cy
Dim tabiau agored
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o { -brand-short-name } i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i { -brand-short-name } ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan { -brand-short-name }, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd { -brand-short-name } yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter { -brand-short-name } "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
cy
{ $count -> [zero] Dileu dim Nodau Tudalen [one] Dileu { $count } Nod Tudalen [two] Dileu { $count } Nod Tudalen [few] Dileu { $count } Nod Tudalen [many] Dileu { $count } Nod Tudalen *[other] Dileu { $count } Nod Tudalen }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-files-not-downloaded
cy
{ $num -> [zero] Dim ffeiliau wedi'u llwytho i lawr. [one] Ffeil heb ei llwytho i lawr. [two] { $num } ffeil heb eu llwytho i lawr. [few] { $num } ffeil heb eu llwytho i lawr. [many] { $num } ffeil heb eu llwytho i lawr. *[other] { $num } ffeil heb eu llwytho i lawr. }
en-US
{ $num -> [one] File not downloaded. *[other] {$num} files not downloaded. }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
cy
{ $count -> [zero] Dim rhagor o ffeiliau i'w llwytho i lawr [one] { $count } ffeil arall yn llwytho i lawr [two] { $count } ffeil arall yn llwytho i lawr [few] { $count } ffeil arall yn llwytho i lawr [many] { $count } ffeil arall yn llwytho i lawr *[other] { $count } ffeil arall yn llwytho i lawr }
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-panel-empty.value
cy
Dim llwytho i lawr yn ystod y sesiwn yma.
en-US
No downloads for this session.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-reminder-subtitle
cy
Lliwiwch eich porwr gyda'r arlliwiau eiconig hyn, wedi'u hysbrydoli gan leisiau annibynnol. Dim ond yn { -brand-product-name }.
en-US
Color your browser with these iconic shades, inspired by independent voices. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-firefox-view-colorways-subtitle
cy
Dewiswch yr arlliw sy'n siarad â chi gyda chyfuniadau lliw. Dim ond yn { -brand-product-name }.
en-US
Choose the shade that speaks to you with colorways. Only in { -brand-product-name }.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-draw-body-b
cy
Dim mwy o argraffu a sganio. Marciwch PDFau ac yna cadw'ch newidiadau.
en-US
No more printing and scanning. Mark up PDFs, then save your changes.
Entity # all locales browser • browser • featureCallout.ftl
callout-pdfjs-edit-body-b
cy
Gallwch hepgor y chwilio am olygyddion ar-lein am ddim. Llenwch ffurflenni, ychwanegu sylwadau, neu gymryd nodiadau yn syth o fewn { -brand-short-name }.
en-US
Skip the search for free online editors. Fill out forms, add comments, or take notes directly in { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-placeholder-header
cy
Dim tabiau sydd wedi'u cau yn ddiweddar
en-US
No recently closed tabs
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-dont-remember-history-empty-header
cy
Dim byd i'w ddangos
en-US
Nothing to show
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-empty
cy
Dim canlyniadau ar gyfer "{ $query }"
en-US
No results for “{ $query }”
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-synced-tabs-placeholder-header
cy
Dim byd i'w weld eto
en-US
Nothing to see yet
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-device-notabs
cy
Dim tabiau ar agor ar y ddyfais hon
en-US
No tabs open on this device
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-syncing
cy
Arhoswch tra bod eich tabiau'n cydweddu. Fydd hi ddim yn hir.
en-US
Sit tight while your tabs sync. It’ll be just a moment.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-page-style-no-style.label
cy
Dim Arddull
en-US
No Style
Entity # all locales browser • browser • migration.ftl
import-from-nothing.label
cy
Peidio mewnforio dim
en-US
Don’t import anything
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-permissions-message
cy
Does gan { -brand-short-name } ddim mynediad i broffiliau porwyr eraill sydd wedi'u gosod ar y ddyfais hon.
en-US
{ -brand-short-name } does not have access to other browsers’ profiles installed on this device.
