Transvision

Displaying 8 results for the string Website in sq:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
sq
Bllokoji Figurat nga { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
sq
Të dhëna Kuadri - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
sq
Të dhëna Faqeje - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
sq
Keni aktivizuar Mënyrën Vetëm-HTTPS, për siguri të thelluar dhe s’ka version HTTPS për <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
sq
Kalo te www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
sq
Ka një version të sigurt të <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Mund të vizitoni këtë faqe, në vend të <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
sq
Nëse ky produkt përmban shërbime web, çfarëdo kushtesh të zbatueshëm për shërbimin(et) do të duhej të tregoheshin me një lidhje te <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">ndarja</a> Shërbime Sajtesh.
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
sq
E kishit fjalën të shkohej te <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?

Displaying 187 results for the string Website in en-US:

Entity sq en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-breach-alert-title
sq
Cenim Sajti
en-US
Website Breach
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-item-breach-icon.title
sq
Sajt i cenuar
en-US
Breached website
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-list-section-breach
sq
Sajte të cenuar
en-US
Breached websites
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
sq
Që nga hera e fundit që përditësuat hollësi të kredencialeve tuaja të hyrjeve, te ky sajt ka patur rrjedhje ose vjedhje fjalëkalimesh. Që të mbroni llogarinë tuaj, ndryshoni fjalëkalimin tuaj për të.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-origin-label
sq
Adresë sajti
en-US
Website address
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-tooltip-message
sq
Sigurohuni që kjo përputhet me adresën e saktë të sajtit ku hyni.
en-US
Make sure this matches the exact address of the website where you log in.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-active-loaded
sq
Ky sajt përmban lëndë që s'është e sigurt (fjala vjen, programthe) dhe lidhja juaj me të s'është private.
en-US
This website contains content that is not secure (such as scripts) and your connection to it is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-passive-loaded-insecure2
sq
Ky sajt përmban lëndë që s'është e sigurt (fjala vjen, figura).
en-US
This website contains content that is not secure (such as images).
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-intro
sq
Lidhja juaj te ky sajt përdor fshehtëzim të dobët dhe s'është private.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
identity-description-weak-cipher-risk
sq
Të tjerët mund të shohin të dhënat tuaja ose të ndryshojnë sjelljen e sajtit.
en-US
Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
picture-in-picture-panel-headline
sq
Ky sajt nuk rekomandon përdorim të “Picture-in-Picture”
en-US
This website does not recommend Picture-in-Picture
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-autoplay-media-blocked.tooltiptext
sq
Keni bllokuar vetëluajtje mediash me tinguj për këtë sajt.
en-US
You have blocked autoplay media with sound for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-camera-blocked.tooltiptext
sq
E keni bllokuar kamerën tuaj për këtë sajt.
en-US
You have blocked your camera for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-canvas-blocked.tooltiptext
sq
Për këtë sajt e keni bllokuar përftimin e të dhënave të kanavacës.
en-US
You have blocked canvas data extraction for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-geolocation-blocked.tooltiptext
sq
Ia keni bllokuar këtij sajti të dhënat mbi vendndodhjen tuaj.
en-US
You have blocked location information for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-install-blocked.tooltiptext
sq
Ia keni bllokuar këtij sajti instalimin e shtesave.
en-US
You have blocked add-on installation for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-microphone-blocked.tooltiptext
sq
E keni bllokuar kamerën tuaj për këtë sajt.
en-US
You have blocked your microphone for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-midi-blocked.tooltiptext
sq
E keni bllokuar hyrjen MIDI për këtë sajt.
en-US
You have blocked MIDI access for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-permissions-granted.tooltiptext
sq
I keni akorduar leje shtesë këtij sajti.
en-US
You have granted this website additional permissions.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-persistent-storage-blocked.tooltiptext
sq
E keni bllokuar depozitimin e qëndrueshëm për këtë sajt.
en-US
You have blocked persistent storage for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-popup-blocked.tooltiptext
sq
I keni bllokuar flluskat për këtë sajt.
en-US
You have blocked pop-ups for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-screen-blocked.tooltiptext
sq
Ia keni bllokuar këtij sajti përdorimin e ekranit tuaj.
en-US
You have blocked this website from sharing your screen.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-web-notifications-blocked.tooltiptext
sq
Ia keni bllokuar këtij sajti njoftimet.
en-US
You have blocked notifications for this website.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-xr-blocked.tooltiptext
sq
E keni bllokuar hyrjen në pajisje realiteti virtual për këtë sajt.
en-US
You have blocked virtual reality device access for this website.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-block-image.label
sq
Bllokoji Figurat nga { $website }
en-US
Block Images from { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-frame.title
sq
Të dhëna Kuadri - { $website }
en-US
Frame Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-page.title
sq
Të dhëna Faqeje - { $website }
en-US
Page Info — { $website }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
page-info-security-no-owner.value
sq
Ky sajt nuk furnizon të dhëna pronësie.
en-US
This website does not supply ownership information.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity-domain.value
sq
Sajt:
en-US
Website:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-identity.value
sq
Identitet Sajti
en-US
Website Identity
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
sq
E kam vizituar këtë sajt më herët se sot?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-passwords-value
sq
A kam ruajtur ndonjë fjalëkalim për këtë sajt?
en-US
Have I saved any passwords for this website?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-sitedata-value
sq
A depoziton ky sajt të dhëna në kompjuterin tim?
en-US
Is this website storing information on my computer?
