Transvision

Displaying 147 results for the string Website in tl:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-title
tl
Website Breach
en-US
Website Breach
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-breach-icon.title
tl
Breached website
en-US
Breached website
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
tl
Mga Nakompromisong Website
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-origin-label
tl
Website Address
en-US
Website address
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-tooltip-message
tl
Tiyaking tumutugma ito sa eksaktong address ng website kung saan ka nag-log in.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
tl
Ang website na ito ay naglalaman ng nilalaman na hindi ligtas (tulad ng mga script) at ang iyong koneksyon dito ay hindi pribado.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
tl
Ang website na ito ay naglalaman ng nilalaman na hindi ligtas (tulad ng mga larawan).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
tl
Ang iyong koneksyon sa website na ito ay gumagamit ng mahina na pag-encrypt at hindi pribado.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
tl
Maaaring tingnan ng iba pang mga tao ang iyong impormasyon o baguhin ang pag-uugali ng website.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-media-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang pag autoplay ng media na may tunog sa website na ito.
en-US
You have blocked autoplay media with sound for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang iyong camera para sa website na ito.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-canvas-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang data extraction ng canvas para sa website na ito.
en-US
You have blocked canvas data extraction for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang impormasyon ng lokasyon para sa website na ito.
en-US
You have blocked location information for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-install-blocked.tooltiptext
tl
Hinarang mo ang pagkabit ng mga add-on sa website na ito.
en-US
You have blocked add-on installation for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-microphone-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang iyong mikropono para sa website na ito.
en-US
You have blocked your microphone for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang access sa MIDI para sa website na ito.
en-US
You have blocked MIDI access for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
tl
Ipinagkaloob mo sa website na ito ang mga karagdagang pahintulot.
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-persistent-storage-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang paulit-ulit na imbakan para sa website na ito.
en-US
You have blocked persistent storage for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-popup-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang mga pop-up sa website na ito.
en-US
You have blocked pop-ups for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang website na ito mula sa pagbabahagi ng iyong screen.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang mga notification para sa website na ito.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang virtual reality device na mag-access para sa website na ito.
en-US
You have blocked virtual reality device access for this website.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
tl
Harangin ang mga larawan mula sa { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
tl
Tungkol sa Frame - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
tl
Tungkol sa Pahina - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-security-no-owner.value
tl
Ang website na ito ay hindi nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagmamay-ari.
en-US
This website does not supply ownership information.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity-domain.value
tl
Website:
en-US
Website:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity.value
tl
Website Identity
en-US
Website Identity
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
tl
Nabisita ko na ba ang website na ito bago ngayon?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
tl
Nakapag-save na ba ako ng mga password para sa website na ito?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-sitedata-value
tl
Ang website ba na ito ay nag-iimbak ng impormasyon sa aking computer?
en-US
Is this website storing information on my computer?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
tl
I-configure ang integrated na pagpapatotoo para sa mga website na sumusuporta dito.I-configure ang integrated na pagpapatotoo para sa mga website na sumusuporta dito.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
tl
Payagan o pagbawalan ang mga website na maglagay ng mga cookie.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
tl
Payagan ang ilang mga website na magkabit ng mga add-on.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
tl
Payagan ang ilang mga website na mag-link sa mga local file.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
tl
Payagan ang mga piling website para magpakita ng popup by default.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
tl
Pigilang mabisita ang mga website. Tingnan ang documentation para sa karagdagang impormasyon sa format.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
tl
Harangin lahat ng matuklasang tracker. Maaaring may mga website o nilalaman nito na hindi maipapakita nang maayos.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
tl
Payagan ang ilang mga tracker upang kakaunting websites lang ang masisira.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
tl
Kakailanganing i-reload ng mga website ang mga larawan at data
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
tl
Maaari kang ma-sign out sa mga website kapag binura
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
tl
Ang pagbura ng mga cookie at site data na nilagay ng { -brand-short-name } ay maaaring makapag-sign out sa iyo sa mga website at matanggal ang offline web content. Ang pagbubura ng cache data ay hindi makakaapekto sa iyong mga login.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-address
tl
Address ng website
en-US
Address of website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
tl
Ang default para sa lahat ng mga website:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
tl