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-no-selected-data-label
cy
Dim data wedi'i ddewis i'w fewnforio
en-US
No data selected for import
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-no-matched-extensions
cy
Dim estyniadau cydweddol
en-US
No matching extensions
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
launch-on-login-infobar-final-reject-button
cy
Dim diolch
en-US
No thanks
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
mr2022-background-update-toast-title
cy
{ -brand-short-name } newydd. Yn fwy preifat. Llai o dracwyr. Dim cyfaddawdu.
en-US
New { -brand-short-name }. More private. Fewer trackers. No compromises.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
spotlight-peace-mind-body
cy
Bob mis, ar gyfartaledd, mae { -brand-short-name } yn rhwystro dros 3,000 o dracwyr fesul defnyddiwr . Oherwydd dylai dim byd, yn enwedig niwsans preifatrwydd fel tracwyr, sefyll rhyngoch chi a'r rhyngrwyd da.
en-US
Every month, { -brand-short-name } blocks an average of over 3,000 trackers per user. Because nothing, especially privacy nuisances like trackers, should stand between you and the good internet.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2-onboarding-thank-you-text
cy
Mae { -brand-short-name } yn borwr annibynnol gyda chefnogaeth corff dim-er-elw. Gyda'n gilydd, rydyn ni'n gwneud y we yn ddiogelach, iachach a mwy preifat.
en-US
{ -brand-short-name } is an independent browser backed by a non-profit. Together, we’re making the web safer, healthier, and more private.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-only-subtitle
cy
Dechreuwch gyda phorwr sy'n cael ei gefnogi gan gorff dim-er-elw. Rydym yn diogelu eich preifatrwydd tra byddwch yn teithio o gwmpas y we.
en-US
Start with a browser backed by a non-profit. We defend your privacy while you zip around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-set-default-subtitle
cy
Defnyddiwch borwr sy'n cael ei gefnogi gan gorff dim-er-elw. Rydym yn diogelu eich preifatrwydd tra byddwch yn teithio o amgylch y we.
en-US
Use a browser backed by a non-profit. We defend your privacy while you zip around the web.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-upgrade-onboarding-pin-private-window-subtitle
cy
Dim cwcis na hanes wedi'u cadw, o'ch bwrdd gwaith. Porwch fel petai neb yn gwylio.
en-US
No saved cookies or history, right from your desktop. Browse like no one’s watching.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-easy-setup-security-and-privacy-subtitle
cy
Mae ein porwr gan gorff dim-er-elw'n atal cwmnïau rhag eich dilyn yn gyfrinachol o amgylch y we.
en-US
Our non-profit backed browser helps stop companies from secretly following you around the web.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-when-clicked.label
cy
Dim ond Ar ôl Clicio
en-US
Only When Clicked
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-quarantined
cy
Dim caniatâd gan { -vendor-short-name } ar y wefan hon
en-US
Not allowed by { -vendor-short-name } on this site
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-dimensions-scaled.value
cy
{ $dimx }px × { $dimy }px (graddio i { $scaledx }px × { $scaledy }px)
en-US
{ $dimx }px × { $dimy }px (scaled to { $scaledx }px × { $scaledy }px)
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-dimensions.value
cy
{ $dimx }px × { $dimy }px
en-US
{ $dimx }px × { $dimy }px
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
cy
{ $count -> [zero] Dim eitemau [one] { $count }eitem [two] { $count }eitem [few] { $count }eitem [many] { $count }eitem *[other] { $count }eitem }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-no-items.value
cy
Dim eitemau
en-US
No items
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-no-title
cy
(dim teitl)
en-US
(no title)
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableDefaultBrowserAgent
cy
Atal asiant y porwr rhagosodedig rhag cymryd unrhyw gamau. Dim ond yn berthnasol i Windows; nid oes gan lwyfannau eraill yr asiant.
en-US
Prevent the default browser agent from taking any actions. Only applicable to Windows; other platforms don’t have the agent.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableSafeMode
cy
Analluogi'r nodwedd i ailgychwyn yn y Modd Diogel. Sylw: dim ond drwy'r Polisi Grŵp y mae modd analluogi'r defnydd o fysell Shift i fynd i'r modd Diogel.
en-US
Disable the feature to restart in Safe Mode. Note: the Shift key to enter Safe Mode can only be disabled on Windows using Group Policy.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
cy
Analluogi creu nodau tudalen rhagosodedig wedi eu pecynnu gyda { -brand-short-name }, a'r Nodau Tudalen Clyfar (Ymwelwyd Amlaf, Tagiau Diweddar). Sylw: mae'r polisi hwn ddim ond yn effeithiol os yw'n cael ei ddefnyddio cyn rhedeg y proffil y tro cyntaf.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
cy
Ffurfweddu gosodiadau peiriannau chwilio. Dim ond yn y fersiwn Extended Support Release (ESR) mae'r polisi hwn ar gael.
