Transvision

Displaying 3 results for the string Update in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
vi
Đã cập nhật { $updatedEntries }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
vi
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
vi
Tác vụ Cập nhật nền kiểm tra các bản cập nhật cho { -brand-short-name } khi { -brand-short-name } không chạy. Tác vụ này được cài đặt tự động bởi { -brand-short-name } và được cài đặt lại khi { -brand-short-name } chạy. Để tắt tác vụ này, hãy cập nhật cài đặt trình duyệt hoặc cài đặt chính sách doanh nghiệp { -brand-short-name } “BackgroundAppUpdate”.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.

Displaying 200 results for the string Update in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-channel-description
vi
Bạn hiện đang ở trên kênh cập nhật <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label>.
en-US
You are currently on the <label data-l10n-name="current-channel">{ $channel }</label> update channel.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-checking-failed
vi
Không thể kiểm tra bản cập nhật.
en-US
Failed to check for updates.
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-downloading
vi
Đang tải xuống bản cập nhật — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
aboutdialog-update-manual-with-link
vi
Cập nhật có tại <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-downloading
vi
<img data-l10n-name="icon"/>Đang tải cập nhật — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
en-US
<img data-l10n-name="icon"/>Downloading update — <label data-l10n-name="download-status">{ $transfer }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
settings-update-manual-with-link
vi
Cập nhật có tại <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
en-US
Updates available at <a data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-adminDisabled
vi
Cập nhật bị vô hiệu hóa bởi quản trị hệ thống
en-US
Updates disabled by your system administrator
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-applying
vi
Đang cài đặt cập nhật
en-US
Applying update
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkForUpdatesButton.label
vi
Kiểm tra cập nhật
en-US
Check for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-checkingForUpdates
vi
Đang kiểm tra cập nhật
en-US
Checking for updates
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed
vi
Cập nhật thất bại. <label data-l10n-name="failed-link">Tải phiên bản mới nhất</label>
en-US
Update failed. <label data-l10n-name="failed-link">Download the latest version</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-failed-main
vi
Cập nhật thất bại. <a data-l10n-name="failed-link-main">Tải phiên bản mới nhất</a>
en-US
Update failed. <a data-l10n-name="failed-link-main">Download the latest version</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-internal-error2
vi
Không thể kiểm tra các bản cập nhật do lỗi nội bộ. Các bản cập nhật có sẵn tại <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
en-US
Unable to check for updates due to internal error. Updates available at <label data-l10n-name="manual-link">{ $displayUrl }</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-otherInstanceHandlingUpdates
vi
{ -brand-short-name } đang được cập nhật bởi tiến trình khác
en-US
{ -brand-short-name } is being updated by another instance
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-policy-disabled
vi
Cập nhật bị vô hiệu hoá bởi tổ chức của bạn
en-US
Updates disabled by your organization
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-unsupported
vi
Bạn không thể cập nhật thêm trên hệ thống này nữa. <label data-l10n-name="unsupported-link">Tìm hiểu thêm</label>
en-US
You can not perform further updates on this system. <label data-l10n-name="unsupported-link">Learn more</label>
Entity # all locales browser • browser • aboutDialog.ftl
update-updateButton.label
vi
Khởi động lại để cập nhật { -brand-shorter-name }
en-US
Restart to Update { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified
vi
{ $count -> *[other] <span>Đã cập nhật thông tin đăng nhập đã có:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing logins updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-dialog-items-modified2
vi
{ $count -> *[other] <span>Đã cập nhật các mục hiện có:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
en-US
{ $count -> *[other] <span>Existing entries updated:</span> <span data-l10n-name="count">{ $count }</span> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified
vi
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">thông tin đăng nhập hiện tại đã được cập nhật</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing logins updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-modified2
vi
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">mục đã được cập nhật</div> }
en-US
{ $count -> *[other] <div data-l10n-name="count">{ $count }</div> <div data-l10n-name="details">Existing entries updated</div> }
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified
vi
Thông tin đăng nhập hiện tại đã được cập nhật
en-US
Existing login updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-import-report-row-description-modified2
vi
Đã cập nhật mục hiện tại
en-US
Existing entry updated
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
breach-alert-text
vi
Mật khẩu đã bị rò rỉ hoặc đánh cắp từ trang web này kể từ lần cuối bạn cập nhật thông tin đăng nhập. Thay đổi mật khẩu của bạn để bảo vệ tài khoản của bạn.
