Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

Displaying 18 results for the string XPath in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
vi
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
vi
Nột hàm XPath được gọi với số đối số sai.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
vi
Một hàm mở rộng XPath được gọi.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
vi
Phân tích XPath thất bại: sai trục:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
vi
Phân tích XPath thất bại: cần kiểm tra Tên hoặc Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
vi
Phân tích XPath thất bại: sai tên biến:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
vi
Thất bại khi phân tích một biểu thức XPath.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
vi
Phân tích XPath thất bại: bất ngờ kết thúc biểu thức:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
vi
Phân tích XPath thất bại: chưa đóng kí tự sai:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa ':':
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa '!', phủ định là not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
vi
Phân tích XPath thất bại: tìm thấy kí tự không hợp lệ:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử nhị phân:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
vi
Sai hàm XSLT/XPath.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
vi
Cần một biểu thức XPath để trả lại một NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.

Displaying 18 results for the string XPath in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspectorCopyXPath.label
vi
XPath
en-US
XPath
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
13
vi
Nột hàm XPath được gọi với số đối số sai.
en-US
An XPath function was called with the wrong number of arguments.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
14
vi
Một hàm mở rộng XPath được gọi.
en-US
An unknown XPath extension function was called.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
15
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ')':
en-US
XPath parse failure: ‘)’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
16
vi
Phân tích XPath thất bại: sai trục:
en-US
XPath parse failure: invalid axis:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
vi
Phân tích XPath thất bại: cần kiểm tra Tên hoặc Nodetype:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
18
vi
Phân tích XPath thất bại: cần ']':
en-US
XPath parse failure: ‘]’ expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
19
vi
Phân tích XPath thất bại: sai tên biến:
en-US
XPath parse failure: invalid variable name:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
2
vi
Thất bại khi phân tích một biểu thức XPath.
en-US
Parsing an XPath expression failed.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
20
vi
Phân tích XPath thất bại: bất ngờ kết thúc biểu thức:
en-US
XPath parse failure: unexpected end of expression:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
21
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử:
en-US
XPath parse failure: operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
22
vi
Phân tích XPath thất bại: chưa đóng kí tự sai:
en-US
XPath parse failure: unclosed literal:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
23
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa ':':
en-US
XPath parse failure: ‘:’ unexpected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
24
vi
Phân tích XPath thất bại: thừa '!', phủ định là not():
en-US
XPath parse failure: ‘!’ unexpected, negation is not():
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
25
vi
Phân tích XPath thất bại: tìm thấy kí tự không hợp lệ:
en-US
XPath parse failure: illegal character found:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
26
vi
Phân tích XPath thất bại: cần toán tử nhị phân:
en-US
XPath parse failure: binary operator expected:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
5
vi
Sai hàm XSLT/XPath.
en-US
Invalid XSLT/XPath function.
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
8
vi
Cần một biểu thức XPath để trả lại một NodeSet.
en-US
An XPath expression was expected to return a NodeSet.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.