Transvision

Displaying 17 results for the string Version in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
ca
{ $version } ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
ca
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
ca
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè no és compatible amb el { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
ca
Versió { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novetats</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • browser • screenshots.ftl
screenshots-private-window-error-details
ca
Perdoneu les molèsties. Estem treballant en aquesta característica per a versions futures.
en-US
Sorry for the inconvenience. We are working on this feature for future releases.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
ca
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE
ca
L'interval de versions de SSL no és vàlid.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
ca
{ $name } no és compatible amb el { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
ca
{ $name } no és compatible amb el { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
ca
<span data-l10n-name="version">Versió:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
ca
El { -brand-short-name } es posa a la vostra disposició sota els termes de la <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License (Llicència Pública de Mozilla)</a>. Això significa que podeu utilitzar, copiar i distribuir el { -brand-short-name } a altres. També es permet obertament la modificació del codi font del { -brand-short-name } per tal que s'adeqüi a les vostres necessitats. La Mozilla Public License us dóna també el dret de distribuir versions modificades.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
ca
Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del { -brand-short-name }, i amb el permís de { -vendor-short-name } disposeu de tots els drets necessaris per fer-ho. { -vendor-short-name } i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets dels serveis. Aquests termes no estan pensats per limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al { -brand-short-name } i a les versions de codi font corresponents del { -brand-short-name }.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-mismatched-version
ca
Blocat per què no coincideixen les versions del controlador gràfic del registre i de la DLL.
en-US
Blocked for your graphics driver version mismatch between registry and DLL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
library-version-title
ca
Versions de la biblioteca
en-US
Library Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
ca
Blocat pel controlador gràfic. Proveu d'actualitzar-lo a la versió { $driverVersion } o posterior.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
ca
Informació avançada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-invalid-version-range
ca
L'interval de versions de SSL no és vàlid.
en-US
SSL version range is not valid.

Displaying 101 results for the string Version in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version
ca
{ $version } ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutDialog-version-nightly
ca
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits } bits)
en-US
{ $version } ({ $isodate }) ({ $bits }-bit)
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
ca
L'actualització ha fallat. <label data-l10n-name="failed-link">Baixeu la darrera versió</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
ca
L'actualització ha fallat. <a data-l10n-name="failed-link-main">Baixeu la darrera versió</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-error-incompatible
ca
No s'ha pogut instal·lar el complement «{ $addonName }» perquè no és compatible amb el { -brand-short-name } { $appVersion }.
en-US
{ $addonName } could not be installed because it is not compatible with { -brand-short-name } { $appVersion }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available-message2
ca
Baixeu la darrera versió del { -brand-shorter-name }.
en-US
Download the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
ca
El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar automàticament. Baixeu la versió nova; no perdreu la informació desada ni les personalitzacions.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
ca
El { -brand-shorter-name } no s'ha pogut actualitzar a la versió més recent.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
ca
Obteniu la versió més recent del { -brand-shorter-name }. Les pestanyes i finestres obertes es restauraran.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported-message2
ca
El vostre sistema operatiu és incompatible amb la versió més recent del { -brand-shorter-name }.
en-US
Your operating system isn’t compatible with the latest version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
ca
És possible que els vídeos d'aquest lloc no es reprodueixin correctament en aquesta versió del { -brand-short-name }. Per reproduir els vídeos correctament, actualitzeu el { -brand-short-name } ara.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-get-started-primary-subtitle
ca
Hem creat l'última versió tenint en compte el vostre punt de vista, i és més fàcil que mai navegar pel web. Ve farcida de funcions que us fascinaran.
en-US
Our latest version is built around you, making it easier than ever to zip around the web. It’s packed with features we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
ca
Impedeix que el { -brand-short-name } s'actualitzi més enllà de la versió indicada.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMax
ca
Defineix la versió màxima de SSL.
en-US
Set the maximum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SSLVersionMin
ca
Defineix la versió mínima de SSL.
en-US
Set the minimum SSL version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-SearchEngines
ca
Configura els paràmetres del motor de cerca. Aquesta política només està disponible en la versió Extended Support Release (ESR).
en-US
Configure search engine settings. This policy is only available on the Extended Support Release (ESR) version.
