Transvision

No matching results for the string Websites for the locale kk

Displaying 84 results for the string Websites in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
kk
Шабуылданған веб-сайттар
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
kk
Құрамдас аутентификациясын қолдайтын веб-сайттары үшін оны баптау.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
kk
Веб-сайттарға cookies файлдарын орнатуды рұқсат ету немесе тыйым салу.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
kk
Кейбір веб-сайттарға қосымшаларды орнатуды рұқсат ету.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
kk
Арнайы веб-сайттарға жергілікті файлдарға сілтеуді рұқсат ету.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
kk
Кейбір веб-сайттарға үнсіз келісім бойынша қалқымалы хабарламаларды көрсетуге рұқсат ету.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
kk
Веб-сайттарды шолуға тыйым салады. Пішімі туралы көбірек білу үшін, құжаттаманы қараңыз.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
kk
Барлық анықталған трекерлерді бұғаттайды. Кейбір веб-сайттар немесе құрама дұрыс жүктелмеуі мүмкін.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
kk
Азырақ вебсайттар сынуы үшін, кейбір трекерлерді рұқсат етеді.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
kk
Веб-сайттарға суреттер мен деректерді қайта жүктеуге мәжбүр етеді
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
kk
Тазартылса, сіз сайттардан шығатын боласыз
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
kk
{ -brand-short-name } сақтаған барлық cookies және сайт деректері өшіру нәтижесінде веб сайттардан шығып, желіден тыс веб құрамасы өшірілуі мүмкін. Кэштелген деректерді өшіру логиндерге әсер етпейді.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
kk
Барлық веб-сайттар үшін негізгі:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
kk
Қай сайт кеңейтулерді орната алатынынды осында көрсете аласыз. Сайттың тура адресін енгізіп, «Рұқсат ету» батырмасын басыңыз.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
kk
Рұқсат етілген вебсайттар - Кеңейтулерді орнату
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
kk
Қай веб-сайттарға cookies файлдарын және сайт деректерін сақтауға әрқашан немесе ешқашан рұқсат етілмегенін көрсете аласыз. Басқару үшін сайттың нақты адресін енгізіп, Бұғаттау, Тек осы сессияға рұқсат беру немесе Рұқсат етуді таңдаңыз.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
kk
Белгілі бір веб-сайттар үшін тек-HTTPS режимін сөндіруге болады. { -brand-short-name } бұл сайттар үшін байланысты қауіпсіз HTTPS байланысына дейін жаңартуға әрекет жасамайды. Ережеден тыс жағдайлар жекелік терезелерге қолданылмайды.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
kk
Белгілі бір веб-сайттар үшін тек-HTTPS режимін сөндіруге болады. { -brand-short-name } бұл сайттар үшін байланысты қауіпсіз HTTPS байланысына дейін жаңартуға әрекет жасамайды.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
kk
Қай вебсайттар үшін Бақылаудан кеңейтілген қорғаныс сөндірілгенін көрсете аласыз. Басқарғыңыз келетін сайттын дәл адресін теріп, Ерекше ережені қосу батырмасын басыңыз.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
kk
Қай сайттан "атып шығатын" терезелерді қабылдауды осында көрсете аласыз. Сайттың тура адресін енгізіп, «Рұқсат ету» батырмасын басыңыз.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
kk
Рұқсат етілген вебсайттар - "Атып шығатын" терезелер
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
kk
Келесі сайттар үшін логиндер сақталмайды
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
kk
Барлық вебсайттарды өшіру
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
kk
Келесі веб-сайттар камераңызға қатынау құқығын сұраған. Сіз қай веб-сайттарға камераңызға қатынауға болатынын таңдай аласыз. Сонымен қатар, камераңызға қатынауға жаңа сұранымдарды блоктай аласыз.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға камераңызға қатынауға рұқсат сұрауға тыйым салады. Камераңызға қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
kk