Maaari mong tukuyin aling mga website ang pinapayagang magkabit ng mga add-on. I-type ang mismong address ng site na gusto mong payagan at pindutin ang Payagan.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
tl
Mga Website na Pinapayagan - Pagkabit ng mga Add-on
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
tl
Maaari mong tukuyin kung aling website ang lagi o hindi mo pahihintulutang gumamit ng mga cookie at site data. I-type ang mismong address ng site na gusto mong i-manage at pindutin ang Harangin, Payagan para sa Session, o Payagan.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
tl
Maaari mong patayin ang HTTPS-Only Mode para sa mga tukoy na website. Hindi susubukang i-upgrade ng { -brand-short-name } ang koneksyon upang ma-secure ang HTTPS para sa mga site na iyon. Ang mga exception ay hindi nalalapat sa mga pribadong bintana.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
tl
Maaari mong tukuyin aling mga website ang pinapayagang magbukas ng mga pop-up window. I-type ang eksaktong address ng site na gusto mong payagan at pindutin ang Payagan.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
tl
Mga Website na Pinapayagan - Mga Pop-up
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
tl
Ang mga login para sa mga sumusunod na website ay hindi ise-save
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
tl
Alisin ang Lahat ng mga Website
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove.label
tl
Alisin ang Website
en-US
Remove Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
tl
Maghanap ng Website
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humihingi ng pahintulot na i-access ang iyong camera. Maaari mong tukuyin ang mga website na makakapag-access ng iyong camera o i-block ang mga ito.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan upang humingi ng permiso na i-access ang iyong camera. Ang pagblock ng access sa iyong camera ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humiling na ma-access ang iyong lokasyon. Maaari mong tukuyin kung aling mga website ang pinapayagan na ma-access ang iyong lokasyon. Maaari mo ring i-block ang mga bagong kahilingang humihingi ng access sa iyong lokasyon.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan upang humingi ng permiso na i-access ang iyong location. Ang pagblock ng access sa iyong location ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humihingi ng pahintulot na i-access ang iyong microphone. Maaari mong tukuyin ang mga website na makakapag-access ng iyong microphone o i-block ang mga ito.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
tl
Pipigilan nito ang kahit na anong website na hindi kasama sa listahan sa paghingi ng permiso upang i-access ang iyong microphone. Ang pagblock ng access sa iyong microphone ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-name.label
tl
Website
en-US
Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humiling na magpadala sa iyo ng mga notification. Maaari mong tukuyin kung aling mga website ang pinapayagang magpadala sa iyo ng mga notification. Maaari mo ring i-block ang bagong mga kahilingang humihingi na payagan ang mga notification.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
tl
Pipigilan nito ang mga website na wala sa listahan na humingi ng permiso na magsend ng notifications. Ang pagblock ng notifications ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humingi ng access sa iyong mga virtual reality device. Maaari mong tukuyin kung aling website ang puwedeng makapag-acccess ng mga ito. Maaari mo ring i-block ang mga bagong request na humihingi ng access sa mga virtual reality device mo.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan sa paghingi ng permiso na i-access ang iyong mga virtual reality device. Ang pagharang ng access sa iyong mga virtual reality device ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
tl
Ang setting na ito ay maaaring maging sanhi ng ilang mga website na hindi ipakita ang nilalaman o gumana nang tama. Kung tila nasira ang isang site, baka gusto mong patayin ang tracking protection para sa site na iyon upang mai-load ang lahat ng nilalaman.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
tl
Padalhan ng ”Do Not Track” signal ang mga website para sabihing hindi mo nais na ika'y subaybayan
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
tl
Magtanong kung dapat mag-save ng mga login at password sa mga website
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
tl
Magpakita ng mga alerto tungkol sa mga password sa mga breached website
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
tl
Nagbibigay ang HTTPS ng isang ligtas at encrypted na koneksyon sa pagitan ng { -brand-short-name } at ng mga website na binibisita mo. Karamihan ng mga website ay suportado na ang HTTPS, at kung naka-enable ang HTTPS-Only Mode, ia-upgrade ng { -brand-short-name } lahat ng koneksyon sa HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
tl
Balaan ka kapag sinusubukan ng mga website na magkabit ng mga add-on
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
tl
Lahat ng mga cookie (maaaring makasira ng mga website)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
tl
Mga cookie na galing sa mga hindi pa nabisitang website
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
tl
Maaari kang ma-log out sa website kapag nagtanggal ka ng mga cookie at site data. Sigurado ka na bang gawin ang mga pagbabagong ito?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
tl
Ang mga cookie at site data sa mga sumusunod na website ay tatanggalin
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
tl
Maghanap ng mga website
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
tl
Ang mga sumusunod na website ay nag-iimbak ng mga cookie at site data sa iyong computer. Ang { -brand-short-name } ay nagpapanatili ng data galing sa mga website na may persistent storage hanggang sa burahin ito, at nagbubura ito ng data galing sa mga website na may non-persistent storage kapag nangangailangan ng space.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
tl
Websites
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
tl
Nangangalap ang mga fingerprinter ng mga setting sa iyong browser at computer para makagawa ng profile mo. Gamit ang digital fingerprint na ito, pwede ka nilang bantayan sa iba't-ibang mga website. <a data-l10n-name="learn-more-link">Alamin</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
tl
