Transvision

Displaying 135 results for the string Websites in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
fy-NL
Websites mei datalek
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-include-URL-2
fy-NL
De URL’s byfoegje fan de websites dy’t jo besochten doe’t { -brand-short-name } ferûngelokke
en-US
Include the URLs of the sites you were on when { -brand-short-name } crashed
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-quarantine-confirmation-line-2
fy-NL
Stean dizze útwreiding ta as jo dizze fertrouwe om jo gegevens op websites dy’t beheind binne troch { -vendor-short-name } te lêzen en wizigjen.
en-US
Allow this extension if you trust it to read and change your data on sites restricted by { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-quarantine-confirmation-title
fy-NL
{ $addonName } útfiere op beheinde websites?
en-US
Run { $addonName } on restricted sites?
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-recent-subtitle
fy-NL
In seleksje fan resinte websites en ynhâld
en-US
A selection of recent sites and content
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-recent-toggle.description
fy-NL
In seleksje fan resinte websites en ynhâld
en-US
A selection of recent sites and content
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
fy-NL
Bewarre of besochte websites
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
fy-NL
Bewarre of besochte websites
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-section-header-topsites
fy-NL
Topwebsites
en-US
Top Sites
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-option-all-domains.label
fy-NL
Op alle websites
en-US
On All Sites
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-quarantined-allow.label
fy-NL
Tastean op beheinde websites
en-US
Allow on Restricted Sites
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-quarantined-status.label
fy-NL
Utwreiding net tastien op beheinde websites
en-US
Extension Not Allowed on Restricted Sites
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
fy-NL
Yntegrearre autentikaasje konfigurearje foar websites dy’t dit stypje.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
fy-NL
Tastean of wegerje dat websites cookies ynstelle.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
fy-NL
Tastean dat bepaalde websites add-ons ynstallearje.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LegacySameSiteCookieBehaviorEnabledForDomainList
fy-NL
Op spesifike websites tebekgean nei ferâldere SameSite-gedrach foar cookies.
en-US
Revert to legacy SameSite behavior for cookies on specified sites.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
fy-NL
Spesifike websites tastean te keppeljen nei lokale bestannen.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PasswordManagerExceptions
fy-NL
Foarkomme dat { -brand-short-name } wachtwurden foar spesifike websites bewarret.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from saving passwords for specific sites.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
fy-NL
Tastean dat bepaalde websites standert pop-ups werjaan.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
fy-NL
It besykjen fan websites blokkearje. Sjoch de dokumintaasje foar mear ynformaasje oer de notaasje.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
fy-NL
Blokkearret alle detektearre trackers. Guon websites of ynhâld wurdt mooglik net goed laden.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
fy-NL
Stiet bepaalde trackers ta, sadat minder websites net goed wurkje.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
fy-NL
Dit fereasket dat websites ôfbyldingen en gegevens opnij lade
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
fy-NL
Jo kinne fan websites ôfmeld wurde nei wiskjen
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
fy-NL
It wiskjen fan alle cookies en websitegegevens bewarre troch { -brand-short-name } kin jo fan websites ôfmelde en offline webynhâld fuortsmite. De buffer leegje sil jo oanmeldingen net beynfloedzje.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
fy-NL
Standert foar alle websites:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
fy-NL
Tastiene websites - Ynstallaasje fan add-ons
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
fy-NL
Jo kinne opjaan hokker websites altyd of nea tastimming hawwe om cookies en websitegegevens te brûken. Typ it eksakte adres fan de website dy’t jo beheare wolle en klik dêrnei op Blokkearje, Tastean foar sesje of Tastean.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
fy-NL
Jo kinne de Allinnich-HTTPS-modus foar spesifike websites útskeakelje. { -brand-short-name } sil foar dy websites net probearje de ferbining nei feilige HTTPS te fernijen. Utsûnderingen binne net fan tapassing op priveefinsters.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
fy-NL
Jo kinne de Allinnich-HTTPS-modus foar spesifike websites útskeakelje. { -brand-short-name } sil foar dy websites net probearje de ferbining nei feilige HTTPS te fernijen.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-doh-desc
fy-NL
{ -brand-short-name } brûkt gjin befeilige DNS op dizze websites en harren subdomeinen.