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
languages-customize-spoof-english.label
ca
Sol·licita la versió anglesa de les pàgines web per millorar la privadesa
en-US
Request English versions of web pages for enhanced privacy
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-version
ca
Versió { $version } <a data-l10n-name="learn-more">Novetats</a>
en-US
Version { $version } <a data-l10n-name="learn-more">What’s new</a>
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
privacy.spoof_english
ca
Si canvieu el paràmetre de llengua a l'anglès, serà més difícil d'identificar-vos i millorarà la vostra privadesa. Voleu sol·licitar la versió anglesa de les pàgines web?
en-US
Changing your language setting to English will make you more difficult to identify and enhance your privacy. Do you want to request English language versions of web pages?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
ca
No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix un processador compatible amb ${MinSupportedCPU}. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
ca
No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix ${MinSupportedVer} o posterior i un processador compatible amb ${MinSupportedCPU}. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
ca
No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix ${MinSupportedVer} o posterior. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_CPU_MSG
ca
No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix un processador compatible amb ${MinSupportedCPU}. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_CPU_MSG
ca
No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix ${MinSupportedVer} o posterior i un processador compatible amb ${MinSupportedCPU}. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer and a processor with ${MinSupportedCPU} support. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
WARN_MIN_SUPPORTED_OSVER_MSG
ca
No es pot instal·lar el $BrandShortName. Aquesta versió del $BrandShortName requereix ${MinSupportedVer} o posterior. Feu clic al botó D'acord per veure més informació.
en-US
Sorry, $BrandShortName can’t be installed. This version of $BrandShortName requires ${MinSupportedVer} or newer. Please click the OK button for additional information.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_version
ca
Versió de PDF:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
MozillaMaintenanceDescription
ca
El servei de manteniment de Mozilla garanteix que teniu la darrera i més segura versió del Mozilla Firefox a l'ordinador. Mantenir el Firefox al dia és molt important per a la seguretat en línia i, per tant, Mozilla recomana que tingueu activat aquest servei.
en-US
The Mozilla Maintenance Service ensures that you have the latest and most secure version of Mozilla Firefox on your computer. Keeping Firefox up to date is very important for your online security, and Mozilla strongly recommends that you keep this service enabled.
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old-fennec
ca
Warning: Source string is missing
en-US
This version of Firefox cannot debug Firefox for Android (68). We recommend installing Firefox for Android Nightly on your phone for testing. <a>More details</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-runtime-name
ca
{ $name } ({ $version })
en-US
{ $name } ({ $version })
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-setup-this-firefox2
ca
Utilitzeu <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> per depurar extensions i processos de treball de servei en aquesta versió del { -brand-shorter-name }.
