Transvision

Displaying 47 results for the string count in mk:

Entity mk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
mk
{ $count -> [1] Да, отстранете го ова најавување [one] Да, отстранете го ова најавување *[other] Да, отстранете ги овие најавувања }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
mk
{ $count -> [1] Отстрани [one] Отстрани *[other] Отстрани ги сите }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
mk
{ $count -> [1] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } и сите предупредувања за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. [one] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } и сите предупредувања за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. *[other] Ова ќе ги отстрани најавувањата што сте ги зачувале на { -brand-short-name } и сите предупредувања за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
mk
{ $count -> [one] Да се отстрани { $count } најавување? *[other] Да се отстранат сите { $count } најавувања? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
mk
{ $count -> [1] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. [one] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. *[other] Ова ќе ги отстрани сите најавувања што сте ги зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
mk
{ $count -> [one] Да се отстрани { $count } најавување од сите уреди? *[other] Да се отстранат сите { $count } најавувања од сите уреди? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
mk
{ $count -> [one] <span>Додадено е ново најавување:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Додадени се нови најавувања:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
mk
{ $count -> [one] <span>Грешка:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span> *[other] <span>Грешки:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
mk
{ $count -> [one] <span>Ажурирана е постоечка најава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Ажурирани се постоечките најави:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
mk
{ $count -> [one] <span>Најдена е дупликат најава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span > *[other] <span>Најдени се дупликат најавувања:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span > }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
mk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Додадено е ново најавување</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Додадени се нови најавувања</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
mk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Ажурирано е постоечко најавување</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Ажурирани се постоечките најави</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
mk
Создадете или најавете се на вашето име { -fxaccount-brand-name } на уредот каде што се зачувуваат вашите најавувања.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
mk
{ $count -> [one] { $count } најавување *[other] { $count } најавувања }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
mk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } јазиче пристигна од вашите поврзани уреди *[other] { $tabCount } јазичиња пристигнаа од вашите поврзани уреди }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
mk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } јазиче пристигна од { $deviceName } *[other] { $tabCount } јазичиња пристигнаа од { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
mk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } јазиче пристигна *[other] { $tabCount } јазичиња пристигнаа }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
mk
{ $addonCount -> [one] Додатокот се презема и верификува *[other] Се преземаат и верификуваат { $addonCount } додатоци }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
mk
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
mk
{ $count -> [1] Отстранете обележувач [one] Отстранете обележувач *[other] Отстранете ги обележувачите { $count } }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
mk
{ $count -> [1] ИСКЛУЧИ ТАБ [one] ИСКЛУЧИ ТАБ *[other] ИСКЛУЧИ ТАБОВИ { $count } }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
mk
{ $count -> [1] PLAY ТАБ [one] PLAY ТАБ *[other] PLAY { $count } ТАБОВИ }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
mk
{ $count -> [1] Вклучи го звукот на ТАБ [one] Вклучи го звукот на ТАБ *[other] Вклучи го звукот на { $count } ТАБОВИ }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
mk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } го спречи ова место да отвори скокачки прозорец. *[other] { -brand-short-name } го спречи ова место да отвори { $popupCount } скокачки прозорци. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
mk
Одличен пронајдок! Сега не останувајте без овој обележувач на мобилните уреди. Започнете со { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
mk
{ $count -> [one] Една ставка *[other] { $count } ставки }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
mk
{ $tabCount -> [one] Затвори { $tabCount } контејнерско јазиче *[other] Затвори { $tabCount } контејнерски јазичиња }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
mk
{ $tabCount -> [1] Вчитана страница *[other] Сите вчитани }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
mk
{ $count -> [one] <b> { $count } </b> блокиран следач од { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b> { $count } </b> блокирани следачи од { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
mk
{ $count -> [one] { -brand-short-name } блокираше { $count } следач во текот на изминатата недела *[other] { -brand-short-name } блокираше { $count } следачи во текот на изминатата недела }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
mk
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (и други { $tabCount } јазиче) *[other] { $winTitle } (и други { $tabCount } јазичиња) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
of_pages
mk
од {{pagesCount}}
en-US
of {{pagesCount}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
mk
({{pageNumber}} од {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
mk
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-late-writes-title
mk
Задоцнето запишување #{ $lateWriteCount }
en-US
Late Write #{ $lateWriteCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
mk
{ $downloadsCount -> [1] Откажи 1 преземање *[other] Откажи { $downloadsCount } преземања }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако ги затворите сите приватни прозорци сега, 1 преземање ќе биде откажано. Дали сте сигурни дека сакате да престанете со Приватно прелистување? *[other] Ако ги затворите сите приватни прозорци сега, { $downloadsCount } преземања ќе бидат откажани. Дали сте сигурни дека сакате да престанете со Приватно прелистување? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако сега се исклучите од Интернет, 1 преземање ќе биде откажано. Сигурно сакате да работите локално? *[other] Ако сега отидете се исклучите од Интернет, { $downloadsCount } преземања ќе биде откажани. Сигурно сакате да работите локално? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако излезете сега, 1 преземање ќе биде откажано. Сигурно сакате да излезете? *[other] Ако излезете сега, { $downloadsCount } преземања ќе биде откажани. Сигурно сакате да излезете? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако излезете сега, 1 преземање ќе биде откажано. Сигурно сакате да излезете? *[other] Ако излезете сега, { $downloadsCount } преземања ќе биде откажани. Сигурно сакате да излезете? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