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites and their subdomains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
fy-NL
Jo kinne opjaan by hokker websites Ferbettere beskerming tsjin folgjen útskeakele is. Typ it krekte adres fan de website dy’t jo beheare wolle en klik dernei op Utsûndering tafoegje.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
fy-NL
Tastiene websites - Popupfinsters
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
fy-NL
Oanmeldingen foar de folgjende websites sille net bewarre wurde
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
fy-NL
Alle websites fuortsmite
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
fy-NL
Websites trochsykje
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-autoplay-desc
fy-NL
Jo kinne hjir de websites beheare dy’t jo standertynstellingen foar automatysk ôfspyljen net folgje.
en-US
You can manage the sites that do not follow your default autoplay settings here.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo kamera frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo kamera benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo kamera blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo kamera freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo kamera kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo lokaasje frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo lokaasje benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo lokaasje blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo lokaasje freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo lokaasje kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo mikrofoan frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo kamera benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo mikrofoan blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo mikrofoan freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo mikrofoan kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe frege oft se jo notifikaasjes stjoere meie. Jo kinne opjaan hokker websites jo notifikaasjes stjoere meie. Jo kinne ek nije fersiken foar it jaan fan tastimming hjirfoar blokkearje.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar it stjoeren fan notifikaasjes freegje. It blokkearjen fan notifikaasjes kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe frege om in audio-útfierapparaat te selektearjen. Jo kinne opjaan hokker websites in audio-útfierapparaat selektearje meie.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo virtual-reality-apparaten frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo virtual-reality-apparaten benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo virtual-reality-apparaten blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
fy-NL
Dit foarkomt dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo virtual-reality-apparaten freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo virtual-reality-apparaten kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
addressbar-locbar-topsites-option.label
fy-NL
Topwebsites
en-US
Top sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
choose-language-description
fy-NL
Talen kieze dêr’t websites yn werjûn wurde moatte.
en-US
Choose your preferred language for displaying pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
fy-NL
Dizze ynstelling kin derfoar soargje dat guon websites ynhâld net toane of net korrekt wurkje. As in website net liket te wurkjen, dan kinne jo beskerming tsjin folgjen foar dy website útskeakelje om alle ynhâld te laden.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-etp-standard-tcp-rollout-description
fy-NL
Totale cookiebeskerming slút cookies yn op de website dy’t jo besykje, sadat trackers se net brûke kinne om jo tusken websites te folgjen.
en-US
Total Cookie Protection contains cookies to the site you’re on, so trackers can’t use them to follow you between sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-etp-strict-desc
fy-NL
Sterkere beskerming, mar kin der foar soargje dat guon websites of ynhâld net wurkje.
en-US
Stronger protection, but may cause some sites or content to break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-rfp-incompatibility-warning
fy-NL
Jo brûke Resist Fingerprinting (RFP), dy’t in oantal fan de { -brand-short-name }-ynstellingen foar beskerming tsjin fingerprinting ferfangt. Dit kin derfoar soargje dat guon websites net goed wurkje.
en-US
You’re using Resist Fingerprinting (RFP), which replaces some of { -brand-short-name }’s fingerprinting protection settings. This might cause some sites to break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
fy-NL
Cookies fan net-besochte websites
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-blocker-description
fy-NL
Wannear’t in website freget oft cookies yn de priveenavigaasjemodus brûkt wurde meie, wegeret { -brand-short-name } automatysk foar jo. Allinnich op stipe websites.
en-US
When a site asks if they can use cookies in private browsing mode, { -brand-short-name } automatically refuses for you. Only on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
cookie-banner-handling-description
fy-NL
{ -brand-short-name } probearret cookiefersiken op op cookiebanners stipe websites automatysk te wegerjen.
en-US
{ -brand-short-name } automatically tries to reject cookie requests on cookie banners on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
fy-NL
Websites in ‘Net folgje’-sinjaal stjoere om litte te witten dat jo net folge wurde wolle
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
fy-NL
Stjoer websites in ‘Net-folgje’-fersyk.