Naglalagay ang mga social network ng mga tracker sa ibang mga website para sundan ang iyong mga ginagawa, tinitingnan, at pinapanood online. Dahil dito'y natututunan ng mga kumpanya ng social media ang tungkol sa iyo higit pa sa kung ano ang ibinabahagi mo sa iyong mga social media profile. <a data-l10n-name="learn-more-link">Alamin</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
tl
Ang mga website ay maaaring mag-load ng mga external ad, video, at iba pang content na may tracking code. Ang pagharang sa tracking content ay pwedeng makatulong sa mga site na mag-load nang mas mabilis, pero baka may mga button, form, at login field na hindi gumana. <a data-l10n-name="learn-more-link">Alamin</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
tl
Ang pagharang ng ilang mga tracker ay maaaring maging dahilan ng problema sa ilang mga website. Ang pag-ulat ng mga problemang ito ay nakatutulong pahusayin ang { -brand-short-name } para sa lahat. Ang pagpapadala ng ulat na ito ay magpapadala ng URL at impormasyon tungkol sa iyong mga browser setting sa Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Alamin</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
tl
Ang pagharang ng ilang mga tracker ay maaaring maging dahilan ng problema sa ilang mga website. Ang pag-ulat ng mga problemang ito ay nakatutulong pahusayin ang { -brand-short-name } para sa lahat. Ang pagpapadala ng ulat na ito ay magpapadala ng URL at impormasyon tungkol sa iyong mga browser setting sa { -vendor-short-name }.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
tl
Ang mga fingerprinter ay nangongolekta ng mga setting sa browser at computer mo para makilala ka. Gamit ang digital fingerprint na ito, pwede ka nilang manmanan sa iba't-ibang mga website.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
tl
Maaaring masira ang ilang parte ng ilang website kapag hinarang ang mga ito. Kapag walang mga tracker, may mga button, form, at login field na maaaring hindi gumana.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
tl
Maaaring masira ang ilang parte ng ilang website kapag hinarang ang mga ito. Kapag walang mga tracker, may mga button, form, at login field na maaaring hindi gumana.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
tl
Naglalagay ng mga tracker ang mga social network sa ibang mga website para sundan ang iyong mga ginagawa, tinitingnan, at pinapanood online. Dahil dito'y mas nakikilala ka ng mga kumpanya ng social media bukod sa kung ano ang ibinabahagi mo sa iyong social media profile.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
tl
Ang mga website ay maaaring mag-load ng mga external ad, video, at iba pang content na may tracking code. Ang pagharang sa tracking content ay makatutulong sa mga site na mag-load nang mas mabilis, pero may mga button, form, at login field na maaaring hindi gumana.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
tl
Ang pagbisita sa website na ito ay maaaring makapinsala sa iyong computer
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-offline-apps.label
tl
Offline Website Data
en-US
Offline website data
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-mute-notifications-checkbox
tl
I-mute ang mga abiso sa website habang nagbabahagi
en-US
Mute website notifications while sharing
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
tl
Kapag pinili ang ‘Burahin ngayon’ buburahin ang lahat ng mga cookie at site data na naitago ng %S. Maari kang ma-sign out sa mga website at buburahin ang mga offline web content.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
blockedByPolicy
tl
Ang pag-access sa pahinang ito or website ay hinaharang ng iyong organisasyon.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
inadequateSecurityError
tl
Sinubukan ng website na makipag-ayos ng hindi sapat na antas ng seguridad.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
tl
Ang pahina na sinusubukan mong tingnan ay hindi maaaring ipakita dahil ito ay nakapaloob sa isang uri ng file na maaaring hindi ligtas upang buksan. Mangyaring makipag-ugnay sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
blockedByPolicy
tl
Ang iyong organisasyon ay nagharang ng access sa page o website na ito.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
inadequateSecurityError
tl
Sinubukan ng website na makipagkasundo sa isang di-sapat na antas ng seguridad.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
tl
Ang pahina na sinusubukan mong tingnan ay hindi maaaring ipakita dahil ito ay nakapaloob sa isang uri ng file na maaaring hindi ligtas upang buksan. Mangyaring makipag-ugnay sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
weakCryptoUsed
tl
Ang may-ari ng %S ay na-configure nang mali ang kanilang website. Para mapangalagaan ang iyong impormasyon at hindi ito manakaw, hindi itinuloy ang pag-connect sa website na ito.
en-US
The owner of %S has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, the connection to this website has not been established.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
tl
Malapit ka ng mag-log in sa site na "%1$S" na gamit ang username na "%2$S", ngunit hindi ito kailangan ng website. Maaring isa itong patibong.\n\nItutuloy ba ang pagbisita sa "%1$S"?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
tl
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorSymantecDistrustAdministrator
tl
You may notify the website’s administrator about this problem.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_CertificateTransparency_Compliant
tl
Ang website na ito ay umaayon sa patakaran ng Certificate Transparency.
en-US
This website complies with the Certificate Transparency policy.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_WeakCipher
tl
Ang koneksyon mo sa website na ito ay gumagamit ng mahinang encryption at hindi pribado. Maaaring mabasa ng ibang tao ang impormasyon mo o kaya'y mabago ang asal ng website.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
tl
Pagkatiwalaan ang CA na ito para matukoy ang mga website.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
tl
Ang %1$S ay humihingi sa iyong username at password: BABALA: Ang iyong password ay hindi ipapadala sa website na kasalukyang mong binibisita!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
displaySameOrigin
tl
Mula sa website na ito
en-US
From this website
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
tl
Ise-save ng %S ang password para sa website na ito.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-nosupport
tl
Malamang sa malamang, ang website ay sadyang hindi suportado ang HTTPS.
