Transvision

Displaying 129 results for the string count in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
tl
{ $count -> [1] Sige, tangalin itong login [one] Sige, tangalin itong mga login *[other] Sige, tangalin ang mga login }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
tl
{ $count -> [1] Alisin [one] Alisin Lahat *[other] Alisin Lahat }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
tl
{ $count -> [1] Aalisin nito ang login na na-save mo sa { -brand-short-name } at anumang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. *[other] Aalisin nito ang mga login na na-save mo sa { -brand-short-name } at anumang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
tl
{ $count -> [one] Alisin ang lahat ng { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
tl
{ $count -> [1] Aalisin nito ang login na nai-save mo sa { -brand-short-name } ng lahat ng mga device na naka-sync sa iyong { -fxaccount-brand-name }. Aalisin din nito ang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. *[other] Aalisin nito ang lahat ng mga login na nai-save mo sa { -brand-short-name } ng lahat ng mga device na naka-sync sa iyong { -fxaccount-brand-name }. Aalisin din nito ang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
tl
{ $count -> [one] Alisin ang { $count } login mula sa lahat ng mga device? *[other] Alisin ang lahat ng { $count } mga login mula sa lahat ng mga device? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makopya ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
tl
Para mabago ang iyong login, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para ma-export ang iyong mga login, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
tl
{ $count -> [one] <span>Dinagdag na bagong login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Dinagdag na mga bagong login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga error:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(hindi na-import)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga binagong umiiral na login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga nahanap na magkaparehong login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(hindi na-import)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga bagong login ang nadagdag</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga error</div> <div data-l10n-name="not-imported">(hindi na-import)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga umiiral na login ang binago</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga kaparehong login</div> <div data-l10n-name="not-imported">(hindi na-import)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makita ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
tl
Ang password na ito ay nagamit na sa ibang account na malamang ay nasangkot na sa isang data breach. Malalagay sa panganib ang mga account mo kapag ginamit muli ang mga credential. Baguhin ang password na ito.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
tl
Pamahalaan ang account
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
tl
Gumawa o mag-sign in sa iyong { -fxaccount-brand-name } sa pamamagitan ng device kung saan naka-save ang mga login mo.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
tl
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } login }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
tl
Na-disconnect ang Account
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
tl
Tapusin ang Pag-setup ng Account
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
tl
{ $tabCount -> [one] May { $tabCount } tab na dumating galing sa iyong mga konektadong device *[other] May { $tabCount } tab na dumating galing sa iyong mga konektadong device }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
tl
{ $tabCount -> [one] May { $tabCount } tab na dumating galing sa { $deviceName } *[other] May { $tabCount } mga tab na dumating galing sa { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
tl
{ $tabCount -> [one] May { $tabCount } tab na dumating *[other] May { $tabCount } tab na dumating }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
tl
Beripikahin ang Iyong Account
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
tl
Ang Account na Hindi Na-verify
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
tl
{ $addonCount -> [one] Ang site na ito ay gustong magkabit ng add-on sa { -brand-short-name }: *[other] Ang site na ito ay gustong magkabit ng { $addonCount } add-on sa { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
tl
Babala: Ang site na ito ay nais magkabit ng { $addonCount } add-on sa { -brand-short-name }, ilan sa mga ito ay hindi na-verify. Magpatuloy sa iyong sariling peligro.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
tl
{ $addonCount -> [one] Babala: Ang site na ito ay nais magkabit ng isang hindi na-verify na add-on sa { -brand-short-name }. Magpatuloy sa iyong sariling peligro. *[other] Babala: Ang site na ito ay nais magkabit ng { $addonCount } hindi na-verify na add-on sa { -brand-short-name }. Magpatuloy sa iyong sariling peligro. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
tl
{ $addonCount -> [one] Nagda-download at nagve-verify ng add-on *[other] Nagda-download at nagve-verify ng { $addonCount } add-on }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
tl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
tl
Ang iyong account ay kailangang ma-verify.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
tl