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-page-override-option-auto.label
cy
Dim ond y themâu Cyferbyniad Uchel
en-US
Only with High Contrast themes
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-noproxy
cy
Dim Dirprwy ar gyfer
en-US
No proxy for
Entity # all locales browser • browser • preferences • connection.ftl
connection-proxy-option-no.label
cy
Dim dirprwy
en-US
No proxy
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-minsize-none.label
cy
Dim
en-US
None
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
cy
Dim ond ar gyfer rhai gwledydd y mae Awtolanw Ffurflenni ar gael ar hyn o bryd.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • moreFromMozilla.ftl
more-from-moz-firefox-relay-description
cy
Diogelwch eich blwch derbyn a'ch hunaniaeth gydag arallenwau e-bost am ddim.
en-US
Protect your inbox and your identity with free email masking.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
collection-description
cy
Rydym yn ceisio darparu dewisiadau i chi a chasglu dim ond beth sydd ei angen arnom i ddarparu a gwella { -brand-short-name } ar gyfer pawb. Rydym yn gofyn caniatâd bob tro cyn derbyn manylion personol.
en-US
We strive to provide you with choices and collect only what we need to provide and improve { -brand-short-name } for everyone. We always ask permission before receiving personal information.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-option-private.label
cy
Dim ond mewn Ffenestri Preifat
en-US
Only in private windows
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-blocker-description
cy
Pan fydd gwefan yn gofyn os gawn nhw ddefnyddio cwcis yn y modd pori preifat, mae { -brand-short-name } yn eu gwrthod yn awtomatig ar eich rhan. Dim ond ar wefannau sy'n cael eu cefnogi.
en-US
When a site asks if they can use cookies in private browsing mode, { -brand-short-name } automatically refuses for you. Only on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
cy
Anfon neges “Dim Tracio” at wefannau nad ydych am gael eich tracio
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-option-default-content-blocking-known.label
cy
Dim ond pan mae { -brand-short-name } wedi ei osod i rwystro tracwyr hysbys.
en-US
Only when { -brand-short-name } is set to block known trackers
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
performance-limit-content-process-blocked-desc
cy
Dim ond yn y fersiwn amlbroses o { -brand-short-name } y mae newid y nifer o brosesau cynnwys yn bosib. <a data-l10n-name="learn-more">Dysgwch sut i weld os yw aml-brosesu wedi ei alluogi</a>
en-US
Modifying the number of content processes is only possible with multiprocess { -brand-short-name }. <a data-l10n-name="learn-more">Learn how to check if multiprocess is enabled</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-enabled-detailed-desc-2
cy
Defnyddio'ch datrysiad DNS rhagosodedig dim ond os oes problem gyda DNS diogel
en-US
Only use your default DNS resolver if there is a problem with secure DNS
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-status-not-active
cy
Ddim yn weithredol ( { $reason } )
en-US
Not active ({ $reason })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-1
cy
Defnyddio dim ond y darparwr rydych chi'n ei ddewis
en-US
Only use the provider you select
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
cy
Byth gwirio am ddiweddariadau (ddim yn argymell)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-no-trackers-found
cy
Dim tracwyr hysbys i { -brand-short-name } wedi eu canfod ar y dudalen hon.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-found-label
cy
Heb Ganfod Dim
en-US
None Detected
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working
cy
Gwefan ddim yn gweithio?
en-US
Site not working?
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view.title
cy
Gwefan Ddim yn Gweithio?
en-US
Site Not Working?
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
cy
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [zero] { $winTitle } (a dim tabiau eraill) [one] { $winTitle } (a { $tabCount } tab arall) [two] { $winTitle } (a { $tabCount } dab arall) [few] { $winTitle } (a { $tabCount } thab arall) [many] { $winTitle } (a { $tabCount } tab arall) *[other] { $winTitle } (a { $tabCount } tab arall) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-reason-slow.label
cy
Gwefan yn araf neu ddim yn gweithio
en-US
Site slow or not working
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-request-error-title
cy
Ddim yn gweithio.
en-US
Out of order.
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-unshootable-page-error-details
cy
Nid yw hwn yn dudalen Gwe safonol, felly does dim modd tynnu llun sgrin ohono.
en-US
This isn’t a standard Web page, so you can’t take a screenshot of it.