mk
{ $domainCount -> [one] Пристапува до вашите податоци на { $domainCount } друго место *[other] Пристапува до вашите податоци на { $domainCount } други места }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
mk
{ $domainCount -> [one] Пристапува до вашите податоци во { $domainCount } друг домејн *[other] Пристапува до вашите податоци во { $domainCount } други домејни }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-of-pages
mk
од { $pagesCount }
en-US
of { $pagesCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-of-pages
mk
({ $pageNumber } од { $pagesCount })
en-US
({ $pageNumber } of { $pagesCount })
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printPreview.ftl
printpreview-sheet-of-sheets
mk
{ $sheetNum } од { $sheetCount }
en-US
{ $sheetNum } of { $sheetCount }

Displaying 199 results for the string count in en-US:

Entity mk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-checkbox-label
mk
{ $count -> [1] Да, отстранете го ова најавување [one] Да, отстранете го ова најавување *[other] Да, отстранете ги овие најавувања }
en-US
{ $count -> [1] Yes, remove this login *[other] Yes, remove these logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-confirm-button-label
mk
{ $count -> [1] Отстрани [one] Отстрани *[other] Отстрани ги сите }
en-US
{ $count -> [1] Remove *[other] Remove All }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-message
mk
{ $count -> [1] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } и сите предупредувања за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. [one] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } и сите предупредувања за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. *[other] Ова ќе ги отстрани најавувањата што сте ги зачувале на { -brand-short-name } и сите предупредувања за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove the logins you’ve saved to { -brand-short-name } and any breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-dialog-title
mk
{ $count -> [one] Да се отстрани { $count } најавување? *[other] Да се отстранат сите { $count } најавувања? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login? *[other] Remove all { $count } logins? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message
mk
{ $count -> [1] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. [one] Ова ќе го отстрани најавувањето што сте го зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. *[other] Ова ќе ги отстрани сите најавувања што сте ги зачувале на { -brand-short-name } на сите уреди синхронизирани со вашиот { -fxaccount-brand-name }. Ова ќе ги отстрани и предупредувањата за прекршување што се појавуваат овде. Нема да може да го вратите ова дејство. }
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your { -fxaccount-brand-name }. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-message2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] This will remove the login you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. *[other] This will remove all logins you’ve saved to { -brand-short-name } on all devices synced to your account. This will also remove breach alerts that appear here. You won’t be able to undo this action. }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-confirm-remove-all-sync-dialog-title
mk
{ $count -> [one] Да се отстрани { $count } најавување од сите уреди? *[other] Да се отстранат сите { $count } најавувања од сите уреди? }
en-US
{ $count -> [one] Remove { $count } login from all devices? *[other] Remove all { $count } logins from all devices? }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-copy-password-os-auth-dialog-message-win
mk
За да ја копирате вашата лозинка, внесете ги податоците за најава на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To copy your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-login-os-auth-dialog-message-win
mk
За да го уредите вашето најавување, внесете ги вашите ингеренции за најавување на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To edit your login, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-export-password-os-auth-dialog-message-win
mk
За да го извезете вашето најавување, внесете ги вашите ингеренции за најавување на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To export your logins, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-added
mk
{ $count -> [one] <span>Додадено е ново најавување:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Додадени се нови најавувања:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>New logins added:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-error
mk
{ $count -> [one] <span>Грешка:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span> *[other] <span>Грешки:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Errors:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
mk
{ $count -> [one] <span>Ажурирана е постоечка најава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> *[other] <span>Ажурирани се постоечките најави:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-no-change
mk
{ $count -> [one] <span>Најдена е дупликат најава:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span > *[other] <span>Најдени се дупликат најавувања:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(не е увезена)</span > }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Duplicate logins found:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> <span data-l10n-name="meta">(not imported)</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-added
mk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Додадено е ново најавување</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Додадени се нови најавувања</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">New logins added</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-error
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Errors</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
mk
{ $count -> [one] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Ажурирано е постоечко најавување</div> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Ажурирани се постоечките најави</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-no-change
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Duplicate logins</div> <div data-l10n-name="not-imported">(not imported)</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-reveal-password-os-auth-dialog-message-win
mk
За да ја видите вашата лозинка, внесете ги податоците за најава на Windows. Ова помага да се заштити безбедноста на вашите сметки.