en-US
Passwords were leaked or stolen from this website since you last updated your login details. Change your password to protect your account.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
login-item-timeline-action-updated
vi
Đã cập nhật
en-US
Updated
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
restart-required-intro
vi
Một bản cập nhật { -brand-short-name } đã chạy trong nền. Bạn cần phải khởi động lại để hoàn tất quá trình cập nhật.
en-US
An update to { -brand-short-name } started in the background. You’ll need to restart to finish the update.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-auto-submit-checkbox-2
vi
Cập nhật các tùy chọn để tự động gửi báo cáo khi { -brand-short-name } bị đổ vỡ
en-US
Update preferences to automatically submit reports when { -brand-short-name } crashes
Entity # all locales browser • browser • aboutUnloads.ftl
about-unloads-last-updated
vi
Cập nhật gần đây nhất: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
en-US
Last updated: { DATETIME($date, year: "numeric", month: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric", hour12: "false") }
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-available2.label
vi
Đã có bản cập nhật
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual-message2
vi
{ -brand-shorter-name } không thể cập nhật tự động. Tải xuống phiên bản mới — bạn sẽ không mất thông tin hoặc tùy chỉnh đã lưu.
en-US
{ -brand-shorter-name } couldn’t update automatically. Download the new version — you won’t lose saved information or customizations.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-manual2.label
vi
Đã có bản cập nhật
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance-message
vi
Đã có bản cập nhật { -brand-shorter-name } mới nhưng không thể cài đặt bản cập nhật này vì một bản sao khác của { -brand-shorter-name } đang chạy. Đóng nó để tiếp tục cập nhật hoặc chọn vẫn cập nhật (bản sao khác có thể không hoạt động chính xác cho đến khi bạn khởi động lại nó).
en-US
A new { -brand-shorter-name } update is available, but it can’t be installed because another copy of { -brand-shorter-name } is running. Close it to continue the update, or choose to update anyway (the other copy may not work correctly until you restart it).
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.buttonlabel
vi
Vẫn cập nhật { -brand-shorter-name }
en-US
Update { -brand-shorter-name } anyway
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-other-instance.label
vi
{ -brand-shorter-name } không thể tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất.
en-US
{ -brand-shorter-name } is unable to automatically update to the latest version.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.buttonlabel
vi
Cập nhật và khởi động lại
en-US
Update and restart
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart2.label
vi
Đã có bản cập nhật
en-US
Update available
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-unsupported2.label
vi
Không thể cập nhật
en-US
Unable to update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-available.label
vi
Đã có bản cập nhật — tải xuống ngay
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-downloading.label
vi
Đang tải xuống bản cập nhật { -brand-shorter-name }
en-US
Downloading { -brand-shorter-name } update
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-manual.label
vi
Đã có bản cập nhật — tải xuống ngay
en-US
Update available — download now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-restart.label
vi
Đã có bản cập nhật — khởi động lại ngay
en-US
Update available — restart now
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-banner-update-unsupported.label
vi
Không thể cập nhật — hệ thống không tương thích
en-US
Unable to update — system incompatible
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-agent-task-description
vi
Tác vụ Default Browser Agent kiểm tra khi thay đổi mặc định từ { -brand-short-name } sang trình duyệt khác. Nếu xảy ra thay đổi trong các trường hợp đáng ngờ, nó sẽ nhắc người dùng thay đổi trở lại với { -brand-short-name } không quá 2 lần. Tác vụ này được cài đặt tự động bởi { -brand-short-name }, và được cài đặt lại khi { -brand-short-name } cập nhật. Để tắt tác vụ này, hãy cập nhật tùy chỉnh “default-browser-agent.enabled” trong trang about:config hoặc “DisableDefaultBrowserAgent” trong thiết lập chính sách doanh nghiệp { -brand-short-name } .