Entity # all locales browser • browser • setDesktopBackground.ftl
set-background-preview-unavailable
cy
Dim rhagolwg ar gael
en-US
Preview unavailable
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-analysis-explainer-adjusted-rating-description
cy
Mae'r <strong>sgôr wedi'i haddasu</strong> yn seiliedig ar ddim ond adolygiadau rydym yn credu eu bod yn ddibynadwy.
en-US
The <strong>adjusted rating</strong> is based only on reviews we believe to be reliable.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-analysis-explainer-intro2
cy
Rydym yn defnyddio technoleg AI { -fakespot-brand-full-name } i wirio dibynadwyedd adolygiadau cynnyrch. Bydd y dadansoddiad hwn dim ond yn eich helpu i asesu ansawdd adolygiad, nid ansawdd y cynnyrch.
en-US
We use AI technology from { -fakespot-brand-full-name } to check the reliability of product reviews. This will only help you assess review quality, not product quality.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-generic-error.heading
cy
Dim gwybodaeth ar gael ar hyn o bryd
en-US
No info available right now
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-warning-not-enough-reviews.heading
cy
Dim digon o adolygiadau eto
en-US
Not enough reviews yet
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-survey-q2-radio-3-label
cy
Wn i ddim
en-US
I don’t know
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-unanalyzed-product-header-2
cy
Does dim gwybodaeth am yr adolygiadau hyn eto
en-US
No info about these reviews yet
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-unanalyzed-product-message-2
cy
I wybod a yw adolygiadau’r cynnyrch hwn yn ddibynadwy, gwiriwch ansawdd yr adolygiadau. Dim ond tua 60 eiliad y mae’n ei gymryd.
en-US
To know whether this product’s reviews are reliable, check the review quality. It only takes about 60 seconds.
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-trackers-view-empty
cy
Dim wedi eu canfod ar y wefan hon
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-cookies-all.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cwcis
en-US
Not Blocking Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-cookies-third-party.title
cy
Ddim Yn Rhwystro Cwcis Trydydd Parti
en-US
Not Blocking Third-Party Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-cross-site-tracking-cookies.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cwcis Tracio Traws Gwefan
en-US
Not Blocking Cross-Site Tracking Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-cryptominers.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cryptogloddwyr
en-US
Not Blocking Cryptominers
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-fingerprinters.title
cy
Ddim yn Rhwystro Bysbrintwyr
en-US
Not Blocking Fingerprinters
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-social-media-trackers.title
cy
Ddim yn Rhwystro Tracwyr Cyfryngau Cymdeithasol
en-US
Not Blocking Social Media Trackers
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-not-blocking-tracking-content.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cynnwys Tracio
en-US
Not Blocking Tracking Content
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
tracking-protection-icon-no-trackers-detected
cy
Dim tracwyr hysbys i { -brand-short-name } wedi eu canfod ar y dudalen hon.
en-US
No trackers known to { -brand-short-name } were detected on this page.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-notabs
cy
Dim tabiau agored
en-US
No open tabs
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
cy
{ $tabCount -> [zero] Rhestru Dim Tabiau [one] Rhestru pob un o'r { $tabCount } Tab [two] Rhestru Pob un o'r { $tabCount } Dab [few] Rhestru Pob un o'r { $tabCount } Thab [many] Rhestru Pob un o'r { $tabCount } Tab *[other] Rhestru Pob un o'r { $tabCount } Tab }
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message
cy
Dim ond rhai estyniadau sy'n cael eu monitro gan { -vendor-short-name } sydd â chaniatâd ar y wefan hon er mwyn diogelu eich data.
en-US
Only some extensions monitored by { -vendor-short-name } are allowed on this site to protect your data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-reason-for-no-permanent-allow-insecure
cy
Nid yw eich cysylltiad a'r wefan hon y ddiogel. Er mwyn eich diogelu, dim ond ar gyfer y sesiwn yma y bydd { -brand-short-name } yn caniatáu mynediad.
en-US
Your connection to this site is not secure. To protect you, { -brand-short-name } will only allow access for this session.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
cy
{ $windowCount -> [zero] { $appName } (Dim ffenestri) [one] { $appName } ({ $windowCount } ffenestr) [two] { $appName } ({ $windowCount } ffenestr) [few] { $appName } ({ $windowCount } ffenestr) [many] { $appName } ({ $windowCount } ffenestr) *[other] { $appName } ({ $windowCount } ffenestr) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-browser-warning
cy
Rhannwch { -brand-short-name } dim ond gyda gwefannau rydych yn ymddiried ynddyn nhw. Gall rhannu ganiatáu i wefannau twyllodrus bori fel taw chi sydd wrthi a dwyn eich data preifat.
en-US
Only share { -brand-short-name } with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
cy
Rhannwch dim ond sgriniau â gwefannau rydych chi'n ymddiried ynddyn nhw. Gall rhannu ganiatáu i wefannau twyllodrus bori fel taw chi sydd wrthi a dwyn eich data preifat.