Pamahalaan ang account
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
tl
{ $count -> [one] Tanggalin ang Bookmark *[other] Magtanggal ng { $count } mga Bookmark }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
tl
{ $count -> [1] I-MUTE ANG TAB *[other] I-MUTE ANG MGA { $count } TAB }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
tl
{ $count -> [1] i-PLAY ANG TAB *[other] i-PLAY ANG MGA { $count } TAB }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
tl
{ $count -> [1] I-UNMUTE TAB *[other] I-UNMUTE ANG MGA { $count } TAB }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
tl
Pinigilan ng { -brand-short-name } ang site na ito na magbukas ng higit sa { $popupCount } pop-up window.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
tl
{ $popupCount -> [one] Pinigil ng { -brand-short-name } na magbukas ng pop-up window sa site na ito. *[other] Pinigil ng { -brand-short-name } na magbukas ng { $popupCount } pop-up window sa site na ito. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
tl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
tl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
tl
{ $reportCount -> [one] Mayroon kang hindi naipadalang crash report *[other] Mayroon kang { $reportCount } hindi naipadalang mga crash report }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
tl
Para kunin ang mga tabs galing sa iyong telepono dito, mag-sign in o gumawa ng account muna.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
tl
Magaling! Ngayon huwag kang magpaiwan nang wala ang bookmark na ito sa mga mobile devices mo. Simulan mo sa pamamagitan ng { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
tl
{ $blockedCount -> *[other] Ang { -brand-short-name } ay nakaharang ng mga <b>{ $blockedCount }</b> tracker mula noong { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
tl
{ $count -> [1] Tanggalin ang Pahina *[other] Tanggalin ang mga Pahina }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
tl
{ $count -> [one] Isang item *[other] { $count } na mga item }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
tl
I-disable ang mga service ng { -fxaccount-brand-name }, kagaya ng Sync.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
tl
{ PLATFORM() -> [macos] ipakita ang impormasyon sa credit card [windows] Sinusubukan ng { -brand-short-name } na magpakita ng credit card information. I-confirm sa baba ang access sa Windows account na ito. *[other] Sinusubukan ng { -brand-short-name } na magpakita ng credit card information. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
tl
{ $tabCount -> [one] Kapag dinisable mo ngayon ang Container Tabs, may { $tabCount } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mo i-disable ang Container Tabs? *[other] Kapag dinisable mo ngayon ang Container Tabs, may { $tabCount } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mo i-disable ang Container Tabs? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
tl
{ $tabCount -> [one] Isara ang { $tabCount } Container Tab *[other] Isara ang { $tabCount } Container Tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
tl
{ $count -> [one] Kapag tinanggal mo ngayon ang Container na ito, may { $count } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang Container na ito? *[other] Kapag tinanggal mo ngayon ang Container na ito, may { $count } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang Container na ito? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makagawa ng Primary Password, ilagay ang iyong Windows login credential. Makatutulong ito sa pagprotekta ng seguridad ng iyong mga account.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
tl
Pamahalaan ang account
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
tl
Alisin ang Account
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
tl
Ang setting na ito ay gagamitin sa lahat ng mga Windows account at { -brand-short-name } profile na gumagamit ng installation na ito ng { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
tl
{ $tabCount -> [1] Gamitin ang Kasalukuyang Pahina *[other] Gamitin ang kasalukuyang mga pahina }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] mga { $count } social media tracker ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
tl
{ $count -> [one] May naharang na <b>{ $count }</b> tracker magmula noong { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] May naharang na <b>{ $count }</b> tracker magmula noong { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
tl
{ $count -> [one] Hinarang ng { -brand-short-name } ang { $count } tracker sa nakaraang linggo *[other] Hinarang ng { -brand-short-name } ang { $count } tracker sa nakaraang linggo }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
tl
{ $count -> [one] May password na nalantad sa lahat ng mga breach *[other] May mga password na nalantad sa lahat ng mga breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
tl
{ $count -> [one] Nakalantad ang password sa mga di pa lutas na breach *[other] Nakalantad ang mga password sa mga di pa lutas na breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
tl
{ $count -> [one] May kilalang data breach na naglantad sa iyong impormasyon *[other] May mga kilalang data breach na naglantad sa iyong impormasyon }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
tl
{ $count -> [one] Kilalang data breach na nakamarka bilang nalutas na *[other] Mga kilalang data breach na nakamarka bilang nalutas na }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