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from { -brand-short-name } to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to { -brand-short-name } no more than two times. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-cmd-update
vi
cập nhật, cap nhat
en-US
update
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
quickactions-update
vi
Cập nhật { -brand-short-name }
en-US
Update { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-address-updated
vi
Đã cập nhật địa chỉ
en-US
Address updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-credit-card-updated
vi
Đã cập nhật thẻ
en-US
Card updated
Entity # all locales browser • browser • confirmationHints.ftl
confirmation-hint-password-updated
vi
Đã cập nhật mật khẩu
en-US
Password updated
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-syncedtabs-synctabs-header
vi
Cập nhật cài đặt đồng bộ hóa của bạn
en-US
Update your sync settings
Entity # all locales browser • browser • migrationWizard.ftl
migration-wizard-progress-success-updated-passwords
vi
Đã cập nhật { $updatedEntries }
en-US
{ $updatedEntries -> [one] { $updatedEntries } updated *[other] { $updatedEntries } updated }
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-body
vi
Các video trên trang web này có thể phát không đúng trên phiên bản { -brand-short-name } này. Để được hỗ trợ đầy đủ về video, hãy cập nhật { -brand-short-name } ngay bây giờ.
en-US
Videos on this site may not play correctly on this version of { -brand-short-name }. For full video support, update { -brand-short-name } now.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-header
vi
Cập nhật { -brand-short-name } để phát video
en-US
Update { -brand-short-name } to play video
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
cfr-doorhanger-video-support-primary-button
vi
Cập nhật bây giờ
en-US
Update Now
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-heavy-user-body
vi
Đảm bảo thông tin quan trọng — như dấu trang và mật khẩu — được cập nhật và bảo vệ trên tất cả các thiết bị của bạn.
en-US
Make sure important info — like bookmarks and passwords — is updated and protected across all your devices.
Entity # all locales browser • browser • newtab • asrouter.ftl
device-migration-fxa-spotlight-older-device-body
vi
Tài khoản giúp thông tin quan trọng của bạn được cập nhật và bảo vệ trên mọi thiết bị bạn kết nối.
en-US
An account keeps your important info updated and protected on any device you connect.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-pin-subtitle
vi
Khởi động một mạng internet lành mạnh hơn từ mọi nơi chỉ với một cú nhấp chuột. Bản cập nhật mới nhất của chúng tôi chứa đựng những điều mới mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ yêu thích.
en-US
Launch a healthier internet from anywhere with a single click. Our latest update is packed with new things we think you’ll adore.
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-onboarding-existing-set-default-only-subtitle
vi
Sử dụng trình duyệt bảo vệ quyền riêng tư của bạn khi bạn lướt web. Bản cập nhật mới nhất của chúng tôi chứa đầy những thứ mà bạn yêu thích.
en-US
Use a browser that defends your privacy while you zip around the web. Our latest update is packed with things that you adore.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppAutoUpdate
vi
Bật hoặc tắt cập nhật chương trình tự động.
en-US
Enable or disable automatic application update.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdatePin
vi
Ngăn không cho cập nhật { -brand-short-name } ngoài phiên bản đã chỉ định.
en-US
Prevent { -brand-short-name } from being updated beyond the specified version.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-AppUpdateURL
vi
Thiết lập URL cập nhật của ứng dụng tùy chỉnh.
en-US
Set custom app update URL.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-BackgroundAppUpdate2
vi
Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa trình cập nhật nền.
en-US
Enable or disable the background updater.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExtensionUpdate
vi
Bật hoặc tắt cập nhật tiện ích mở rộng tự động.
en-US
Enable or disable automatic extension updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ManualAppUpdateOnly
vi
Chỉ cho phép cập nhật thủ công và không thông báo cho người dùng về các bản cập nhật.
en-US
Allow manual updates only and do not notify the user about updates.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-OverridePostUpdatePage
vi
Ghi đè lên trang cập nhật "Có gì mới". Bỏ trống chính sách này nếu bạn muốn tắt trang cập nhật sau.
en-US
Override the post-update “What’s New” page. Set this policy to blank if you want to disable the post-update page.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-button.label
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
address-capture-update-doorhanger-header
vi
Cập nhật địa chỉ?
en-US
Update address?
Entity # all locales browser • browser • preferences • languages.ftl
browser-languages-error
vi
{ -brand-short-name } không thể cập nhật ngôn ngữ của bạn ngay bây giờ. Kiểm tra kết nối internet và thử lại.
en-US
{ -brand-short-name } can’t update your languages right now. Check that you are connected to the internet or try again.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-auto.label
vi
Tự động cài đặt các bản cập nhật (khuyến nghị)
en-US
Automatically install updates (recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-check-choose.label
vi
Kiểm tra các bản cập nhật nhưng bạn sẽ lựa chọn việc cài đặt chúng
en-US
Check for updates but let you choose to install them
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-manual.label
vi
Không bao giờ kiểm tra các bản cập nhật (không khuyến nghị)
en-US
Never check for updates (not recommended)
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-suppress-prompts.label
vi
Hiển thị ít lời nhắc thông báo cập nhật hơn
en-US
Show fewer update notification prompts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-title
vi
Cập nhật { -brand-short-name }
en-US
{ -brand-short-name } Updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-application-use-service.label
vi
Sử dụng dịch vụ chạy nền để cài đặt các cập nhật
en-US
Use a background service to install updates
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-history.label
vi
Hiển thị lịch sử cập nhật
en-US
Show Update History
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-message
vi
Bạn có muốn { -brand-short-name } tiếp tục với bản cập nhật này không?
en-US
Do you want { -brand-short-name } to continue with this update?
