Transvision

Displaying 2 results for the string Visit in kk:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
kk
{ $visits -> [0] Жоқ *[other] Yes, { $visits } рет }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
kk
<strong>{ $property }</strong> қасиетін <strong>:visited</strong> шектеуі салдарынан үстінен жазу мүмкін емес.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.

Displaying 60 results for the string Visit in en-US:

Entity kk en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
kk
Көбірек білу үшін, <a data-l10n-name="passwords-help-link">парольдер бойынша қолдау көрсету</a> адресін шолыңыз.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
kk
Біз ізгі ниетпен сізге келдік!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit
kk
Шолу
en-US
Visit
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit-from-clipboard
kk
Алмасу буферінен сілтемені шолу
en-US
Visit from clipboard
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
kk
Іздеу енді оңайырақ болды. Адрестік жолағында іздеуді нақтырақ етіп көріңіз. Оның орнына URL адресін көрсету үшін параметрлердегі Іздеу бөліміне өтіңіз.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
kk
Сіз шолу кезінде кірген беттер тізімі осында көрсетілетін болады.
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
kk
Телефоныңыздағы ашық бетті қалайсыз ба? Оны алыңыз. Сізге жаңа ғана кірген сайт керек пе? Ол { -firefoxview-brand-name } арқылы қайта оралды.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
kk
Сіз сақтайтын немесе шолатын сайттар
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
kk
Сіз сақтайтын немесе шолатын сайттар
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
kk
Шолуды бастаңыз, сіз жақында шолған немесе бетбелгілерге қосқан тамаша мақалалар, видеолар немесе басқа парақтардың кейбіреулері осында көрсетіледі.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-visited
kk
Қаралған
en-US
Visited
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-hover-run-visit-only
kk
Тек осы реттік шолу үшін орындау
en-US
Run for this visit only
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-temporary-access
kk
Бұл шолу үшін деректерді оқи және өзгерте алады
en-US
Can read and change data for this visit
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
kk
Бұл сайтта бүгінге дейін болдым ба?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
kk
{ $visits -> [0] Жоқ *[other] Yes, { $visits } рет }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-last-visited.label
kk
Соңғы қаралғаны бойынша
en-US
By Last Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-most-visited.label
kk
Көбірек қаралғаны бойынша
en-US
By Most Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-most-recent-visit.label
kk
Ең соңғы шолу
en-US
Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
kk
Қараулар саны
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-date.label
kk
Соңғы шолу бойынша сұрыптау
en-US
Sort by Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
kk
Шолулар саны бойынша сұрыптау
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
kk
{ -brand-short-name } ішінде келетін үнсіз келісім бойынша бетбелгілерді, және ақылды бетбелгілерді (Жиі қаралатын, Соңғы белгілер) жасауды сөндіру. Ескерту: бұл опция тек профильдің бірінші орындалуы алдында жасалған кезде іске асады.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
kk
Веб-сайттарды шолуға тыйым салады. Пішімі туралы көбірек білу үшін, құжаттаманы қараңыз.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-unvisited-links
kk
Ашылмаған сілтемелер
en-US
Unvisited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-visited-links
kk
Ашылған сілтемелер
en-US
Visited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
kk
Қаралмаған сайттардың cookies файлдары
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-visited-pages.label
kk
Қаралған беттер
en-US
Visited Pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
kk
Сіз сақтайтын немесе шолатын сайттар
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
kk
HTTPS { -brand-short-name } және сіз кіретін веб-сайттар арасында қауіпсіз, шифрленген байланысты ұсынады. Веб-сайттардың көбі HTTPS қолдайды, тек-HTTPS режимі іске қосылған болса, { -brand-short-name } барлық байланыстарды HTTPS-ке дейін жаңартады.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
kk
Көмек керек пе? <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } қолдауы</a> шолыңыз
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
kk
Қаралмаған веб-сайттардан cookies файлдары
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
kk
<strong>{ -brand-short-name } үшін бос орын аяқталуда</strong>. Вебсайттар құрамасы дұрыс көрсетілмеуі мүмкін. "Көбірек білу" сілтемесін ашып, интернетті ыңғайлы шолу үшін диск қолданылуын қалай баптау керек екенін білуіңізге болады.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
kk
Бұл баптау Windows жүйесінде сөндірілген. Оны өзгерту үшін, Жүйе баптауларынан <a data-l10n-name="startup-link">Қолданбалардың автоматты іске қосылуы</a> қараңыз.