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
fy-NL
Freegje om oanmeldingen en wachtwurden foar websites te ûnthâlden
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
fy-NL
Warskôgingen oer wachtwurden foar troffen websites toane
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
fy-NL
Fertel websites dat se myn gegevens net ferkeapje of diele meie
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-recent-activity-description
fy-NL
In seleksje fan resinte websites en ynhâld
en-US
A selection of recent sites and content
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
fy-NL
Bewarre of besochte websites
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
fy-NL
HTTPS biedt in feilige, fersifere ferbining tusken { -brand-short-name } en de troch jo besochte websites. De measte websites stypje HTTPS en as de Allinnich-HTTPS-modus ynskeakele is, sil { -brand-short-name } alle ferbiningen fernije nei HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
fy-NL
My warskôgje as websites probearje add-ons te ynstallearjen
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-exceptions-description
fy-NL
{ -brand-short-name } sil gjin befeilige DNS op dizze websites brûke
en-US
{ -brand-short-name } won’t use secure DNS on these sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-strict-detailed-desc-3
fy-NL
Wannear’t befeilige DNS net beskikber is, sille websites net lade of goed funksjonearje
en-US
If secure DNS is not available sites will not load or function properly
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
fy-NL
Guon websites passe harren kleureskema oan op basis fan jo foarkarren. Kies hokker kleureskema jo foar dy websites brûke wolle.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
fy-NL
Alle cross-sitecookies (kin derfoar soargje dat websites net goed wurkje)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
fy-NL
Alle cookies (sil derfoar soargje dat websites net goed wurkje)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
fy-NL
Cookies fan net-besochte websites
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
fy-NL
<strong>{ -brand-short-name } hat hast gjin skiifromte mear.</strong> Ynhâld fan websites wurdt mooglik net goed werjûn. Jo kinne bewarre gegevens wiskje yn Ynstellingen > Privacy & Befeiliging > Cookies en websitegegevens.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
fy-NL
<strong>{ -brand-short-name } hat hast gjin skiifromte mear.</strong> Ynhâld fan websites wurdt mooglik net goed werjûn. Besykje ‘Mear ynfo’ om jo skiifgebrûk te optimalisearjen foar bettere prestaasjes.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
fy-NL
It fuortsmiten fan cookies en websitegegevens kin jo by websites ôfmelde. Binne jo wis dat jo de wizigingen oanbringe wolle?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
fy-NL
It fuortsmiten fan cookies en websitegegevens kin jo by websites ôfmelde. Binne jo wis dat jo cookies en websitegegevens foar <strong>{ $baseDomain }</strong> fuortsmite wolle?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
fy-NL
Cookies en websitegegevens foar de folgjende websites sille fuortsmiten wurde
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
fy-NL
Websites trochsykje
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
fy-NL
De folgjende websites bewarje cookies en websitegegevens op jo kompjûter. { -brand-short-name } bewarret gegevens fan websites mei permanint ûnthâld oant jo dizze fuortsmite, en smyt gegevens fan websites mei net-permanint ûnthâld fuort sa gau as der romte nedich is.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-button-remove-all.label
fy-NL
Alle websites fuortsmite
en-US
Remove All Sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
fy-NL
Websites
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-disabled-desc
fy-NL
Foar de folgjende websites sil gjin oersetting oanbean wurde
en-US
Translation will not be offered for the following sites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
cookie-tab-content
fy-NL
Dizze cookies folgje jo op ferskate websites om gegevens te sammeljen oer wat jo online dogge. Se wurde pleatst troch tredden, lykas advertearders en analysebedriuwen. Troch cross-sitetrackingcookies te blokkearjen, ferminderet it oantal advertinsjes dat jo folget. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
These cookies follow you from site to site to gather data about what you do online. They are set by third parties such as advertisers and analytics companies. Blocking cross-site tracking cookies reduces the number of ads that follow you around. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
fy-NL
Fingerprinters sammelje ynstellingen fan jo browser en kompjûter om in profyl fan jo te meitsjen. Mei help fan dizze digitale fingerôfdruk kinne se jo op ferskate websites folgje. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
fy-NL
Sosjale netwurken pleatse trackers op oare websites om te folgjen wat jo online dogge en besjogge. Hjirtroch kinne sosjale-mediabedriuwen mear oer jo leare dan wat jo diele op jo sosjale-mediaprofilen. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
fy-NL
Websites kinne eksterne advertinsjes, fideo’s en oare ynhâld lade mei folchkoade. It blokkearjen fan folchynhâld kin websites helpe flugger te laden, mar guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden wurkje mooglik net. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
fy-NL
It blokkearjen fan bepaalde trackers kin problemen mei bepaalde websites feroarsaakje. Troch dizze problemen te melden, helpe jo { -brand-short-name } foar elkenien te ferbetterjen. As jo dit rapport ferstjoere, wurdt sawol in URL as ynformaasje oer jo browserynstellingen nei Mozilla ferstjoerd. <label data-l10n-name="learn-more">Mear ynfo</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
fy-NL
It blokkearjen fan bepaalde trackers kin problemen mei bepaalde websites feroarsaakje. Troch dizze problemen te melden, helpe jo { -brand-short-name } foar elkenien te ferbetterjen. As jo dit rapport ferstjoere, wurdt sawol in URL as ynformaasje oer jo browserynstellingen nei { -vendor-short-name } ferstjoerd.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-cookie-banner-view-turn-on-description
fy-NL
{ -brand-short-name } probearret alle cookiefersiken op stipe websites automatysk te wegerjen.