tl
{ $count -> [one] Sinusubaybayan ang email address *[other] Sinusubaybayan ang mga email address }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
tl
{ $count -> [one] May 1 password na maaaring nalantad sa isang data breach. *[other] May { $count } password na maaaring nalantad sa isang data breach. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
tl
{ $count -> [one] 1 password ang ligtas na naiimbak. *[other] Ang mga password mo ay ligtas na iniimbak. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
tl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (at { $tabCount } pang ibang tab) *[other] { $winTitle } (at { $tabCount } pang mga ibang tab) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
tl
{ $count -> [one] Buksan ang isang naka-block na pop-up *[other] Buksan ang { $count } mga naka-block na pop-up }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
tl
{ $trackerCount -> [one] 1 Naharang *[other] { $trackerCount } Naharang }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
tl
{ $trackerCount -> [one] 1 Naharang *[other] { $trackerCount } Naharang }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
tl
{ $trackerCount -> [one] Naharang ng { -brand-short-name } ang { $trackerCount } tracker magmula noong { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] Naharang ng { -brand-short-name } ang lampas { $trackerCount } tracker magmula noong { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
tl
{ $tabCount -> [one] Ipadala ang Tab sa Device *[other] Magpadala ng { $tabCount } Tab sa Device }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
tl
Mananatili ang naka-sync na data sa iyong account.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
tl
Hindi na magsi-sync ang { -brand-product-name } sa account mo pero hindi nito buburahin ang kahit anong browsing data sa device na ito.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
tl
Ang iyong account ay kailangang ma-verify.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Isara ang Tab [one] Isara ang Tab *[other] Isara ang { $tabCount } mga Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Ilipat ang Tab [one] Ilipat ang Tab *[other] Ilipat ang mga Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Muling Buksan ang Naisarang Tab [one] Muling Buksan ang Naisarang Tab *[other] Muling Buksan ang mga Naisarang Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
tl
{ $tabCount -> [one] Ipadala ang Tab sa Device *[other] Magpadala ng { $tabCount } Tab sa Device }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] Isara ang tab *[other] Isara mga ang { $tabCount } tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
tl
{ $tabCount -> *[other] Magbubukas ka ng { $tabCount } tab. Maaaring bumagal ang { -brand-short-name } habang naglo-load ang mga pahina. Gusto mo bang magpatuloy? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
tl
Ilista ang lahat ng { $tabCount } na tab
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] i-Mute ang tab *[other] I-mute ang { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] i-Mute ang tab ({ $shortcut }) *[other] I-mute ang mga { $tabCount } tab ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] Patakbuhin ang tab *[other] Patakbuhin ang mga { $tabCount } tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] I-unmute ang tab *[other] I-unmute ang { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] I-Unmute ang tab ({ $shortcut }) *[other] I-Unmute ang mga { $tabCount } tab ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Muling Buksan ang Naisarang Tab [one] Muling Buksan ang Naisarang Tab *[other] Muling Buksan ang mga Naisarang Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng isang Application na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Mga Application na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Tab na may { $tabCount } na tab *[other] Mga Pagbabahagi ng Tab na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Camera na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Camera na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Mikropono na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Mikropono na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Screen na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Screen na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Window na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Windows na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
tl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } mga window) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
tl
Sinusubukan ng %S na gamitin ang nakalagay na credit card information. I-confirm sa baba ang access sa Windows account na ito.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
of_pages
tl
ng {{pagesCount}}
en-US
of {{pagesCount}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
tl
({{pageNumber}} ng {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
tl
{ $nodeCount -> [one] Nagche-check ng { $nodeCount } node *[other] Nagche-check ng { $nodeCount } node }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.fetchCount
tl
Fetch Count
en-US
Fetch Count
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
tl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } panuntunan. *[other] { $ruleCount } mga panuntunan. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
counterDoesntExist
tl
Counter “%S” doesn’t exist.