en-US
To view your password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-vulnerable-alert-text2
mk
Оваа лозинка е користена на друга сметка за која најверојатно имало пробивање на податоците. Повторната употреба на ингеренциите ги става во ризик сите ваши сметки. Променете ја оваа лозинка.
en-US
This password has been used on another account that was likely in a data breach. Reusing credentials puts all your accounts at risk. Change this password.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
mk
Лозинките беа протечени или украдени од ова мрежно место откако последен пат сте ги ажурирале деталите за најавување. Променете ја лозинката за да ја заштитите вашата сметка.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
fxaccounts-avatar-button.title
mk
Уреди ја сметката
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa
mk
Создадете или најавете се на вашето име { -fxaccount-brand-name } на уредот каде што се зачувуваат вашите најавувања.
en-US
Create or sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Create or sign in to your account on the device where your logins are saved.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-count
mk
{ $count -> [one] { $count } најавување *[other] { $count } најавувања }
en-US
{ $count -> [one] { $count } login *[other] { $count } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-filtered-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $total -> [one] { $count } of { $total } login *[other] { $count } of { $total } logins }
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-column-sortweight.title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
If available, tabs are sorted by this value after being sorted by the base weight. The value derives from tab’s memory usage and the count of processes.
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-disconnected2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Account disconnected
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-finish-account-setup
mk
Завршете го поставувањето сметка
en-US
Finish Account Setup
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-multiple-devices
mk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } јазиче пристигна од вашите поврзани уреди *[other] { $tabCount } јазичиња пристигнаа од вашите поврзани уреди }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from your connected devices *[other] { $tabCount } tabs have arrived from your connected devices }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-single-device
mk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } јазиче пристигна од { $deviceName } *[other] { $tabCount } јазичиња пристигнаа од { $deviceName } }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived from { $deviceName } *[other] { $tabCount } tabs have arrived from { $deviceName } }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-multiple-tabs-arriving-from-unknown-device
mk
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } јазиче пристигна *[other] { $tabCount } јазичиња пристигнаа }
en-US
{ $tabCount -> [one] { $tabCount } tab has arrived *[other] { $tabCount } tabs have arrived }
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify
mk
Потврдете ја вашата сметка
en-US
Verify Your Account
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-send-tab-to-device-verify-status
mk
Сметката не е потврдена
en-US
Account Not Verified
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $addonCount -> [1] This site would like to install an add-on in { -brand-short-name }: *[other] This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }: }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-some-unsigned-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $addonCount -> *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } add-ons in { -brand-short-name }, some of which are unverified. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-confirm-install-unsigned-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $addonCount -> [1] Caution: This site would like to install an unverified add-on in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. *[other] Caution: This site would like to install { $addonCount } unverified add-ons in { -brand-short-name }. Proceed at your own risk. }
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-downloading-and-verifying
mk
{ $addonCount -> [one] Додатокот се презема и верификува *[other] Се преземаат и верификуваат { $addonCount } додатоци }
en-US
{ $addonCount -> [1] Downloading and verifying add-on *[other] Downloading and verifying { $addonCount } add-ons }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-account-header
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Account
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-fxa-header2
mk
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-remote-tabs-unverified
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-fxa-manage-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
bookmark-panel-remove.label
mk
{ $count -> [1] Отстранете обележувач [one] Отстранете обележувач *[other] Отстранете ги обележувачите { $count } }
en-US
{ $count -> [1] Remove bookmark *[other] Remove { $count } bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-mute
mk
{ $count -> [1] ИСКЛУЧИ ТАБ [one] ИСКЛУЧИ ТАБ *[other] ИСКЛУЧИ ТАБОВИ { $count } }
en-US
{ $count -> [1] MUTE TAB *[other] MUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unblock
mk
{ $count -> [1] PLAY ТАБ [one] PLAY ТАБ *[other] PLAY { $count } ТАБОВИ }
en-US
{ $count -> [1] PLAY TAB *[other] PLAY { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-tab-unmute
mk
{ $count -> [1] Вклучи го звукот на ТАБ [one] Вклучи го звукот на ТАБ *[other] Вклучи го звукот на { $count } ТАБОВИ }
en-US
{ $count -> [1] UNMUTE TAB *[other] UNMUTE { $count } TABS }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-exceeded-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $popupCount -> *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening more than { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
popup-warning-message
mk
{ $popupCount -> [one] { -brand-short-name } го спречи ова место да отвори скокачки прозорец. *[other] { -brand-short-name } го спречи ова место да отвори { $popupCount } скокачки прозорци. }
en-US
{ $popupCount -> [1] { -brand-short-name } prevented this site from opening a pop-up window. *[other] { -brand-short-name } prevented this site from opening { $popupCount } pop-up windows. }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.label