en-US
{ -brand-short-name } tries to automatically reject all cookie requests on supported sites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
fy-NL
Fingerprinters sammelje ynstellingen fan jo browser en kompjûter om in profyl fan jo te meitsjen. Mei help fan dizze digitale fingerôfdruk kinne se jo op ferskate websites folgje.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
fy-NL
Troch dizze te blokkearjen wurkje eleminten fan guon websites mooglik net. Sûnder trackers wurkje guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden mooglik net.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
fy-NL
Troch dizze te blokkearjen wurkje eleminten fan guon websites mooglik net. Sûnder trackers wurkje guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden mooglik net.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
fy-NL
Sosjale netwurken pleatse trackers op oare websites om te folgjen wat jo online dogge en besjogge. Hjirtroch kinne sosjale-mediabedriuwen mear oer jo leare dan wat jo diele op jo sosjale-mediaprofilen.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
fy-NL
Websites kinne eksterne advertinsjes, fideo’s en oare ynhâld lade mei folchkoade. It blokkearjen fan folchynhâld kin websites helpe flugger te laden, mar guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden wurkje mooglik net.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-learn-more
fy-NL
Lês mear oer misliedende websites en phishing op <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Lês mear oer beskerming tsjin phishing en malware fan { -brand-short-name } op <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
en-US
Learn more about deceptive sites and phishing at <a data-l10n-name='learn_more_link'>www.antiphishing.org</a>. Learn more about { -brand-short-name }’s Phishing and Malware Protection at <a data-l10n-name='firefox_support'>support.mozilla.org</a>.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
fy-NL
{ -brand-short-name } hat dizze side blokkearre, omdat dizze probearje kinne soe jo programma’s ynstallearje te litten dy’t skea oan jo surfûnderfining tabringe kinne (bygelyks troch jo startside te wizigjen of ekstra advertinsjes te toanen op websites dy’t jo besykje).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-never-translate-sites-description
fy-NL
Oersettingen wurde net oanbean foar de folgjende websites
en-US
Translation will not be offered for the following sites
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-remove-all-sites-button.label
fy-NL
Alle websites fuortsmite
en-US
Remove All Sites
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
fy-NL
Websites
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-browser-warning
fy-NL
Diel { -brand-short-name } allinnich mei websites dy’t jo fertrouwe. Dielen kin misliedende websites tastean út jo namme te browsen en jo priveegegevens te stellen.
en-US
Only share { -brand-short-name } with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-share-screen-warning
fy-NL
Diel allinnich skermen mei websites dy’t jo fertrouwe. Diele kin misliedende websites tastean om as jo te surfen en jo priveegegevens te stellen.
en-US
Only share screens with sites you trust. Sharing can allow deceptive sites to browse as you and steal your private data.
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
fy-NL
‘No wiskje’ selektearje sil alle cookies en websitegegevens wiskje dy’t troch %S bewarre binne. Dit kin jo by websites ôfmelde en offline webynhâld fuortsmite.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-enable-custom-formatters-tooltip.title
fy-NL
As jo dizze opsje ynskeakelje, kinne websites oanpaste opmaakeleminten foar DOM-objekten definiearje
en-US
Turning this option on will allow sites to define custom formatters for DOM objects
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten, dy’t troch sertifikaatautoriteiten útjûn wurde.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
fy-NL
Dit sertifikaat kin websites identifisearje.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
fy-NL
Dizze sertifikaten wurde brûkt om jo by websites te identifisearjen
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
fy-NL
Fertrou dizze CA foar it identifisearjen fan websites.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
loginsDescriptionAll2
fy-NL
Oanmeldingen foar de folgjende websites binne op jo kompjûter bewarre
en-US
Logins for the following sites are stored on your computer
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-quarantined-domains-help
fy-NL
Wannear tastien, hat de útwreiding tagong ta websites dy’t beheind binne troch { -vendor-short-name }. Stean dit allinnich ta as jo dizze útwreiding fertrouwe.