Келесі веб-сайттар орналасуыңызға қатынау құқығын сұраған. Сіз қай веб-сайттарға орналасуыңызға қатынауға болатынын таңдай аласыз. Сонымен қатар, орналасуыңызды білуге жаңа сұранымдарды блоктай аласыз.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға орналасуыңызды білуге рұқсат сұрауға тыйым салады. Орналасуыңызға қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
kk
Келесі веб-сайттар микрофоныңызға қатынау құқығын сұраған. Сіз қай веб-сайттарға микрофоныңызға қатынауға болатынын таңдай аласыз. Сонымен қатар, микрофоныңызға қатынауға жаңа сұранымдарды блоктай аласыз.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға микрофоныңызға қатынауға рұқсат сұрауға тыйым салады. Микрофоныңызға қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
kk
Келесі веб-сайттар сізге хабарламаларды жіберуді сұраған. Сіз қай веб-сайттарға сізге хабарламалар жібере алатынын таңдай аласыз. Сонымен қатар, хабарламаларды рұқсат етуге жаңа сұранымдарды блоктай аласыз.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға хабарламаларды жіберуге рұқсат сұрауға тыйым салады. Хабарламаларды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
kk
Келесі веб-сайттар аудио шығыс құрылғысын таңдауды сұрады. Аудио шығыс құрылғысын таңдауға рұқсат етілген веб-сайттарды көрсетуге болады.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
kk
Келесі веб-сайттар виртуалды шынайылық құрылғыларына қатынау құқығын сұраған. Сіз қай веб-сайттарға виртуалды шынайылық құрылғыларына қатынауға болатынын таңдай аласыз. Сонымен қатар, виртуалды шынайылық құрылғыларын қолдануға жаңа сұранымдарды блоктай аласыз.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
kk
Бұл төменде тізілмеген веб-сайттарға виртуалды шынайылық құрылғыларына қатынауға рұқсат сұрауға тыйым салады. Виртуалды шынайылық құрылғыларына қатынауды блоктау веб-сайттардың кейбір мүмкіндіктерін сындыра алады.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
kk
Бұл баптау кейбір веб-сайттардың мазмұнын көрсетілмеуіне немесе дұрыс жұмыс жасамауына әкелуі мүмкін. Егер сайт сынған болып көрінсе, сайттың барлық мазмұның жүктеу үшін сол сайт үшін бақылаудан қорғанысты сөндіру керек болуы мүмкін.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
kk
Сайттарға "Мені бақыламау" сигналын жіберу арқылы сіз өзіңізді бақыламауды қалайтыныңыз туралы хабарлау
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
kk
Веб-сайттарға "Мені бақыламау" сұранымын жіберу
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
kk
Веб-сайттар үшін логиндер мен парольдерді сақтауды сұрау
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
kk
Бұзылған веб-сайттардың парольдері туралы ескертулерді көрсету
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
kk
Веб-сайттарға менің деректерімді сатпауды немесе олармен бөліспеуді айту
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
kk
HTTPS { -brand-short-name } және сіз кіретін веб-сайттар арасында қауіпсіз, шифрленген байланысты ұсынады. Веб-сайттардың көбі HTTPS қолдайды, тек-HTTPS режимі іске қосылған болса, { -brand-short-name } барлық байланыстарды HTTPS-ке дейін жаңартады.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
kk
Вебсайттар кеңейтулерді орнатқысы келсе, ескерту
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
kk
Кейбір веб-сайттар түс схемасын сіздің қалауыңызға қарай бейімдейді. Сол сайттар үшін қандай түс схемасын пайдаланғыңыз келетінін таңдаңыз.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
kk
Барлық сайтаралық cookies файлдары (веб-сайттар сынуына әкеп соғуы мүмкін)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
kk
Барлық cookies файлдары (веб-сайттар жұмысының бұзылуына себеп болады)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
kk
Қаралмаған веб-сайттардан cookies файлдары
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
website-advertising-private-attribution.label
kk
Веб-сайттарға жекелікті сақтап, жарнаманы өлшеуге рұқсат беру
en-US
Allow websites to perform privacy-preserving ad measurement
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
kk
Cookies файлдарын және сайт деректерін өшіру нәтижесінде сіз сайттардан шығуыңыз мүмкін. Өзгерістерді іске асыруды қалайсыз ба?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