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
toolbar-button-fxaccount.tooltiptext
mk
{ -fxaccount-brand-name }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }
Entity # all locales browser • browser • contentCrash.ftl
pending-crash-reports-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $reportCount -> [one] You have an unsent crash report *[other] You have { $reportCount } unsent crash reports }
Entity # all locales browser • browser • downloads.ftl
downloads-more-downloading
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } more file downloading *[other] { $count } more files downloading }
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to use your { -relay-brand-name } email masks.
Entity # all locales browser • browser • firefoxRelay.ftl
firefox-relay-must-login-to-fxa
mk
Warning: Source string is missing
en-US
You must log in to { -fxaccount-brand-name } in order to use { -relay-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-search-results-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } site *[other] { $count } sites }
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-signin-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To see your tabs from wherever you use { -brand-product-name }, sign in to your account. If you don’t have an account, we’ll take you through the steps to sign up.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-signed-out-description2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To reconnect and grab your tabs, sign in to your account.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-tabpickup-step-signin-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To grab your phone tabs here, first sign in or create an account.
Entity # all locales browser • browser • identityCredentialNotification.ftl
identity-credential-policy-description
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Logging in to { $host } with a { $provider } account is subject to their <label data-l10n-name="privacy-url">Privacy Policy</label> and <label data-l10n-name="tos-url">Terms of Service</label>.
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-file-close-tab.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-bookmark-fxa-body
mk
Одличен пронајдок! Сега не останувајте без овој обележувач на мобилните уреди. Започнете со { -fxaccount-brand-name }.
en-US
Great find! Now don’t be left without this bookmark on your mobile devices. Get Started with a { -fxaccount-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-milestone-heading2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $blockedCount -> *[other] { -brand-short-name } blocked over <b>{ $blockedCount }</b> trackers since { DATETIME($date, month: "long", year: "numeric") }! }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
mk
Warning: Source string is missing
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-primary-button
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Create an account
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") } to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
onboarding-device-migration-subtitle2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign in to your account to bring your bookmarks, passwords, and history with you on your new device.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-count.label
mk
Број
en-US
Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-create-bookmark.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Bookmark Page *[other] Bookmark Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-bookmark.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Bookmark *[other] Delete Bookmarks }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-folder.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Folder *[other] Delete Folders }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-delete-page.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [1] Delete Page *[other] Delete Pages }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-details-pane-items-count.value
mk
{ $count -> [one] Една ставка *[other] { $count } ставки }
en-US
{ $count -> [one] One item *[other] { $count } items }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
mk
Број на посети
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableAccounts
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Disable account-based services, including sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-DisableFirefoxAccounts
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Disable { -fxaccount-brand-name } based services, including Sync.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Windows10SSO
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-country
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Country or Region
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-country-only
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Country
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-address-county
mk
Warning: Source string is missing
en-US
County
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-country-warning-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Form Autofill is currently available only for certain countries.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-edit-card-password-prompt
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] show credit card information [windows] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. Confirm access to this Windows account below. *[other] { -brand-short-name } is trying to show credit card information. }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-desc
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tab will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? *[other] If you disable Container Tabs now, { $tabCount } container tabs will be closed. Are you sure you want to disable Container Tabs? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-disable-alert-ok-button
mk
{ $tabCount -> [one] Затвори { $tabCount } контејнерско јазиче *[other] Затвори { $tabCount } контејнерски јазичиња }
en-US
{ $tabCount -> [one] Close { $tabCount } Container Tab *[other] Close { $tabCount } Container Tabs }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
containers-remove-alert-msg