en-US
Most likely, the website simply does not support HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
tl
Posible ring may attacker na may kinalaman dito. Kapag napagdesisyunan mong bisitahin ang website, huwag ka dapat magpasok ng sensitibong impormasyon kagaya ng mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
tl
Pinagana mo ang HTTPS-Only Mode para sa pinahusay na seguridad, at hindi magagamit ang HTTPS version ng <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
tl
Pumunta sa www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
tl
Mayroong isang secure na bersyon ng <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Maaari mong bisitahin ang pahinang ito sa halip na <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
tl
Ang iilang features sa { -brand-short-name }, kabilang na ang Crash Reporter, ay humihingi ng pahintulot bago magbigay ng feedback sa { -vendor-short-name }. Kung pumayag kayo magbigay ng feedback, pinapahintulutan din ninyo ang { -vendor-short-name } na gamitin ang feedback upang mapabuti ang mga produkto nito, i-publish ang feedback sa mga website nito, at ipamahagi ang feedback.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
tl
Kung ang nilalaman ng produktong ito ay gumagamit ng mga web service, ang mga anumang applicable service term para sa mga serbisyo ay dapat i-link sa <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
tl
Ang pahinang ito ay naglalaman ng teknikal na impormasyon na maaaring makatulong kapag may sinusubukan kang ayusin na problema. Kung naghahanap ka ng kasagutan sa mga karaniwang katanungan tungkol sa { -brand-short-name }, bisitahin ang ating <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
tl
Halimbawa: Mabagal ang feature, mahirap gamitin, o hindi gumagana; may mga parte ng website na hindi magpapakita o kakaiba ang itsura
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
tl
Hindi gumagana, nasisira ang mga website, o bumabagal { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
tl
Mukhang nakahanap ka ng bug. Bukod sa pag-ulat nito, ang pinakamagandang paraan para maayos ang isyu ay direktang tawagan ang developer ng extension. <a data-l10n-name="support-link">Bisitahin ang website ng extension</a> para makuha ang impormasyon patungkol sa developer.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
tl
Mukhang nakahanap ka ng bug. Bukod sa pag-ulat nito, ang pinakamagandang paraan para maayos ang isyu ay direktang tawagan ang developer ng tema. <a data-l10n-name="support-link">Bisitahin ang website ng tema</a> para makuha ang impormasyon patungkol sa developer.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
tl
I-access ang iyong data para sa lahat ng website
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil hindi ito gumagamit ng tamang certificate para sa { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil gumagamit ito ng certificate na hindi tama para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lamang sa mga sumusunod na mga pangalan: { $subject-alt-names }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil ito ay gumagamit ng hindi tamang certificate para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lamang sa <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil gumagamit ito ng certificate na hindi tama para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lang sa { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate, na uubra lamang sa nakatakdang panahon. Nag-expire ang certificate ng { $hostname } noong { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate, na siyang ini-issue nga mga certificate authority.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate, na uubra lamang sa nakatakdang panahon. Ang certificate para sa { $hostname } ay hindi maaaring gamitin hanggang { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-admin
tl
Maaari mong i-notify ang administrator ng website tungkol sa problemang ito.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate na ini-issue ng mga certificate authority. Karamihan ng mga browser ay hindi na nagtitiwala sa mga certificate na inissue ng GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, at VeriSign. Gumagamit ang { $hostname } ng certificate mula sa isa sa mga authority na ito kung kaya't hindi mapapatunayan ang identity ng website.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity sa pamamagitan ng mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang { $hostname } dahil hindi nito kilala ang certificate issuer, o kaya ay self-signed ang certificate, o kaya ay hindi pinapadala ng server ang mga tamang intermediate certificate.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-bad-cert-domain-what-can-you-do-about-it
tl
Malamang na sa website ang isyu, at wala tayong magagawa para maayos ito. Maaari mong ipagbigay-alam ang problema sa administrator ng website.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
tl
Naka-detect ng isyu ang { -brand-short-name } kaya hindi nagpatuloy sa <b>{ $hostname }</b>. Maaaring misconfigured ang website o mali ang oras na naka-set sa iyong computer.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
tl
Maaaring expired na ang certificate ng website, na pumipigil sa { -brand-short-name } para makapag-connect nang maayos. Kung bibisitahin mo ang site na ito, maaari kang manakawan ng impormasyon kagaya ng iyong mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-sts-second-para
tl
Malamang ay expired ang certificate ng website na ito, na pumipigil sa { -brand-short-name } mula sa pag-connect nang ligtas.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
tl
Kung ang iyong orasan ay naka-set na sa tamang oras, malamang ay misconfigured ang website, at wala tayong magagawa para maayos ito. Maaari mong ipagbigay-alam ang problema sa administrator ng website.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
tl
Naka-detect ng potential security threat ang { -brand-short-name } kaya hindi nagpatuloy sa <b>{ $hostname }</b> dahil kailangan ng website na ito ang isang secure connection.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin
tl
Kung ikaw ay nasa corporate network o gumagamit ng anti-virus software, maaari kang magpatulong sa mga support team. Maaari mo ring ipagbigay-alam ang problema sa administrator ng website na ito.
en-US
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-website
tl
Malamang na ang isyu ay konektado sa website, at wala tayong magagawa para maayos ito.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-content-encoding-error
tl
Mangyaring makipag-ugnayan sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-corrupted-content-contact-website
tl
Pakitawagan ang mga may-ari ng website upang ipagbigay-alam ang problemang ito.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
tl
Gumagamit ang <b>{ $hostname }</b> ng security technology na luma na at madaling atakihin. Ang isang umaatake ay madaling makapagbubulgar ng impormasyon na akala mo ay ligtas. Kakailanganin ng website administrator na ayusin muna ang server bago mo mabisita ang site.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-network-protocol-error-contact-website
tl
Mangyaring tawagan ang may-ari ng website at ipagbigay-alam ang problemang ito.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
tl
Pindutin ang Subukan Uli para muling hingin ang dokumento mula sa website.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-nss-failure-contact-website
tl
Pakitawagan ang mga may-ari ng website para maipagbigay-alam ang problemang ito.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unsafe-content-type
tl
Mangyaring makipag-ugnayan sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.