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-in-progress-title
vi
Đang cập nhật
en-US
Update In Progress
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-message2
vi
{ -brand-short-name } đã gặp lỗi và đã không lưu thay đổi này. Lưu ý rằng cài đặt tùy chỉnh cập nhật này yêu cầu quyền ghi vào tập tin bên dưới. Bạn hoặc quản trị viên hệ thống có thể giải quyết lỗi bằng cách cấp cho nhóm Người dùng toàn quyền kiểm soát tập tin này. Không thể ghi vào tập tin: { $path }
en-US
{ -brand-short-name } encountered an error and didn’t save this change. Note that changing this update setting requires permission to write to the file below. You or a system administrator may be able resolve the error by granting the Users group full control to this file. Could not write to file: { $path }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
update-setting-write-failure-title2
vi
Lỗi khi lưu cài đặt Cập nhật
en-US
Error saving Update settings
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-keep-closed-header.message
vi
Bạn có thể cập nhật cài đặt của mình để đóng trình kiểm tra đánh giá theo mặc định. Hiện tại, nó sẽ tự động mở ra.
en-US
You can update your settings to keep Review Checker closed by default. Right now, it opens automatically.
Entity # all locales browser • browser • speechDispatcher.ftl
speech-dispatcher-lib-too-old
vi
Bạn không thể sử dụng tổng hợp giọng nói vì thư viện Speech Dispatcher cần được cập nhật.
en-US
You can’t use speech synthesis because Speech Dispatcher needs to be updated.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
decoder.unsupportedLibavcodec.message
vi
libavcodec có thể bị tấn công hoặc không được hỗ trợ, và nên được cập nhật để phát video.
en-US
libavcodec may be vulnerable or is not supported, and should be updated to play video.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
e10s.accessibilityNotice.jawsMessage
vi
Việc hiển thị nội dung thẻ bị vô hiệu do không tương thích giữa %S và phần mềm truy cận của bạn. Vui lòng cập nhật trình đọc màn hình của bạn hoặc chuyển sang phiên bản Firefox phát hành hỗ trợ mở rộng.
en-US
Display of tab content is disabled due to incompatibility between %S and your accessibility software. Please update your screen reader or switch to Firefox Extended Support Release.
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
update.downloadAndInstallButton.label
vi
Cập nhật lên bản %S
en-US
Update to %S
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserAgentTaskDescription
vi
Tác vụ Default Browser Agent kiểm tra khi thay đổi mặc định từ %MOZ_APP_DISPLAYNAME% sang trình duyệt khác. Nếu xảy ra thay đổi trong các trường hợp đáng ngờ, nó sẽ nhắc người dùng thay đổi trở lại với %MOZ_APP_DISPLAYNAME% không quá 2 lần. Tác vụ này được cài đặt tự động bởi %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, và được cài đặt lại khi %MOZ_APP_DISPLAYNAME% cập nhật. Để tắt tác vụ này, hãy cập nhật tùy chỉnh “default-browser-agent.enabled” trong trang about:config hoặc “DisableDefaultBrowserAgent” trong thiết lập chính sách doanh nghiệp %MOZ_APP_DISPLAYNAME% .
en-US
The Default Browser Agent task checks when the default changes from %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to another browser. If the change happens under suspicious circumstances, it will prompt users to change back to %MOZ_APP_DISPLAYNAME% no more than two times. This task is installed automatically by %MOZ_APP_DISPLAYNAME%, and is reinstalled when %MOZ_APP_DISPLAYNAME% updates. To disable this task, update the “default-browser-agent.enabled” preference on the about:config page or the %MOZ_APP_DISPLAYNAME% enterprise policy setting “DisableDefaultBrowserAgent”.
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressLabel
vi
Cập nhật địa chỉ
en-US
Update Address
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateAddressMessage
vi
Bạn có muốn cập nhật địa chỉ của mình với thông tin mới này không?
en-US
Would you like to update your address with this new information?