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
kk
Бұл веб-сайтты шолу компьютеріңізді зақымдауы мүмкін.
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
kk
{ -brand-short-name } бұл бетті бұғаттады, өйткені ол сізді алдап, шолуды нашарлататын (мысалы, үй парағыңызды алмастыру немесе шолатын сайттарда қосымша жарнаманы көрсету) бағдарламалық қамтаманы орнату талабын жасауы мүмкін.
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-blocking-unvisited-label
kk
Қаралмаған сайттардың cookie файлдары
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-cookies-unvisited.title
kk
Бұғатталған қаралмаған веб-сайттар cookie файлдары
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label
kk
Қаралмаған сайттардың cookie файлдары
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.cookies.unvisited.title
kk
Бұғатталған қаралмаған веб-сайттар cookie файлдары
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
kk
<strong>{ $property }</strong> қасиетін <strong>:visited</strong> шектеуі салдарынан үстінен жазу мүмкін емес.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
kk
Сіз "%1$S" сайтына "%2$S" пайдаланушы атымен кіруге дайынсыз, бірақ веб-сайт аутентификацияны сұрамайды. Бұл сізді алдау талабы шығар.\n\nСіз шынымен "%1$S" сайтын ашуды таңдадыңыз ба?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
kk
Бұл сайт кіруді сұрап тұр. Ескерту: Жүйеге кіру ақпаратыңыз қазір кіріп жатқан веб-сайтқа емес, %S сайтына берілетін болады.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
kk
%1$S сіздің пайдаланушы атын және паролін сұрап тұр. ЕСКЕРТУ: Сіздің пароліңіз сіз ағымдағы уақытта қарап отырған вебсайтқа жіберілмейді!
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-description
kk
Mozilla бұл плагинді WebRTC сипаттамасына сәйкес болу үшін және H.264 видео кодегін талап ететін құрылғылармен WebRTC қоңырауларын іске қосу үшін автоматты түрде орнатты. Кодектің бастапқы кодтарын қарау және іске асырылуы туралы көбірек білу үшін http://www.openh264.org/ сайтын шолыңыз.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
kk
Бұл плагин шифрленген медианы ойнатуды Encrypted Media Extensions сипаттамасына сай мүмкін етеді. Шифрленген медиа әдетте сайттармен премиум-мазмұнын көшіруге жол бермеу үшін қолданылады. Encrypted Media Extensions туралы көбірек білу үшін, https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ шолыңыз.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
kk
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Тегіңіз орнатылған пингтер үшін { glean-debug-ping-viewer-brand-name } бетіне кіріңіз</a>. Батырманы басқаннан бастап пингтің келуіне дейінгі уақыт бірнеше секундтан аспауы керек. Кейде бұл бірнеше минутқа созылуы мүмкін.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
kk
Сонымен қатар, шабуылшы да араласуы мүмкн. Веб-сайттқа кіруді шешсеңіз, парольдер, эл. пошта немесе несие карта мәліметтері сияқты сезімтал ақпаратты енгізбеуіңіз керек.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
kk
<em>www.{ $websiteUrl }</em> сайтының қауіпсіз нұсқасы бар. Сіз бұл бетті <em>{ $websiteUrl }</em> орнына қолдана аласыз.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-description
kk