en-US
Counter “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
tl
Ang pagbabago sa BiquadFilterNode channel count ay maaaring magdulot ng mga audio glitch.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
tl
Ang pagbabago sa IIRFilterNode channel count ay maaaring magdulot ng mga audio glitch.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
tl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, kabuuan = { $sum } *[other] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, kabuuan = { $sum } }
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-late-writes-title
tl
Huli na Sinulat ${ $lateWriteCount }
en-US
Late Write #{ $lateWriteCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-inc-country
tl
Inc. Country
en-US
Inc. Country
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
tl
Firefox Account
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
tl
{ $downloadsCount -> [1] Kanselahin ang 1 Download *[other] Kanselahin ang { $downloadsCount } Download }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
tl
{ $downloadsCount -> [1] Kapag sinarado mo ang lahat ng Private Browsing windows ngayon, 1 na download ang makakansela. Nais mo pa rin bang umalis ng Private Browsing? *[other] Kapag sinarado mo ang lahat ng Private Browsing windows ngayon, { $downloadsCount } na download ang makakansela. Nais mo pa rin bang umalis ng Private Browsing? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
tl
{ $downloadsCount -> [1] Kung mag-o-offline ka ngayon, may 1 download na makakansela. Sigurado ka bang gusto mong mag-offline? *[other] Kung mag-o-offline ka ngayon, may { $downloadsCount } download na makakansela. Sigurado ka bang gusto mong mag-offline? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
tl
{ $downloadsCount -> [1] Kung lalabas ka ngayon, may 1 download na makakansela. Sigurado ka bang gusto mong lumabas? *[other] Kung lalabas ka ngayon, may { $downloadsCount } download na makakansela. Sigurado ka bang gusto mong lumabas? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
tl
{ $downloadsCount -> [1] Kung hihinto ka ngayon, may 1 download na makakansela. Sigurado ka bang gusto mong huminto? *[other] Kung hihinto ka ngayon, may { $downloadsCount } download na makakansela. Sigurado ka bang gusto mong huminto? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
tl
{ $domainCount -> [one] i-Access ang iyong data sa { $domainCount } na ibang site *[other] I-access ang iyong data sa { $domainCount } na ibang site }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
tl
{ $domainCount -> [one] i-Access ang iyong data sa { $domainCount } ibang domain *[other] I-access ang iyong data sa { $domainCount } ibang domain }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
tl
{ $fileCount -> [one] at isa pa *[other] at { $fileCount } pa }
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
tl
Ang paggamit ng lumang version ng { -brand-product-name } ay pwedeng makasira sa mga bookmark at browsing history na nasa isang { -brand-product-name } profile. Para maprotektahan ang iyong impormasyon, gumawa ng bagong profile para sa installation na ito ng { -brand-short-name }. Pwedeng-pwede ka mag-sign in gamit ang isang { -fxaccount-brand-name } para ma-sync ang iyong mga bookmark at browsing history sa iba't-ibang mga profile.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-of-pages
tl
ng { $pagesCount }
en-US
of { $pagesCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-of-pages
tl
({ $pageNumber } ng { $pagesCount })
en-US
({ $pageNumber } of { $pagesCount })
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
tl
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } piraso ng papel *[other] { $sheetCount } piraso ng papel }
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }

Displaying 200 results for the string count in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
tl
{ $count -> [1] Sige, tangalin itong login [one] Sige, tangalin itong mga login *[other] Sige, tangalin ang mga login }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove password *[other] Yes, remove passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
tl
{ $count -> [1] Alisin [one] Alisin Lahat *[other] Alisin Lahat }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
tl
{ $count -> [1] Aalisin nito ang login na na-save mo sa { -brand-short-name } at anumang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. *[other] Aalisin nito ang mga login na na-save mo sa { -brand-short-name } at anumang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. *[other] This will remove the passwords saved to { -brand-short-name } and any breach alerts. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
tl
{ $count -> [one] Alisin ang lahat ng { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password? *[other] Remove all { $count } passwords? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
tl
{ $count -> [1] Aalisin nito ang login na nai-save mo sa { -brand-short-name } ng lahat ng mga device na naka-sync sa iyong { -fxaccount-brand-name }. Aalisin din nito ang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. *[other] Aalisin nito ang lahat ng mga login na nai-save mo sa { -brand-short-name } ng lahat ng mga device na naka-sync sa iyong { -fxaccount-brand-name }. Aalisin din nito ang mga alerto sa paglabag na lilitaw dito. Hindi mo maibabalik ang pagkilos na ito. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message3