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardDescriptionLabel
vi
Thẻ tín dụng để cập nhật:
en-US
Credit card to update:
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardLabel
vi
Cập nhật thẻ tín dụng
en-US
Update Credit Card
Entity # all locales browser • extensions • formautofill • formautofill.properties
updateCreditCardMessage
vi
Bạn có muốn cập nhật thẻ tín dụng của mình với thông tin mới này không?
en-US
Would you like to update your credit card with this new information?
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONAL_COMPONENTS_DESC
vi
Dịch vụ bảo trì sẽ cho phép bạn cập nhật $BrandShortName trong nền một cách tự động.
en-US
The Maintenance Service will allow you to update $BrandShortName silently in the background.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_WELCOME_INFO_TEXT
vi
Trình cài đặt này sẽ hướng dẫn bạn việc cài đặt $BrandFullNameDA.\n\nBạn nên đóng tất cả các chương trình khác trước khi bắt đầu Cài đặt. Điều này sẽ giúp việc cập nhật các tập tin hệ thống có thể thực hiện được mà không cần phải khởi động lại.\n\n$_CLICK
en-US
This wizard will guide you through the installation of $BrandFullNameDA.\n\nIt is recommended that you close all other applications before starting Setup. This will make it possible to update relevant system files without having to reboot your computer.\n\n$_CLICK
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_BUTTON2
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_PAVEOVER_HEADER2
vi
$BrandShortName đã được cài đặt trước đó. Hãy cập nhật nó.
en-US
$BrandShortName is already installed. Let’s update it.
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
InfoText
vi
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% đang cài đặt cập nhật cho bạn và sẽ khởi động sau giây lát
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% is installing your updates and will start in a few moments
Entity # all locales browser • updater • updater.ini
TitleText
vi
Cập nhật %MOZ_APP_DISPLAYNAME%
en-US
%MOZ_APP_DISPLAYNAME% Update
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-old
vi
Trình duyệt được kết nối có phiên bản cũ ({ $runtimeVersion }). Phiên bản được hỗ trợ tối thiểu là ({ $minVersion }). Đây là một thiết lập không được hỗ trợ và có thể khiến DevTools bị lỗi. Vui lòng cập nhật trình duyệt được kết nối. <a>Khắc phục sự cố</a>
en-US
The connected browser has an old version ({ $runtimeVersion }). The minimum supported version is ({ $minVersion }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update the connected browser. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • aboutdebugging.ftl
about-debugging-browser-version-too-recent
vi
Trình được kết nối gần đây ({ $runtimeVersion }, ID bản dựng { $runtimeID }) so với { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, ID bản dựng { $localID }). Đây là một thiết lập không được hỗ trợ và có thể khiến DevTools bị lỗi. Vui lòng cập nhật Firefox. <a>Khắc phục sự cố</a>
en-US
The connected browser is more recent ({ $runtimeVersion }, buildID { $runtimeID }) than your { -brand-shorter-name } ({ $localVersion }, buildID { $localID }). This is an unsupported setup and may cause DevTools to fail. Please update Firefox. <a>Troubleshooting</a>
Entity # all locales devtools • client • application.ftl
serviceworker-worker-updated
vi
Đã cập nhật <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
en-US
Updated <time>{ DATETIME($date, month: "long", year: "numeric", day: "numeric", hour: "numeric", minute: "numeric", second: "numeric") }</time>
Entity # all locales devtools • client • responsive.properties
responsive.deviceFormUpdate
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbed
vi
Đang viết lại YouTube Flash nhúng (%S) thành iframe nhúng (%S). Vui lòng cập nhật trang để sử dụng iframe thay thế cho embed/object, nếu có thể.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RewriteYouTubeEmbedPathParams
vi
Đang viết lại YouTube Flash nhúng (%S) thành iframe nhúng (%S). Các tham số không được hỗ trợ bởi iframe nhúng và đã chuyển đổi. Vui lòng cập nhật trang để sử dụng iframe thay thế cho embed/object, nếu có thể.