Displaying 185 results for the string Website in en-US:

Entity tl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-title
tl
Website Breach
en-US
Website Breach
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-breach-icon.title
tl
Breached website
en-US
Breached website
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
tl
Mga Nakompromisong Website
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-origin-tooltip
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
tl
May mga password na nabunyag o ninakaw sa website na ito mula noong huli mong na-update ang iyong mga login detail. Baguhin mo ang password mo para maprotektahan ang iyong account.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-origin-label
tl
Website Address
en-US
Website address
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-tooltip-message
tl
Tiyaking tumutugma ito sa eksaktong address ng website kung saan ka nag-log in.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
tl
Ang website na ito ay naglalaman ng nilalaman na hindi ligtas (tulad ng mga script) at ang iyong koneksyon dito ay hindi pribado.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
tl
Ang website na ito ay naglalaman ng nilalaman na hindi ligtas (tulad ng mga larawan).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
tl
Ang iyong koneksyon sa website na ito ay gumagamit ng mahina na pag-encrypt at hindi pribado.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
tl
Maaaring tingnan ng iba pang mga tao ang iyong impormasyon o baguhin ang pag-uugali ng website.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-media-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang pag autoplay ng media na may tunog sa website na ito.
en-US
You have blocked autoplay media with sound for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang iyong camera para sa website na ito.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-canvas-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang data extraction ng canvas para sa website na ito.
en-US
You have blocked canvas data extraction for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang impormasyon ng lokasyon para sa website na ito.
en-US
You have blocked location information for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-install-blocked.tooltiptext
tl
Hinarang mo ang pagkabit ng mga add-on sa website na ito.
en-US
You have blocked add-on installation for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-microphone-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang iyong mikropono para sa website na ito.
en-US
You have blocked your microphone for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang access sa MIDI para sa website na ito.
en-US
You have blocked MIDI access for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
tl
Ipinagkaloob mo sa website na ito ang mga karagdagang pahintulot.
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-persistent-storage-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang paulit-ulit na imbakan para sa website na ito.
en-US
You have blocked persistent storage for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-popup-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang mga pop-up sa website na ito.
en-US
You have blocked pop-ups for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang website na ito mula sa pagbabahagi ng iyong screen.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
tl
Na-block mo ang mga notification para sa website na ito.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-blocked.tooltiptext
tl
Hinarangan mo ang virtual reality device na mag-access para sa website na ito.
en-US
You have blocked virtual reality device access for this website.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
tl
Harangin ang mga larawan mula sa { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
tl
Tungkol sa Frame - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
tl
Tungkol sa Pahina - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-security-no-owner.value
tl
Ang website na ito ay hindi nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagmamay-ari.
en-US
This website does not supply ownership information.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity-domain.value
tl
Website:
en-US
Website:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity.value
tl
Website Identity
en-US
Website Identity
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
tl
Nabisita ko na ba ang website na ito bago ngayon?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
tl
Nakapag-save na ba ako ng mga password para sa website na ito?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-sitedata-value
tl
Ang website ba na ito ay nag-iimbak ng impormasyon sa aking computer?
en-US
Is this website storing information on my computer?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
tl
I-configure ang integrated na pagpapatotoo para sa mga website na sumusuporta dito.I-configure ang integrated na pagpapatotoo para sa mga website na sumusuporta dito.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
tl
Payagan o pagbawalan ang mga website na maglagay ng mga cookie.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
tl
Payagan ang ilang mga website na magkabit ng mga add-on.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
tl
Payagan ang ilang mga website na mag-link sa mga local file.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
tl
Payagan ang mga piling website para magpakita ng popup by default.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
tl
Pigilang mabisita ang mga website. Tingnan ang documentation para sa karagdagang impormasyon sa format.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
tl
Harangin lahat ng matuklasang tracker. Maaaring may mga website o nilalaman nito na hindi maipapakita nang maayos.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
tl
Payagan ang ilang mga tracker upang kakaunting websites lang ang masisira.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
tl
Kakailanganing i-reload ng mga website ang mga larawan at data
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
tl
Maaari kang ma-sign out sa mga website kapag binura
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
tl
Ang pagbura ng mga cookie at site data na nilagay ng { -brand-short-name } ay maaaring makapag-sign out sa iyo sa mga website at matanggal ang offline web content. Ang pagbubura ng cache data ay hindi makakaapekto sa iyong mga login.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-address
tl
Address ng website
en-US
Address of website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
tl
Ang default para sa lahat ng mga website:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
tl
Maaari mong tukuyin aling mga website ang pinapayagang magkabit ng mga add-on. I-type ang mismong address ng site na gusto mong payagan at pindutin ang Payagan.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
tl
Mga Website na Pinapayagan - Pagkabit ng mga Add-on
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
tl
Maaari mong tukuyin kung aling website ang lagi o hindi mo pahihintulutang gumamit ng mga cookie at site data. I-type ang mismong address ng site na gusto mong i-manage at pindutin ang Harangin, Payagan para sa Session, o Payagan.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Website Exceptions for DNS over HTTPS
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
tl
Maaari mong patayin ang HTTPS-Only Mode para sa mga tukoy na website. Hindi susubukang i-upgrade ng { -brand-short-name } ang koneksyon upang ma-secure ang HTTPS para sa mga site na iyon. Ang mga exception ay hindi nalalapat sa mga pribadong bintana.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
tl
Warning: Source string is missing
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
tl
Maaari mong tukuyin aling mga website ang pinapayagang magbukas ng mga pop-up window. I-type ang eksaktong address ng site na gusto mong payagan at pindutin ang Payagan.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