en-US
When allowed, the extension will have access to sites restricted by { -vendor-short-name }. Allow only if you trust this extension.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-quarantined-domains-label
fy-NL
Utfiere op websites mei beheiningen
en-US
Run on sites with restrictions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
fy-NL
Dizze ynstekker soarget foar it ôfspyljen fan fersifere media mei achtslaan fan de Encrypted Media Extensions-spesifikaasje. Fersifere media wurde trochgeans troch websites brûkt ta beskerming tsjin it kopiearjen fan premium-media-ynhâld. Besykje https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ foar mear ynformaasje oer Encrypted Media Extensions.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
fy-NL
Dizze ynstekker soarget foar it ôfspyljen fan fersifere media mei achtslaan fan de Encrypted Media Extensions-spesifikaasje. Fersifere media wurde trochgeans troch websites brûkt ta beskerming tsjin it kopiearjen fan premium-media-ynhâld. Besykje https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ foar mear ynformaasje oer Encrypted Media Extensions.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-privilegedmozilla-process
fy-NL
{ -vendor-short-name }-websites ({ $pid })
en-US
{ -vendor-short-name } sites ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
fy-NL
Inkelde ûnderdielen yn { -brand-short-name }, lykas de Ungelokrapportearder, jouwe jo de mooglikheid om kommentaar te leverjen oan { -vendor-short-name }. As jo kieze om kommentaar te leverjen, jouwe jo { -vendor-short-name } tastimming om it kommentaar te brûken om har produkten te ferbetterjen, it kommentaar te publisearjen op syn websites en om it kommentaar te fersprieden.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
fy-NL
Foarbyld: funksjes binne stadich, swier te brûken of wurkje net; dielen fan websites lade net of sjogge der ûngebrûklik út
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
fy-NL
It wurket net, soarget derfoar dat websites net wurkje of fertraget { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
fy-NL
It wurket net, soarget derfoar dat websites net wurkje of fertraget { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
fy-NL
Jo gegevens foar alle websites benaderje
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-too-many-sites
fy-NL
{ $domainCount -> [one] Jo gegevens op { $domainCount } oare website benaderje *[other] Jo gegevens op { $domainCount } oare websites benaderje }
en-US
{ $domainCount -> [one] Access your data on { $domainCount } other site *[other] Access your data on { $domainCount } other sites }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-wildcard
fy-NL
Jo gegevens foar alle websites yn it domein { $domain } benaderje
en-US
Access your data for sites in the { $domain } domain
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
fy-NL
Dit binne meastentiids ynstekkerapparaten lykas audiosyntesizers, mar se kinne ek yn jo kompjûter ynboud wêze. Websites hawwe normaal sprutsen gjin tagong ta MIDI-apparaten. Net krekt gebrûk kin skea feroarsaakje of de befeiliging yn gefaar bringe.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chrome
fy-NL
<div data-l10n-name="line1">Jo oanmelding ymportearje út Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">foar { $host } en oare websites</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Google Chrome</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium
fy-NL
<div data-l10n-name="line1">Jo oanmelding ymportearje út Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">foar { $host } en oare websites</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Chromium</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • main-window • autocomplete.ftl
autocomplete-import-logins-chromium-edge
fy-NL
<div data-l10n-name="line1">Jo oanmelding ymportearje út Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">foar { $host } en oare websites</div>
en-US
<div data-l10n-name="line1">Import your login from Microsoft Edge</div> <div data-l10n-name="line2">for { $host } and other sites</div>
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }. It sertifikaat is allinnich jildich foar de folgjende nammen: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }. It sertifikaat is allinnich jildich foar <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }. It sertifikaat is allinnich jildich foar { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten dy’t foar in bepaalde perioade jildich binne. It sertifikaat foar { $hostname } is op { $not-after-local-time } ferrûn.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten, dy’t troch sertifikaatautoriteiten útjûn wurde.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten dy’t foar in bepaalde perioade jildich binne. It sertifikaat foar { $hostname } wurdt pas jildich fan { $not-before-local-time } ôf.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten, dy’t troch sertifikaatautoriteiten útjûn wurde. De measte browsers fertrouwe gjin sertifikaten mear dy’t troch GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte en VeriSign útjûn binne. { $hostname } brûkt in sertifikaat fan ien fan dizze autoriteiten, wêrtroch de identiteit fan de website net bewiisd wurde kin.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout { $hostname } net, omdat de útjouwer fan it sertifikaat ûnbekend is, it sertifikaat selsûndertekene is, of de server net de krekte tuskensertifikaten stjoert.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
fy-NL
Jo kinne trochgean mei jo standert DNS-resolver, in tredde partij kin lykwols mooglik sjen hokker websites jo besykje
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-error-reporting-automatic
fy-NL
Flaters as dizze rapportearje om { -vendor-short-name } te helpen kweawollende websites te werkennen en te blokkearjen
en-US
Report errors like this to help { -vendor-short-name } identify and block malicious sites

Displaying 84 results for the string Websites in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
fy-NL
Websites mei datalek
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