Mozilla бұл плагинді WebRTC сипаттамасына сәйкес болу үшін және H.264 видео кодегін талап ететін құрылғылармен WebRTC қоңырауларын іске қосу үшін автоматты түрде орнатты. Кодектің бастапқы кодтарын қарау және іске асырылуы туралы көбірек білу үшін http://www.openh264.org/ сайтын шолыңыз.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
kk
Бұл плагин шифрленген медианы ойнатуды Encrypted Media Extensions сипаттамасына сай мүмкін етеді. Шифрленген медиа әдетте сайттармен премиум-мазмұнын көшіруге жол бермеу үшін қолданылады. Encrypted Media Extensions туралы көбірек білу үшін, https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ шолыңыз.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
kk
Ақаулықты тапқан сияқтысыз. Осында шағымды жіберуге қоса, мүмкіндік мәселесін шешудің тиімді жолы - кеңейту әзірлеушісіне хабарласу. Әзірлеуші ақпаратын алу үшін, <a data-l10n-name="support-link">кеңейтудің веб-сайтын шолыңыз</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
kk
Ақаулықты тапқан сияқтысыз. Осында шағымды жіберуге қоса, мәселені шешудің мүмкін жолы - веб-сайт әзірлеушісіне хабарласу. Әзірлеуші ақпаратын алу үшін, оның <a data-l10n-name="support-link">веб-сайтын шолыңыз</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
kk
Ақаулықты тапқан сияқтысыз. Осында шағымды жіберуге қоса, мүмкіндік мәселесін шешудің тиімді жолы - теманың әзірлеушісіне хабарласу. Әзірлеуші ақпаратын алу үшін, <a data-l10n-name="support-link">теманың веб-сайтын шолыңыз</a>.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
kk
Веб-сайт сертификатының мерзімі аяқталған болуы мүмкін, сондықтан { -brand-short-name } оған қауіпсіз түрде байланыса алмайды. Бұл веб-сайтты шолсаңыз, шабуылшылар сіздің парольдер, эл. пошта адресі немесе несие карта сияқты ақпаратты ұрлау талабын жасауы мүмкін.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
kk
{ -brand-short-name } мүмкін қауіпсіздік қауіп-қатерін анықтап, <b>{ $hostname }</b> сайтына өтуді жалғастырмады. Бұл сайтты шолсаңыз, шабуылшылар сіздің парольдер, эл. пошта адрестері немесе несие карта сияқты ақпаратын ұрлау талабын жасауы мүмкін.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
kk
<b>{ $hostname }</b> сайтының HTTP Strict Transport Security (HSTS) деп аталатын қауіпсіздік саясаты бар, бұл дегеніміз, { -brand-short-name } оған тек қауіпсіз түрде байланыса алады. Бұл веб-сайт үшін ережеден тыс жағдайды қоса алмайсыз.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
kk
Компьютеріңіз қазір { DATETIME($now, dateStyle: "medium") } деп ойлайды, оның салдарынан { -brand-short-name } қауіпсіз түрде байланыса алмайды. <b>{ $hostname }</b> шолу үшін, комьютеріңіздің сағатын дұрыс күн, уақыт және уақыт белдеуі мәндеріне жаңартып, <b>{ $hostname }</b> жаңартыңыз.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
kk
Өзіңіздің қалыпты DNS шешушісімен жалғастыра аласыз. Дегенмен, үшінші тарап сіз кіретін веб-сайттарды көре алады.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
kk
<b>{ $hostname }</b> ескірген және шабуылдарға әлсіз қауіпсіздік технологиясын қолдануда. Шабуылшы сіз қауіпсіз деп ойлаған ақпаратты оңай анықтай алады. Сіз сайтты шолғанға дейін оның әкімшісі серверді ретке келтіруі тиіс.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
kk
Сіз { -brand-short-name } келесі сілтемеден өтіп, соңғы нұсқасын жүктеу арқылы қолмен жаңарта аласыз:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.