en-US
Rewriting old-style YouTube Flash embed (%S) to iframe embed (%S). Params were unsupported by iframe embeds and converted. Please update page to use iframe instead of embed/object, if possible.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
vi
Không thể đăng ký/cập nhật ServiceWorker cho phạm vi ‘%1$S’: Content-Type nhận được của ‘%2$S’ không hợp lệ cho tập lệnh ‘%3$S’. Phải là kiểu JavaScript MIME.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterNetworkError
vi
Không thể đăng ký/cập nhật ServiceWorker cho phạm vi ‘%1$S’: Không tải được với trạng thái %2$S cho tập lệnh ‘%3$S’.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Load failed with status %2$S for script ‘%3$S’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterStorageError
vi
Không thể đăng ký/cập nhật ServiceWorker cho phạm vi ‘%S’: Quyền truy cập bộ nhớ bị hạn chế trong bối cảnh này do cài đặt người dùng hoặc chế độ duyệt web riêng tư.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%S’: Storage access is restricted in this context due to user settings or private browsing mode.
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
dontUpdateButton
vi
Không cập nhật
en-US
Don't update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updateButton
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePassword
vi
Cập nhật mật khẩu đã lưu cho %S?
en-US
Update saved password for %S?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
updatePasswordNoUser
vi
Cập nhật mật khẩu đã lưu cho thông tin đăng nhập này?
en-US
Update saved password for this login?
Entity # all locales mobile • android • chrome • passwordmgr.properties
userSelectText2
vi
Chọn đăng nhập để cập nhật:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_CRL_EXPIRED
vi
CRL của nhà cung cấp chứng nhận đã quá hạn. Vui lòng cập nhật hoặc kiểm tra ngày giờ hệ thống của bạn.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonUnix
vi
Tuỳ chỉnh cập nhật
en-US
Update Preferences
Entity # all locales toolkit • chrome • global • aboutStudies.properties
updateButtonWin
vi
Tùy chọn cập nhật
en-US
Update Options
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-200
vi
Tập tin cập nhật XML bị sai (200)
en-US
Update XML file malformed (200)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398878
vi
Không tìm thấy máy chủ cập nhật (hãy kiểm tra kết nối internet của bạn)
en-US
Update server not found (check your internet connection)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-404
vi
Tập tin cập nhật XML không tìm thấy (404)
en-US
Update XML file not found (404)
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-move_failed
vi
Không chuẩn bị được bản cập nhật để cài đặt
en-US
Failed to prepare the update for installation
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-update_url_not_available
vi
URL cập nhật không khả dụng
en-US
Update URL not available
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-verification_failed
vi
Tính toàn vẹn của bản cập nhật không thể xác minh được
en-US
The integrity of the update could not be verified
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
elevationFailure
vi
Bạn không có đủ quyền cần thiết để cài đặt bản cập nhật này. Vui lòng liên hệ với quản trị viên hệ thống của chúng tôi.
en-US
You don’t have the permissions necessary to install this update. Please contact your system administrator.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
installSuccess
vi
Bản cập nhật đã được cài đặt thành công
en-US
The Update was successfully installed
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
patchApplyFailure
vi
Không thể cài đặt bản cập nhật (áp dụng bản vá không thành công)
en-US
The Update could not be installed (patch apply failed)
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonDeny.label
vi
Không cập nhật
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginButtonText
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsg3
vi
Cập nhật thông tin đăng nhập cho %S?
en-US
Update login for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updateLoginMsgNoUser3
vi
Cập nhật mật khẩu cho %S?
en-US
Update password for %S?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsg
vi
Bạn có muốn cập nhật mật khẩu đã lưu của "%S"?
en-US
Would you like to update the saved password for “%S”?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
updatePasswordMsgNoUser
vi
Bạn có muốn cập nhật mật khẩu đã được lưu?
en-US
Would you like to update the saved password?
Entity # all locales toolkit • chrome • passwordmgr • passwordmgr.properties
userSelectText2
vi
Chọn tài khoản để cập nhật:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates
vi
Cập nhật có sẵn
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-available-updates-title.title
vi
Cập nhật có sẵn
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates
vi
Cập nhật gần đây
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-category-recent-updates-title.title
vi
Cập nhật gần đây
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-group-label-updates.aria-label
vi
{ addon-detail-updates-label }
en-US
{ addon-detail-updates-label }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-last-updated-label
vi
Cập nhật cuối
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-update-check-label
vi
Kiểm tra cập nhật
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-updates-label
vi
Cho phép cập nhật tự động
en-US
Allow automatic updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-check-for-updates
vi
Kiểm tra cập nhật
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-installed
vi
Các tiện ích của bạn đã được cập nhật.