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the password saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. *[other] This will remove all passwords saved to { -brand-short-name } on all your synced devices. This will also remove any breach alerts that appear here. You cannot undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
tl
{ $count -> [one] Alisin ang { $count } login mula sa lahat ng mga device? *[other] Alisin ang lahat ng { $count } mga login mula sa lahat ng mga device? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } password from all devices? *[other] Remove all { $count } passwords from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makopya ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
tl
Para mabago ang iyong login, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message2-win
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To edit your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para ma-export ang iyong mga login, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message2-win
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To export your passwords, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
tl
{ $count -> [one] <span>Dinagdag na bagong login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Dinagdag na mga bagong login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>New passwords added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga error:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(hindi na-import)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga binagong umiiral na login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
tl
{ $count -> *[other] <span>Mga nahanap na magkaparehong login:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(hindi na-import)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate entries found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga bagong login ang nadagdag</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New passwords added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga error</div> <div data-l10n-name="not-imported">(hindi na-import)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga umiiral na login ang binago</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
tl
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Mga kaparehong login</div> <div data-l10n-name="not-imported">(hindi na-import)</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate entries</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makita ang iyong password, ipasok ang iyong mga Windows login credential. Nakatutulong ito protektahan ang seguridad ng iyong mga account.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
tl
Ang password na ito ay nagamit na sa ibang account na malamang ay nasangkot na sa isang data breach. Malalagay sa panganib ang mga account mo kapag ginamit muli ang mga credential. Baguhin ang password na ito.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
tl
Pamahalaan ang account
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
tl
Gumawa o mag-sign in sa iyong { -fxaccount-brand-name } sa pamamagitan ng device kung saan naka-save ang mga login mo.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
tl
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } login }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } password *[other] { $count } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } password *[other] { $count } of { $total } passwords }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-sortweight.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
If available, tabs are sorted by this value after being sorted by the base weight. The value derives from tab’s memory usage and the count of processes.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title-2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
tl
Na-disconnect ang Account
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
tl
Tapusin ang Pag-setup ng Account
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
tl
{ $tabCount -> [one] May { $tabCount } tab na dumating galing sa iyong mga konektadong device *[other] May { $tabCount } tab na dumating galing sa iyong mga konektadong device }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
tl
{ $tabCount -> [one] May { $tabCount } tab na dumating galing sa { $deviceName } *[other] May { $tabCount } mga tab na dumating galing sa { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
tl
{ $tabCount -> [one] May { $tabCount } tab na dumating *[other] May { $tabCount } tab na dumating }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
tl
Beripikahin ang Iyong Account
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
tl
Ang Account na Hindi Na-verify
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-tabs-closed-remotely
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $closedCount -> [one] { $closedCount } { -brand-short-name } tab closed *[other] { $closedCount } { -brand-short-name } tabs closed }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
tl
{ $addonCount -> [one] Ang site na ito ay gustong magkabit ng add-on sa { -brand-short-name }: *[other] Ang site na ito ay gustong magkabit ng { $addonCount } add-on sa { -brand-short-name }: }
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
tl
Babala: Ang site na ito ay nais magkabit ng { $addonCount } add-on sa { -brand-short-name }, ilan sa mga ito ay hindi na-verify. Magpatuloy sa iyong sariling peligro.