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.firstParty.empty.label
cy
Dim wedi eu canfod ar y wefan hon
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.thirdParty.empty.label
cy
Dim wedi eu canfod ar y wefan hon
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.trackers.empty.label
cy
Dim wedi eu canfod ar y wefan hon
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.trackersView.empty.label
cy
Dim wedi eu canfod ar y wefan hon
en-US
None detected on this site
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
identity.notSecure.label
cy
Dim yn Ddiogel
en-US
Not Secure
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.cookies.3rdParty.title
cy
Ddim Yn Rhwystro Cwcis Trydydd Parti
en-US
Not Blocking Third-Party Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.cookies.all.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cwcis
en-US
Not Blocking Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.crossSiteTrackingCookies.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cwcis Tracio Traws Gwefan
en-US
Not Blocking Cross-Site Tracking Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.cryptominers.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cryptogloddwyr
en-US
Not Blocking Cryptominers
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.fingerprinters.title
cy
Ddim yn Rhwystro Bysbrintwyr
en-US
Not Blocking Fingerprinters
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.socialMediaTrackers.title
cy
Ddim yn Rhwystro Tracwyr Cyfryngau Cymdeithasol
en-US
Not Blocking Social Media Trackers
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.notBlocking.trackingContent.title
cy
Ddim yn Rhwystro Cynnwys Tracio
en-US
Not Blocking Tracking Content
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
trackingProtection.icon.noTrackersDetectedTooltip
cy
Dim tracwyr hysbys i %S wedi eu canfod ar y dudalen hon.
en-US
No trackers known to %S were detected on this page.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
userContextNone.label
cy
Dim Cynhwysydd
en-US
No Container
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.deviceBlockedPrompt
cy
Methodd dilysu defnyddiwr ar %S. Does dim ceisiadau ar ôl ac mae'ch dyfais wedi'i chloi, oherwydd darparwyd y PIN anghywir yn rhy aml. Mae angen ailosodiad ar y ddyfais.
en-US
User verification failed on %S. There are no attempts left and your device has been locked, because the wrong PIN was provided too many times. The device needs a reset.
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
cy
Mae tasgau Asiant Porwr Rhagosodedig yn gwirio pan fydd y rhagosodiad yn newid o %MOZ_APP_DISPLAYNAME% i borwr arall. Os bydd y newid yn digwydd o dan amgylchiadau amheus, bydd yn annog defnyddwyr i newid yn ôl i %MOZ_APP_DISPLAYNAME% ddim mwy na dwywaith. Mae'r dasg hon yn cael ei gosod yn awtomatig gan %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, ac mae'n cael ei hailosod pan fydd %MOZ_APP_DISPLAYNAME% yn diweddaru. I analluogi'r dasg hon, diweddarwch y dewis "default-browser-agent.enabled" ar y dudalen about:config neu'r gosodiad polisi menter %MOZ_APP_DISPLAYNAME% "DisableDefaultBrowserAgent".
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • installer • override.properties
NoOLE
cy
"Dim OLE ar gyfer: "
en-US
"No OLE for: "
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
spread_none_label
cy
Dim Trawsdaleniadau
en-US
No Spreads
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
cy
Mae gan y porwr cysylltiedig hen fersiwn ({ $runtimeVersion }). Y fersiwn lleiaf sy'n cael ei gynnal yw ({ $minVersion }). Mae hwn yn osodiad sydd dim yn cael ei gynnal a gall achosi i DevTools fethu. Diweddarwch y porwr cysylltiedig. <a>Datrys problemau</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-debug-target-list-empty
cy
Dim byd eto.
en-US
Nothing yet.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-worker-fetch-not-listening.value
cy
Ddim yn gwrando ar ddigwyddiadau estyn
en-US
Not listening for fetch events
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.checks.empty2
cy
Dim gwiriadau ar gyfer y nod hwn.
en-US
No checks for this node.
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.filter.none
cy
Dim
en-US
None
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.achromatopsia
cy
Acromatopsia (dim lliw)
en-US
Achromatopsia (no color)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.deuteranopia
cy
Deuteranopia (dim gwyrdd)
en-US
Deuteranopia (no green)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.protanopia
cy
Protanopia (dim coch)
en-US
Protanopia (no red)
Entity # all locales devtools • client • accessibility.properties
accessibility.simulation.tritanopia
cy
Tritanopia (dim glas)
en-US
Tritanopia (no blue)
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-debug.title
cy
Dim ond gweithwyr gwasanaeth sy'n rhedeg y mae modd eu dadfygio
en-US
Only running service workers can be debugged
Entity # all locales devtools • client • compatibility.ftl
compatibility-no-issues-found
cy
Dim materion cydnawsedd. wedi'u canfod.