en-US
Use <a>{ about-debugging-this-firefox-runtime-name }</a> to debug extensions and service workers on this version of { -brand-shorter-name }.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.proxyVersion
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Proxy Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.headers.version
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.protocolVersion
ca
Versió del protocol:
en-US
Protocol version:
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaUnsupportedLibavcodec
ca
No es pot reproduir el vídeo d'aquesta pàgina. El sistema té una versió incompatible de libavcodec
en-US
The video on this page can’t be played. Your system has an unsupported version of libavcodec
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
DeprecatedTLSVersion2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
This site uses a deprecated version of TLS. Please upgrade to TLS 1.2 or 1.3.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
MOZILLA_PKIX_ERROR_V1_CERT_USED_AS_CA
ca
S'ha utilitzat un certificat X.509 versió 1 que no és una àncora de confiança per emetre el certificat del servidor. Els certificats X.509 versió 1 són obsolets i no s'haurien d'utilitzar per signar altres certificats.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_INVALID_VERSION
ca
La llista de revocació de certificats de l'emissor té un número de versió desconegut.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_PKCS12_UNSUPPORTED_VERSION
ca
No s'ha pogut importar. La versió del fitxer no és compatible.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION
ca
L'altre extrem de la connexió SSL ha seleccionat un entorn de xifratge que no es permet en la versió del protocol seleccionada.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_FEATURE_NOT_SUPPORTED_FOR_VERSION
ca
La característica SSL és incompatible per a la versió del protocol.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INAPPROPRIATE_FALLBACK_ALERT
ca
El servidor ha rebutjat la conformitat de connexió perquè el client ha tornat a una versió de TLS inferior que el servidor no admet.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_INVALID_VERSION_RANGE
ca
L'interval de versions de SSL no és vàlid.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_PROTOCOL_VERSION_ALERT
ca
L'altre extrem informa d'una versió incompatible o no implementada del protocol.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_SSL2_DISABLED
ca
L'altre extrem només pot fer servir la versió 2 de l'SSL, que està inhabilitada de forma local.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
ca
L'altre extrem utilitza una versió no implementada del protocol de seguretat.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • pipnss.properties
PSMERR_SSL2_Disabled
ca
No es pot connectar de forma segura perquè el lloc utilitza una versió antiga i insegura del protocol SSL.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-fwversion.label
ca
Versió FW
en-US
FW Version
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
devinfo-hwversion.label
ca
Versió HW
en-US
HW Version
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ErrorEndOfLife
ca
La versió del %s que esteu fent servir ja no rep cap assistència. Els informes de fallada ja no s'accepten per a aquesta versió. Considereu actualitzar-vos a una versió que sí que en rebi.
en-US
The version of %s you are using is no longer supported. Crash reports are no longer being accepted for this version. Please consider upgrading to a supported version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-version-label
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-version.label
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible
ca
{ $name } no és compatible amb el { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
details-notification-incompatible2.message
ca
{ $name } no és compatible amb el { -brand-short-name } { $version }.
en-US
{ $name } is incompatible with { -brand-short-name } { $version }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-explanation-unavailable2
ca
Heu activat el «mode només HTTPS» per millorar la seguretat i no hi ha disponible la versió HTTPS de <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
You’ve enabled HTTPS-Only Mode for enhanced security, and a HTTPS version of <em>{ $websiteUrl }</em> is not available.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutHttpsOnlyError.ftl
about-httpsonly-suggestion-box-www-text
ca
Hi ha una versió segura de <em>www.{ $websiteUrl }</em>. Podeu visitar aquesta pàgina en lloc de <em>{ $websiteUrl }</em>.
en-US
There is a secure version of <em>www.{ $websiteUrl }</em>. You can visit this page instead of <em>{ $websiteUrl }</em>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-http-version
ca
Warning: Source string is missing
en-US
HTTP Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
version-dd
ca
<span data-l10n-name="version">Versió:</span> { $version }
en-US
<span data-l10n-name="version">Version:</span> { $version }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-1
ca
El { -brand-short-name } es posa a la vostra disposició sota els termes de la <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License (Llicència Pública de Mozilla)</a>. Això significa que podeu utilitzar, copiar i distribuir el { -brand-short-name } a altres. També es permet obertament la modificació del codi font del { -brand-short-name } per tal que s'adeqüi a les vostres necessitats. La Mozilla Public License us dóna també el dret de distribuir versions modificades.
en-US
{ -brand-short-name } is made available to you under the terms of the <a data-l10n-name="mozilla-public-license-link">Mozilla Public License</a>. This means you may use, copy and distribute { -brand-short-name } to others. You are also welcome to modify the source code of { -brand-short-name } as you want to meet your needs. The Mozilla Public License also gives you the right to distribute your modified versions.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices
ca
El { -brand-full-name } utilitza serveis d'informació web («serveis» d'ara endavant), per proporcionar algunes de les funcionalitats disponibles per al vostre ús amb aquesta versió binària del { -brand-short-name }; tal com es descriu a continuació. Si no voleu un o més d'aquests serveis, o bé no considereu llurs termes acceptables, podeu triar inhabilitar-los. Teniu instruccions de com inhabilitar una funcionalitat o servei concret <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">aquí</a>. En les preferències de l'aplicació es poden inhabilitar altres funcionalitats i serveis.
