Transvision

Displaying 20 results for the string Visitar in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
gl
Vimos a visitarvos en son de paz e con boa vontade!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit
gl
Visitar
en-US
Visit
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit-from-clipboard
gl
Visitar desde o portapapeis
en-US
Visit from clipboard
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
gl
Quere esa lapela aberta no seu teléfono? Cóllaa. Necesita ese sitio que acabas de visitar? Veña, teno de volta con { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
gl
Comece a navegar e aquí amosarémoslle algúns dos mellores artigos, vídeos e outras páxinas que visitara recentemente ou que engadira aos marcadores.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter un aplicativo potencialmente perigoso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-title
gl
O sitio que quere visitar pode conter malware
en-US
The site ahead may contain malware
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software malicioso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
gl
Visitar este sitio web pode danar o seu computador
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado como un sitio enganoso</a>. Pode <a data-l10n-name='report_detection'>informar dun problema na detección</a> ou <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-title
gl
O sitio que quere visitar é enganoso
en-US
Deceptive site ahead
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software prexudicial</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-title
gl
O sitio que quere visitar pode conter programas prexudiciais
en-US
The site ahead may contain harmful programs
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
gl
Está a punto de iniciar sesión no sitio «%1$S» co nome de usuario «%2$S», pero o sitio web non require autenticación. É posíbel que isto sexa unha tentativa de engano.\n\nÉ «%1$S» o sitio que desexa visitar?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
gl
Este sitio estalle a pedir que inicie sesión. Advertencia: a súa información de inicio de sesión compartirase con %S e non co sitio web que está a visitar actualmente.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
gl
Tamén é posible que estea implicado un atacante. Se decide visitar o sitio web, non debe introducir información confidencial como contrasinais, correos electrónicos ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
gl
Existe unha versión segura de <em>www. { $WebsiteUrl }</em>. Pode visitar esta páxina no canto de <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
gl
<b>{ $hostname }</b> ten unha política de seguranza chamada «HTTP Strict Transport Security» (Seguranza de transporte estrita HTTP, ou HSTS), que significa que { -brand-short-name } só pode conectarse con el de forma segura. Non é posíbel engadir unha excepción para visitar este sitio.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
gl
Segundo o seu computador, a data e hora actual son: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, o que impide que { -brand-short-name } se conecte de forma segura. Para visitar <b>{ $hostname }</b>, actualice o reloxo do seu computador na súa configuración do sistema á data e hora actual, ao fuso horario apropiado, e logo actualice <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
gl
<b>{ $hostname }</b> usa unha tecnoloxía de seguranza obsoleta e vulnerábel a un ataque. Un atacante podería facilmente obter información que vostede cre segura. O administrador do sitio web debe arranxar o servidor antes de poder visitar o sitio.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.

No matching results for the string Visitar for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.