Transvision

Displaying 67 results for the string Visit in gl:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
gl
Visite a <a data-l10n-name="passwords-help-link">asistencia sobre contrasinais</a> para máis axuda.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
gl
Vimos a visitarvos en son de paz e con boa vontade!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit
gl
Visitar
en-US
Visit
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit-from-clipboard
gl
Visitar desde o portapapeis
en-US
Visit from clipboard
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
gl
Agora buscar é máis doado. Probe a usar buscas máis específicas na barra de enderezos. Para mostrar o URL no seu lugar, visite a sección de «Busca» na configuración.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
gl
Quere esa lapela aberta no seu teléfono? Cóllaa. Necesita ese sitio que acabas de visitar? Veña, teno de volta con { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
gl
Comece a navegar e aquí amosarémoslle algúns dos mellores artigos, vídeos e outras páxinas que visitara recentemente ou que engadira aos marcadores.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-visited
gl
Visitados
en-US
Visited
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-hover-run-visit-only
gl
Executar só nesta visita
en-US
Run for this visit only
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-temporary-access
gl
Pode ler e cambiar os datos nesta visita
en-US
Can read and change data for this visit
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
gl
Visitei este sitio web anteriormente?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
gl
{ $visits -> [0] Non [one] Si, unha vez *[other] Si, { $visits } veces }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-last-visited.label
gl
Por última visita
en-US
By Last Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-most-visited.label
gl
Por núm. de visitas
en-US
By Most Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-most-recent-visit.label
gl
Visita máis recente
en-US
Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
gl
Contía de visitas
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-date.label
gl
Ordenar por visita máis recente
en-US
Sort by Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
gl
Ordenar por número de visitas
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
gl
Desactiva a creación dos marcadores predeterminados incluídos co { -brand-short-name }, e os marcadores intelixentes (Máis visitados, Etiquetas recentes). Nota: Esta política só é efectiva se se usa antes da primeira execución do perfil.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
gl
Bloquea sitios web para que non sexan visitados. Vexa a documentación para obter máis información sobre o formato.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-unvisited-links
gl
Ligazóns non visitadas
en-US
Unvisited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-visited-links
gl
Ligazóns visitadas
en-US
Visited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
gl
Cookies de sitios non visitados
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-visited-pages.label
gl
Páxinas visitadas
en-US
Visited pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
gl
HTTPS fornece unha conexión segura e cifrada entre { -brand-short-name } e os sitios web que visita. A maioría dos sitios web admiten HTTPS e se o modo Só HTTPS está activado, o { -brand-short-name } actualizará todas as conexións a HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
gl
Precisa axuda? Visite a <a data-l10n-name="url">Asistencia do { -brand-short-name }</a>
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
gl
Cookies de sitios non visitados
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
gl
<strong>{ -brand-short-name } xa non ten suficiente espazo en disco.</strong> É posíbel que o contido dos sitios web non se amose correctamente. Visite a ligazón «Máis información» para optimizar o seu uso de disco para mellorar a experiencia de navegación.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter un aplicativo potencialmente perigoso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing a potentially harmful application</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-harmful-page-title
gl
O sitio que quere visitar pode conter malware
en-US
The site ahead may contain malware
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-error-desc-override-sumo
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software malicioso</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing malicious software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
gl
Visitar este sitio web pode danar o seu computador
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado como un sitio enganoso</a>. Pode <a data-l10n-name='report_detection'>informar dun problema na detección</a> ou <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as a deceptive site</a>. You can <a data-l10n-name='report_detection'>report a detection problem</a> or <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-phishing-page-title
gl
O sitio que quere visitar é enganoso
en-US
Deceptive site ahead
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-error-desc-override
gl
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> foi <a data-l10n-name='error_desc_link'>denunciado por conter software prexudicial</a>. Pode <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignorar o risco</a> e visitar este sitio inseguro.