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Authentication
sq
Formësoni mirëfilltësim të integruar për sajte që e mbulojnë atë.
en-US
Configure integrated authentication for websites that support it.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-Cookies
sq
Lejoni ose jo që sajte të depozitojnë “cookies”.
en-US
Allow or deny websites to set cookies.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-InstallAddonsPermission
sq
Lejojuni disa sajteve të caktuar të instalojnë shtesa.
en-US
Allow certain websites to install add-ons.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-LocalFileLinks
sq
Lejo sajte specifikë të krijojnë lidhje te kartela vendore.
en-US
Allow specific websites to link to local files.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-PopupBlocking
sq
Lejojuni, si parazgjedhje, disa sajteve të shfaqin flluska.
en-US
Allow certain websites to display popups by default.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
sq
Bllokoni vizita në sajte. Për më tepër hollësi mbi këtë format, shihni dokumentimin.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-full-description
sq
Bllokon krejt gjurmues e pikasur. Disa sajte ose lëndë mund të mos ngarkohet si duhet.
en-US
Blocks all detected trackers. Some websites or content may not load properly.
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-item-moz-std-description
sq
Lejon disa gjurmues, ndaj prish punë në më pak sajte.
en-US
Allows some trackers so fewer websites break.
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cache-info
sq
Do të kërkojë që sajtet të ringarkojnë figura dhe të dhëna
en-US
Will require websites to reload images and data
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-cookies-info
sq
Në u spastroftë, mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte
en-US
You may get signed out of websites if cleared
Entity # all locales browser • browser • preferences • clearSiteData.ftl
clear-site-data-description
sq
Spastrimi i krejt cookie-eve dhe të dhënave të sajtit të depozituara nga { -brand-short-name }-i mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte dhe heqje të lëndës për përdorim pa qenë i lidhur në internet. Spastrimi i të dhënave të fshehtinës nuk do të prekë kredencialet tuaja për hyrje.
en-US
Clearing all cookies and site data stored by { -brand-short-name } may sign you out of websites and remove offline web content. Clearing cache data will not affect your logins.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-address
sq
Adresë e sajtit
en-US
Address of website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-autoplay-menu
sq
Parazgjedhje për krejt sajtet:
en-US
Default for all websites:
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-doh-entry-field
sq
Jepni emrin e përkatësisë së sajtit
en-US
Enter website domain name
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
sq
Mund të përcaktoni cilëve sajte u lejohet të instalojnë shtesa. Shtypni adresën e saktë të sajtit që doni të lejoni dhe mandej klikoni Lejoje
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
sq
Sajte të Lejuar - Instalim Shtesash
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
sq
Mund të caktoni cilëve sajte u lejohet përherë ose kurrë të përdorin “cookies” dhe të dhëna sajtesh. Shtypni adresën e saktë të sajtit që doni të administroni dhe mandej klikoni Bllokoje, Lejoje për Sesion, ose Lejoje.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-doh-window.title
sq
Përjashtime Sajtesh për DNS përmes HTTPS-je
en-US
Website Exceptions for DNS over HTTPS
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc
sq
Mënyrën Vetëm-HTTPS mund ta çaktivizoni për sajte specifike. Për këto sajte, { -brand-short-name }-i s’do të provojë të përmirësojë lidhjen me HTTPS të sigurt. Përjashtimet nuk vlejnë për dritare private.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites. Exceptions do not apply to private windows.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-https-only-desc2
sq
Mënyrën Vetëm-HTTPS mund ta çaktivizoni për sajte specifike. Për këto sajte, { -brand-short-name }-i s’do të provojë të përmirësojë lidhjen me HTTPS të sigurt.
en-US
You can turn off HTTPS-Only Mode for specific websites. { -brand-short-name } won’t attempt to upgrade the connection to secure HTTPS for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
sq
Mund të përcaktoni cilët sajte e kanë të mbyllur Mbrojtjen e Thelluar Nga Gjurmimet. Shtypni adresën e saktë të sajtit që doni të administroni dhe mandej klikoni mbi Shto Përjashtim.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
sq
Mund të caktoni cilëve sajte u lejohet të hapin dritare flluska. Shtypni adresën e saktë të sajtit që doni të lejohet dhe mandej klikoni Lejoje.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
sq
Sajte të Lejuar - Flluska
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-saved-logins-desc
sq
Për sajtet vijues s’do të ruhen kredenciale hyrjesh
en-US
Logins for the following websites will not be saved
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove-all.label
sq
Hiqi Krejt Sajtet
en-US
Remove All Websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-remove.label
sq
Hiqe Sajtin
en-US
Remove Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-searchbox.placeholder
sq
Kërko Në Sajte
en-US
Search Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-desc
sq
Sajtet vijues kanë kërkuar të përdorin kamerën tuaj. Mund të specifikoni cilët sajte lejohen të përdorin kamerën tuaj. Mundeni edhe të bllokoni kërkesa të reja për përdorim kamere.