en-US
Your add-ons have been updated.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-manual-updates-found
vi
Xem các cập nhật hiện có
en-US
View Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-none-found
vi
Không tìm thấy cập nhật
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-automatic
vi
Thiết lập cập nhật tự động tất cả các tiện ích
en-US
Reset All Add-ons to Update Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-reset-updates-to-manual
vi
Thiết lập cập nhật thủ công tất cả các tiện ích
en-US
Reset All Add-ons to Update Manually
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-update-addons-automatically
vi
Tự động cập nhật tiện ích
en-US
Update Add-ons Automatically
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-updates-view-updates
vi
Xem các cập nhật gần đây
en-US
View Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
available-updates-heading
vi
Cập nhật có sẵn
en-US
Available Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.label
vi
Kiểm tra cập nhật
en-US
Check for Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-check-for-updates.tooltiptext
vi
Kiểm tra cập nhật cho tiện ích này
en-US
Check for updates for this add-on
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-last-updated.label
vi
Cập nhật lần cuối
en-US
Last Updated
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-automatic.tooltiptext
vi
Tự động cài đặt cập nhật
en-US
Automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-default.tooltiptext
vi
Chỉ tự động cài đặt cập nhật khi đó là mặc định
en-US
Automatically install updates only if that’s the default
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-manual.tooltiptext
vi
Không tự động cài đặt cập nhật
en-US
Don’t automatically install updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-update-type.value
vi
Cập nhật tự động
en-US
Automatic Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security
vi
Việc kiểm tra tính an toàn của các cập nhật tiện ích đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể bị tổn hại nếu cập nhật.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security-button.title
vi
Kích hoạt kiểm tra tính bảo mật của cập nhật cho tiện ích
en-US
Enable add-on update security checking
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
extensions-warning-update-security2.message
vi
Việc kiểm tra tính an toàn của các cập nhật tiện ích đã bị vô hiệu hóa. Bạn có thể bị tổn hại nếu cập nhật.
en-US
Add-on update security checking is disabled. You may be compromised by updates.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-button
vi
Cập nhật ngay
en-US
Update Now
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message
vi
Tiện ích mở rộng này sẽ được cập nhật khi { -brand-short-name } khởi động lại.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-postponed-message2.message
vi
Tiện ích mở rộng này sẽ được cập nhật khi { -brand-short-name } khởi động lại.
en-US
This extension will be updated when { -brand-short-name } restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
install-update-button
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-available-updates.value
vi
Không tìm thấy cập nhật
en-US
No updates found
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-find-updates.label
vi
Kiểm tra cập nhật
en-US
Check For Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-recent-updates.value
vi
Bạn chưa cập nhật tiện ích nào gần đây
en-US
You haven’t recently updated any add-ons
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
recent-updates-heading
vi
Cập nhật gần đây
en-US
Recent Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
updates-heading
vi
Quản lý cập nhật của bạn
en-US
Manage Your Updates
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-6
vi
{ -vendor-short-name } đôi khi có thể cập nhật các điều khoản này khi cần thiết. Các điều khoản này không được sửa đổi hoặc hủy bỏ nếu không có thỏa thuận viết tay của { -vendor-short-name }.
en-US
{ -vendor-short-name } may update these terms as necessary from time to time. These terms may not be modified or canceled without { -vendor-short-name }’s written agreement.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
update-button
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-show-update-history
vi
Hiển thị lịch sử cập nhật
en-US
Show Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-channel
vi
Kênh cập nhật
en-US
Update Channel
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-dir
vi
{ PLATFORM() -> [linux] Thư mục chứa bản cập nhật *[other] Thư mục chứa bản cập nhật }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Update Directory *[other] Update Folder }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-update-history
vi
Lịch sử cập nhật
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-update-button
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-cannot-update
vi
không thể cập nhật
en-US
cannot update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-status
vi
Trạng thái cập nhật cuối
en-US
Last update status
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-last-update-time
vi
Thời gian cập nhật lần cuối
en-US
Last update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-next-update-time
vi
Thời gian cập nhật tiếp theo
en-US
Next update time
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-provider-update-btn
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-trigger-update
vi
Cập nhật
en-US
Trigger Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-update-error
vi
lỗi cập nhật ({ $error })
en-US
update error ({ $error })
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-capture-update-button.label
vi
Cập nhật thẻ hiện tại
en-US
Update existing card
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-update-doorhanger-description
vi
Thẻ sẽ được cập nhật:
en-US
Card to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • formautofill • formAutofill.ftl
credit-card-update-doorhanger-header
vi
Cập nhật thẻ?
