Transvision

No matching results for the string Username for the locale hy-AM

Displaying 21 results for the string Username in en-US:

Entity hy-AM en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
hy-AM
{ $loginTitle }-ի այդ անունով մուտքը արդեն գոյություն ունի։ <a data-l10n-name="duplicate-link">Գնա՞լ առկա մուտքագրումները։</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-conflicting-values-description
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
For example: multiple usernames, passwords, URLs, etc. for one login.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-error-file-format-description
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
Incorrect or missing column headers. Make sure the file includes columns for username, password and URL.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-login-item-username.placeholder
hy-AM
(օգտանուն չկա)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-username-label
hy-AM
Օգտվողի անուն
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-item-subtitle-missing-username
hy-AM
(չկա օգտվողի անուն)
en-US
(no username)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-option
hy-AM
Մականուն (Ա-Ֆ)
en-US
Username (A-Z)
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-list-username-reverse-option
hy-AM
Մականուն (Ֆ-Ա)
en-US
Username (Z-A)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
panel-save-update-username
hy-AM
Օգտվողի անուն
en-US
Username
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sync-engine-logins-passwords.tooltiptext
hy-AM
Ձեր պահպանած օգտվողի անուններ և գաղտնաբառեր
en-US
Usernames and passwords you’ve saved
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
username
hy-AM
Օգտվողի անուն
en-US
Username
Entity # all locales netwerk • necko.properties
AutomaticAuth
hy-AM
Դուք պատրաստվում էք մուտք գործել «%1$S» կայք «%2$S» անունով:
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”.
Entity # all locales netwerk • necko.properties
SuperfluousAuth
hy-AM
Դուք պատրաստվում եք «%1$S» կայքում գրանցվել «%2$S» անվամբ, սակայն կայքը չի պահանջում նույնականացում։ Սա կարող է Ձեզ խաբելու փորձ լինել։\n\nԱրդյո՞ք «%1$S»-ը այն կայքն է, որը ցանկանում եք այցելել։
en-US
You are about to log in to the site “%1$S” with the username “%2$S”, but the website does not require authentication. This may be an attempt to trick you.\n\nIs “%1$S” the site you want to visit?
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForProxy3
hy-AM
%2$S պրոքսին պահանջում է օգտագործողի անուն և գաղտնաբառ: Կայքը հաղորդում է` "%1$S"
en-US
The proxy %2$S is requesting a username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterLoginForRealm3
hy-AM
%2$S-ը պահանջում է օգտագործողի անուն և գաղտնաբառ: Կայքը հաղորդում է` "%1$S"
en-US
%2$S is requesting your username and password. The site says: “%1$S”
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordFor2
hy-AM
%1$S-ը հարցնում է օգտվողի ձեր անունը և գաղտնաբառը
en-US
%1$S is requesting your username and password.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • commonDialogs.properties
EnterUserPasswordForCrossOrigin2
hy-AM
%1$S-ը հարցնում է օգտվողի ձեր անունը և գաղտնաբառը: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ. Ձեր գաղտնաբառը չի ուղարկվի տվյալ կայքին:
en-US
%1$S is requesting your username and password. WARNING: Your password will not be sent to the website you are currently visiting!
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsername
hy-AM
Չկա օգտվողի անուն
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
noUsernamePlaceholder
hy-AM
Չկա օգտվողի անուն
en-US
No username
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgAddUsername2
hy-AM
Warning: Source string is missing
en-US
Add username to saved password?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • commonDialog.ftl
common-dialog-username.value
hy-AM
Օգտվողի անուն
en-US
Username
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.