en-US
The following websites have requested to access your camera. You can specify which websites are allowed to access your camera. You can also block new requests asking to access your camera.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-camera-disable-desc
sq
Kjo do të pengojë çfarëdo sajti jo të pranishëm më sipër të kërkojë leje për të përdorur kamerën tuaj. Bllokimi i përdorimit të kamerës tuaj mund të prishë punimin e ndonjë veçorie të sajtit.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your camera. Blocking access to your camera may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-desc
sq
Sajtet vijues kanë kërkuar të dinë vendndodhjen tuaj. Mund të specifikoni cilët sajte lejohen të mësojnë vendndodhjen tuaj. Mundeni edhe të bllokoni kërkesa të reja për njohje vendndodhjesh.
en-US
The following websites have requested to access your location. You can specify which websites are allowed to access your location. You can also block new requests asking to access your location.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-location-disable-desc
sq
Kjo do të pengojë çfarëdo sajti jo të pranishëm më sipër të kërkojë leje të njohë vendndodhjen tuaj. Bllokimi i njohjes së vendndodhjes tuaj mund të prishë punimin e ndonjë veçorie të sajtit.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your location. Blocking access to your location may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-desc
sq
Sajtet vijues kanë kërkuar të përdorin mikrofonin tuaj. Mund të specifikoni cilët sajte lejohen të përdorin mikrofonin tuaj. Mundeni edhe të bllokoni kërkesa të reja për përdorim të mikrofonit.
en-US
The following websites have requested to access your microphone. You can specify which websites are allowed to access your microphone. You can also block new requests asking to access your microphone.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-microphone-disable-desc
sq
Kjo do të pengojë çfarëdo sajti jo të pranishëm më sipër të kërkojë leje për të përdorur mikrofonin tuaj. Bllokimi i përdorimit të mikrofonit tuaj mund të prishë punimin e ndonjë veçorie të sajtit.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your microphone. Blocking access to your microphone may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-name.label
sq
Sajt
en-US
Website
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-desc
sq
Sajtet vijues kanë kërkuar t’ju dërgojnë njoftime. Mund të specifikoni cilët sajte lejohen t’ju dërgojnë njoftime. Mundeni edhe të bllokoni kërkesa të reja për lejim njoftimesh.
en-US
The following websites have requested to send you notifications. You can specify which websites are allowed to send you notifications. You can also block new requests asking to allow notifications.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-notification-disable-desc
sq
Kjo do të pengojë çfarëdo sajti jo të pranishëm më sipër të kërkojë leje për të dërguar njoftime. Bllokimi i njoftimeve mund të prishë punimin e ndonjë veçorie të sajtit.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to send notifications. Blocking notifications may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-speaker-desc
sq
Sajtet vijues kanë kërkuar të përzgjedhin një pajisje zëri në dalje. Mund të përcaktoni cilëve sajte u lejohet të përzgjedhin një pajisje zëri në dalje.
en-US
The following websites have requested to select an audio output device. You can specify which websites are allowed to select an audio output device.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-desc
sq
Sajtet vijues kanë kërkuar të hyjnë në pajisje tuajat për realitet virtual. Mund të specifikoni cilët sajte lejohen të hyjnë në pajisjet tuaja të realitetit virtual. Mundeni edhe të bllokoni kërkesa të reja për hyrje në pajisjet tuaja të realitetit virtual.
en-US
The following websites have requested to access your virtual reality devices. You can specify which websites are allowed to access your virtual reality devices. You can also block new requests asking to access your virtual reality devices.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-site-xr-disable-desc
sq
Kjo do të pengojë çfarëdo sajti jo të pranishëm më sipër të kërkojë leje të hyjë në pajisje tuaja të realitetit virtual. Bllokimi i hyrjes në pajisjet tuaja të realitetit virtual mund të prishë punimin e ca anëve të sajtit.
en-US
This will prevent any websites not listed above from requesting permission to access your virtual reality devices. Blocking access to your virtual reality devices may break some website features.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-and-isolating-etp-warning-description-2
sq
Ky rregullim mund të sjellë mosshfaqje të lëndës ose funksionim jo të saktë në disa sajte. Nëse një sajt duket i dëmtuar, mund të doni të çaktivizoni mbrojtjen nga gjurmimet për atë saj, që të ngarkohet krejt lënda.
en-US
This setting may cause some websites to not display content or work correctly. If a site seems broken, you may want to turn off tracking protection for that site to load all content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description
sq
Dërgojuni sajteve një sinjal “Mos Më Gjurmo” se nuk doni të ndiqeni
en-US
Send websites a “Do Not Track” signal that you don’t want to be tracked
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
do-not-track-description2.label
sq
Dërgoju sajteve një kërkesë “Mos Më Gjurmoni”
en-US
Send websites a “Do Not Track” request
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-ask-to-save-logins.label
sq
Pyet të ruhen apo jo kredenciale hyrjesh dhe fjalëkalime për sajte
en-US
Ask to save logins and passwords for websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
forms-breach-alerts.label
sq
Shfaq sinjalizime rreth fjalëkalimesh për sajte të cenuar
en-US
Show alerts about passwords for breached websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
global-privacy-control-description.label
sq
Thuaju sajteve të mos shesin apo japin të dhëna të miat
en-US
Tell websites not to sell or share my data
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
sq
HTTPS-ja furnizon një lidhje të sigurt, të fshehtëzuar, mes { -brand-short-name }-it dhe sajtit që vizitoni. Shumica e sajteve e mbulojnë përdorimin e HTTPS-së dhe, nëse është aktivizuar mënyrë Vetëm-HTTPS, atëherë { -brand-short-name }-i do t’i kalojë krejt lidhjet nën mënyrën HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
non-technical-privacy-header
sq
Parapëlqime Privatësie Sajti
en-US
Website Privacy Preferences
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
permissions-addon-install-warning.label
sq
Njofto, kur sajte përpiqen të instalojnë shtesa
en-US
Warn you when websites try to install add-ons
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-colors-description
sq
Anashkalo ngjyrat parazgjedhje të { -brand-short-name }-it për tekst, sfonde sajtesh dhe lidhje.