en-US
<span data-l10n-name='sitename'>{ $sitename }</span> has been <a data-l10n-name='error_desc_link'>reported as containing harmful software</a>. You can <a data-l10n-name='ignore_warning_link'>ignore the risk</a> and go to this unsafe site.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
gl
{ -brand-short-name } bloqueou esta páxina porque pode tentar enganalo para instalar programas que prexudiquen a súa experiencia de navegación (por exemplo, cambiar a súa páxina de inicio ou amosar anuncios adicionais nos sitios que visita).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-title
gl
O sitio que quere visitar pode conter programas prexudiciais
en-US
The site ahead may contain harmful programs
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-blocking-unvisited-label
gl
Cookies do sitios non visitados
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-cookies-unvisited.title
gl
Cookies do sitios non visitados bloqueadas
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label
gl
Cookies do sitios non visitados
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.cookies.unvisited.title
gl
Cookies do sitios non visitados bloqueadas
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
gl
É imposible anular <strong>{ $property }</strong> debido á restricción <strong>:visited</strong>.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
gl
Está a punto de iniciar sesión no sitio «%1$S» co nome de usuario «%2$S», pero o sitio web non require autenticación. É posíbel que isto sexa unha tentativa de engano.\n\nÉ «%1$S» o sitio que desexa visitar?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
gl
Este sitio estalle a pedir que inicie sesión. Advertencia: a súa información de inicio de sesión compartirase con %S e non co sitio web que está a visitar actualmente.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
gl
%1$S solicita o seu nome de usuario e o contrasinal. AVISO: o seu contrasinal non se enviará ao sitio web que está visitando actualmente.
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-description
gl
Este engadido instalouse automaticamente por Mozilla para cumprir coa especificación WebRTC e para permitir chamadas WebRTC con dispositivos que requiren o códec de vídeo H.264. Visite http://www.openh264.org/ para ver o código fonte do códec e obter máis información sobre a implementación.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
gl
Este complemento permite a reprodución de soportes cifrados de acordo coa especificación Extensións de Multimedia Cifrada (Encrypted Media Extensions). A multimedia cifrada adoita ser empregada por algúns sitios para se protexeren contra a copia de contido multimedia premium. Visite https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ para obter máis información sobre as Extensións de Multimedia Cifrada.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
gl
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visita a páxina de { glean-debug-ping-viewer-brand-name } para ver os pings coa túa etiqueta</a>. Non deberían pasar máis duns segundos desde que premas o botón ata que chegue o ping. Ás veces pode levar uns poucos minutos.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
gl
Tamén é posible que estea implicado un atacante. Se decide visitar o sitio web, non debe introducir información confidencial como contrasinais, correos electrónicos ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
gl
Existe unha versión segura de <em>www. { $WebsiteUrl }</em>. Pode visitar esta páxina no canto de <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-description
gl
Este engadido instalouse automaticamente por Mozilla para cumprir coa especificación WebRTC e para permitir chamadas WebRTC con dispositivos que requiren o códec de vídeo H.264. Visite http://www.openh264.org/ para ver o código fonte do códec e obter máis información sobre a implementación.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
gl
Este complemento permite a reprodución de soportes cifrados de acordo coa especificación Extensións de Multimedia Cifrada (Encrypted Media Extensions). A multimedia cifrada adoita ser empregada por algúns sitios para se protexeren contra a copia de contido multimedia premium. Visite https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ para obter máis información sobre as Extensións de Multimedia Cifrada.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-safebrowsing
gl
<strong>SafeBrowsing: </strong>Non se recomenda desactivar a característica de navegación segura porque pode dar como resultado que visite sitios no seguros. Se desexa desactivar esta característica por completo, siga estes pasos:
en-US
<strong>SafeBrowsing: </strong>Disabling the Safe Browsing feature is not recommended as it may result in you going to unsafe sites. If you wish to disable the feature completely, follow these steps:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
page-subtitle
gl
Esta páxina contén información técnica que pode serlle útil cando tente solucionar un problema. Se está buscando respostas a preguntas frecuentes sobre o { -brand-short-name }, visite o noso <a data-l10n-name="support-link">sitio web de asistencia</a>.