fy-NL
Yntegrearre autentikaasje konfigurearje foar websites dy’t dit stypje.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
fy-NL
Tastean of wegerje dat websites cookies ynstelle.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
fy-NL
Tastean dat bepaalde websites add-ons ynstallearje.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
fy-NL
Spesifike websites tastean te keppeljen nei lokale bestannen.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
fy-NL
Tastean dat bepaalde websites standert pop-ups werjaan.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
fy-NL
It besykjen fan websites blokkearje. Sjoch de dokumintaasje foar mear ynformaasje oer de notaasje.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
fy-NL
Blokkearret alle detektearre trackers. Guon websites of ynhâld wurdt mooglik net goed laden.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
fy-NL
Stiet bepaalde trackers ta, sadat minder websites net goed wurkje.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
fy-NL
Dit fereasket dat websites ôfbyldingen en gegevens opnij lade
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
fy-NL
Jo kinne fan websites ôfmeld wurde nei wiskjen
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
fy-NL
It wiskjen fan alle cookies en websitegegevens bewarre troch { -brand-short-name } kin jo fan websites ôfmelde en offline webynhâld fuortsmite. De buffer leegje sil jo oanmeldingen net beynfloedzje.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
fy-NL
Standert foar alle websites:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
fy-NL
Jo kinne oanjaan hokker siden add-ons ynstallearje meie. Typ it krekte adres fan de side dy’t jo tastimming jaan wolle en klik dernei op Tastean.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
fy-NL
Tastiene websites - Ynstallaasje fan add-ons
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
fy-NL
Jo kinne opjaan hokker websites altyd of nea tastimming hawwe om cookies en websitegegevens te brûken. Typ it eksakte adres fan de website dy’t jo beheare wolle en klik dêrnei op Blokkearje, Tastean foar sesje of Tastean.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
fy-NL
Jo kinne de Allinnich-HTTPS-modus foar spesifike websites útskeakelje. { -brand-short-name } sil foar dy websites net probearje de ferbining nei feilige HTTPS te fernijen. Utsûnderingen binne net fan tapassing op priveefinsters.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
fy-NL
Jo kinne de Allinnich-HTTPS-modus foar spesifike websites útskeakelje. { -brand-short-name } sil foar dy websites net probearje de ferbining nei feilige HTTPS te fernijen.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
fy-NL
Jo kinne opjaan by hokker websites Ferbettere beskerming tsjin folgjen útskeakele is. Typ it krekte adres fan de website dy’t jo beheare wolle en klik dernei op Utsûndering tafoegje.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
fy-NL
Jo kinne oanjaan hokker siden popupfinsters iepenje meie. Typ it krekte adres fan de side dy’t jo tastimming jaan wolle en klik dernei op Tastean.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
fy-NL
Tastiene websites - Popupfinsters
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
fy-NL
Oanmeldingen foar de folgjende websites sille net bewarre wurde
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
fy-NL
Alle websites fuortsmite
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo kamera frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo kamera benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo kamera blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo kamera freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo kamera kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo lokaasje frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo lokaasje benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo lokaasje blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo lokaasje freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo lokaasje kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo mikrofoan frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo kamera benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo mikrofoan blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo mikrofoan freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo mikrofoan kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe frege oft se jo notifikaasjes stjoere meie. Jo kinne opjaan hokker websites jo notifikaasjes stjoere meie. Jo kinne ek nije fersiken foar it jaan fan tastimming hjirfoar blokkearje.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
fy-NL
Dit soarget derfoar dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar it stjoeren fan notifikaasjes freegje. It blokkearjen fan notifikaasjes kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe frege om in audio-útfierapparaat te selektearjen. Jo kinne opjaan hokker websites in audio-útfierapparaat selektearje meie.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
fy-NL
De folgjende websites hawwe om tagong ta jo virtual-reality-apparaten frege. Jo kinne opjaan hokker websites jo virtual-reality-apparaten benaderje meie. Jo kinne ek nije fersiken om tagong ta jo virtual-reality-apparaten blokkearje.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
fy-NL
Dit foarkomt dat websites dy’t hjirboppe net fermeld wurde om tastimming foar tagong ta jo virtual-reality-apparaten freegje. It blokkearjen fan tagong ta jo virtual-reality-apparaten kin bepaalde funksjes fan websites fersteure.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
fy-NL
Dizze ynstelling kin derfoar soargje dat guon websites ynhâld net toane of net korrekt wurkje. As in website net liket te wurkjen, dan kinne jo beskerming tsjin folgjen foar dy website útskeakelje om alle ynhâld te laden.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
fy-NL
Websites in ‘Net folgje’-sinjaal stjoere om litte te witten dat jo net folge wurde wolle
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
fy-NL
Stjoer websites in ‘Net-folgje’-fersyk.