en-US
Override { -brand-short-name }’s default colors for text, website backgrounds, and links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description
sq
Domain Name System (DNS) përmes HTTPS-së e dërgon kërkesën tuaj për një emër përkatësie përmes një lidhjeje të fshehtëzuar, duke krijuar një DNS të siguruar dhe duke e bërë më të vështirë për të tjerët të shohin se në cilin sajt po shkoni.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, creating a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-doh-description2
sq
Domain Name System (DNS) përmes HTTPS-së e dërgon kërkesën tuaj për një emër përkatësie përmes një lidhjeje të fshehtëzuar, duke furnizuar një DNS të siguruar dhe duke e bërë më të vështirë për të tjerët të shohin se në cilin sajt po shkoni.
en-US
Domain Name System (DNS) over HTTPS sends your request for a domain name through an encrypted connection, providing a secure DNS and making it harder for others to see which website you’re about to access.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title
sq
Bëni të ndryshojnë vetvetiu sfonde dhe lëndë sajti, bazuar në rregullimet e sistemit tuaj dhe temën e { -brand-short-name }-it.
en-US
Automatically change website backgrounds and content based on your system settings and { -brand-short-name } theme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title
sq
Përdorni një pamje të errët për sfonde dhe lëndë sajtesh.
en-US
Use a dark appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title
sq
Përdorni një pamje të çelët për sfonde dhe lëndë sajtesh.
en-US
Use a light appearance for website backgrounds and content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
sq
Disa sajte e përshtatin skemën e ngjyrave të tyre bazuar në parapëlqimet tuaja. Zgjidhni cilën skemë ngjyre do të donit të përdoret për këto sajte.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-header
sq
Dukje sajti
en-US
Website appearance
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-override-warning
sq
Përzgjedhjet tuaja për ngjyrat po anashkalojnë pamjen e sajtit. <a data-l10n-name="colors-link">Administroni ngjyra</a>
en-US
Your color selections are overriding website appearance. <a data-l10n-name="colors-link">Manage colors</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-override-warning2.message
sq
Përzgjedhjet tuaja për ngjyrat po anashkalojnë pamjen e sajtit.
en-US
Your color selections are overriding website appearance.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all-cross-site-cookies.label
sq
Krejt cookie-t palë të treta (mund të shkaktojë mosfunksionim të disa sajteve)
en-US
All cross-site cookies (may cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-all.label
sq
Krejt cookie-t (do të shkaktojë mosfunksionim sajtesh)
en-US
All cookies (will cause websites to break)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
sq
“Cookies” nga sajte të pavizituar
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-over-5gb-message2
sq
<strong>{ -brand-short-name }-it po i mbarohet hapësira në disk.</strong> Lënda e sajteve mund të mos shfaqet si duhet. Mundësi të spastroni të dhëna të depozituara që nga Rregullime > Privatësi & Siguri > “Cookies” dhe Të dhëna Sajtesh.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. You can clear stored data in Settings > Privacy & Security > Cookies and Site Data.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
sq
<strong>{ -brand-short-name }-it po i mbarohet hapësira në disk.</strong> Lënda e sajteve mund të mos shfaqet si duhet. Që të optimizoni përdorimin tuaj të diskut për punim më të mirë të shfletimin, vizitoni “Mësoni Më Tepër”.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
website-advertising-header
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Website Advertising Preferences
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
website-advertising-private-attribution.label
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Allow websites to perform privacy-preserving ad measurement
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-desc
sq
Heqja e cookie-eve dhe të dhënave të sajteve mund të sjellë daljen tuaj nga llogaritë në sajte. Jeni i sigurt se doni të bëhen këto ndryshime?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to make the changes?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-single-desc
sq
Heqja e cookie-ve dhe të dhënave të sajtit mund të sjellë daljen tuaj nga sajte. Jeni i sigurt se doni të hiqen cookie-t dhe të dhëna sajtesh për <strong>{ $baseDomain }</strong>?
en-US
Removing cookies and site data may log you out of websites. Are you sure you want to remove cookies and site data for <strong>{ $baseDomain }</strong>?
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-removing-table
sq
Cookie-t dhe të dhënat e sajteve për sajtet vijues do të hiqen
en-US
Cookies and site data for the following websites will be removed
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-search-textbox.placeholder
sq
Kërko në sajte
en-US
Search websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • siteDataSettings.ftl
site-data-settings-description
sq
Sajtet vijuese depozitojnë “cookies” dhe të dhëna sajtesh në kompjuterin tuaj. { -brand-short-name }-i mban nën depozitim të përhershëm të dhënat nga sajte, deri sa t’i fshini dhe fshin të dhëna nga sajte me depozitim jo të përhershëm dora-dorës që lypset hapësirë.
en-US
The following websites store cookies and site data on your computer. { -brand-short-name } keeps data from websites with persistent storage until you delete it, and deletes data from websites with non-persistent storage as space is needed.