kk
Cookie файлдары мен сайт деректерін өшіру сіздің веб-сайттардан шығаруы мүмкін. <strong>{ $baseDomain }</strong> үшін cookie файлдары мен сайт деректерін шынымен өшіргіңіз келе ме?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
kk
Келесі веб-сайттар үшін cookies файлдары және сайттар деректері өшірілетін болады
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
kk
Сайттардан іздеу
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
kk
Келесі веб-сайттар компьютеріңізде cookies файлдарын және сайт деректерін сақтайды. { -brand-short-name } тұрақты сақтауышты веб-сайттардан деректерді сіз оларды қолмен өшіргенше дейін сақтайды, ал, тұрақты емес сақтауышты веб-сайттардан деректерді орын керек болған кезде өшіреді.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
kk
Вебсайттар
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
kk
Цифрлық баспаны жинаушылар сіздің профиліңізді жасау үшін браузер мен компьютерден параметрлерді жинайды. Бұл цифрлық саусақ ізін қолдана отырып, олар сізді әртүрлі веб-сайттар бойынша қадағалай алады. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
kk
Әлеуметтік желілер басқа веб-сайттарға сіз желіде не жасайтынын, қарайтынын және көретінін бақылау үшін трекерлерді орнатады. Бұл әлеуметтік желі компанияларына сіз әлеуметтік желі профилінде қалдырған ақпараттан бөлек сіз туралы көбірек білуге мүмкін етеді. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
kk
Веб-сайттар бақылау кодымен сыртқы жарнама, видео және басқа құраманы жүктей алады. Бақылайтын құраманы бұғаттау сайттардың жылдамдау жүктелуіне көмектеседі, бірақ, кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жасамауы мүмкін. <a data-l10n-name="learn-more-link">Көбірек білу</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
kk
Кейбір трекерлерді бұғаттау кейбір веб-сайттармен мәселелерді туғызуы мүмкін. Осындай мәселелерді хабарлау арқылы { -brand-short-name } өнімін әркім үшін жақсырақ қылуға көмектеседі. Бұл есепті жіберу URL және браузеріңіз ақпаратын Mozilla-ға жібереді. <label data-l10n-name="learn-more">Көбірек білу</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
kk
Цифрлық баспаны жинаушылар сіздің профиліңізді жасау үшін браузер мен компьютерден параметрлерді жинайды. Бұл цифрлық саусақ ізін қолдана отырып, олар сізді әртүрлі веб-сайттар бойынша қадағалай алады.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
kk
Бұларды бұғаттау кейбір веб-сайттардың элементтерін бұзуы мүмкін. Трекерлерсіз кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жұмыс істемеуі мүмкін.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
kk
Бұларды бұғаттау кейбір веб-сайттардың элементтерін бұзуы мүмкін. Трекерлерсіз кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жұмыс істемеуі мүмкін.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
kk
Әлеуметтік желілер басқа веб-сайттарға сіз желіде не жасайтынын, қарайтынын және көретінін бақылау үшін трекерлерді орнатады. Бұл әлеуметтік желі компанияларына сіз әлеуметтік желі профилінде қалдырған ақпараттан бөлек сіз туралы көбірек білуге мүмкін етеді.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
kk
Веб-сайттар бақылау кодымен сыртқы жарнама, видео және басқа құраманы жүктей алады. Бақылайтын құраманы бұғаттау сайттардың жылдамдау жүктелуіне көмектеседі, бірақ, кейбір батырмалар, формалар және кіру өрістері жасамауы мүмкін.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
kk
Веб-сайттар
en-US
Websites
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
kk
"Қазір тазарту" таңдау арқылы %S сақтаған барлық cookies және сайт деректері өшіріледі. Бұның нәтижесінде веб сайттардан шығып, желіден тыс веб құрамасы өшірілуі мүмкін.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
kk
Веб-сайттар өз шынайылығын сертификаттар арқылы куәландырады, ал, оларды сертификаттау орталықтары шығарады.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
kk
Осы сертификат веб-сайттарды анықтай алады.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
kk
Бұл сертификаттар сізді веб-сайттарға идентификациялау үшін қолданылады.