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
tl
{ $addonCount -> [one] Babala: Ang site na ito ay nais magkabit ng isang hindi na-verify na add-on sa { -brand-short-name }. Magpatuloy sa iyong sariling peligro. *[other] Babala: Ang site na ito ay nais magkabit ng { $addonCount } hindi na-verify na add-on sa { -brand-short-name }. Magpatuloy sa iyong sariling peligro. }
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
tl
{ $addonCount -> [one] Nagda-download at nagve-verify ng add-on *[other] Nagda-download at nagve-verify ng { $addonCount } add-on }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
tl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
tl
Ang iyong account ay kailangang ma-verify.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
tl
Pamahalaan ang account
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-sign-in-account
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
tl
{ $count -> [one] Tanggalin ang Bookmark *[other] Magtanggal ng { $count } mga Bookmark }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
tl
{ $count -> [1] I-MUTE ANG TAB *[other] I-MUTE ANG MGA { $count } TAB }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
tl
{ $count -> [1] i-PLAY ANG TAB *[other] i-PLAY ANG MGA { $count } TAB }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
tl
{ $count -> [1] I-UNMUTE TAB *[other] I-UNMUTE ANG MGA { $count } TAB }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
tl
Pinigilan ng { -brand-short-name } ang site na ito na magbukas ng higit sa { $popupCount } pop-up window.
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
tl
{ $popupCount -> [one] Pinigil ng { -brand-short-name } na magbukas ng pop-up window sa site na ito. *[other] Pinigil ng { -brand-short-name } na magbukas ng { $popupCount } pop-up window sa site na ito. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-account.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-account.tooltiptext
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
tl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
tl
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-duplicate-tabs-closed
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Closed { $tabCount } tab *[other] Closed { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
tl
{ $reportCount -> [one] Mayroon kang hindi naipadalang crash report *[other] Mayroon kang { $reportCount } hindi naipadalang mga crash report }
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
tl
Warning: Source string is missing
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
tl
Para kunin ang mga tabs galing sa iyong telepono dito, mag-sign in o gumawa ng account muna.
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
tl
Magaling! Ngayon huwag kang magpaiwan nang wala ang bookmark na ito sa mga mobile devices mo. Simulan mo sa pamamagitan ng { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body-2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get started with an account.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
tl
{ $blockedCount -> *[other] Ang { -brand-short-name } ay nakaharang ng mga <b>{ $blockedCount }</b> tracker mula noong { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
tl
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-count.label
tl
Bilang
en-US
Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
tl
{ $count -> [1] Tanggalin ang Pahina *[other] Tanggalin ang mga Pahina }
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
tl
{ $count -> [one] Isang item *[other] { $count } na mga item }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
tl
Bilang ng Pagbisita
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
tl
Isalansan ayon sa Bilang ng Pagbisita
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
tl
I-disable ang mga service ng { -fxaccount-brand-name }, kagaya ng Sync.
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts1
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-country
tl
Bansa o Rehiyon
en-US
Country or Region
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-country-only
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Country
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-county
tl
Bansa
en-US
County
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
tl
Ang Form Autofill ay limitado lamang sa iilang mga bansa.
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
tl
{ PLATFORM() -> [macos] ipakita ang impormasyon sa credit card [windows] Sinusubukan ng { -brand-short-name } na magpakita ng credit card information. I-confirm sa baba ang access sa Windows account na ito. *[other] Sinusubukan ng { -brand-short-name } na magpakita ng credit card information. }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
tl
{ $tabCount -> [one] Kapag dinisable mo ngayon ang Container Tabs, may { $tabCount } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mo i-disable ang Container Tabs? *[other] Kapag dinisable mo ngayon ang Container Tabs, may { $tabCount } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mo i-disable ang Container Tabs? }
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
tl
{ $tabCount -> [one] Isara ang { $tabCount } Container Tab *[other] Isara ang { $tabCount } Container Tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
tl
{ $count -> [one] Kapag tinanggal mo ngayon ang Container na ito, may { $count } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang Container na ito? *[other] Kapag tinanggal mo ngayon ang Container na ito, may { $count } container tab na isasara. Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang Container na ito? }
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
tl
Para makagawa ng Primary Password, ilagay ang iyong Windows login credential. Makatutulong ito sa pagprotekta ng seguridad ng iyong mga account.