Entity # all locales browser • browser • preferences • translation.ftl
translation-sites-column.label
sq
Sajte
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
fingerprinter-tab-content
sq
Krijuesit e shenjave të gishtave (<em>Fingerprinters</em>) grumbullojnë rregullime nga shfletuesi dhe kompjuteri juaj për të krijuar një profil rreth jush. Duke përdorur këto shenja dixhitale gishtash, ata mund t’ju ndjekin nëpër sajte të ndryshme. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
social-tab-contant
sq
Gjurmuesit prej rrjete shoqërore vendosin gjurmues në sajte të tjerë për të ndjekur ç’bëni, ç’shihni dhe vëzhgoni kur jeni në internet. Kjo u lejon shoqërive të rrjeteve shoqërore të mësojnë më tepër rreth jush, tej asaj çka ndani me të tjerët në profilet tuaj në media shoqërore. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
tracker-tab-description
sq
Sajtet mund të ngarkojnë reklama, video dhe tjetër lëndë të jashtme me kod gjurmimi. Bllokimi i lëndës gjurmuese mund të ndihmojë për ngarkimin më të shpejtë të sajteve, por disa butona, formularë dhe fusha kredenciale hyrjesh mund të mos punojnë. <a data-l10n-name="learn-more-link">Mësoni më tepër</a>
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work. <a data-l10n-name="learn-more-link">Learn more</a>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-content-blocking-breakage-report-view-description
sq
Bllokimi i disa gjurmuesve mund të shkaktojë probleme me disa sajte. Raportimi i këtyre problemeve ndihmon për ta bërë { -brand-short-name }-in më të mirë për këdo. Dërgimi i këtij raporti do të shkaktojë dërgimin te Mozilla të një URL-je dhe të të dhënave mbi rregullimet tuaja të shfletuesit <label data-l10n-name="learn-more">Mësoni më tepër</label>
en-US
Blocking certain trackers can cause problems with some websites. Reporting these problems helps make { -brand-short-name } better for everyone. Sending this report will send a URL and information about your browser settings to Mozilla. <label data-l10n-name="learn-more">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-fingerprinters
sq
Krijuesit e shenjave të gishtave (<em>Fingerprinters</em>) grumbullojnë rregullime nga shfletuesi dhe kompjuteri juaj për të krijuar një profil rreth jush. Duke përdorur këto shenja dixhitale gishtash, ata mund t’ju ndjekin nëpër sajte të ndryshme.
en-US
Fingerprinters collect settings from your browser and computer to create a profile of you. Using this digital fingerprint, they can track you across different websites.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip
sq
Bllokimi i këtyre mund të dëmtojë funksionimin e disa elementëve në disa sajte. Pa gjurmues, disa butona, formularë dhe fusha kredencialesh hyrjeje mund të mos funksionojnë.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-why-etp-on-tooltip-label.label
sq
Bllokimi i këtyre mund të dëmtojë funksionimin e disa elementëve në disa sajte. Pa gjurmues, disa butona, formularë dhe fusha kredencialesh hyrjeje mund të mos funksionojnë.
en-US
Blocking these could break elements of some websites. Without trackers, some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-social-media-trackers
sq
Gjurmuesit prej rrjetesh shoqërore vendosin gjurmues në sajte të tjerë për të ndjekur ç’bëni, ç’shihni dhe vëzhgoni në internet. Kjo u lejon shoqërive të rrjeteve shoqërore të mësojnë më tepër rreth jush, tej asaj çka ndani me të tjerët në profilet tuaj në media shoqërore.
en-US
Social networks place trackers on other websites to follow what you do, see, and watch online. This allows social media companies to learn more about you beyond what you share on your social media profiles.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-tracking-content
sq
Sajtet mund të ngarkojnë reklama, video dhe tjetër lëndë të jashtme me kod gjurmimi. Bllokimi i lëndës gjurmuese mund të ndihmojë për ngarkimin më të shpejtë të sajteve, por disa butona, formularë dhe fusha kredenciale hyrjesh mund të mos punojnë.
en-US
Websites may load external ads, videos, and other content with tracking code. Blocking tracking content can help sites load faster, but some buttons, forms, and login fields might not work.
Entity # all locales browser • browser • reportBrokenSite.ftl
report-broken-site-panel-intro
sq
Ndihmoni të bëhet { -brand-product-name }-i më i mirë për këdo. { -vendor-short-name } i përdor informacionet që dërgoni për të ndrequr probleme sajti.
en-US
Help make { -brand-product-name } better for everyone. { -vendor-short-name } uses the info you send to fix website problems.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
sq
Vizita në këtë sajt mund të dëmtojë kompjuterin tuaj
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • sanitize.ftl
item-offline-apps.label
sq
Të dhëna Sajti Jashtë Linje
en-US
Offline website data
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-settings-sites-column.label
sq
Sajte
en-US
Websites
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-mute-notifications-checkbox
sq
Mos shfaq njoftime sajti, kur ndahen gjëra me të tjerë
en-US
Mute website notifications while sharing
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
webauthn.registerDirectPromptHint
sq
%S mund ta anonimizojë këtë për ju, por sajti mund të mos e pranojë këtë kyç. Në mos e pranoftë, mund të riprovoni.
en-US
%S can anonymize this for you, but the website might decline this key. If declined, you can try again.