en-US
This page contains technical information that might be useful when you’re trying to solve a problem. If you are looking for answers to common questions about { -brand-short-name }, check out our <a data-l10n-name="support-link">support website</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
gl
Parece que identificou un erro. Ademais de enviar un informe aquí, o mellor xeito para resolver un problema de funcionalidade é contactar co desenvolvedor de extensións. <a data-l10n-name="support-link">Visite o sitio web da extensión</a> para obter información do desenvolvedor.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
gl
Parece que identificou un erro. Ademais de enviar un informe aquí, o mellor xeito para resolver un problema de funcionalidade é poñerse en contacto co desenvolvedor do sitio web. <a data-l10n-name="support-link">Visite o sitio web</a> para obter información do desenvolvedor.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
gl
Parece que identificou un erro. Ademais de enviar un informe aquí, o mellor xeito para resolver un problema de funcionalidade é poñerse en contacto co creador de temas. <a data-l10n-name="support-link">Visite o sitio web do tema</a> para obter información do desenvolvedor.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
gl
É probable que o certificado do sitio web caducara, o que impide que { -brand-short-name } se conecte de forma segura. Se visita este sitio, os atacantes poderían tentar roubar información como os seus contrasinais, correos, ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
gl
{ -brand-short-name } detectou unha posible ameaza de seguranza e interrompeu a conexión a <b>{ $hostname }</b>. Se visita este sitio, os atacantes poderían tentar roubar información como os seus contrasinais, correos, ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
gl
<b>{ $hostname }</b> ten unha política de seguranza chamada «HTTP Strict Transport Security» (Seguranza de transporte estrita HTTP, ou HSTS), que significa que { -brand-short-name } só pode conectarse con el de forma segura. Non é posíbel engadir unha excepción para visitar este sitio.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
gl
Segundo o seu computador, a data e hora actual son: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, o que impide que { -brand-short-name } se conecte de forma segura. Para visitar <b>{ $hostname }</b>, actualice o reloxo do seu computador na súa configuración do sistema á data e hora actual, ao fuso horario apropiado, e logo actualice <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
gl
Pode continuar co seu resolvedor de DNS predeterminado. Non obstante, é posible que un terceiro poida ver os sitios web que visita.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
gl
<b>{ $hostname }</b> usa unha tecnoloxía de seguranza obsoleta e vulnerábel a un ataque. Un atacante podería facilmente obter información que vostede cre segura. O administrador do sitio web debe arranxar o servidor antes de poder visitar o sitio.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
gl
Pode actualizar { -brand-short-name } manualmente visitando esta ligazón e descargando a última versión:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:

Displaying 63 results for the string Visit in en-US:

Entity gl en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-intro-instructions-fxa-passwords-help
gl
Visite a <a data-l10n-name="passwords-help-link">asistencia sobre contrasinais</a> para máis axuda.
en-US
Visit <a data-l10n-name="passwords-help-link">passwords support</a> for more help.
Entity # all locales browser • browser • aboutRobots.ftl
error-short-desc-text
gl
Vimos a visitarvos en son de paz e con boa vontade!
en-US
We have come to visit you in peace and with goodwill!
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit
gl
Visitar
en-US
Visit
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-result-action-visit-from-clipboard
gl
Visitar desde o portapapeis
en-US
Visit from clipboard
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-persist
gl
Agora buscar é máis doado. Probe a usar buscas máis específicas na barra de enderezos. Para mostrar o URL no seu lugar, visite a sección de «Busca» na configuración.
en-US
Searching just got simpler. Try making your search more specific here in the address bar. To show the URL instead, visit Search, in settings.
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-history-empty-description
gl
Warning: Source string is missing
en-US
As you browse, the pages you visit will be listed here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
firefoxview-spotlight-promo-subtitle
gl
Quere esa lapela aberta no seu teléfono? Cóllaa. Necesita ese sitio que acabas de visitar? Veña, teno de volta con { -firefoxview-brand-name }.
en-US
Want that open tab on your phone? Grab it. Need that site you just visited? Poof, it’s back with { -firefoxview-brand-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-subtitle
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-custom-shortcuts-toggle.description
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-empty-section-highlights
gl
Comece a navegar e aquí amosarémoslle algúns dos mellores artigos, vídeos e outras páxinas que visitara recentemente ou que engadira aos marcadores.
en-US
Start browsing, and we’ll show some of the great articles, videos, and other pages you’ve recently visited or bookmarked here.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-label-visited
gl
Visitados
en-US
Visited
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-hover-run-visit-only
gl
Executar só nesta visita
en-US
Run for this visit only
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-temporary-access
gl
Pode ler e cambiar os datos nesta visita
en-US
Can read and change data for this visit
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-view-privacy-history-value
gl
Visitei este sitio web anteriormente?
en-US
Have I visited this website prior to today?