tl
Mga Website na Pinapayagan - Mga Pop-up
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
tl
Ang mga login para sa mga sumusunod na website ay hindi ise-save
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
tl
Alisin ang Lahat ng mga Website
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove.label
tl
Alisin ang Website
en-US
Remove Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
tl
Maghanap ng Website
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humihingi ng pahintulot na i-access ang iyong camera. Maaari mong tukuyin ang mga website na makakapag-access ng iyong camera o i-block ang mga ito.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan upang humingi ng permiso na i-access ang iyong camera. Ang pagblock ng access sa iyong camera ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humiling na ma-access ang iyong lokasyon. Maaari mong tukuyin kung aling mga website ang pinapayagan na ma-access ang iyong lokasyon. Maaari mo ring i-block ang mga bagong kahilingang humihingi ng access sa iyong lokasyon.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan upang humingi ng permiso na i-access ang iyong location. Ang pagblock ng access sa iyong location ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humihingi ng pahintulot na i-access ang iyong microphone. Maaari mong tukuyin ang mga website na makakapag-access ng iyong microphone o i-block ang mga ito.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
tl
Pipigilan nito ang kahit na anong website na hindi kasama sa listahan sa paghingi ng permiso upang i-access ang iyong microphone. Ang pagblock ng access sa iyong microphone ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-name.label
tl
Website
en-US
Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humiling na magpadala sa iyo ng mga notification. Maaari mong tukuyin kung aling mga website ang pinapayagang magpadala sa iyo ng mga notification. Maaari mo ring i-block ang bagong mga kahilingang humihingi na payagan ang mga notification.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
tl
Pipigilan nito ang mga website na wala sa listahan na humingi ng permiso na magsend ng notifications. Ang pagblock ng notifications ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
tl
Warning: Source string is missing
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
tl
Ang mga sumusunod na website ay humingi ng access sa iyong mga virtual reality device. Maaari mong tukuyin kung aling website ang puwedeng makapag-acccess ng mga ito. Maaari mo ring i-block ang mga bagong request na humihingi ng access sa mga virtual reality device mo.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
tl
Ito ang pipigil sa mga website na wala sa listahan sa paghingi ng permiso na i-access ang iyong mga virtual reality device. Ang pagharang ng access sa iyong mga virtual reality device ay maaaring makasira sa ibang features ng website.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
tl
Ang setting na ito ay maaaring maging sanhi ng ilang mga website na hindi ipakita ang nilalaman o gumana nang tama. Kung tila nasira ang isang site, baka gusto mong patayin ang tracking protection para sa site na iyon upang mai-load ang lahat ng nilalaman.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
tl
Padalhan ng ”Do Not Track” signal ang mga website para sabihing hindi mo nais na ika'y subaybayan
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
tl
Magtanong kung dapat mag-save ng mga login at password sa mga website
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
tl
Magpakita ng mga alerto tungkol sa mga password sa mga breached website
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
tl
Nagbibigay ang HTTPS ng isang ligtas at encrypted na koneksyon sa pagitan ng { -brand-short-name } at ng mga website na binibisita mo. Karamihan ng mga website ay suportado na ang HTTPS, at kung naka-enable ang HTTPS-Only Mode, ia-upgrade ng { -brand-short-name } lahat ng koneksyon sa HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
non-technical-privacy-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Website Privacy Preferences
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
tl
Balaan ka kapag sinusubukan ng mga website na magkabit ng mga add-on
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-colors-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Override { -brand-short-name }’s default colors for text, website backgrounds, and links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Use a dark appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Use a light appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-header
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Website appearance
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-override-warning
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Your color selections are overriding website appearance. <a data-l10n-name="colors-link">Manage colors</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
tl
Lahat ng mga cookie (maaaring makasira ng mga website)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
tl
Mga cookie na galing sa mga hindi pa nabisitang website
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
tl
Maaari kang ma-log out sa website kapag nagtanggal ka ng mga cookie at site data. Sigurado ka na bang gawin ang mga pagbabagong ito?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
tl
Ang mga cookie at site data sa mga sumusunod na website ay tatanggalin
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
tl
Maghanap ng mga website
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
tl
Ang mga sumusunod na website ay nag-iimbak ng mga cookie at site data sa iyong computer. Ang { -brand-short-name } ay nagpapanatili ng data galing sa mga website na may persistent storage hanggang sa burahin ito, at nagbubura ito ng data galing sa mga website na may non-persistent storage kapag nangangailangan ng space.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
tl
Websites
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
tl
Nangangalap ang mga fingerprinter ng mga setting sa iyong browser at computer para makagawa ng profile mo. Gamit ang digital fingerprint na ito, pwede ka nilang bantayan sa iba't-ibang mga website. <a data-l10n-name="learn-more-link">Alamin</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
tl
Naglalagay ang mga social network ng mga tracker sa ibang mga website para sundan ang iyong mga ginagawa, tinitingnan, at pinapanood online. Dahil dito'y natututunan ng mga kumpanya ng social media ang tungkol sa iyo higit pa sa kung ano ang ibinabahagi mo sa iyong mga social media profile. <a data-l10n-name="learn-more-link">Alamin</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
tl
Ang mga website ay maaaring mag-load ng mga external ad, video, at iba pang content na may tracking code. Ang pagharang sa tracking content ay pwedeng makatulong sa mga site na mag-load nang mas mabilis, pero baka may mga button, form, at login field na hindi gumana. <a data-l10n-name="learn-more-link">Alamin</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
tl
Ang pagharang ng ilang mga tracker ay maaaring maging dahilan ng problema sa ilang mga website. Ang pag-ulat ng mga problemang ito ay nakatutulong pahusayin ang { -brand-short-name } para sa lahat. Ang pagpapadala ng ulat na ito ay magpapadala ng URL at impormasyon tungkol sa iyong mga browser setting sa Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Alamin</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description2
tl
Ang pagharang ng ilang mga tracker ay maaaring maging dahilan ng problema sa ilang mga website. Ang pag-ulat ng mga problemang ito ay nakatutulong pahusayin ang { -brand-short-name } para sa lahat. Ang pagpapadala ng ulat na ito ay magpapadala ng URL at impormasyon tungkol sa iyong mga browser setting sa { -vendor-short-name }.