Entity # all locales browser • chrome • browser • siteData.properties
clearSiteDataPromptText
sq
Përzgjedhja e “Spastroje Tani” do të sjellë spastrimin e krejt cookie-ve dhe të dhënave të sajteve të depozituara nga %S-i. Kjo mund të shkaktojë daljen tuaj nga sajte të ndryshëm dhe heqje lënde web për përdorim pa u lidhur në internet.
en-US
Selecting ‘Clear Now’ will clear all cookies and site data stored by %S. This may sign you out of websites and remove offline web content.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
blockedByPolicy
sq
Enti juaj e ka bllokuar hyrjen në këtë faqe apo sajt.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
inadequateSecurityError
sq
Sajti provoi të negocionte një shkallë sigurie joadekuate.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
sq
Faqja që po provoni të shihni, nuk shfaqet dot, ngaqë gjendet nën një lloj kartelash, hapja e të cilave mund të mos jetë e parrezik. Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit, për t’u bërë të ditur këtë problem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
blockedByPolicy
sq
Enti juaj e ka bllokuar hyrjen në këtë faqe apo sajt.
en-US
Your organization has blocked access to this page or website.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
inadequateSecurityError
sq
Sajti provoi të negocionte një shkallë sigurie joadekuate.
en-US
The website tried to negotiate an inadequate level of security.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
sq
Faqja që po provoni të shihni, nuk shfaqet dot, ngaqë gjendet nën një lloj kartelash, hapja e të cilave mund të mos jetë e parrezik. Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit, për t’u bërë të ditur këtë problem.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
weakCryptoUsed
sq
Të zotët e %S e kanë formësuar sajtin e tyre jo si duhet. Që të mbrohen të dhënat tuaja nga vjedhja, lidhja me këtë sajt nuk u bë.
en-US
The owner of %S has configured their website improperly. To protect your information from being stolen, the connection to this website has not been established.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
HTTPSFirstAddingSessionException
sq
Warning: Source string is missing
en-US
Website does not appear to support HTTPS. Further attempts to load “http://%S” securely will be skipped temporarily.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
sq
Ju ndan një hap nga futja te sajti "%1$S" me emër përdoruesi "%2$S", por sajti nuk lyp mirëfilltësim. Kjo mund të jetë një përpjekje për t’jua hedhur.\n\nA është "%1$S" sajti që doni të vizitoni?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorMitM
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
certErrorSymantecDistrustAdministrator
sq
Mundeni të njoftoni përgjegjësin e sajtit mbi këtë problem.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_CertificateTransparency_Compliant
sq
Ky sajt është në përputhje me rregullat Certificate Transparency.
en-US
This website complies with the Certificate Transparency policy.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_Privacy_None1
sq
Sajti %S nuk mbulon fshehtëzim për faqen që po shihni.
en-US
The website %S does not support encryption for the page you are viewing.
Entity # all locales security • manager • chrome • pippki • pippki.properties
pageInfo_WeakCipher
sq
Lidhja juaj te ky sajt përdor fshehtëzim të dobët dhe s’është private. Persona të tjerë mund të shohin të dhënat tuaja ose të ndryshojnë sjelljen e sajtit.
en-US
Your connection to this website uses weak encryption and is not private. Other people can view your information or modify the website’s behavior.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-edit-cert-trust-ssl.label
sq
Kjo dëshmi mund të identifikojë sajte.
en-US
This certificate can identify websites.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
certmgr-remembered
sq
Këto dëshmi përdoren për t’ju identifikuar në sajte
en-US
These certificates are used to identify you to websites
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
download-cert-trust-ssl.label
sq
Beso këtë AD në identifikim sajtesh.
en-US
Trust this CA to identify websites.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
sq
Ky sajt po ju kërkon të bëni hyrjen. Kujdes: Kredencialet tuaja të hyrjes do t’i jepen %S, jo sajtit që po vizitoni tani.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
sq
%1$S po kërkon emrin tuaj të përdoruesit dhe fjalëkalimin. KUJDES: Fjalëkalimi juaj nuk do të dërgohet te sajti që jeni duke vizituar!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
displaySameOrigin
sq
Nga ky sajt
en-US
From this website
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
generatedPasswordWillBeSaved
sq
%S do ta ruajë këtë fjalëkalim për këtë sajt.
en-US
%S will save this password for this website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-nosupport
sq
Sipas shumicës së gjasave, sajti thjesht nuk mbulon HTTPS-në.