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
security-visits-number
gl
{ $visits -> [0] Non [one] Si, unha vez *[other] Si, { $visits } veces }
en-US
{ $visits -> [0] No [one] Yes, once *[other] Yes, { $visits } times }
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-last-visited.label
gl
Por última visita
en-US
By Last Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-by-most-visited.label
gl
Por núm. de visitas
en-US
By Most Visited
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-most-recent-visit.label
gl
Visita máis recente
en-US
Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sort-col-visit-count.label
gl
Contía de visitas
en-US
Visit Count
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-date.label
gl
Ordenar por visita máis recente
en-US
Sort by Most Recent Visit
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-view-sortby-visit-count.label
gl
Ordenar por número de visitas
en-US
Sort by Visit Count
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-NoDefaultBookmarks
gl
Desactiva a creación dos marcadores predeterminados incluídos co { -brand-short-name }, e os marcadores intelixentes (Máis visitados, Etiquetas recentes). Nota: Esta política só é efectiva se se usa antes da primeira execución do perfil.
en-US
Disable creation of the default bookmarks bundled with { -brand-short-name }, and the Smart Bookmarks (Most Visited, Recent Tags). Note: this policy is only effective if used before the first run of the profile.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-WebsiteFilter
gl
Bloquea sitios web para que non sexan visitados. Vexa a documentación para obter máis información sobre o formato.
en-US
Block websites from being visited. See documentation for more details on the format.
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-unvisited-links
gl
Ligazóns non visitadas
en-US
Unvisited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • colors.ftl
colors-visited-links
gl
Ligazóns visitadas
en-US
Visited Links
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
content-blocking-unvisited-cookies
gl
Cookies de sitios non visitados
en-US
Cookies from unvisited sites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-highlights-option-visited-pages.label
gl
Páxinas visitadas
en-US
Visited pages
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-prefs-shortcuts-description
gl
Sitios gardados ou visitados
en-US
Sites you save or visit
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description
gl
HTTPS fornece unha conexión segura e cifrada entre { -brand-short-name } e os sitios web que visita. A maioría dos sitios web admiten HTTPS e se o modo Só HTTPS está activado, o { -brand-short-name } actualizará todas as conexións a HTTPS.
en-US
HTTPS provides a secure, encrypted connection between { -brand-short-name } and the websites you visit. Most websites support HTTPS, and if HTTPS-Only Mode is enabled, then { -brand-short-name } will upgrade all connections to HTTPS.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
httpsonly-description2
gl
Warning: Source string is missing
en-US
{ -brand-short-name } creates secure and encrypted connections to sites you visit. { -brand-short-name } will warn you if a connection isn’t secure when HTTPS-Only is on.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-results-help-link
gl
Precisa axuda? Visite a <a data-l10n-name="url">Asistencia do { -brand-short-name }</a>
en-US
Need help? Visit <a data-l10n-name="url">{ -brand-short-name } Support</a>
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-option-block-unvisited.label
gl
Cookies de sitios non visitados
en-US
Cookies from unvisited websites
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
space-alert-under-5gb-message2
gl
<strong>{ -brand-short-name } xa non ten suficiente espazo en disco.</strong> É posíbel que o contido dos sitios web non se amose correctamente. Visite a ligazón «Máis información» para optimizar o seu uso de disco para mellorar a experiencia de navegación.
en-US
<strong>{ -brand-short-name } is running out of disk space.</strong> Website contents may not display properly. Visit “Learn more” to optimize your disk usage for better browsing experience.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
windows-launch-on-login-disabled
gl
Warning: Source string is missing
en-US
This preference has been disabled in Windows. To change, visit <a data-l10n-name="startup-link">Startup Apps</a> in System settings.
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-malware-page-title
gl
Visitar este sitio web pode danar o seu computador
en-US
Visiting this website may harm your computer
Entity # all locales browser • browser • safebrowsing • blockedSite.ftl
safeb-blocked-unwanted-page-short-desc
gl
{ -brand-short-name } bloqueou esta páxina porque pode tentar enganalo para instalar programas que prexudiquen a súa experiencia de navegación (por exemplo, cambiar a súa páxina de inicio ou amosar anuncios adicionais nos sitios que visita).
en-US
{ -brand-short-name } blocked this page because it might try to trick you into installing programs that harm your browsing experience (for example, by changing your homepage or showing extra ads on sites you visit).