en-US
No compatibility issues found.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
outline.noFunctions
cy
Dim swyddogaethau
en-US
No functions
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
preview.noProperties
cy
Dim priodweddau
en-US
No properties
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
scopes.notAvailable
cy
Sgopau Ddim ar Gael
en-US
Scopes unavailable
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesViewMissingArgs
cy
(ddim ar gael)
en-US
(unavailable)
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
variablesViewMoreObjects
cy
Dim yn rhagor;#1 yn rhagor;#1 yn rhagor;#1 yn rhagor;#1 yn rhagor;#1 yn rhagor
en-US
#1 more;#1 more
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement
cy
Dim ffontiau'n cael eu defnyddio ar yr elfen gyfredol.
en-US
No fonts used on the current element.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
eyedropper.disabled.title
cy
Ddim ar gael ar ddogfennau sydd ddim yn HTML
en-US
Unavailable in non-HTML documents
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.classPanel.noClasses
cy
Dim dosbarthiadau yn yr elfen hon
en-US
No classes on this element
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.searchResultsNone
cy
Dim cydweddu
en-US
No matches
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.more.showAll2
cy
Dangos dim un o'r nodau;Dangos pob un o'r #1 nod;Dangos pob un o'r #1 nod;Dangos pob un o'r #1 nod;Dangos pob un o'r #1 nod;Dangos pob un o'r #1 nod
en-US
Show one more node;Show all #1 nodes
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
markupView.unavailableChildren.label
cy
ddim ar gael
en-US
unavailable
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
rulePreviewTooltip.noAssociatedRule
cy
Dim rheol gysylltiedig
en-US
No associated rule
Entity # all locales devtools • client • layout.properties
flexbox.noFlexItems
cy
Dim eitemau flex
en-US
No flex items
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
checkbox.recordAllocationStacks.tooltip
cy
Toglwch y recordiad o'r alwad pentwr o pan gafodd y gwrthrych ei ddyrannu. Bydd cipluniau dilynol yn gallu grwpio a labelu gwrthrychau drwy staciau galwad, ond dim ond gyda rhai gwrthrychau a grëwyd ar ôl toglo'r dewis hwn. Mae staciau galwadau yn achosi traul ar y perfformaid.
en-US
Toggle the recording of the call stack of when an object was allocated. Subsequent snapshots will be able to group and label objects by call stacks, but only with those objects created after toggling this option. Recording call stacks has a performance overhead.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.no-difference
cy
Dim gwahaniaeth rhwng y llinell sail a'r gymhariaeth.
en-US
No difference between the baseline and comparison.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.noAllocationStacks
cy
Dim staciau galw i'w canfod. Cofnodwch staciau galw cyn cymryd cipluniau.
en-US
No call stacks found. Record call stacks before taking a snapshot.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.none-match
cy
Dim cydweddu.
en-US
No matches.
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nofilename
cy
(dim enw ffeil ar gael)
en-US
(no filename available)
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-item.nostack
cy
(dim stac i'w dangos)
en-US
(no stack available)
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
certmgr.certificateTransparency.status.notDiverseSCTS
cy
Dim SCT amrywiol
en-US
Not diverse SCTs
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
certmgr.certificateTransparency.status.notEnoughSCTS
cy
Dim digon o SCT
en-US
Not enough SCTs
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSeconds
cy
Dim Amserau;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad;Amser: #1 eiliad
en-US
Time: #1 second;Time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalSecondsNonBlocking
cy
Dim amserau heb eu rhwystro;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad;Amser heb ei rwystro: #1 eiliad
en-US
Non blocking time: #1 second;Non blocking time: #1 seconds
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
cookiesEmptyText
cy
Dim cwcis ar gyfer y cais hwn
en-US
No cookies for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
headersEmptyText
cy
Dim pennyn ar gyfer y cais hwn
en-US
No headers for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
messagesEmptyText
cy
Dim negeseuon ar gyfer y cais hwn
en-US
No messages for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.empty
cy
Dim gwybodaeth am y storfa dros dro
en-US
No cache information
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.notAvailable
cy
Dim ar gael
en-US
Not Available
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.keaGroup.none
cy
dim
en-US
none
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.notAvailable
cy
<Dim ar gael>
en-US
<Not Available>
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.signatureScheme.none
cy
dim
en-US
none
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.insecure
cy
Doedd y cysylltiad defnyddiwyd i estyn yr adnodd ddim yn un diogel.