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
tl
Pamahalaan ang account
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-profile-picture-account-problem.alt
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Account profile picture
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
tl
Alisin ang Account
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
tl
Ang setting na ito ay gagamitin sa lahat ng mga Windows account at { -brand-short-name } profile na gumagamit ng installation na ito ng { -brand-short-name }.
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
tl
{ $tabCount -> [1] Gamitin ang Kasalukuyang Pahina *[other] Gamitin ang kasalukuyang mga pahina }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] mga { $count } social media tracker ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
tl
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
tl
{ $count -> [one] May naharang na <b>{ $count }</b> tracker magmula noong { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] May naharang na <b>{ $count }</b> tracker magmula noong { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
tl
{ $count -> [one] Hinarang ng { -brand-short-name } ang { $count } tracker sa nakaraang linggo *[other] Hinarang ng { -brand-short-name } ang { $count } tracker sa nakaraang linggo }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
tl
{ $count -> [one] May password na nalantad sa lahat ng mga breach *[other] May mga password na nalantad sa lahat ng mga breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
tl
{ $count -> [one] Nakalantad ang password sa mga di pa lutas na breach *[other] Nakalantad ang mga password sa mga di pa lutas na breach }
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
tl
{ $count -> [one] May kilalang data breach na naglantad sa iyong impormasyon *[other] May mga kilalang data breach na naglantad sa iyong impormasyon }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
tl
{ $count -> [one] Kilalang data breach na nakamarka bilang nalutas na *[other] Mga kilalang data breach na nakamarka bilang nalutas na }
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
tl
{ $count -> [one] Sinusubaybayan ang email address *[other] Sinusubaybayan ang mga email address }
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
tl
{ $count -> [one] May 1 password na maaaring nalantad sa isang data breach. *[other] May { $count } password na maaaring nalantad sa isang data breach. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
tl
{ $count -> [one] 1 password ang ligtas na naiimbak. *[other] Ang mga password mo ay ligtas na iniimbak. }
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
tl
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (at { $tabCount } pang ibang tab) *[other] { $winTitle } (at { $tabCount } pang mga ibang tab) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
tl
{ $count -> [one] Buksan ang isang naka-block na pop-up *[other] Buksan ang { $count } mga naka-block na pop-up }
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
tl
{ $trackerCount -> [one] 1 Naharang *[other] { $trackerCount } Naharang }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
tl
{ $trackerCount -> [one] 1 Naharang *[other] { $trackerCount } Naharang }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
tl
{ $trackerCount -> [one] Naharang ng { -brand-short-name } ang { $trackerCount } tracker magmula noong { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] Naharang ng { -brand-short-name } ang lampas { $trackerCount } tracker magmula noong { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
tl
{ $tabCount -> [one] Ipadala ang Tab sa Device *[other] Magpadala ng { $tabCount } Tab sa Device }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
tl
Mananatili ang naka-sync na data sa iyong account.
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
tl
Hindi na magsi-sync ang { -brand-product-name } sa account mo pero hindi nito buburahin ang kahit anong browsing data sa device na ito.
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
tl
Ang iyong account ay kailangang ma-verify.