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-blocking-unvisited-label
gl
Cookies do sitios non visitados
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
protections-blocking-cookies-unvisited.title
gl
Cookies do sitios non visitados bloqueadas
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookies.blockingUnvisited2.label
gl
Cookies do sitios non visitados
en-US
Unvisited Site Cookies
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
protections.blocking.cookies.unvisited.title
gl
Cookies do sitios non visitados bloqueadas
en-US
Unvisited Site Cookies Blocked
Entity # all locales devtools • client • tooltips.ftl
inactive-css-property-is-impossible-to-override-in-visited
gl
É imposible anular <strong>{ $property }</strong> debido á restricción <strong>:visited</strong>.
en-US
It’s impossible to override <strong>{ $property }</strong> due to <strong>:visited</strong> restriction.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
gl
Está a punto de iniciar sesión no sitio «%1$S» co nome de usuario «%2$S», pero o sitio web non require autenticación. É posíbel que isto sexa unha tentativa de engano.\n\nÉ «%1$S» o sitio que desexa visitar?
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterCredentialsCrossOrigin
gl
Este sitio estalle a pedir que inicie sesión. Advertencia: a súa información de inicio de sesión compartirase con %S e non co sitio web que está a visitar actualmente.
en-US
This site is asking you to sign in. Warning: Your login information will be shared with %S, not the website you are currently visiting.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
gl
%1$S solicita o seu nome de usuario e o contrasinal. AVISO: o seu contrasinal non se enviará ao sitio web que está visitando actualmente.
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-openh264-description
gl
Este engadido instalouse automaticamente por Mozilla para cumprir coa especificación WebRTC e para permitir chamadas WebRTC con dispositivos que requiren o códec de vídeo H.264. Visite http://www.openh264.org/ para ver o código fonte do códec e obter máis información sobre a implementación.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
plugins-widevine-description
gl
Este complemento permite a reprodución de soportes cifrados de acordo coa especificación Extensións de Multimedia Cifrada (Encrypted Media Extensions). A multimedia cifrada adoita ser empregada por algúns sitios para se protexeren contra a copia de contido multimedia premium. Visite https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ para obter máis información sobre as Extensións de Multimedia Cifrada.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutGlean.ftl
about-glean-li-for-visit-gdpv
gl
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visita a páxina de { glean-debug-ping-viewer-brand-name } para ver os pings coa túa etiqueta</a>. Non deberían pasar máis duns segundos desde que premas o botón ata que chegue o ping. Ás veces pode levar uns poucos minutos.
en-US
<a data-l10n-name="gdpv-tagged-pings-link">Visit the { glean-debug-ping-viewer-brand-name } page for pings with your tag</a>. It shouldn’t take more than a few seconds from pushing the button to your ping arriving. Sometimes it may take a small handful of minutes.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-risk
gl
Tamén é posible que estea implicado un atacante. Se decide visitar o sitio web, non debe introducir información confidencial como contrasinais, correos electrónicos ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
It’s also possible that an attacker is involved. If you decide to visit the website, you should not enter any sensitive information like passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
gl
Existe unha versión segura de <em>www. { $WebsiteUrl }</em>. Pode visitar esta páxina no canto de <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-openh264-description
gl
Este engadido instalouse automaticamente por Mozilla para cumprir coa especificación WebRTC e para permitir chamadas WebRTC con dispositivos que requiren o códec de vídeo H.264. Visite http://www.openh264.org/ para ver o código fonte do códec e obter máis información sobre a implementación.
en-US
This plugin is automatically installed by Mozilla to comply with the WebRTC specification and to enable WebRTC calls with devices that require the H.264 video codec. Visit https://www.openh264.org/ to view the codec source code and learn more about the implementation.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
plugins-widevine-description
gl
Este complemento permite a reprodución de soportes cifrados de acordo coa especificación Extensións de Multimedia Cifrada (Encrypted Media Extensions). A multimedia cifrada adoita ser empregada por algúns sitios para se protexeren contra a copia de contido multimedia premium. Visite https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ para obter máis información sobre as Extensións de Multimedia Cifrada.