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
fy-NL
Freegje om oanmeldingen en wachtwurden foar websites te ûnthâlden
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
fy-NL
Warskôgingen oer wachtwurden foar troffen websites toane
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
fy-NL
Fertel websites dat se myn gegevens net ferkeapje of diele meie
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
fy-NL
HTTPS biedt in feilige, fersifere ferbining tusken { -brand-short-name } en de troch jo besochte websites. De measte websites stypje HTTPS en as de Allinnich-HTTPS-modus ynskeakele is, sil { -brand-short-name } alle ferbiningen fernije nei HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
fy-NL
My warskôgje as websites probearje add-ons te ynstallearjen
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
fy-NL
Guon websites passe harren kleureskema oan op basis fan jo foarkarren. Kies hokker kleureskema jo foar dy websites brûke wolle.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
fy-NL
Alle cross-sitecookies (kin derfoar soargje dat websites net goed wurkje)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
fy-NL
Alle cookies (sil derfoar soargje dat websites net goed wurkje)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
fy-NL
Cookies fan net-besochte websites
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
fy-NL
It fuortsmiten fan cookies en websitegegevens kin jo by websites ôfmelde. Binne jo wis dat jo de wizigingen oanbringe wolle?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
fy-NL
It fuortsmiten fan cookies en websitegegevens kin jo by websites ôfmelde. Binne jo wis dat jo cookies en websitegegevens foar <strong>{ $baseDomain }</strong> fuortsmite wolle?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
fy-NL
Cookies en websitegegevens foar de folgjende websites sille fuortsmiten wurde
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
fy-NL
Websites trochsykje
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
fy-NL
De folgjende websites bewarje cookies en websitegegevens op jo kompjûter. { -brand-short-name } bewarret gegevens fan websites mei permanint ûnthâld oant jo dizze fuortsmite, en smyt gegevens fan websites mei net-permanint ûnthâld fuort sa gau as der romte nedich is.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
fy-NL
Websites
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
fy-NL
Fingerprinters sammelje ynstellingen fan jo browser en kompjûter om in profyl fan jo te meitsjen. Mei help fan dizze digitale fingerôfdruk kinne se jo op ferskate websites folgje. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
fy-NL
Sosjale netwurken pleatse trackers op oare websites om te folgjen wat jo online dogge en besjogge. Hjirtroch kinne sosjale-mediabedriuwen mear oer jo leare dan wat jo diele op jo sosjale-mediaprofilen. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
fy-NL
Websites kinne eksterne advertinsjes, fideo’s en oare ynhâld lade mei folchkoade. It blokkearjen fan folchynhâld kin websites helpe flugger te laden, mar guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden wurkje mooglik net. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mear ynfo</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
fy-NL
It blokkearjen fan bepaalde trackers kin problemen mei bepaalde websites feroarsaakje. Troch dizze problemen te melden, helpe jo { -brand-short-name } foar elkenien te ferbetterjen. As jo dit rapport ferstjoere, wurdt sawol in URL as ynformaasje oer jo browserynstellingen nei Mozilla ferstjoerd. <label data-l10n-name="learn-more">Mear ynfo</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
fy-NL
It blokkearjen fan bepaalde trackers kin problemen mei bepaalde websites feroarsaakje. Troch dizze problemen te melden, helpe jo { -brand-short-name } foar elkenien te ferbetterjen. As jo dit rapport ferstjoere, wurdt sawol in URL as ynformaasje oer jo browserynstellingen nei { -vendor-short-name } ferstjoerd.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
fy-NL
Fingerprinters sammelje ynstellingen fan jo browser en kompjûter om in profyl fan jo te meitsjen. Mei help fan dizze digitale fingerôfdruk kinne se jo op ferskate websites folgje.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
fy-NL
Troch dizze te blokkearjen wurkje eleminten fan guon websites mooglik net. Sûnder trackers wurkje guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden mooglik net.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
fy-NL