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
kk
Веб-сайттарды идентификациялауда осы CA сену.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
kk
{ -brand-short-name } ішіндегі бірнеше мүмкіндіктер, Crash Reporter сияқты, { -vendor-short-name } үшін кері байланыс хабарламаларын жіберуге мүмкіндік береді. Оны жіберу нәтижесінде сіз { -vendor-short-name } үшін ол хабарламаны өнімдерді жақсартуға, вебсайтта ол жауапты көрсетуге әрі жауапты таратуға құқық берумен келісесіз.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
kk
Мысалы: Мүмкіндіктері баяу, қолдануға қиын, немесе тіпті жасмайды; веб-сайттар бөліктері жүктелмейді немесе сыртқы түрлері әдеттен тыс түрде
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
kk
Ол жұмыс істемейді, веб-сайттарды сындырады немесе { -brand-product-name } жұмысын тежейді
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
kk
Ол жұмыс істемейді, веб-сайттарды сындырады немесе { -brand-product-name } жұмысын тежейді
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
kk
Барлық вебсайттар үшін деректеріңізге қатынау
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
kk
Бұл әдетте дыбыс синтезаторлары сияқты жалғанатын құрылғылар, бірақ компьютерге де кіріктірілген болуы мүмкін. Веб-сайттарға әдетте MIDI құрылғыларына кіруге рұқсат етілмейді. Дұрыс пайдаланбау зақым келтіруі немесе қауіпсіздікті бұзуы мүмкін.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді. { -brand-short-name } бұл веб-сайтқа сенбей тұр, өйткені ол { $hostname } үшін жарамсыз сертификатты қолданып тұр.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді. { -brand-short-name } бұл веб-сайтқа сенбей тұр, өйткені ол { $hostname } үшін жарамсыз сертификатты қолданып тұр. Сертификат тек келесі аттар үшін жарамды: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді. { -brand-short-name } бұл веб-сайтқа сенбей тұр, өйткені ол { $hostname } үшін жарамсыз сертификатты қолданып тұр. Сертификат тек келесі үшін жарамды: <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді. { -brand-short-name } бұл веб-сайтқа сенбей тұр, өйткені ол { $hostname } үшін жарамсыз сертификатты қолданып тұр. Сертификат тек келесі үшін жарамды: { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді, олар тек белгілі уақыт аралығында жарамды болады. { $hostname } сертификатының мерзімі { $not-after-local-time } аяқталған.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
kk
Веб-сайттар өз шынайылығын сертификаттар арқылы куәландырады, ал, оларды сертификаттау орталықтары шығарады.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді, олар тек белгілі уақыт аралығында жарамды болады. { $hostname } сертификатының мерзімі { $not-before-local-time } дейін әлі басталмайды.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
kk
Веб-сайттар өздерінің шынайлығын сертификаттау орталықтары шығарған сертификаттар арқылы дәлелдейді. Браузерлердің көбі GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte және VeriSign шығарған сертификаттарға енді сенбейді. { $hostname } осы орталықтарының бірімен шығарылған сертификатты пайдаланады, сондықтан веб-сайт шынайылығын дәлелдеу мүмкін емес.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
kk
Веб-сайттар өз шынайылығын сертификаттар арқылы дәлелдейді. { -brand-short-name } { $hostname } сайтына сенбейді, өйткені сертификат шығарушысы белгісіз, немесе сертификатқа өздігінен қолтаңба қойылған, немесе сервер жарамды аралық сертификаттарды жіберіп тұрған жоқ.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
kk
Өзіңіздің қалыпты DNS шешушісімен жалғастыра аласыз. Дегенмен, үшінші тарап сіз кіретін веб-сайттарды көре алады.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.