en-US
The connection used to fetch this resource was not secure.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.timings.noTimings
cy
Dim amseriadau ar gyfer y cais hwn
en-US
No timings for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.enablePersistentLogs.tooltip
cy
Os fyddwch yn galluogi'r dewis hwn bydd y rhestr ceisiadau ddim yn cael ei glirio bob tro fyddwch yn symud i dudalen newydd
en-US
If you enable this option the requests list will not be cleared each time you navigate to a new page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.requestsCount2
cy
Dim ceisiadau;#1 cais;#1 gais;#1 cais;#1 chais;#1 cais
en-US
#1 request;#1 requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.requestsCountEmpty
cy
Dim ceisiadau
en-US
No requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.ws.summary.framesCountEmpty
cy
Dim negeseuon
en-US
No messages
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
paramsNoPayloadText
cy
Dim llwyth ar gyfer y cais hwn
en-US
No payload for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
responseEmptyText
cy
Does dim data ymateb ar gael ar gyfer y cais hwn
en-US
No response data available for this request
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
tableChart.unavailable
cy
Dim data ar gael
en-US
No data available
Entity # all locales devtools • client • network-throttling.properties
responsive.noThrottling
cy
Dim cyfyngu
en-US
No Throttling
Entity # all locales devtools • client • shared.properties
boxModelInfo.accessibleLabel
cy
Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S
en-US
Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S
Entity # all locales devtools • client • storage.ftl
storage-table-empty-text
cy
Dim data'n bresennol ar gyfer y gwesteiwr hwn
en-US
No data present for selected host
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-pretty-print-button-disabled.title
cy
Dim ond yn gallu argraffu pretty print ffeiliau CSS
en-US
Can only pretty print CSS files
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-all-filtered
cy
Dim dalennau arddull cyfatebol.
en-US
No matching style sheet has been found.
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
cy
{ $ruleCount -> [zero] Dim rheolau. [one] { $ruleCount } rheol. [two] { $ruleCount } reol. [few] { $ruleCount } rheol. [many] { $ruleCount } rheol. *[other] { $ruleCount } rheol. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.properties
ruleCount.label
cy
Dim rheolau.;#1 rheol.;#1 reol.;#1 rheol.;#1 rheol.;#1 rheol.
en-US
#1 rule.;#1 rules.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-tool-not-supported-label
cy
* Dim cefnogaeth ar gyfer targed y blwch offer cyfredol
en-US
* Not supported for current toolbox target
Entity # all locales devtools • client • toolbox.properties
toolbox.frames.disabled.tooltip
cy
Dim ond ar dudalennau gyda nifer o iframes mae'r botwm yma ar gael
en-US
This button is only available on pages with several iframes
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
messageRepeats.tooltip2
cy
Dim ailadroddiadau;#1 ailadroddiad;#1 ailadroddiad;#1 ailadroddiad;#1 ailadroddiad;#1 ailadroddiad
en-US
#1 repeat;#1 repeats
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
selfxss.msg
cy
Rhybudd rhag Twyll: Cymrwch ofal wrth gludo pethau nad ydych yn eu deall. Gall hyn ganiatáu i ymosodwyr ddwyn eich hunaniaeth neu gymryd rheolaeth o'ch cyfrifiadur. Teipiwch '%S' isod (does dim angen pwyso Enter) i ganiatáu gludo.
en-US
Scam Warning: Take care when pasting things you don’t understand. This could allow attackers to steal your identity or take control of your computer. Please type ‘%S’ below (no need to press enter) to allow pasting.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.filteredMessagesByText.tooltip
cy
Dim eitemau wedi eu cuddio gan hidlyddion;#1 eitem wedi ei guddio gan hidlyddion;#1 eitem wedi eu cuddio gan hidlyddion;#1 eitem wedi eu cuddio gan hidlyddion;#1 eitem wedi eu cuddio gan hidlyddion;#1 eitem wedi eu cuddio gan hidlyddion
en-US
#1 item hidden by text filter;#1 items hidden by text filter
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.message.componentDidCatch.label
cy
[DEVTOOLS ERROR] Mae'n ddrwg gennym, nid oedd modd i ni rendro'r neges. Dylai hyn ddim fod wedi digwydd - ffeiliwch wall yn %S gyda metadata'r neges yn y disgrifiad.
en-US
[DEVTOOLS ERROR] We’re sorry, we couldn’t render the message. This shouldn’t have happened - please file a bug at %S with the message metadata in the description.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.reverseSearch.noResult
cy
Dim canlyniad
en-US
No results
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.classPanel.noClasses
cy
Dim dosbarthiadau yn yr elfen hon
en-US
No classes on this element
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AllEntryTypesIgnored
cy
Dim entryTypes dilys; atal y cofrestru.
en-US
No valid entryTypes; aborting registration.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BadOpaqueInterceptionRequestModeWithURL
cy
Methwyd llwytho ‘%1$S’. Pasiodd ServiceWorker Response didraidd i FetchEvent.respondWith() tra'n trin‘%2$S’ FetchEvent. Mae gwrthrychau Opaque Response yn ddilys dim ond pan fo'r RequestMode yn ‘no-cors’.