en-US
{ -brand-full-name } uses web-based information services (“Services”) to provide some of the features provided for your use with this binary version of { -brand-short-name } under the terms described below. If you do not want to use one or more of the Services or the terms below are unacceptable, you may disable the feature or Service(s). Instructions on how to disable a particular feature or Service may be found <a data-l10n-name="mozilla-disable-service-link">here</a>. Other features and Services can be disabled in the application preferences.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-3
ca
Podeu utilitzar sense cap problema aquests serveis amb la versió acompanyant del { -brand-short-name }, i amb el permís de { -vendor-short-name } disposeu de tots els drets necessaris per fer-ho. { -vendor-short-name } i els seus llicenciadors es reserven tots els altres drets dels serveis. Aquests termes no estan pensats per limitar cap altre dret que s'atorga sota les llicències de codi obert aplicables al { -brand-short-name } i a les versions de codi font corresponents del { -brand-short-name }.
en-US
You are welcome to use these Services with the accompanying version of { -brand-short-name }, and { -vendor-short-name } grants you its rights to do so. { -vendor-short-name } and its licensors reserve all other rights in the Services. These terms are not intended to limit any rights granted under open source licenses applicable to { -brand-short-name } and to corresponding source code versions of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-7
ca
Aquests termes es regeixen segons les lleis de l'estat de California, EUA, excloent-ne el conflicte amb les provisions legals. Si cap part d'aquests termes esdevé no vàlida o sense cap aplicació possible, les parts que en quedin romandran amb plena força i efecte. En cas de conflicte entre una versió traduïda d'aquests termes i la versió original en llengua anglesa, prevaldrà la versió en llengua anglesa.
en-US
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-version
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-driver
ca
Blocat per la versió del controlador gràfic.
en-US
Blocked for your graphics driver version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-mismatched-version
ca
Blocat per què no coincideixen les versions del controlador gràfic del registre i de la DLL.
en-US
Blocked for your graphics driver version mismatch between registry and DLL.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
blocked-os-version
ca
Blocat per la versió del sistema operatiu.
en-US
Blocked for your operating system version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
features-version
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
gpu-driver-version
ca
Versió del controlador
en-US
Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
library-version-title
ca
Versions de la biblioteca
en-US
Library Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
loaded-lib-versions
ca
Versió en ús
en-US
Version in use
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
min-lib-versions
ca
Versió mínima esperada
en-US
Expected minimum version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-version
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
try-newer-driver
ca
Blocat pel controlador gràfic. Proveu d'actualitzar-lo a la versió { $driverVersion } o posterior.
en-US
Blocked for your graphics driver version. Try updating your graphics driver to version { $driverVersion } or newer.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl1-version
ca
Warning: Source string is missing
en-US
WebGL 1 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
webgl2-version
ca
Warning: Source string is missing
en-US
WebGL 2 Driver Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-detail-version
ca
Warning: Source string is missing
en-US
File version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-firmware-version
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Firmware version
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-versions
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Versions
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-version
ca
Versió
en-US
Version
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-web-gpu-description3
ca
Warning: Source string is missing
en-US
The <a data-l10n-name="wikipedia-webgpu">WebGPU API</a> provides low-level support for performing computation and graphics rendering using the <a data-l10n-name="wikipedia-gpu">Graphics Processing Unit (GPU)</a> of the user’s device or computer. The first version of the <a data-l10n-name="spec">specification</a> is nearing finalization. See <a data-l10n-name="bugzilla">bug 1616739</a> for more details.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
ca
«{ $extension }» s'ha actualitzat. Heu d'aprovar els permisos nous per instal·lar la versió actualitzada. Feu clic a «Cancel·la» per mantenir la versió actual de l'extensió. Aquesta extensió tindrà permís per:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-nosync
ca
L'ús d'una versió antiga del { -brand-product-name } pot malmetre les adreces d'interès i l'historial de navegació que ja estiguin desats en un perfil del { -brand-product-name } existent. Per protegir la vostra informació, creeu un perfil nou per a aquesta instal·lació del { -brand-short-name }.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync
ca
L'ús d'una versió antiga del { -brand-product-name } pot malmetre les adreces d'interès i l'historial de navegació que ja estiguin desats en un perfil del { -brand-product-name } existent. Per protegir la vostra informació, creeu un perfil nou per a aquesta instal·lació del { -brand-short-name }. Sempre podeu iniciar la sessió amb un { -fxaccount-brand-name } per sincronitzar les adreces d'interès i l'historial de navegació entre perfils.