en-US
Most likely, the website simply does not support HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
sq
Është gjithashtu e mundur që të jetë dora e një agresori. Nëse vendosni ta vizitoni sajtin, s’duhet të jepni ndonjë të dhënë rezervat, bie fjala, fjalëkalime, email-e ose hollësi kartash krediti.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
sq
Keni aktivizuar Mënyrën Vetëm-HTTPS, për siguri të thelluar dhe s’ka version HTTPS për <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-button
sq
Kalo te www.{ $websiteUrl }
en-US
Go to www.{ $websiteUrl }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
sq
Ka një version të sigurt të <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Mund të vizitoni këtë faqe, në vend të <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-3
sq
Disa veçori te { -brand-short-name }-i, të tilla si Njoftuesi i Vithisjeve, ju ofrojnë mundësinë të jepni përshtypjet te { -vendor-short-name }. Duke zgjedhur parashtrim përshtypjesh, i jepni leje { -vendor-short-name }-s t’i përdorë përshtypjet për të përmirësuar produktet e veta, të botojë përshtypje te sajtet e veta dhe t’i shpërndajë përshtypjet.
en-US
Some features in { -brand-short-name }, such as the Crash Reporter, give you the option to provide feedback to { -vendor-short-name }. By choosing to submit feedback, you give { -vendor-short-name } permission to use the feedback to improve its products, to publish the feedback on its websites, and to distribute the feedback.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-5-unbranded
sq
Nëse ky produkt përmban shërbime web, çfarëdo kushtesh të zbatueshëm për shërbimin(et) do të duhej të tregoheshin me një lidhje te <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link">ndarja</a> Shërbime Sajtesh.
en-US
If this product incorporates web services, any applicable service terms for the service(s) should be linked to the <a data-l10n-name="mozilla-website-services-link"> Website Services</a> section.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-unbranded
sq
Një përmbledhje shërbimesh sajtesh të përfshirë në produkt, bashkë me udhëzimet se si të çaktivizohen ato, në pastë, do të duhej të përfshiheshin këtu.
en-US
An overview of the website services the product incorporates, along with instructions on how to disable them, if applicable, should be included here.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
sq
Kjo faqe përmban të dhëna teknike që mund të jenë të dobishme, kur përpiqeni të zgjidhni një problem. Nëse po shihni për përgjigje për pyetje të rëndomta rreth { -brand-short-name }-it, shihni te <a data-l10n-name="support-link">sajti ynë i asistencës</a>.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-example
sq
Shembull: Veçoritë janë të ngadalta, të zorshme për t’u përdorur, ose s’funksionojnë fare; pjesë sajtesh nuk ngarkohen ose duken çuditshëm
en-US
Example: Features are slow, hard to use, or don’t work; parts of websites won’t load or look unusual
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-extension-v2
sq
S’funksionon, dëmton shfaqjen e sajteve, ose ngadalëson { -brand-product-name }-in
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-reason-sitepermission-v2
sq
S’funksionon, dëmton shfaqjen e sajteve, ose ngadalëson { -brand-product-name }-in
en-US
It doesn’t work, breaks websites, or slows down { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
sq
Duket sikur keni identifikuar një të metë. Veç parashtrimit të një raporti këtu, rruga më e mirë për zgjidhjen e një problemi funksionimi është të lidheni me zhvilluesin e zgjerimit. Që të merrni të dhëna rreth tij, <a data-l10n-name="support-link">vizitoni sajtin e zgjerimit</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
sq
Duket sikur keni identifikuar një të metë. Veç parashtrimit të një raporti këtu, rruga më e mirë për zgjidhjen e një problemi funksionimi është të lidheni me zhvilluesin e sajtit. Që të merrni hollësi nga zhvilluesi, <a data-l10n-name="support-link">vizitoni sajtin</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
sq
Duket sikur keni identifikuar një të metë. Veç parashtrimit të një raporti këtu, rruga më e mirë për zgjidhjen e një problemi funksionimi është të lidheni me zhvilluesin e temës. Që të merrni të dhëna rreth tij, <a data-l10n-name="support-link">vizitoni sajtin e temës</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-host-description-all-urls
sq
Të hyjë në të dhënat tuaja për krejt sajtet
en-US
Access your data for all websites
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-site-perms-description-gated-perms-midi
sq
Zakonisht këto janë pajisje që lidhen, bie fjala, sintetizatorë audio, por mundet edhe të jetë krijuar brenda kompjuterit tuaj. Sajtet, normalisht, nuk lejohen të përdorin pajisje MIDI. Përdorimi jo si duhet mund të shkaktojë dëme, ose të komprometojë sigurinë.
en-US
These are usually plug-in devices like audio synthesizers, but might also be built into your computer. Websites are normally not allowed to access MIDI devices. Improper usage could cause damage or compromise security.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-multiple
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për emrat vijues: { $subject-alt-names }
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for the following names: { $subject-alt-names }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for <a data-l10n-name="domain-mismatch-link">{ $alt-name }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-domain-mismatch-single-nolink
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } nuk i zë besë këtij sajti, ngaqë përdor një dëshmi që s’është e vlefshme për { $hostname }. Dëshmia është e vlefshme vetëm për { $alt-name }.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust this site because it uses a certificate that is not valid for { $hostname }. The certificate is only valid for { $alt-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-expired-now
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } skadoi më { $not-after-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } expired on { $not-after-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-mitm-intro
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-not-yet-valid-now
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, që janë të vlefshme për një periudhë të caktuar kohe. Dëshmia për { $hostname } s’do të jetë e vlefshme deri më { $not-before-local-time }.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are valid for a set time period. The certificate for { $hostname } will not be valid until { $not-before-local-time }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
sq
Ky sajt mund të mos mbulojnë protokollin TLS 1.2, i cili është versioni minimum i mbuluar nga { -brand-short-name }.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-admin
sq
Mundeni të njoftoni përgjegjësin e sajtit mbi këtë problem.