en-US
Failed to load ‘%1$S’. A ServiceWorker passed an opaque Response to FetchEvent.respondWith() while handling a ‘%2$S’ FetchEvent. Opaque Response objects are only valid when the RequestMode is ‘no-cors’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BlockAutoplayError
cy
Mae awtochwarae ddim ond yn cael ei ganiatáu pan mae wedi ei gymeradwyo gan y defnyddiwr, y wefan wedi ei agor gan y defnyddiwr neu'r cyfrwng wedi ei dewi.
en-US
Autoplay is only allowed when approved by the user, the site is activated by the user, or media is muted.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FolderUploadPrompt.message
cy
Ydych chi'n siŵr eich bod chi am lwytho pob ffeil o “%S”? Gwnewch hyn dim ond os ydych chi'n ymddiried yn y wefan.
en-US
Are you sure you want to upload all files from “%S”? Only do this if you trust the site.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationDateTimeRangeOverflow
cy
Dewiswch werth sydd ddim hwyrach na %S.
en-US
Please select a value that is no later than %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationDateTimeRangeUnderflow
cy
Dewiswch werth sydd ddim cynt na %S.
en-US
Please select a value that is no earlier than %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FormValidationNumberRangeUnderflow
cy
Dewiswch werth sydd ddim llai na %S.
en-US
Please select a value that is no less than %S.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
GeolocationInsecureRequestIsForbidden
cy
Dim ond mewn cyd-destun diogel y mae modd cyflawni cais geoleoliad.
en-US
A Geolocation request can only be fulfilled in a secure context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
JSONCharsetWarning
cy
Gwnaed cais i ddatgan amgodiad an UTF-8 ar gyfer JSON wedi ei adfer gan ddefnyddio XMLHttpRequest. Dim ond UTF-8 sy'n cael ei gynnal i dadgodio JSON.
en-US
An attempt was made to declare a non-UTF-8 encoding for JSON retrieved using XMLHttpRequest. Only UTF-8 is supported for decoding JSON.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaNoDecoders
cy
Dim datgodwyr angenrheidiol ar gyfer rhai o'r fformatau hyn: %S
en-US
No decoders for some of the requested formats: %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
cy
Nid oes modd chwarae'r fideo ar y dudalen hon. Mae gan eich system fersiwn o libavcodec sydd ddim yn cael ei gynnal
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsCrossOriginIframeRequestIsForbidden
cy
Dim ond mewn dogfen lefel uchaf neu iframe o'r un tarddiad y gofynnir am y caniatâd Hysbysu.
en-US
The Notification permission may only be requested in a top-level document or same-origin iframe.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsInsecureRequestIsForbidden
cy
Dim ond mewn cyd-destun diogel y mae modd gofyn am ganiatâd Hysbysiad.
en-US
The Notification permission may only be requested in a secure context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
NotificationsRequireUserGesture
cy
Dim ond o fewn triniwr digwyddiad byr wedi ei gynhyrchu gan y defnyddiwr y kae modd gofyn am ganiatad hysbysu.
en-US
The Notification permission may only be requested from inside a short running user-generated event handler.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
WebExtContentScriptModuleSourceNotAllowed
cy
Dim ond modiwlau ag URLau moz-estyniad y gall sgriptiau cynnwys WebExtension eu llwytho ac nid: “%S”.
en-US
WebExtension content scripts may only load modules with moz-extension URLs and not: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotPostWarning
cy
Mae'r ffurflen yn cynnwys enctype=%S, ond nid method=post. Cyflwyno fel rheol gyda method=GET a dim enctype yn lle hynny.
en-US
Form contains enctype=%S, but does not contain method=post. Submitting normally with method=GET and no enctype instead.

Displaying 200 results out of 313 for the string dim in en-US:

Entity cy en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-dimension.value
cy
Maint:
en-US
Dimensions:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-dimensions-scaled.value
cy
{ $dimx }px × { $dimy }px (graddio i { $scaledx }px × { $scaledy }px)
en-US
{ $dimx }px × { $dimy }px (scaled to { $scaledx }px × { $scaledy }px)
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-dimensions.value
cy
{ $dimx }px × { $dimy }px
en-US
{ $dimx }px × { $dimy }px
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.dimensions
cy
Maint:
en-US
Dimensions:
Entity # all locales devtools • client • shared.properties
boxModelInfo.accessibleLabel
cy
Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S
en-US
Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.