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with a { -fxaccount-brand-name } to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-sync2
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Using an older version of { -brand-product-name } can corrupt bookmarks and browsing history already saved to an existing { -brand-product-name } profile. To protect your information, create a new profile for this installation of { -brand-short-name }. You can always sign in with an account to sync your bookmarks and browsing history between profiles.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-window2.title
ca
Heu iniciat una versió antiga del { -brand-product-name }.
en-US
You’ve launched an older version of { -brand-product-name }
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
cert-error-old-tls-version
ca
És possible que aquest lloc web no admeti el protocol TLS 1.2, que és la versió mínima admesa pel { -brand-short-name }.
en-US
This website might not support the TLS 1.2 protocol, which is the minimum version supported by { -brand-short-name }.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-sslv3-used
ca
Informació avançada: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
en-US
Advanced info: SSL_ERROR_UNSUPPORTED_VERSION
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
mozilla-pkix-error-v1-cert-used-as-ca
ca
S'ha utilitzat un certificat X.509 versió 1 que no és una àncora de confiança per emetre el certificat del servidor. Els certificats X.509 versió 1 són obsolets i no s'haurien d'utilitzar per signar altres certificats.
en-US
An X.509 version 1 certificate that is not a trust anchor was used to issue the server’s certificate. X.509 version 1 certificates are deprecated and should not be used to sign other certificates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
psmerr-ssl2-disabled
ca
No es pot connectar de forma segura perquè el lloc utilitza una versió antiga i insegura del protocol SSL.
en-US
Can’t connect securely because the site uses an older, insecure version of the SSL protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-invalid-version
ca
La llista de revocació de certificats de l'emissor té un número de versió desconegut.
en-US
Issuer’s Certificate Revocation List has an unknown version number.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-pkcs12-unsupported-version
ca
No s'ha pogut importar. La versió del fitxer no és compatible.
en-US
Unable to import. File version not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cipher-disallowed-for-version
ca
L'altre extrem de la connexió SSL ha seleccionat un entorn de xifratge que no es permet en la versió del protocol seleccionada.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-feature-not-supported-for-version
ca
La característica SSL és incompatible per a la versió del protocol.
en-US
SSL feature not supported for the protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-inappropriate-fallback-alert
ca
El servidor ha rebutjat la conformitat de connexió perquè el client ha tornat a una versió de TLS inferior que el servidor no admet.
en-US
The server rejected the handshake because the client downgraded to a lower TLS version than the server supports.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-invalid-version-range
ca
L'interval de versions de SSL no és vàlid.
en-US
SSL version range is not valid.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-protocol-version-alert
ca
L'altre extrem informa d'una versió incompatible o no implementada del protocol.
en-US
Peer reports incompatible or unsupported protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-ssl2-disabled
ca
L'altre extrem només pot fer servir la versió 2 de l'SSL, que està inhabilitada de forma local.
en-US
Peer only supports SSL version 2, which is locally disabled.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-version
ca
L'altre extrem utilitza una versió no implementada del protocol de seguretat.
en-US
Peer using unsupported version of security protocol.
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-version
ca
Versió de PDF:
en-US
PDF Version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
ca
Podeu actualitzar el { -brand-short-name } manualment visitant aquest enllaç i baixant la darrera versió:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.