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Isara ang Tab [one] Isara ang Tab *[other] Isara ang { $tabCount } mga Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Ilipat ang Tab [one] Ilipat ang Tab *[other] Ilipat ang mga Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Muling Buksan ang Naisarang Tab [one] Muling Buksan ang Naisarang Tab *[other] Muling Buksan ang mga Naisarang Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
tl
{ $tabCount -> [one] Ipadala ang Tab sa Device *[other] Magpadala ng { $tabCount } Tab sa Device }
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] Isara ang tab *[other] Isara mga ang { $tabCount } tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
tl
{ $tabCount -> *[other] Magbubukas ka ng { $tabCount } tab. Maaaring bumagal ang { -brand-short-name } habang naglo-load ang mga pahina. Gusto mo bang magpatuloy? }
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
tl
Ilista ang lahat ng { $tabCount } na tab
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] i-Mute ang tab *[other] I-mute ang { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] i-Mute ang tab ({ $shortcut }) *[other] I-mute ang mga { $tabCount } tab ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] Patakbuhin ang tab *[other] Patakbuhin ang mga { $tabCount } tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] I-unmute ang tab *[other] I-unmute ang { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
tl
{ $tabCount -> [one] I-Unmute ang tab ({ $shortcut }) *[other] I-Unmute ang mga { $tabCount } tab ({ $shortcut }) }
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [1] Muling Buksan ang Naisarang Tab [one] Muling Buksan ang Naisarang Tab *[other] Muling Buksan ang mga Naisarang Tab }
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng isang Application na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Mga Application na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Tab na may { $tabCount } na tab *[other] Mga Pagbabahagi ng Tab na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Camera na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Camera na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Mikropono na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Mikropono na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Screen na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Screen na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
tl
{ $tabCount -> [one] Pagbabahagi ng Window na may { $tabCount } na tab *[other] Pagbabahagi ng Windows na may { $tabCount } na mga tab }
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
tl
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } mga window) }
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
tl
Sinusubukan ng %S na gamitin ang nakalagay na credit card information. I-confirm sa baba ang access sa Windows account na ito.
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_page_count
tl
Bilang ng Pahina:
en-US
Page Count:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
of_pages
tl
ng {{pagesCount}}
en-US
of {{pagesCount}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
tl
({{pageNumber}} ng {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_rotate_ccw.title
tl
Paikutin Pakaliwa
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_rotate_ccw_label
tl
Paikutin Pakaliwa
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
tl
{ $nodeCount -> [one] Nagche-check ng { $nodeCount } node *[other] Nagche-check ng { $nodeCount } node }
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.count
tl
Bilang
en-US
Count
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalcount
tl
Kabuuang Bilang
en-US
Total Count
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
tl
Ilarawan ang paggamit ng memory: ang mga mas malalaking block ay bahagi ng mas malaking porsyento ng paggamit ng memory
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-map.node-count
tl
bilangin
en-US
count
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.fetchCount
tl
Fetch Count
en-US
Fetch Count
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
tl
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } panuntunan. *[other] { $ruleCount } mga panuntunan. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-column-span-fix
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong> to one of its ancestor elements. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-multicol-container-fix
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding either <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
tl
Warning: Source string is missing
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
counterDoesntExist
tl
Counter “%S” doesn’t exist.
en-US
Counter “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
tl
Ang pagbabago sa BiquadFilterNode channel count ay maaaring magdulot ng mga audio glitch.
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
tl
Ang pagbabago sa IIRFilterNode channel count ay maaaring magdulot ng mga audio glitch.
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptionFailedWithURL
tl
Bigong ma-load ang ‘%S’. May ServiceWorker na humadlang sa request at nakaranas ng di-inaasahang problema.
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker intercepted the request and encountered an unexpected error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CLIENT
tl
Nakakita ang server ng maling data galing client.
en-US
The server has encountered bad data from the client.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_SERVER
tl
Ang kliyente ay nakaranas ng hindi magandang data na galing sa server.
en-US
The client has encountered bad data from the server.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-not-slow
tl
Hindi mabagal ang bilang ng cache
en-US
Cache not slow count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-slow
tl
Mabagal ang bilang ng cache
en-US
Cache slow count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-won-count
tl
Bilang ng naipanalong cache
en-US
Cache won count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-net-won-count
tl
Net ng nanalo ang bilang
en-US
Net won count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-total-network-requests
tl
Kabuuang bilang ng kahilingan sa network
en-US
Total network request count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
content-analysis-request-count
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Request Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
off-main-thread-paint-worker-count
tl
Bilang ng Off Main Thread Painting Worker
en-US
Off Main Thread Painting Worker Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
place-database-stats-count
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
processes-count
tl
Bilang
en-US
Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
tl
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, kabuuan = { $sum } *[other] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, kabuuan = { $sum } }
en-US