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] If you remove this Container now, { $count } container tab will be closed. Are you sure you want to remove this Container? *[other] If you remove this Container now, { $count } container tabs will be closed. Are you sure you want to remove this Container? }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso-desc
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Manage accounts in your device settings
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-windows-sso.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Allow Windows single sign-on for Microsoft, work, and school accounts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
primary-password-os-auth-dialog-message-win
mk
Warning: Source string is missing
en-US
To create a Primary Password, enter your Windows login credentials. This helps protect the security of your accounts.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-manage-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Manage account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-remove-account.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Remove Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-verify-account.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Verify Account
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-warning-cross-user-setting
mk
Warning: Source string is missing
en-US
This setting will apply to all Windows accounts and { -brand-short-name } profiles using this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
use-current-pages.label
mk
{ $tabCount -> [1] Вчитана страница *[other] Сите вчитани }
en-US
{ $tabCount -> [1] Use Current Page *[other] Use Current Pages }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cookie.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } cross-site tracking cookie ({ $percentage }%) *[other] { $count } cross-site tracking cookies ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-cryptominer.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-fingerprinter.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } fingerprinter ({ $percentage }%) *[other] { $count } fingerprinters ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-social.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } social media tracker ({ $percentage }%) *[other] { $count } social media trackers ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
bar-tooltip-tracker.aria-label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] { $count } tracking content ({ $percentage }%) *[other] { $count } tracking content ({ $percentage }%) }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-total-tracker-summary
mk
{ $count -> [one] <b> { $count } </b> блокиран следач од { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b> { $count } </b> блокирани следачи од { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
en-US
{ $count -> [one] <b>{ $count }</b> tracker blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } *[other] <b>{ $count }</b> trackers blocked since { DATETIME($earliestDate, day: "numeric", month: "long", year: "numeric") } }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-week-summary
mk
{ $count -> [one] { -brand-short-name } блокираше { $count } следач во текот на изминатата недела *[other] { -brand-short-name } блокираше { $count } следачи во текот на изминатата недела }
en-US
{ $count -> [one] { -brand-short-name } blocked { $count } tracker over the past week *[other] { -brand-short-name } blocked { $count } trackers over the past week }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-found
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Password exposed across all breaches *[other] Passwords exposed across all breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-exposed-passwords-resolved
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Password exposed in unresolved breaches *[other] Passwords exposed in unresolved breaches }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-found
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Known data breach has exposed your information *[other] Known data breaches have exposed your information }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-known-breaches-resolved
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Known data breach marked as resolved *[other] Known data breaches marked as resolved }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
info-monitored-emails
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Email address being monitored *[other] Email addresses being monitored }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-breached-logins
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] 1 password may have been exposed in a data breach. *[other] { $count } passwords may have been exposed in a data breach. }
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
lockwise-scanned-text-no-breached-logins
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] 1 password stored securely. *[other] Your passwords are being stored securely. }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
mk
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (и други { $tabCount } јазиче) *[other] { $winTitle } (и други { $tabCount } јазичиња) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • sitePermissions.ftl
site-permissions-open-blocked-popups
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $count -> [one] Open { $count } blocked pop-up *[other] Open { $count } blocked pop-ups }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-footer-blocked-tracker-counter-no-tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { $trackerCount } Blocked *[other] { $trackerCount } Blocked }
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-milestone
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $trackerCount -> [one] { -brand-short-name } blocked { $trackerCount } tracker since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } *[other] { -brand-short-name } blocked over { $trackerCount } trackers since { DATETIME($date, year: "numeric", month: "long") } }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-menu-send-tab-to-device.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Send tab to device *[other] Send { $tabCount } tabs to device }
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-body
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Synced data will remain in your account.