Troch dizze te blokkearjen wurkje eleminten fan guon websites mooglik net. Sûnder trackers wurkje guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden mooglik net.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
fy-NL
Sosjale netwurken pleatse trackers op oare websites om te folgjen wat jo online dogge en besjogge. Hjirtroch kinne sosjale-mediabedriuwen mear oer jo leare dan wat jo diele op jo sosjale-mediaprofilen.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
fy-NL
Websites kinne eksterne advertinsjes, fideo’s en oare ynhâld lade mei folchkoade. It blokkearjen fan folchynhâld kin websites helpe flugger te laden, mar guon knoppen, formulieren en oanmeldfjilden wurkje mooglik net.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
fy-NL
Websites
en-US
Websites
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
fy-NL
‘No wiskje’ selektearje sil alle cookies en websitegegevens wiskje dy’t troch %S bewarre binne. Dit kin jo by websites ôfmelde en offline webynhâld fuortsmite.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten, dy’t troch sertifikaatautoriteiten útjûn wurde.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
fy-NL
Dit sertifikaat kin websites identifisearje.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
fy-NL
Dizze sertifikaten wurde brûkt om jo by websites te identifisearjen
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
fy-NL
Fertrou dizze CA foar it identifisearjen fan websites.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
fy-NL
Inkelde ûnderdielen yn { -brand-short-name }, lykas de Ungelokrapportearder, jouwe jo de mooglikheid om kommentaar te leverjen oan { -vendor-short-name }. As jo kieze om kommentaar te leverjen, jouwe jo { -vendor-short-name } tastimming om it kommentaar te brûken om har produkten te ferbetterjen, it kommentaar te publisearjen op syn websites en om it kommentaar te fersprieden.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
fy-NL
Foarbyld: funksjes binne stadich, swier te brûken of wurkje net; dielen fan websites lade net of sjogge der ûngebrûklik út
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
fy-NL
It wurket net, soarget derfoar dat websites net wurkje of fertraget { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
fy-NL
It wurket net, soarget derfoar dat websites net wurkje of fertraget { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
fy-NL
Jo gegevens foar alle websites benaderje
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
fy-NL
Dit binne meastentiids ynstekkerapparaten lykas audiosyntesizers, mar se kinne ek yn jo kompjûter ynboud wêze. Websites hawwe normaal sprutsen gjin tagong ta MIDI-apparaten. Net krekt gebrûk kin skea feroarsaakje of de befeiliging yn gefaar bringe.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }. It sertifikaat is allinnich jildich foar de folgjende nammen: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }. It sertifikaat is allinnich jildich foar <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout dizze website net, omdat it in sertifikaat brûkt dat net jildich is foar { $hostname }. It sertifikaat is allinnich jildich foar { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten dy’t foar in bepaalde perioade jildich binne. It sertifikaat foar { $hostname } is op { $not-after-local-time } ferrûn.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten, dy’t troch sertifikaatautoriteiten útjûn wurde.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten dy’t foar in bepaalde perioade jildich binne. It sertifikaat foar { $hostname } wurdt pas jildich fan { $not-before-local-time } ôf.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten, dy’t troch sertifikaatautoriteiten útjûn wurde. De measte browsers fertrouwe gjin sertifikaten mear dy’t troch GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte en VeriSign útjûn binne. { $hostname } brûkt in sertifikaat fan ien fan dizze autoriteiten, wêrtroch de identiteit fan de website net bewiisd wurde kin.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
fy-NL
Websites bewize harren identiteit fia sertifikaten. { -brand-short-name } fertrout { $hostname } net, omdat de útjouwer fan it sertifikaat ûnbekend is, it sertifikaat selsûndertekene is, of de server net de krekte tuskensertifikaten stjoert.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
fy-NL
Jo kinne trochgean mei jo standert DNS-resolver, in tredde partij kin lykwols mooglik sjen hokker websites jo besykje
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.