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to { -vendor-short-name }.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
tl
Ang mga fingerprinter ay nangongolekta ng mga setting sa browser at computer mo para makilala ka. Gamit ang digital fingerprint na ito, pwede ka nilang manmanan sa iba't-ibang mga website.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
tl
Maaaring masira ang ilang parte ng ilang website kapag hinarang ang mga ito. Kapag walang mga tracker, may mga button, form, at login field na maaaring hindi gumana.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
tl
Maaaring masira ang ilang parte ng ilang website kapag hinarang ang mga ito. Kapag walang mga tracker, may mga button, form, at login field na maaaring hindi gumana.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
tl
Naglalagay ng mga tracker ang mga social network sa ibang mga website para sundan ang iyong mga ginagawa, tinitingnan, at pinapanood online. Dahil dito'y mas nakikilala ka ng mga kumpanya ng social media bukod sa kung ano ang ibinabahagi mo sa iyong social media profile.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
tl
Ang mga website ay maaaring mag-load ng mga external ad, video, at iba pang content na may tracking code. Ang pagharang sa tracking content ay makatutulong sa mga site na mag-load nang mas mabilis, pero may mga button, form, at login field na maaaring hindi gumana.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-intro
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Help make { -brand-product-name } better for everyone. { -vendor-short-name } uses the info you send to fix website problems.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
tl
Ang pagbisita sa website na ito ay maaaring makapinsala sa iyong computer
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-offline-apps.label
tl
Offline Website Data
en-US
Offline website data
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-mute-notifications-checkbox
tl
I-mute ang mga abiso sa website habang nagbabahagi
en-US
Mute website notifications while sharing
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPromptHint
tl
Warning: Source string is missing
en-US
%S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
tl
Kapag pinili ang ‘Burahin ngayon’ buburahin ang lahat ng mga cookie at site data na naitago ng %S. Maari kang ma-sign out sa mga website at buburahin ang mga offline web content.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
blockedByPolicy
tl
Ang pag-access sa pahinang ito or website ay hinaharang ng iyong organisasyon.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
inadequateSecurityError
tl
Sinubukan ng website na makipag-ayos ng hindi sapat na antas ng seguridad.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
tl
Ang pahina na sinusubukan mong tingnan ay hindi maaaring ipakita dahil ito ay nakapaloob sa isang uri ng file na maaaring hindi ligtas upang buksan. Mangyaring makipag-ugnay sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
blockedByPolicy
tl
Ang iyong organisasyon ay nagharang ng access sa page o website na ito.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
inadequateSecurityError
tl
Sinubukan ng website na makipagkasundo sa isang di-sapat na antas ng seguridad.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
tl
Ang pahina na sinusubukan mong tingnan ay hindi maaaring ipakita dahil ito ay nakapaloob sa isang uri ng file na maaaring hindi ligtas upang buksan. Mangyaring makipag-ugnay sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
weakCryptoUsed
tl
Ang may-ari ng %S ay na-configure nang mali ang kanilang website. Para mapangalagaan ang iyong impormasyon at hindi ito manakaw, hindi itinuloy ang pag-connect sa website na ito.
en-US
The owner of %S has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, the connection to this website has not been established.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
tl
Malapit ka ng mag-log in sa site na "%1$S" na gamit ang username na "%2$S", ngunit hindi ito kailangan ng website. Maaring isa itong patibong.\n\nItutuloy ba ang pagbisita sa "%1$S"?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
tl
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorSymantecDistrustAdministrator
tl
You may notify the website’s administrator about this problem.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_CertificateTransparency_Compliant
tl
Ang website na ito ay umaayon sa patakaran ng Certificate Transparency.
en-US
This website complies with the Certificate Transparency policy.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_None1
tl
The web site %S does not support encryption for the page you are viewing.
en-US
The website %S does not support encryption for the page you are viewing.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_WeakCipher
tl
Ang koneksyon mo sa website na ito ay gumagamit ng mahinang encryption at hindi pribado. Maaaring mabasa ng ibang tao ang impormasyon mo o kaya'y mabago ang asal ng website.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
tl
This certificate can identify web sites.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
tl
Warning: Source string is missing
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
tl
Pagkatiwalaan ang CA na ito para matukoy ang mga website.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
tl
Ang %1$S ay humihingi sa iyong username at password: BABALA: Ang iyong password ay hindi ipapadala sa website na kasalukyang mong binibisita!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
displaySameOrigin
tl
Mula sa website na ito
en-US
From this website
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
tl
Ise-save ng %S ang password para sa website na ito.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-nosupport
tl
Malamang sa malamang, ang website ay sadyang hindi suportado ang HTTPS.
en-US
Most likely, the website simply does not support HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
tl
Posible ring may attacker na may kinalaman dito. Kapag napagdesisyunan mong bisitahin ang website, huwag ka dapat magpasok ng sensitibong impormasyon kagaya ng mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
tl
Pinagana mo ang HTTPS-Only Mode para sa pinahusay na seguridad, at hindi magagamit ang HTTPS version ng <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
tl
Pumunta sa www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
tl
Mayroong isang secure na bersyon ng <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Maaari mong bisitahin ang pahinang ito sa halip na <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
tl
Ang iilang features sa { -brand-short-name }, kabilang na ang Crash Reporter, ay humihingi ng pahintulot bago magbigay ng feedback sa { -vendor-short-name }. Kung pumayag kayo magbigay ng feedback, pinapahintulutan din ninyo ang { -vendor-short-name } na gamitin ang feedback upang mapabuti ang mga produkto nito, i-publish ang feedback sa mga website nito, at ipamahagi ang feedback.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
tl
Kung ang nilalaman ng produktong ito ay gumagamit ng mga web service, ang mga anumang applicable service term para sa mga serbisyo ay dapat i-link sa <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-unbranded
tl
An overview of the web site services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.