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog-title2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of your account?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
fxa-signout-dialog2-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Sign out of { -fxaccount-brand-name(capitalization: "sentence") }?
Entity # all locales browser • browser • sync.ftl
sync-disconnect-dialog-body
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-product-name } will stop syncing your account but won’t delete any of your browsing data on this device.
Entity # all locales browser • browser • syncedTabs.ftl
synced-tabs-sidebar-unverified
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Your account needs to be verified.
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-close-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Close Tab *[other] Close { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-move-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Move Tab *[other] Move Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-reopen-closed-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabContextMenu.ftl
tab-context-send-tabs-to-device.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Send Tab to Device *[other] Send { $tabCount } Tabs to Device }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-close-tabs-tooltip.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Close tab *[other] Close { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> *[other] Close { $tabCount } tabs? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-title
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $windowCount -> *[other] Close { $windowCount } windows? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-open-multiple-tabs-message
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> *[other] You are about to open { $tabCount } tabs. This might slow down { -brand-short-name } while the pages are loading. Are you sure you want to continue? }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-ctrl-tab-list-all-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> *[other] List All { $tabCount } Tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-background-tooltip.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab *[other] Mute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-mute-tab-audio-tooltip.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Mute tab ({ $shortcut }) *[other] Mute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unblock-tab-audio-tooltip.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Play tab *[other] Play { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-background-tooltip.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab *[other] Unmute { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-unmute-tab-audio-tooltip.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Unmute tab ({ $shortcut }) *[other] Unmute { $tabCount } tabs ({ $shortcut }) }
Entity # all locales browser • browser • toolbarContextMenu.ftl
toolbar-context-menu-reopen-closed-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [1] Reopen Closed Tab *[other] Reopen Closed Tabs }
Entity # all locales browser • browser • webauthnDialog.ftl
webauthn-select-sign-result-unknown-account
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Unknown account
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing an Application with { $tabCount } tab *[other] Sharing Applications with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Tab with { $tabCount } tab *[other] Sharing Tabs with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Camera with { $tabCount } tab *[other] Sharing Camera with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Microphone with { $tabCount } tab *[other] Sharing Microphone with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing Screen with { $tabCount } tab *[other] Sharing Screen with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with-n-tabs.label
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $tabCount -> [one] Sharing a Window with { $tabCount } tab *[other] Sharing Windows with { $tabCount } tabs }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-application
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $windowCount -> [one] { $appName } ({ $windowCount } window) *[other] { $appName } ({ $windowCount } windows) }
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.selectSignResultPrompt
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Multiple accounts found for %S. Select which to use or cancel.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
useCreditCardPasswordPrompt.win
mk
Warning: Source string is missing
en-US
%S is trying to use stored credit card information. Confirm access to this Windows account below.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_page_count
mk
Број на страници:
en-US
Page Count:
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
of_pages
mk
од {{pagesCount}}
en-US
of {{pagesCount}}
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_of_pages
mk
({{pageNumber}} од {{pagesCount}})
en-US
({{pageNumber}} of {{pagesCount}})
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_rotate_ccw.title
mk
Ротирај спротивно од стрелките на часовникот
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
page_rotate_ccw_label
mk
Ротирај спротивно од стрелките на часовникот
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-progress-progressbar
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $nodeCount -> [one] Checking { $nodeCount } node *[other] Checking { $nodeCount } nodes }
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Count
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
heapview.field.totalcount
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Total Count
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
toolbar.view.treemap.tooltip
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Visualize memory usage: larger blocks account for a larger percent of memory usage
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
tree-map.node-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
count
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.cache.fetchCount
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Fetch Count
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-stylesheet-rule-count
mk
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
en-US
{ $ruleCount -> [one] { $ruleCount } rule. *[other] { $ruleCount } rules. }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-not-multicol-container-fix
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Try adding either <strong>column-count</strong> or <strong>column-width</strong>. { learn-more }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-text-wrap-balance-lines-exceeded
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $lineCount -> [one] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } line. *[other] <strong>{ $property }</strong> has no effect on this element because it has more than { $lineCount } lines. }
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
counterDoesntExist
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Counter “%S” doesn’t exist.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BiquadFilterChannelCountChangeWarning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
BiquadFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
IIRFilterChannelCountChangeWarning
mk
Warning: Source string is missing
en-US
IIRFilterNode channel count changes may produce audio glitches.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
InterceptionFailedWithURL
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Failed to load ‘%S’. A ServiceWorker intercepted the request and encountered an unexpected error.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_CLIENT
mk
Серверод наиде на лоши податоци од клиентот.