en-US
You may notify the website’s administrator about this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-symantec-distrust-description
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish, të cilat lëshohen nga autoritete dëshmish. Shumica e shfletuesve nuk u besojnë më dëshmive të lëshuara nga GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte dhe VeriSign. { $hostname } përdor një dëshmi nga njëri prej këtyre autoriteteve, ndaj identiteti i sajtit s’mund të provohet.
en-US
Websites prove their identity via certificates, which are issued by certificate authorities. Most browsers no longer trust certificates issued by GeoTrust, RapidSSL, Symantec, Thawte, and VeriSign. { $hostname } uses a certificate from one of these authorities and so the website’s identity cannot be proven.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-trust-unknown-issuer
sq
Sajtet e dëshmojnë identitetin e tyre përmes dëshmish. { -brand-short-name } s’i zë besë { $hostname } ngaqë lëshuesi i dëshmisë është i panjohur, dëshmia është e vetë-nënshkruar, ose shërbyesi nuk po dërgon dëshmitë e sakta ndërmjetëse.
en-US
Websites prove their identity via certificates. { -brand-short-name } does not trust { $hostname } because its certificate issuer is unknown, the certificate is self-signed, or the server is not sending the correct intermediate certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-bad-cert-domain-what-can-you-do-about-it
sq
Gjasat janë që problemi të jetë i sajtit dhe s’bëni dot gjë për ta zgjidhur. Mundeni të njoftoni përgjegjësin e sajtit mbi problemin.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një problem dhe nuk vazhdoi te <b>{ $hostname }</b>. Ose sajti është i formësuar gabim, ose sahati i kompjuterit tuaj është gabim.
en-US
{ -brand-short-name } detected an issue and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. The website is either misconfigured or your computer clock is set to the wrong time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
sq
Gjasat janë që të ketë skaduar dëshmia e sajtit, gjë që e pengon lidhjen e sigurt të { -brand-short-name }-it. Nëse vizitoni këtë sajt, agresorët mund të rreken të vjedhin të dhëna të tilla si fjalëkalime, email-e, ose hollësi kartash krediti.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-sts-second-para
sq
Gjasat janë që të ketë skaduar dëshmia e sajtit, gjë që e pengon lidhjen e sigurt të { -brand-short-name }-it.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-what-can-you-do-about-it-contact-website
sq
Nëse sahati juaj është ujdisur saktë, ka gjasa që sajti të jetë formësuar keq dhe s’bëni dot gjë për ta zgjidhur problemin. Mundeni të njoftoni përgjegjësin e sajtit mbi problemin.
en-US
If your clock is already set to the right time, the website is likely misconfigured, and there is nothing you can do to resolve the issue. You can notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-sts-intro
sq
{ -brand-short-name }-i pikasi një kërcënim potencial sigurie dhe nuk vazhdoi te <b>{ $hostname }</b>, ngaqë ky sajt lyp lidhje të sigurt.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b> because this website requires a secure connection.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-contact-admin
sq
Nëse gjendeni nën një rrjet korporate ose përdorni software anti-virus, mund të lidheni për ndihmë me ekipin e asistencës. Mundeni edhe të njoftoni përgjegjësin e sajtit për problemin.
en-US
If you are on a corporate network or using antivirus software, you can reach out to the support teams for assistance. You can also notify the website’s administrator about the problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-unknown-issuer-what-can-you-do-about-it-website
sq
Problemi ka shumë gjasa të jetë me sajtin dhe s’bëni dot gjë për ta zgjidhur.
en-US
The issue is most likely with the website, and there is nothing you can do to resolve it.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-content-encoding-error
sq
Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit, për t’u bërë të ditur këtë problem.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-corrupted-content-contact-website
sq
Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t’u njoftoni këtë problem.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
sq
Mund të vazhdoni me ftilluesin tuaj parazgjedhje të DNS-ve. Por, një palë e tretë mund të jetë në gjendje të shohë cilat sajte vizitoni.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-unknown-host2
sq
Ky sajt s’u gjet nga { $trrDomain }.
en-US
This website wasn’t found by { $trrDomain }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-with-suggestion
sq
E kishit fjalën të shkohej te <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
en-US
Did you mean to go to <a data-l10n-name="website">{ $hostAndPath }</a>?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
sq
<b>{ $hostname }</b> përdor teknologji sigurie që është e vjetruar dhe e cenueshme përballë sulmesh. Dikush që sulmon do të mund të zbulonte lehtë të dhëna të cilat i mendonit të parrezikuara. Para se të mund të vizitoni këtë sajt, lypset që përgjegjësi i sajtit të ndreqë shërbyesin.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-network-protocol-error-contact-website
sq
Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit që t’u njoftoni këtë problem.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-not-cached-try-again
sq
Që ta rikërkoni dokumentin prej sajtit, klikoni mbi Riprovoni.
en-US
Click Try Again to re-request the document from the website.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-nss-failure-contact-website
sq
Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit, për t’u bërë të ditur këtë problem.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-unsafe-content-type
sq
Ju lutemi, lidhuni me të zotët e sajtit, për t’u bërë të ditur këtë problem.
en-US
Please contact the website owners to inform them of this problem.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.