en-US
This plugin enables playback of encrypted media in compliance with the Encrypted Media Extensions specification. Encrypted media is typically used by sites to protect against copying of premium media content. Visit https://www.w3.org/TR/encrypted-media/ for more information on Encrypted Media Extensions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-custom-colors-unvisited-links
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Unvisited links
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-custom-colors-visited-links
gl
Warning: Source string is missing
en-US
Visited links
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-extension
gl
Parece que identificou un erro. Ademais de enviar un informe aquí, o mellor xeito para resolver un problema de funcionalidade é contactar co desenvolvedor de extensións. <a data-l10n-name="support-link">Visite o sitio web da extensión</a> para obter información do desenvolvedor.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the extension developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the extension’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-sitepermission
gl
Parece que identificou un erro. Ademais de enviar un informe aquí, o mellor xeito para resolver un problema de funcionalidade é poñerse en contacto co desenvolvedor do sitio web. <a data-l10n-name="support-link">Visite o sitio web</a> para obter información do desenvolvedor.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the website developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-broken-suggestions-theme
gl
Parece que identificou un erro. Ademais de enviar un informe aquí, o mellor xeito para resolver un problema de funcionalidade é poñerse en contacto co creador de temas. <a data-l10n-name="support-link">Visite o sitio web do tema</a> para obter información do desenvolvedor.
en-US
It sounds like you’ve identified a bug. In addition to submitting a report here, the best way to get a functionality issue resolved is to contact the theme developer. <a data-l10n-name="support-link">Visit the theme’s website</a> to get the developer information.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-expired-cert-second-para
gl
É probable que o certificado do sitio web caducara, o que impide que { -brand-short-name } se conecte de forma segura. Se visita este sitio, os atacantes poderían tentar roubar información como os seus contrasinais, correos, ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
It’s likely the website’s certificate is expired, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-intro
gl
{ -brand-short-name } detectou unha posible ameaza de seguranza e interrompeu a conexión a <b>{ $hostname }</b>. Se visita este sitio, os atacantes poderían tentar roubar información como os seus contrasinais, correos, ou detalles da tarxeta de crédito.
en-US
{ -brand-short-name } detected a potential security threat and did not continue to <b>{ $hostname }</b>. If you visit this site, attackers could try to steal information like your passwords, emails, or credit card details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
certerror-what-should-i-do-bad-sts-cert-explanation
gl
<b>{ $hostname }</b> ten unha política de seguranza chamada «HTTP Strict Transport Security» (Seguranza de transporte estrita HTTP, ou HSTS), que significa que { -brand-short-name } só pode conectarse con el de forma segura. Non é posíbel engadir unha excepción para visitar este sitio.
en-US
<b>{ $hostname }</b> has a security policy called HTTP Strict Transport Security (HSTS), which means that { -brand-short-name } can only connect to it securely. You can’t add an exception to visit this site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
gl
Segundo o seu computador, a data e hora actual son: { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, o que impide que { -brand-short-name } se conecte de forma segura. Para visitar <b>{ $hostname }</b>, actualice o reloxo do seu computador na súa configuración do sistema á data e hora actual, ao fuso horario apropiado, e logo actualice <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-dns-not-found-trr-third-party-warning2
gl
Pode continuar co seu resolvedor de DNS predeterminado. Non obstante, é posible que un terceiro poida ver os sitios web que visita.
en-US
You can continue with your default DNS resolver. However, a third-party might be able to see what websites you visit.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-inadequate-security-intro
gl
<b>{ $hostname }</b> usa unha tecnoloxía de seguranza obsoleta e vulnerábel a un ataque. Un atacante podería facilmente obter información que vostede cre segura. O administrador do sitio web debe arranxar o servidor antes de poder visitar o sitio.
en-US
<b>{ $hostname }</b> uses security technology that is outdated and vulnerable to attack. An attacker could easily reveal information which you thought to be safe. The website administrator will need to fix the server first before you can visit the site.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
gl
Pode actualizar { -brand-short-name } manualmente visitando esta ligazón e descargando a última versión:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.