en-US
An overview of the website services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
tl
Ang pahinang ito ay naglalaman ng teknikal na impormasyon na maaaring makatulong kapag may sinusubukan kang ayusin na problema. Kung naghahanap ka ng kasagutan sa mga karaniwang katanungan tungkol sa { -brand-short-name }, bisitahin ang ating <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
tl
Halimbawa: Mabagal ang feature, mahirap gamitin, o hindi gumagana; may mga parte ng website na hindi magpapakita o kakaiba ang itsura
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
tl
Hindi gumagana, nasisira ang mga website, o bumabagal { -brand-product-name }
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
tl
Mukhang nakahanap ka ng bug. Bukod sa pag-ulat nito, ang pinakamagandang paraan para maayos ang isyu ay direktang tawagan ang developer ng extension. <a data-l10n-name="support-link">Bisitahin ang website ng extension</a> para makuha ang impormasyon patungkol sa developer.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
tl
Warning: Source string is missing
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
tl
Mukhang nakahanap ka ng bug. Bukod sa pag-ulat nito, ang pinakamagandang paraan para maayos ang isyu ay direktang tawagan ang developer ng tema. <a data-l10n-name="support-link">Bisitahin ang website ng tema</a> para makuha ang impormasyon patungkol sa developer.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
tl
I-access ang iyong data para sa lahat ng website
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
tl
Warning: Source string is missing
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil hindi ito gumagamit ng tamang certificate para sa { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil gumagamit ito ng certificate na hindi tama para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lamang sa mga sumusunod na mga pangalan: { $subject-alt-names }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil ito ay gumagamit ng hindi tamang certificate para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lamang sa <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang site na ito dahil gumagamit ito ng certificate na hindi tama para sa { $hostname }. Ang certificate ay para lang sa { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate, na uubra lamang sa nakatakdang panahon. Nag-expire ang certificate ng { $hostname } noong { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate, na siyang ini-issue nga mga certificate authority.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate, na uubra lamang sa nakatakdang panahon. Ang certificate para sa { $hostname } ay hindi maaaring gamitin hanggang { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-admin
tl
Maaari mong i-notify ang administrator ng website tungkol sa problemang ito.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity gamit ang mga certificate na ini-issue ng mga certificate authority. Karamihan ng mga browser ay hindi na nagtitiwala sa mga certificate na inissue ng GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, at VeriSign. Gumagamit ang { $hostname } ng certificate mula sa isa sa mga authority na ito kung kaya't hindi mapapatunayan ang identity ng website.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
tl
Pinapatunayan ng mga website ang kanilang identity sa pamamagitan ng mga certificate. Hindi pinagkakatiwalaan ng { -brand-short-name } ang { $hostname } dahil hindi nito kilala ang certificate issuer, o kaya ay self-signed ang certificate, o kaya ay hindi pinapadala ng server ang mga tamang intermediate certificate.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-bad-cert-domain-what-can-you-do-about-it
tl
Malamang na sa website ang isyu, at wala tayong magagawa para maayos ito. Maaari mong ipagbigay-alam ang problema sa administrator ng website.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
tl
Naka-detect ng isyu ang { -brand-short-name } kaya hindi nagpatuloy sa <b>{ $hostname }</b>. Maaaring misconfigured ang website o mali ang oras na naka-set sa iyong computer.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
tl
Maaaring expired na ang certificate ng website, na pumipigil sa { -brand-short-name } para makapag-connect nang maayos. Kung bibisitahin mo ang site na ito, maaari kang manakawan ng impormasyon kagaya ng iyong mga password, email, o detalye ng credit card.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-sts-second-para
tl
Malamang ay expired ang certificate ng website na ito, na pumipigil sa { -brand-short-name } mula sa pag-connect nang ligtas.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
tl
Kung ang iyong orasan ay naka-set na sa tamang oras, malamang ay misconfigured ang website, at wala tayong magagawa para maayos ito. Maaari mong ipagbigay-alam ang problema sa administrator ng website.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
tl
Naka-detect ng potential security threat ang { -brand-short-name } kaya hindi nagpatuloy sa <b>{ $hostname }</b> dahil kailangan ng website na ito ang isang secure connection.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin
tl
Kung ikaw ay nasa corporate network o gumagamit ng anti-virus software, maaari kang magpatulong sa mga support team. Maaari mo ring ipagbigay-alam ang problema sa administrator ng website na ito.
en-US
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-website
tl
Malamang na ang isyu ay konektado sa website, at wala tayong magagawa para maayos ito.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-content-encoding-error
tl
Mangyaring makipag-ugnayan sa mga may-ari ng website upang ipaalam sa kanila ang problemang ito
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-corrupted-content-contact-website
tl
Pakitawagan ang mga may-ari ng website upang ipagbigay-alam ang problemang ito.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
tl
Warning: Source string is missing
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
tl
Warning: Source string is missing
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
tl
Gumagamit ang <b>{ $hostname }</b> ng security technology na luma na at madaling atakihin. Ang isang umaatake ay madaling makapagbubulgar ng impormasyon na akala mo ay ligtas. Kakailanganin ng website administrator na ayusin muna ang server bago mo mabisita ang site.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-network-protocol-error-contact-website
tl
Mangyaring tawagan ang may-ari ng website at ipagbigay-alam ang problemang ito.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity