Transvision

Displaying 157 results for the string Type in nl:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
nl
Minder typen, meer vinden: direct zoeken bij { $engineName } vanaf uw adresbalk.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-type.value
nl
Type:
en-US
Type:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
nl
{ $frames -> [one] { $type }-afbeelding (geanimeerd, { $frames } frame) *[other] { $type }-afbeelding (geanimeerd, { $frames } frames) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-image-type.value
nl
{ $type }-afbeelding
en-US
{ $type } Image
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-type.label
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
nl
Niet-ondersteund bestandstype.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
nl
Waarschuwingen uitschakelen op basis van bestandsextensies voor specifieke bestandstypen op domeinen.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-GoToIntranetSiteForSingleWordEntryInAddressBar
nl
Directe navigatie op intranetsites forceren in plaats van zoeken bij het typen van enkele woorden in de adresbalk.
en-US
Force direct intranet site navigation instead of searching when typing single word entries in the address bar.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-file
nl
De volgende toepassingen kunnen worden gebruikt voor het verwerken van { $type }-inhoud.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-protocol
nl
De volgende toepassingen kunnen worden gebruikt voor het verwerken van { $type }-koppelingen.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-allow-own.label
nl
Pagina’s toestaan om hun eigen lettertypen te kiezen, in plaats van uw selecties hierboven
en-US
Allow pages to choose their own fonts, instead of your selections above
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-langgroup-header
nl
Lettertypen voor
en-US
Fonts for
Entity # all locales browser • browser • preferences • fonts.ftl
fonts-window.title
nl
Lettertypen
en-US
Fonts
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-network
nl
Kaarttype
en-US
Card Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
nl
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
nl
Bestandstypen of toepassingen zoeken
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-column.label
nl
Inhoudstype
en-US
Content Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-description-with-type
nl
{ $type-description } ({ $type })
en-US
{ $type-description } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
browsing-search-on-start-typing.label
nl
Naar tekst zoeken wanneer u begint met typen
en-US
Search for text when you start typing
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
check-user-spelling.label
nl
Uw spelling controleren tijdens het typen
en-US
Check your spelling as you type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
default-font
nl
Standaardlettertype
en-US
Default font
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-fonts-header
nl
Lettertypen
en-US
Fonts
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-block-desc
nl
Geblokkeerd type
en-US
Type blocked
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-legend-description
nl
Een grafiek van het totale aantal trackers per type die deze week zijn geblokkeerd.
en-US
A graph containing the total number of each type of tracker blocked this week.
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-site-not-working-view-issue-list-fonts
nl
Lettertypen
en-US
Fonts
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
externalProtocolChkMsg
nl
Mijn keuze onthouden voor alle koppelingen van dit type
en-US
Remember my choice for all links of this type.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
nl
De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat deze zich in een bestandstype bevindt dat misschien niet veilig is om te openen. Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_PAGE_TITLE
nl
Installatietype
en-US
Setup Type
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_SUMMARY
nl
Kies het type installatie van uw voorkeur en klik daarna op Volgende.
en-US
Choose the type of setup you prefer, then click Next.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
free_text2_default_content
nl
Begin met typen
en-US
Start typing
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
text_annotation_type.alt
nl
[{{type}}-aantekening]
en-US
[{{type}} Annotation]
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
web_fonts_disabled
nl
Weblettertypen zijn uitgeschakeld: gebruik van ingebedde PDF-lettertypen is niet mogelijk.
en-US
Web fonts are disabled: unable to use embedded PDF fonts.
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
eventListenersHeader1.placeholder
nl
Filteren op gebeurtenistype
en-US
Filter by event type
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.allFontsOnPageHeader
nl
Alle lettertypen op pagina
en-US
All Fonts on Page
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.fontsUsedLabel
nl
Gebruikte lettertypen
en-US
Fonts Used
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.noFontsUsedOnCurrentElement
nl
Geen lettertypen op het huidige element gebruikt.
en-US
No fonts used on the current element.
Entity # all locales devtools • client • font-inspector.properties
fontinspector.previewTextPlaceholder
nl
Voorbeeldtekst voor lettertype
en-US
Font Preview Text
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.sidebar.fontInspectorTitle
nl
Lettertypen
en-US
Fonts
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
censusDisplays.coarseType.tooltip
nl
Items groeperen op hun type
en-US
Group items by their type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.fontPreviewFailed
nl
Lettertypevoorbeeld kan niet worden aangemaakt
en-US
Font preview could not be generated
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.mime
nl
MIME-type:
en-US
MIME Type:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.filter.fonts
nl
Lettertypen
en-US
Fonts
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
pieChart.ariaLabel
nl
Cirkeldiagram dat de grootte van elk type verzoek in verhouding tot elkaar weergeeft
en-US
Pie chart representing the size of each type of request in proportion to each other
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.instantEvaluation.tooltip
nl
Als u deze optie inschakelt, wordt de invoer bij het intypen direct geëvalueerd
en-US
If you enable this option the input will be instantly evaluated as you type in it
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
nl
De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat deze zich in een bestandstype bevindt dat misschien niet veilig is om te openen. Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AllEntryTypesIgnored
nl
Geen geldige entryTypes; registratie wordt afgebroken.
en-US
No valid entryTypes; aborting registration.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
nl
Externe importkaarten worden niet ondersteund: <script type='importmap'> met een src-attribuut wordt momenteel niet ondersteund.
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MathML_DeprecatedStixgeneralOperatorStretchingWarning
nl
Ondersteuning voor het renderen van uitgerekte MathML-operators met STIXGeneral-lettertypen is verouderd en kan in de toekomst worden verwijderd. Zie %S voor meer informatie over nieuwere lettertypen die ondersteund zullen blijven
en-US
Support for rendering stretched MathML operators with STIXGeneral fonts is deprecated and may be removed at a future date. For details about newer fonts that will continue to be supported, see %S
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
nl
Het aanroepen van navigator.requestMediaKeySystemAccess() (op %S) zonder doorgeven van een kandidaat MediaKeySystemConfiguration die audioCapabilities of videoCapabilities bevat zonder een contentType met een ‘codecs’-string, is verouderd en wordt binnenkort niet meer ondersteund.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedMimeType
nl
HTTP-‘Content-Type’ van ‘%1$S’ wordt niet ondersteund. Laden van mediabron %2$S is mislukt.
en-US
HTTP “Content-Type” of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
nl
Gespecificeerd ‘type’-attribuut van ‘%1$S’ wordt niet ondersteund. Laden van mediabron %2$S is mislukt.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
nl
Het opgegeven ‘type’-attribuut van ‘%1$S’ wordt niet ondersteund. Laden van mediabron %2$S is mislukt. Probeert te laden vanuit het volgende <source>-element.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozInputSourceWarning
nl
MouseEvent.mozInputSource wordt niet meer ondersteund. Gebruik in plaats daarvan PointerEvent.pointerType.
en-US
MouseEvent.mozInputSource is deprecated. Use PointerEvent.pointerType instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreloadIgnoredInvalidAttr
nl
Vooraf laden van %S is genegeerd vanwege onbekende waarden ‘as’ of ‘type’, of een niet-overeenkomend attribuut ‘media’.
en-US
Preload of %S was ignored due to unknown “as” or “type” values, or non-matching “media” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning
nl
Aanroep ‘preventDefault()’ op gebeurtenis van type ‘%1$S’ vanaf een als ‘passive’ geregistreerde listener is genegeerd.
en-US
Ignoring ‘preventDefault()’ call on event of type ‘%1$S’ from a listener registered as ‘passive’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ResponseTypeSyncXHRWarning
nl
Gebruik van XMLHttpRequest’s responseType-attribuut wordt niet meer ondersteund in de synchrone modus in venstercontext.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s responseType attribute is no longer supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
nl
Registreren/bijwerken van een ServiceWorker voor bereik ‘%1$S’ is mislukt: onjuist Content-Type van ‘%2$S’ ontvangen voor script ‘%3$S’. Moet een JavaScript-MIME-type zijn.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UnsupportedEntryTypesIgnored
nl
Niet-ondersteunde entryTypes genegeerd: %S.
en-US
Ignoring unsupported entryTypes: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
AllSupportedTypes
nl
Alle ondersteunde typen
en-US
All Supported Types
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotFileEnctypeWarning
nl
Formulier bevat een bestandsinvoer, maar heeft geen method=POST en enctype=multipart/form-data in het formulier. Het bestand zal niet worden verzonden.
en-US
Form contains a file input, but is missing method=POST and enctype=multipart/form-data on the form. The file will not be sent.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotPostWarning
nl
Formulier bevat enctype=%S, maar heeft geen method=POST. Het wordt normaal verzonden met method=GET in plaats van enctype.
en-US
Form contains enctype=%S, but does not contain method=post. Submitting normally with method=GET and no enctype instead.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCss
nl
Het stijlblad %1$S werd niet geladen, omdat het MIME-type ervan, ‘%2$S’, niet ‘text/css’ is.
en-US
The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCssWarn
nl
Het stijlblad %1$S werd geladen als CSS, hoewel het MIME-type ervan, ‘%2$S’, niet ‘text/css’ is.
en-US
The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnclosedDataTypeName
nl
@property syntaxisbeschrijving ‘%S’ bevat een niet-gesloten gegevenstypenaam.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unclosed data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnknownDataTypeName
nl
@property syntaxisbeschrijving ‘%S’ bevat een onbekende gegevenstypenaam.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unknown data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd en de set was pas laat uit de inhoud te raden. Hierdoor werd het document opnieuw geladen. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type, met behulp van een metatag of met een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd en de set was pas laat uit de inhoud te raden. Hierdoor werd het document opnieuw geladen. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type of met behulp van een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nl
De bytestream was onjuist volgens de tekenset die was overgenomen van het bovenliggende document. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type, met behulp van een metatag of met een bytevolgordemarkering.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
nl
De bytestream was onjuist volgens de tekenset die was overgenomen van het bovenliggende document. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type of met behulp van een bytevolgordemarkering.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncMetaUserDefined
nl
Er is een metatag gebruikt om de tekenset als x-user-defined te declareren. Dit is in plaats daarvan als een windows-1252-declaratie geïnterpreteerd voor compatibiliteit met opzettelijk onjuist gecodeerde verouderde lettertypen. Deze website zou naar Unicode moeten worden gemigreerd.
en-US
A meta tag was used to declare the character encoding as x-user-defined. This was interpreted as a windows-1252 declaration instead for compatibility with intentionally mis-encoded legacy fonts. This site should migrate to Unicode.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd, dus de set is geraden op basis van de inhoud. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type, met behulp van een metatag of met een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd, dus de set is geraden op basis van de inhoud. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type of met behulp van een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctype
nl
Bijna-standaardenmodus-documenttype. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
Almost standards mode doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctypeVerbose
nl
Deze pagina bevindt zich in de bijna standaardmodus. De pagina-indeling kan worden beïnvloed. Gebruik voor de standaardmodus ‘<!DOCTYPE html>’.
en-US
This page is in Almost Standards Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBogusDoctype
nl
Onecht documenttype.
en-US
Bogus doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagSeenWithoutDoctype
nl
Eindtag gezien zonder eerst een documenttype te zien. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
End tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInDoctype
nl
Einde van bestand binnen documenttype.
en-US
End of file inside doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedPublicId
nl
Publieke identificator verwacht, maar het documenttype is gesloten.
en-US
Expected a public identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
nl
Systeemidentificator verwacht, maar het documenttype is gesloten.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errFooSeenWhenFooOpen2
nl
Er is een ‘%1$S’-begintag gezien, maar er was al een element van hetzelfde type geopend.
en-US
Start tag “%1$S” seen but an element of the same type was already open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errMissingSpaceBeforeDoctypeName
nl
Spatie voor naam van documenttype ontbreekt.
en-US
Missing space before doctype name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNamelessDoctype
nl
Naamloos documenttype.
en-US
Nameless doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote
nl
Geen spatie tussen het sleutelwoord ‘PUBLIC’ van het documenttype en het aanhalingsteken.
en-US
No space between the doctype “PUBLIC” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
nl
Geen spatie tussen het sleutelwoord ‘SYSTEM’ van het documenttype en het aanhalingsteken.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
nl
Geen spatie tussen het documenttype public en systeemidentificatoren.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctype
nl
Quirksmodus-documenttype. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
Quirky doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctypeVerbose
nl
Deze pagina bevindt zich in de Quirks-modus. De pagina-indeling kan worden beïnvloed. Gebruik voor de standaardmodus ‘<!DOCTYPE html>’.
en-US
This page is in Quirks Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagWithoutDoctype
nl
Begintag gezien zonder eerst een documenttype te zien. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
Start tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStrayDoctype
nl
Verdwaald documenttype.
en-US
Stray doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningHasCurrentColor
nl
Animaties van het type ‘background-color’ kunnen niet op de compositor worden uitgevoerd met het keyframe ‘current-color’.
en-US
Animations of ‘background-color’ cannot be run on the compositor with ‘current-color’ keyframe.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockFileScriptWithWrongMimeType
nl
Het laden van het script uit bestand: URI (‘%1$S’) is geblokkeerd, omdat het MIME-type ervan (‘%2$S’) geen geldig JavaScript-MIME-type is.
en-US
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
nl
Laden van script vanaf ‘%1$S’ met importScripts() is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
nl
Laden van module vanaf ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
nl
Script van ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
nl
Laden van Worker vanaf ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
nl
De bron van ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-overeenkomend MIME-type (‘%2$S’) (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
WarnScriptWithWrongMimeType
nl
Het script van ‘%1$S’ is geladen, hoewel het MIME-type ervan (‘%2$S’) geen geldig JavaScript-MIME-type is.
en-US
The script from “%1$S” was loaded even though its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XCTOHeaderValueMissing
nl
X-Content-Type-Options-headerwaarschuwing: waarde was ‘%1$S’; wilde u ‘nosniff’ versturen?
en-US
X-Content-Type-Options header warning: value was “%1$S”; did you mean to send “nosniff”?
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XTCOWithMIMEValueMissing
nl
De bron van ‘%1$S’ is niet verwerkt vanwege een onbekend, onjuist of ontbrekend MIME-type (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was not rendered due to an unknown, incorrect or missing MIME type (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
11
nl
Een XSLT-stijlblad heeft geen XML-mimetype:
en-US
An XSLT stylesheet does not have an XML mimetype:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
nl
XPath-parsefout: Naam- of Nodetypetest verwacht:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE
nl
Certificaattype niet goedgekeurd voor toepassing.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE
nl
Het OCSP-antwoord kan niet volledig worden gedecodeerd; het type is onbekend.
en-US
The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE
nl
Onbekend locatietype in AIA-extensie van certificaat
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
nl
Onbekend objecttype gespecificeerd.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE
nl
Het CMS- of PKCS #7-berichttype wordt niet ondersteund.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE
nl
SSL ontving een handshakebericht met een onbekend berichttype.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE
nl
SSL ontving een record met een onbekend inhoudstype.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE
nl
Niet-ondersteund certificaattype.
en-US
Unsupported certificate type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT
nl
SSL-peer ondersteunt geen certificaten van het ontvangen type.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-installed.value
nl
U hebt geen add-ons van dit type geïnstalleerd
en-US
You don’t have any add-ons of this type installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
column-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
mime-type-label
nl
MIME-type
en-US
MIME Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-unknown-process
nl
Overig: { $type } ({ $pid })
en-US
Other: { $type } ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-toolbar-type-controls
nl
Lettertype-instellingen
en-US
Type controls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-6
nl
Om bepaalde typen video-inhoud af te spelen, downloadt { -brand-short-name } bepaalde inhouddecoderingsmodules van derden.
en-US
In order to play back certain types of video content, { -brand-short-name } downloads certain content decryption modules from third parties.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-type-parameters
nl
ClearType-parameters
en-US
ClearType Parameters
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
processes-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-proc-type
nl
Procestype
en-US
Process Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
security-software-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-archive-ping-type
nl
Pingtype
en-US
Ping Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-settings-explanation
nl
Telemetry verzamelt { about-telemetry-data-type }, en uploaden is <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
en-US
Telemetry is collecting { about-telemetry-data-type } and upload is <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-ime.title
nl
Dit type module wordt geladen als u een IME van derden gebruikt.
en-US
This type of module is loaded when you use a third-party IME.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
nl
Dit type module wordt geladen als u het bestandsdialoogvenster van het systeem opent.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-vendor-prototype-config-commands
nl
Configuratieopdrachten voor leveranciersprototype
en-US
Vendor prototype config commands
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-credentialmgmtpreview
nl
Beheer van prototypereferenties
en-US
Prototype credential management
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-userverificationmgmtpreview
nl
Prototype van biometrische inschrijving (FIDO_2_1_PRE)
en-US
Prototype of biometric enrollment (FIDO_2_1_PRE)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-listType
nl
Lijsttype
en-US
List type
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
nl
Een IME (Input Method Editor) is een hulpmiddel waarmee u complexe symbolen, zoals in Oost-Aziatische of Indische geschreven talen worden gebruikt, met een standaard toetsenbord kunt invoeren. Als u dit experiment inschakelt, blijft het adresbalkpaneel open, waarbij zoekresultaten en -suggesties worden getoond, terwijl u IME gebruikt om tekst in te voeren. Merk op dat de IME een paneel kan tonen dat de adresbalkresultaten afdekt; daarom wordt deze voorkeur alleen gesuggereerd voor IME waarbij dit type paneel niet wordt gebruikt.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • appPicker.ftl
app-picker-no-app-found.value
nl
Geen toepassingen gevonden voor dit bestandstype.
en-US
No applications were found for this file type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-remember-choice.label
nl
Dit vanaf nu automatisch doen voor dit type bestanden
en-US
Do this automatically for files like this from now on.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • unknownContentType.ftl
unknowncontenttype-which-is
nl
van het type:
en-US
which is:
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-no-source
nl
Geen video met ondersteunde indeling en MIME-type gevonden.
en-US
No video with supported format and MIME type found.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-src-not-supported
nl
Video-indeling of MIME-type wordt niet ondersteund.
en-US
Video format or MIME type is not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
unsafeContentType-title
nl
Onveilig bestandstype
en-US
Unsafe File Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-file-not-found-filename
nl
Controleer de bestandsnaam op grote/kleine letters of andere typefouten.
en-US
Check the file name for capitalization or other typing errors.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-inadequate-cert-type
nl
Certificaattype niet goedgekeurd voor toepassing.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-response-type
nl
Het OCSP-antwoord kan niet volledig worden gedecodeerd; het type is onbekend.
en-US
The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-aia-location-type
nl
Onbekend locatietype in AIA-extensie van certificaat
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-object-type
nl
Onbekend objecttype gespecificeerd.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unsupported-message-type
nl
Het CMS- of PKCS #7-berichttype wordt niet ondersteund.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-handshake
nl
SSL ontving een handshakebericht met een onbekend berichttype.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-record-type
nl
SSL ontving een record met een onbekend inhoudstype.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-cert-alert
nl
SSL-peer ondersteunt geen certificaten van het ontvangen type.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-certificate-type
nl
Niet-ondersteund certificaattype.
en-US
Unsupported certificate type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-expiration-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-free-text-default-content
nl
Begin met typen
en-US
Start typing
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-text-annotation-type.alt
nl
[{ $type }-aantekening]
en-US
[{ $type } Annotation]
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-web-fonts-disabled
nl
Weblettertypen zijn uitgeschakeld: gebruik van ingebedde PDF-lettertypen is niet mogelijk.
en-US
Web fonts are disabled: unable to use embedded PDF fonts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
type-header
nl
Type
en-US
Type

Displaying 150 results for the string Type in en-US:

Entity nl en-US
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
urlbar-search-tips-onboard
nl
Minder typen, meer vinden: direct zoeken bij { $engineName } vanaf uw adresbalk.
en-US
Type less, find more: Search { $engineName } right from your address bar.
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-url-input.placeholder
nl
Typ of plak een URL
en-US
Type or paste a URL
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-type.value
nl
Type:
en-US
Type:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-animated-image-type.value
nl
{ $frames -> [one] { $type }-afbeelding (geanimeerd, { $frames } frame) *[other] { $type }-afbeelding (geanimeerd, { $frames } frames) }
en-US
{ $frames -> [one] { $type } Image (animated, { $frames } frame) *[other] { $type } Image (animated, { $frames } frames) }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-image-type.value
nl
{ $type }-afbeelding
en-US
{ $type } Image
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
media-type.label
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-bookmarks-restore-format-error
nl
Niet-ondersteund bestandstype.
en-US
Unsupported file type.
Entity # all locales browser • browser • policies • policies-descriptions.ftl
policy-ExemptDomainFileTypePairsFromFileTypeDownloadWarnings
nl
Waarschuwingen uitschakelen op basis van bestandsextensies voor specifieke bestandstypen op domeinen.
en-US
Disable warnings based on file extension for specific file types on domains.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-file
nl
De volgende toepassingen kunnen worden gebruikt voor het verwerken van { $type }-inhoud.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } content.
Entity # all locales browser • browser • preferences • applicationManager.ftl
app-manager-handle-protocol
nl
De volgende toepassingen kunnen worden gebruikt voor het verwerken van { $type }-koppelingen.
en-US
The following applications can be used to handle { $type } links.
Entity # all locales browser • browser • preferences • formAutofill.ftl
autofill-card-network
nl
Kaarttype
en-US
Card Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-desc
nl
U kunt opgeven welke websites toestemming hebben om add-ons te installeren. Typ het exacte adres van de website die u toestemming wilt geven en klik vervolgens op Toestaan.
en-US
You can specify which websites are allowed to install add-ons. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-cookie-desc
nl
U kunt opgeven welke websites altijd of nooit toestemming hebben om cookies en websitegegevens te gebruiken. Typ het exacte adres van de website die u wilt beheren en klik vervolgens op Blokkeren, Toestaan voor sessie of Toestaan.
en-US
You can specify which websites are always or never allowed to use cookies and site data. Type the exact address of the site you want to manage and then click Block, Allow for Session, or Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-manage-etp-desc
nl
U kunt opgeven bij welke websites Verbeterde bescherming tegen volgen is uitgeschakeld. Typ het exacte adres van de website die u wilt beheren en klik vervolgens op Uitzondering toevoegen.
en-US
You can specify which websites have Enhanced Tracking Protection turned off. Type the exact address of the site you want to manage and then click Add Exception.
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-desc
nl
U kunt opgeven welke websites toestemming hebben om pop-upvensters te openen. Typ het exacte adres van de website die u toestemming wilt geven en klik vervolgens op Toestaan.
en-US
You can specify which websites are allowed to open pop-up windows. Type the exact address of the site you want to allow and then click Allow.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-file-ending-with-type
nl
{ applications-file-ending } ({ $type })
en-US
{ applications-file-ending } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-filter.placeholder
nl
Bestandstypen of toepassingen zoeken
en-US
Search file types or applications
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-column.label
nl
Inhoudstype
en-US
Content Type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
applications-type-description-with-type
nl
{ $type-description } ({ $type })
en-US
{ $type-description } ({ $type })
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
check-user-spelling.label
nl
Uw spelling controleren tijdens het typen
en-US
Check your spelling as you type
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
sitedata-block-desc
nl
Geblokkeerd type
en-US
Type blocked
Entity # all locales browser • browser • protections.ftl
graph-legend-description
nl
Een grafiek van het totale aantal trackers per type die deze week zijn geblokkeerd.
en-US
A graph containing the total number of each type of tracker blocked this week.
Entity # all locales browser • browser • shopping.ftl
shopping-message-bar-page-not-supported.message
nl
Helaas kunnen we de beoordelingskwaliteit voor bepaalde soorten producten niet controleren. Dit betreft bijvoorbeeld cadeaubonnen en streaming video, muziek en games.
en-US
Unfortunately, we can’t check the review quality for certain types of products. For example, gift cards and streaming video, music, and games.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
externalProtocolChkMsg
nl
Mijn keuze onthouden voor alle koppelingen van dit type
en-US
Remember my choice for all links of this type.
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unsafeContentType
nl
De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat deze zich in een bestandstype bevindt dat misschien niet veilig is om te openen. Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_PAGE_TITLE
nl
Installatietype
en-US
Setup Type
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
OPTIONS_SUMMARY
nl
Kies het type installatie van uw voorkeur en klik daarna op Volgende.
en-US
Choose the type of setup you prefer, then click Next.
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
text_annotation_type.alt
nl
[{{type}}-aantekening]
en-US
[{{type}} Annotation]
Entity # all locales devtools • client • debugger.properties
eventListenersHeader1.placeholder
nl
Filteren op gebeurtenistype
en-US
Filter by event type
Entity # all locales devtools • client • memory.properties
censusDisplays.coarseType.tooltip
nl
Items groeperen op hun type
en-US
Group items by their type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.response.mime
nl
MIME-type:
en-US
MIME Type:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
pieChart.ariaLabel
nl
Cirkeldiagram dat de grootte van elk type verzoek in verhouding tot elkaar weergeeft
en-US
Pie chart representing the size of each type of request in proportion to each other
Entity # all locales devtools • client • styleeditor.ftl
styleeditor-editor-textbox.data-placeholder
nl
Voer hier CSS in.
en-US
Type CSS here.
Entity # all locales devtools • client • toolbox-options.ftl
options-stylesheet-autocompletion-tooltip.title
nl
CSS-eigenschappen, -waarden en -selectors in de Stijleditor automatisch aanvullen terwijl u typt
en-US
Autocomplete CSS properties, values and selectors in Style Editor as you type
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
selfxss.msg
nl
Scamwaarschuwing: wees voorzichtig met het plakken van dingen die u niet begrijpt. Hierdoor kunnen aanvallers uw identiteit stelen of de besturing van uw computer overnemen. Typ hieronder ‘%S’ (op Enter drukken is niet nodig) om plakken toe te staan.
en-US
Scam Warning: Take care when pasting things you don’t understand. This could allow attackers to steal your identity or take control of your computer. Please type ‘%S’ below (no need to press enter) to allow pasting.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.autocomplete.tooltip
nl
Als u deze optie inschakelt, geeft de invoer suggesties weer, terwijl u deze intypt
en-US
If you enable this option the input will display suggestions as you type in it
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
webconsole.console.settings.menu.item.instantEvaluation.tooltip
nl
Als u deze optie inschakelt, wordt de invoer bij het intypen direct geëvalueerd
en-US
If you enable this option the input will be instantly evaluated as you type in it
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unsafeContentType
nl
De pagina die u wilt bekijken kan niet worden weergegeven, omdat deze zich in een bestandstype bevindt dat misschien niet veilig is om te openen. Neem contact op met de website-eigenaars om ze over dit probleem te informeren.
en-US
The page you are trying to view cannot be shown because it is contained in a file type that may not be safe to open. Please contact the website owners to inform them of this problem.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
AllEntryTypesIgnored
nl
Geen geldige entryTypes; registratie wordt afgebroken.
en-US
No valid entryTypes; aborting registration.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapExternalNotSupported
nl
Externe importkaarten worden niet ondersteund: <script type='importmap'> met een src-attribuut wordt momenteel niet ondersteund.
en-US
External import maps are not supported: <script type='importmap'> with a src attribute is currently not supported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaEMENoCodecsDeprecatedWarning
nl
Het aanroepen van navigator.requestMediaKeySystemAccess() (op %S) zonder doorgeven van een kandidaat MediaKeySystemConfiguration die audioCapabilities of videoCapabilities bevat zonder een contentType met een ‘codecs’-string, is verouderd en wordt binnenkort niet meer ondersteund.
en-US
Calling navigator.requestMediaKeySystemAccess() (at %S) passing a candidate MediaKeySystemConfiguration containing audioCapabilities or videoCapabilities without a contentType with a “codecs” string is deprecated and will soon become unsupported.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedMimeType
nl
HTTP-‘Content-Type’ van ‘%1$S’ wordt niet ondersteund. Laden van mediabron %2$S is mislukt.
en-US
HTTP “Content-Type” of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttribute
nl
Gespecificeerd ‘type’-attribuut van ‘%1$S’ wordt niet ondersteund. Laden van mediabron %2$S is mislukt.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MediaLoadUnsupportedTypeAttributeLoadingNextChild
nl
Het opgegeven ‘type’-attribuut van ‘%1$S’ wordt niet ondersteund. Laden van mediabron %2$S is mislukt. Probeert te laden vanuit het volgende <source>-element.
en-US
Specified “type” attribute of “%1$S” is not supported. Load of media resource %2$S failed. Trying to load from next <source> element.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
MozInputSourceWarning
nl
MouseEvent.mozInputSource wordt niet meer ondersteund. Gebruik in plaats daarvan PointerEvent.pointerType.
en-US
MouseEvent.mozInputSource is deprecated. Use PointerEvent.pointerType instead.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreloadIgnoredInvalidAttr
nl
Vooraf laden van %S is genegeerd vanwege onbekende waarden ‘as’ of ‘type’, of een niet-overeenkomend attribuut ‘media’.
en-US
Preload of %S was ignored due to unknown “as” or “type” values, or non-matching “media” attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PreventDefaultFromPassiveListenerWarning
nl
Aanroep ‘preventDefault()’ op gebeurtenis van type ‘%1$S’ vanaf een als ‘passive’ geregistreerde listener is genegeerd.
en-US
Ignoring ‘preventDefault()’ call on event of type ‘%1$S’ from a listener registered as ‘passive’.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ResponseTypeSyncXHRWarning
nl
Gebruik van XMLHttpRequest’s responseType-attribuut wordt niet meer ondersteund in de synchrone modus in venstercontext.
en-US
Use of XMLHttpRequest’s responseType attribute is no longer supported in the synchronous mode in window context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerRegisterMimeTypeError2
nl
Registreren/bijwerken van een ServiceWorker voor bereik ‘%1$S’ is mislukt: onjuist Content-Type van ‘%2$S’ ontvangen voor script ‘%3$S’. Moet een JavaScript-MIME-type zijn.
en-US
Failed to register/update a ServiceWorker for scope ‘%1$S’: Bad Content-Type of ‘%2$S’ received for script ‘%3$S’. Must be a JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
UnsupportedEntryTypesIgnored
nl
Niet-ondersteunde entryTypes genegeerd: %S.
en-US
Ignoring unsupported entryTypes: %S.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
AllSupportedTypes
nl
Alle ondersteunde typen
en-US
All Supported Types
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotFileEnctypeWarning
nl
Formulier bevat een bestandsinvoer, maar heeft geen method=POST en enctype=multipart/form-data in het formulier. Het bestand zal niet worden verzonden.
en-US
Form contains a file input, but is missing method=POST and enctype=multipart/form-data on the form. The file will not be sent.
Entity # all locales dom • chrome • layout • HtmlForm.properties
ForgotPostWarning
nl
Formulier bevat enctype=%S, maar heeft geen method=POST. Het wordt normaal verzonden met method=GET in plaats van enctype.
en-US
Form contains enctype=%S, but does not contain method=post. Submitting normally with method=GET and no enctype instead.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCss
nl
Het stijlblad %1$S werd niet geladen, omdat het MIME-type ervan, ‘%2$S’, niet ‘text/css’ is.
en-US
The stylesheet %1$S was not loaded because its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
MimeNotCssWarn
nl
Het stijlblad %1$S werd geladen als CSS, hoewel het MIME-type ervan, ‘%2$S’, niet ‘text/css’ is.
en-US
The stylesheet %1$S was loaded as CSS even though its MIME type, “%2$S”, is not “text/css”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnclosedDataTypeName
nl
@property syntaxisbeschrijving ‘%S’ bevat een niet-gesloten gegevenstypenaam.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unclosed data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • css.properties
PEPRSyntaxFieldUnknownDataTypeName
nl
@property syntaxisbeschrijving ‘%S’ bevat een onbekende gegevenstypenaam.
en-US
@property syntax descriptor ‘%S’ contains an unknown data type name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReload
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd en de set was pas laat uit de inhoud te raden. Hierdoor werd het document opnieuw geladen. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type, met behulp van een metatag of met een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncDetectorReloadPlain
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd en de set was pas laat uit de inhoud te raden. Hierdoor werd het document opnieuw geladen. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type of met behulp van een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, and the encoding was guessable from content only late. This caused the document to be reloaded. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFrame
nl
De bytestream was onjuist volgens de tekenset die was overgenomen van het bovenliggende document. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type, met behulp van een metatag of met een bytevolgordemarkering.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncErrorFramePlain
nl
De bytestream was onjuist volgens de tekenset die was overgenomen van het bovenliggende document. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type of met behulp van een bytevolgordemarkering.
en-US
The byte stream was erroneous according to the character encoding that was inherited from the parent document. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDecl
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd, dus de set is geraden op basis van de inhoud. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type, met behulp van een metatag of met een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header, using a meta tag, or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
EncNoDeclPlain
nl
De tekenset van het document is niet gedeclareerd, dus de set is geraden op basis van de inhoud. De tekenset moet worden gedeclareerd in de HTTP-header Content-Type of met behulp van een bytevolgordemarkering.
en-US
The character encoding of the document was not declared, so the encoding was guessed from content. The character encoding needs to be declared in the Content-Type HTTP header or using a byte order mark.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctype
nl
Bijna-standaardenmodus-documenttype. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
Almost standards mode doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errAlmostStandardsDoctypeVerbose
nl
Deze pagina bevindt zich in de bijna standaardmodus. De pagina-indeling kan worden beïnvloed. Gebruik voor de standaardmodus ‘<!DOCTYPE html>’.
en-US
This page is in Almost Standards Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBogusDoctype
nl
Onecht documenttype.
en-US
Bogus doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEndTagSeenWithoutDoctype
nl
Eindtag gezien zonder eerst een documenttype te zien. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
End tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errEofInDoctype
nl
Einde van bestand binnen documenttype.
en-US
End of file inside doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedPublicId
nl
Publieke identificator verwacht, maar het documenttype is gesloten.
en-US
Expected a public identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errExpectedSystemId
nl
Systeemidentificator verwacht, maar het documenttype is gesloten.
en-US
Expected a system identifier but the doctype ended.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errFooSeenWhenFooOpen2
nl
Er is een ‘%1$S’-begintag gezien, maar er was al een element van hetzelfde type geopend.
en-US
Start tag “%1$S” seen but an element of the same type was already open.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtGt
nl
‘<>’ gezien. Waarschijnlijke oorzaken: ‘<’ zonder escape (escape als ‘&lt;’) of onjuist getypte begintag.
en-US
Saw “<>”. Probable causes: Unescaped “<” (escape as “&lt;”) or mistyped start tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtSlashGt
nl
‘</>’ gezien. Waarschijnlijke oorzaken: ‘<’ zonder escape (escape als ‘&lt;’) of onjuist getypte eindtag.
en-US
Saw “</>”. Probable causes: Unescaped “<” (escape as “&lt;”) or mistyped end tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errMissingSpaceBeforeDoctypeName
nl
Spatie voor naam van documenttype ontbreekt.
en-US
Missing space before doctype name.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNamelessDoctype
nl
Naamloos documenttype.
en-US
Nameless doctype.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypePublicKeywordAndQuote
nl
Geen spatie tussen het sleutelwoord ‘PUBLIC’ van het documenttype en het aanhalingsteken.
en-US
No space between the doctype “PUBLIC” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenDoctypeSystemKeywordAndQuote
nl
Geen spatie tussen het sleutelwoord ‘SYSTEM’ van het documenttype en het aanhalingsteken.
en-US
No space between the doctype “SYSTEM” keyword and the quote.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoSpaceBetweenPublicAndSystemIds
nl
Geen spatie tussen het documenttype public en systeemidentificatoren.
en-US
No space between the doctype public and system identifiers.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctype
nl
Quirksmodus-documenttype. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
Quirky doctype. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errQuirkyDoctypeVerbose
nl
Deze pagina bevindt zich in de Quirks-modus. De pagina-indeling kan worden beïnvloed. Gebruik voor de standaardmodus ‘<!DOCTYPE html>’.
en-US
This page is in Quirks Mode. Page layout may be impacted. For Standards Mode use “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStartTagWithoutDoctype
nl
Begintag gezien zonder eerst een documenttype te zien. ‘<!DOCTYPE html>’ verwacht.
en-US
Start tag seen without seeing a doctype first. Expected “<!DOCTYPE html>”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errStrayDoctype
nl
Verdwaald documenttype.
en-US
Stray doctype.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockFileScriptWithWrongMimeType
nl
Het laden van het script uit bestand: URI (‘%1$S’) is geblokkeerd, omdat het MIME-type ervan (‘%2$S’) geen geldig JavaScript-MIME-type is.
en-US
Loading script from file: URI (“%1$S”) was blocked because its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
nl
Laden van script vanaf ‘%1$S’ met importScripts() is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
nl
Laden van module vanaf ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
nl
Script van ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
nl
Laden van Worker vanaf ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-toegestaan MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
MimeTypeMismatch2
nl
De bron van ‘%1$S’ is geblokkeerd vanwege een niet-overeenkomend MIME-type (‘%2$S’) (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was blocked due to MIME type (“%2$S”) mismatch (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
WarnScriptWithWrongMimeType
nl
Het script van ‘%1$S’ is geladen, hoewel het MIME-type ervan (‘%2$S’) geen geldig JavaScript-MIME-type is.
en-US
The script from “%1$S” was loaded even though its MIME type (“%2$S”) is not a valid JavaScript MIME type.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XCTOHeaderValueMissing
nl
X-Content-Type-Options-headerwaarschuwing: waarde was ‘%1$S’; wilde u ‘nosniff’ versturen?
en-US
X-Content-Type-Options header warning: value was “%1$S”; did you mean to send “nosniff”?
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
XTCOWithMIMEValueMissing
nl
De bron van ‘%1$S’ is niet verwerkt vanwege een onbekend, onjuist of ontbrekend MIME-type (X-Content-Type-Options: nosniff).
en-US
The resource from “%1$S” was not rendered due to an unknown, incorrect or missing MIME type (X-Content-Type-Options: nosniff).
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
11
nl
Een XSLT-stijlblad heeft geen XML-mimetype:
en-US
An XSLT stylesheet does not have an XML mimetype:
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
17
nl
XPath-parsefout: Naam- of Nodetypetest verwacht:
en-US
XPath parse failure: Name or Nodetype test expected:
Entity # all locales netwerk • necko.properties
RepostFormData
nl
Deze webpagina wordt doorgestuurd naar een nieuwe locatie. Wilt u de formuliergegevens die u hebt ingevoerd opnieuw verzenden naar de nieuwe locatie?
en-US
This web page is being redirected to a new location. Would you like to resend the form data you have typed to the new location?
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_INADEQUATE_CERT_TYPE
nl
Certificaattype niet goedgekeurd voor toepassing.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_OCSP_UNKNOWN_RESPONSE_TYPE
nl
Het OCSP-antwoord kan niet volledig worden gedecodeerd; het type is onbekend.
en-US
The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_AIA_LOCATION_TYPE
nl
Onbekend locatietype in AIA-extensie van certificaat
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNKNOWN_OBJECT_TYPE
nl
Onbekend objecttype gespecificeerd.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_UNSUPPORTED_MESSAGE_TYPE
nl
Het CMS- of PKCS #7-berichttype wordt niet ondersteund.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_HANDSHAKE
nl
SSL ontving een handshakebericht met een onbekend berichttype.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_UNKNOWN_RECORD_TYPE
nl
SSL ontving een record met een onbekend inhoudstype.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERTIFICATE_TYPE
nl
Niet-ondersteund certificaattype.
en-US
Unsupported certificate type.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_UNSUPPORTED_CERT_ALERT
nl
SSL-peer ondersteunt geen certificaten van het ontvangen type.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
list-empty-installed.value
nl
U hebt geen add-ons van dit type geïnstalleerd
en-US
You don’t have any add-ons of this type installed
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-input.placeholder
nl
Typ een sneltoets
en-US
Type a shortcut
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
shortcuts-letter
nl
Typ een letter
en-US
Type a letter
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutNetworking.ftl
about-networking-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
column-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPlugins.ftl
mime-type-label
nl
MIME-type
en-US
MIME Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProcesses.ftl
about-processes-unknown-process
nl
Overig: { $type } ({ $pid })
en-US
Other: { $type } ({ $pid })
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-toolbar-type-controls
nl
Lettertype-instellingen
en-US
Type controls
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-intro-point-6
nl
Om bepaalde typen video-inhoud af te spelen, downloadt { -brand-short-name } bepaalde inhouddecoderingsmodules van derden.
en-US
In order to play back certain types of video content, { -brand-short-name } downloads certain content decryption modules from third parties.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-1
nl
Typ in de URL-balk <code>about:config</code>
en-US
In the URL bar, type <code>about:config</code>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-locationawarebrowsing-term-2
nl
Typ geo.enabled
en-US
Type geo.enabled
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
clear-type-parameters
nl
ClearType-parameters
en-US
ClearType Parameters
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
processes-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
sandbox-sys-call-proc-type
nl
Procestype
en-US
Process Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
security-software-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-addons-type
nl
Type
en-US
Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
support-remote-experiments-see-about-studies
nl
Zie <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> voor meer informatie, waaronder hoe u individuele experimenten uit kunt schakelen of kunt voorkomen dat { -brand-short-name } dit soort experimenten in de toekomst uitvoert.
en-US
See <a data-l10n-name="support-about-studies-link">about:studies</a> for more information, including how to disable individual experiments or to disable { -brand-short-name } from running this type of experiment in the future.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-archive-ping-type
nl
Pingtype
en-US
Ping Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-settings-explanation
nl
Telemetry verzamelt { about-telemetry-data-type }, en uploaden is <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
en-US
Telemetry is collecting { about-telemetry-data-type } and upload is <a data-l10n-name="upload-link">{ about-telemetry-upload-type }</a>.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-ime.title
nl
Dit type module wordt geladen als u een IME van derden gebruikt.
en-US
This type of module is loaded when you use a third-party IME.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutThirdParty.ftl
third-party-tag-shellex.title
nl
Dit type module wordt geladen als u het bestandsdialoogvenster van het systeem opent.
en-US
This type of module is loaded when you open the system file dialog.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-info-vendor-prototype-config-commands
nl
Configuratieopdrachten voor leveranciersprototype
en-US
Vendor prototype config commands
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-credentialmgmtpreview
nl
Beheer van prototypereferenties
en-US
Prototype credential management
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutWebauthn.ftl
about-webauthn-auth-option-userverificationmgmtpreview
nl
Prototype van biometrische inschrijving (FIDO_2_1_PRE)
en-US
Prototype of biometric enrollment (FIDO_2_1_PRE)
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • url-classifier.ftl
url-classifier-search-listType
nl
Lijsttype
en-US
List type
Entity # all locales toolkit • toolkit • featuregates • features.ftl
experimental-features-ime-search-description
nl
Een IME (Input Method Editor) is een hulpmiddel waarmee u complexe symbolen, zoals in Oost-Aziatische of Indische geschreven talen worden gebruikt, met een standaard toetsenbord kunt invoeren. Als u dit experiment inschakelt, blijft het adresbalkpaneel open, waarbij zoekresultaten en -suggesties worden getoond, terwijl u IME gebruikt om tekst in te voeren. Merk op dat de IME een paneel kan tonen dat de adresbalkresultaten afdekt; daarom wordt deze voorkeur alleen gesuggereerd voor IME waarbij dit type paneel niet wordt gebruikt.
en-US
An IME (Input Method Editor) is a tool that allows you to enter complex symbols, such as those used in East Asian or Indic written languages, using a standard keyboard. Enabling this experiment will keep the address bar panel open, showing search results and suggestions, while using IME to input text. Note that the IME might display a panel that covers the address bar results, therefore this preference is only suggested for IME not using this type of panel.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • appPicker.ftl
app-picker-no-app-found.value
nl
Geen toepassingen gevonden voor dit bestandstype.
en-US
No applications were found for this file type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-no-source
nl
Geen video met ondersteunde indeling en MIME-type gevonden.
en-US
No video with supported format and MIME type found.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-error-src-not-supported
nl
Video-indeling of MIME-type wordt niet ondersteund.
en-US
Video format or MIME type is not supported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • certError.ftl
unsafeContentType-title
nl
Onveilig bestandstype
en-US
Unsafe File Type
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-inadequate-cert-type
nl
Certificaattype niet goedgekeurd voor toepassing.
en-US
Certificate type not approved for application.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-ocsp-unknown-response-type
nl
Het OCSP-antwoord kan niet volledig worden gedecodeerd; het type is onbekend.
en-US
The OCSP response cannot be fully decoded; it is of an unknown type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-aia-location-type
nl
Onbekend locatietype in AIA-extensie van certificaat
en-US
Unknown location type in cert AIA extension
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unknown-object-type
nl
Onbekend objecttype gespecificeerd.
en-US
Unknown object type specified.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-unsupported-message-type
nl
Het CMS- of PKCS #7-berichttype wordt niet ondersteund.
en-US
The CMS or PKCS #7 Message type is unsupported.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-handshake
nl
SSL ontving een handshakebericht met een onbekend berichttype.
en-US
SSL received a handshake message with an unknown message type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-unknown-record-type
nl
SSL ontving een record met een onbekend inhoudstype.
en-US
SSL received a record with an unknown content type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-cert-alert
nl
SSL-peer ondersteunt geen certificaten van het ontvangen type.
en-US
SSL peer does not support certificates of the type it received.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-unsupported-certificate-type
nl
Niet-ondersteund certificaattype.
en-US
Unsupported certificate type.
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-expiration-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • payments • payments.ftl
credit-card-label-number-name-expiration-2.aria-label
nl
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
en-US
{ $type } { credit-card-label-number-name-expiration-2 }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-text-annotation-type.alt
nl
[{ $type }-aantekening]
en-US
[{ $type } Annotation]
Entity # all locales toolkit • toolkit • updates • history.ftl
type-header
nl
Type
en-US
Type
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.