en-US
Update card?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-accept.label
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • extensions.ftl
webext-perms-update-text
vi
{ $extension } đã được cập nhật. Bạn phải phê duyệt các quyền mới trước khi phiên bản cập nhật sẽ cài đặt. Chọn “Hủy bỏ” sẽ duy trì phiên bản tiện ích mở rộng hiện tại của bạn. Tiện ích mở rộng này sẽ có quyền:
en-US
{ $extension } has been updated. You must approve new permissions before the updated version will install. Choosing “Cancel” will maintain your current extension version. This extension will have permission to:
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-clock-skew-error
vi
Đồng hồ máy tính của bạn hiện tại là { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, việc này ngăn chặn { -brand-short-name } từ kết nối an toàn. Để truy cập <b>{ $hostname }</b>, hãy cập nhật đồng hồ máy tính trong cài đặt hệ thống của bạn thành ngày, giờ và múi giờ hiện tại, sau đó làm mới <b>{ $hostname }</b>.
en-US
Your computer thinks it is { DATETIME($now, dateStyle: "medium") }, which prevents { -brand-short-name } from connecting securely. To visit <b>{ $hostname }</b>, update your computer clock in your system settings to the current date, time, and time zone, and then refresh <b>{ $hostname }</b>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-crl-expired
vi
CRL của nhà cung cấp chứng nhận đã quá hạn. Vui lòng cập nhật hoặc kiểm tra ngày giờ hệ thống của bạn.
en-US
The CRL for the certificate’s issuer has expired. Update it or check your system date and time.
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-password-password-button-allow.label
vi
Cập nhật
en-US
Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-select-username
vi
Chọn tài khoản để cập nhật:
en-US
Select which login to update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-button-deny.label
vi
Không cập nhật
en-US
Don’t update
Entity # all locales toolkit • toolkit • passwordmgr • passwordmgr.ftl
password-manager-update-password-message
vi
Cập nhật mật khẩu cho { $host }?
en-US
Update password for { $host }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • backgroundupdate.ftl
backgroundupdate-task-description
vi
Tác vụ Cập nhật nền kiểm tra các bản cập nhật cho { -brand-short-name } khi { -brand-short-name } không chạy. Tác vụ này được cài đặt tự động bởi { -brand-short-name } và được cài đặt lại khi { -brand-short-name } chạy. Để tắt tác vụ này, hãy cập nhật cài đặt trình duyệt hoặc cài đặt chính sách doanh nghiệp { -brand-short-name } “BackgroundAppUpdate”.
en-US
The Background Update task checks for updates to { -brand-short-name } when { -brand-short-name } is not running. This task is installed automatically by { -brand-short-name }, and is reinstalled when { -brand-short-name } runs. To disable this task, update the browser settings or the { -brand-short-name } enterprise policy setting “BackgroundAppUpdate”.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-error-manual
vi
Bạn có thể cập nhật { -brand-short-name } thủ công thông qua liên kết này và tải bản mới nhất xuống:
en-US
You can update { -brand-short-name } manually by visiting this link and downloading the latest version:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background
vi
Cập nhật:
en-US
Update:
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-background-page
vi
Một bản cập nhật bảo mật và ổn định cho { -brand-short-name } đã được tải xuống và đang sẵn sàng để cài đặt.
en-US
A security and stability update for { -brand-short-name } has been downloaded and is ready to be installed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-finished-page
vi
Bản cập nhật đã Sẵn sàng để Cài đặt
en-US
Update Ready to Install
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-more-elevated
vi
Bản cập nhật này yêu cầu quyền quản trị viên. Bản cập nhật sẽ được cài đặt ở lần khởi động { -brand-short-name } tiếp theo. Bạn có thể khởi động lại { -brand-short-name } ngay bây giờ, tiếp tục làm việc và khởi động lại sau, hoặc từ chối bản cập nhật này.
en-US
This update requires administrator privileges. The update will be installed the next time { -brand-short-name } starts. You can restart { -brand-short-name } now, continue working and restart later, or decline this update.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • elevation.ftl
elevation-update-wizard.title
vi
Cập nhật Phần mềm
en-US
Software Update
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
close-button-label.title
vi
Lịch sử cập nhật
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-intro
vi
Các bản cập nhật sau đã được cài đặt
en-US
The following updates have been installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
history-title
vi
Lịch sử cập nhật
en-US
Update History
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
name-header
vi
Tên bản cập nhật
en-US
Update Name
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.