Transvision

Displaying 1 result for the string Updated in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
vi
Đã cập nhật { $updatedEntries }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }

Displaying 24 results for the string Updated in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
vi
{ -brand-short-name } đang được cập nhật bởi tiến trình khác
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
vi
{ $count -> *[other] <span>Đã cập nhật thông tin đăng nhập đã có:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
vi
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">thông tin đăng nhập hiện tại đã được cập nhật</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
vi
Thông tin đăng nhập hiện tại đã được cập nhật
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
vi
Mật khẩu đã bị rò rỉ hoặc đánh cắp từ trang web này kể từ lần cuối bạn cập nhật thông tin đăng nhập. Thay đổi mật khẩu của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
vi
Đã cập nhật
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
vi
Cập nhật gần đây nhất: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
vi
Đã cập nhật địa chỉ
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
vi
Đã cập nhật thẻ
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
vi
Đã cập nhật mật khẩu
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
vi
Đã cập nhật { $updatedEntries }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
vi
Đảm bảo thông tin quan trọng — như dấu trang và mật khẩu — được cập nhật và bảo vệ trên tất cả các thiết bị của bạn.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
vi
Tài khoản giúp thông tin quan trọng của bạn được cập nhật và bảo vệ trên mọi thiết bị bạn kết nối.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
vi
Ngăn không cho cập nhật { -brand-short-name } ngoài phiên bản đã chỉ định.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
vi
Bạn không thể sử dụng tổng hợp giọng nói vì thư viện Speech Dispatcher cần được cập nhật.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
vi
libavcodec có thể bị tấn công hoặc không được hỗ trợ, và nên được cập nhật để phát video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
vi
Đã cập nhật <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
vi
Cập nhật cuối
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
vi
Các tiện ích của bạn đã được cập nhật.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
vi
Cập nhật lần cuối
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
vi
Tiện ích mở rộng này sẽ được cập nhật khi { -brand-short-name } khởi động lại.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
vi
Tiện ích mở rộng này sẽ được cập nhật khi { -brand-short-name } khởi động lại.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
vi
Bạn chưa cập nhật tiện ích nào gần đây
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
vi
{ $extension } đã được cập nhật. Bạn phải phê duyệt các quyền mới trước khi phiên bản cập nhật sẽ cài đặt. Chọn “Hủy bỏ” sẽ duy trì phiên bản tiện ích mở rộng hiện tại của bạn. Tiện ích mở rộng này sẽ có quyền:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.