en-US
The server has encountered bad data from the client.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_BAD_SERVER
mk
Клиентот наиде на лоши податоци од серверот.
en-US
The client has encountered bad data from the server.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-not-slow
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Cache not slow count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-slow
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Cache slow count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-cache-won-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Cache won count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-rcwn-net-won-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Net won count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-total-network-requests
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Total network request count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
off-main-thread-paint-worker-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Off Main Thread Painting Worker Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
place-database-stats-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
processes-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Count
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-histogram-stats
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $sampleCount -> [one] { $sampleCount } sample, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } *[other] { $sampleCount } samples, average = { $prettyAverage }, sum = { $sum } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-late-writes-title
mk
Задоцнето запишување #{ $lateWriteCount }
en-US
Late Write #{ $lateWriteCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-max-credential-count-in-list
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Max credential count in list
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-country
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Country
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-inc-country
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Inc. Country
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
mk
Сметка за Firefox
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-cancel-downloads-ok
mk
{ $downloadsCount -> [1] Откажи 1 преземање *[other] Откажи { $downloadsCount } преземања }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] Cancel 1 Download *[other] Cancel { $downloadsCount } Downloads }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-leave-private-browsing-windows-cancel-downloads
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако ги затворите сите приватни прозорци сега, 1 преземање ќе биде откажано. Дали сте сигурни дека сакате да престанете со Приватно прелистување? *[other] Ако ги затворите сите приватни прозорци сега, { $downloadsCount } преземања ќе бидат откажани. Дали сте сигурни дека сакате да престанете со Приватно прелистување? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you close all Private Browsing windows now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? *[other] If you close all Private Browsing windows now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to leave Private Browsing? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-offline-cancel-downloads
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако сега се исклучите од Интернет, 1 преземање ќе биде откажано. Сигурно сакате да работите локално? *[other] Ако сега отидете се исклучите од Интернет, { $downloadsCount } преземања ќе биде откажани. Сигурно сакате да работите локално? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you go offline now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to go offline? *[other] If you go offline now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to go offline? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако излезете сега, 1 преземање ќе биде откажано. Сигурно сакате да излезете? *[other] Ако излезете сега, { $downloadsCount } преземања ќе биде откажани. Сигурно сакате да излезете? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
mk
{ $downloadsCount -> [1] Ако излезете сега, 1 преземање ќе биде откажано. Сигурно сакате да излезете? *[other] Ако излезете сега, { $downloadsCount } преземања ќе биде откажани. Сигурно сакате да излезете? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
mk
{ $domainCount -> [one] Пристапува до вашите податоци на { $domainCount } друго место *[other] Пристапува до вашите податоци на { $domainCount } други места }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-wildcards
mk
{ $domainCount -> [one] Пристапува до вашите податоци во { $domainCount } друг домејн *[other] Пристапува до вашите податоци во { $domainCount } други домејни }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data in { $domainCount } other domain *[other] Access your data in { $domainCount } other domains }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • htmlForm.ftl
input-file-and-more-files
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $fileCount -> [one] and one more *[other] and { $fileCount } more }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
mk
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-client
mk
Серверод наиде на лоши податоци од клиентот.
en-US
The server has encountered bad data from the client.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-bad-server
mk
Клиентот наиде на лоши податоци од серверот.
en-US
The client has encountered bad data from the server.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-page-count
mk
Број на страници:
en-US
Page Count:
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-of-pages
mk
од { $pagesCount }
en-US
of { $pagesCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-of-pages
mk
({ $pageNumber } од { $pagesCount })
en-US
({ $pageNumber } of { $pagesCount })
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-rotate-ccw-button-label
mk
Ротирај спротивно од стрелките на часовникот
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-page-rotate-ccw-button.title
mk
Ротирај спротивно од стрелките на часовникот
en-US
Rotate Counterclockwise
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printPreview.ftl
printpreview-sheet-of-sheets
mk
{ $sheetNum } од { $sheetCount }
en-US
{ $sheetNum } of { $sheetCount }
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printUI.ftl
printui-sheets-count
mk
Warning: Source string is missing
en-US
{ $sheetCount -> [one] { $sheetCount } sheet of paper *[other] { $sheetCount } sheets of paper }
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.