Transvision

No matching results for the string Translate for the locale sk

Displaying 21 results for the string Translate in en-US:

Entity sk en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-translate.label
sk
Preložiť stránku
en-US
Translate page
Entity # all locales browser • browser • newtab • onboarding.ftl
mr2022-language-mismatch-subtitle
sk
Vďaka našej komunite je { -brand-short-name } preložený do viac ako 90 jazykov. Zdá sa, že váš systém používa jazyk { $systemLanguage }, zatiaľčo { -brand-short-name } používa jazyk { $appLanguage }.
en-US
Thanks to our community, { -brand-short-name } is translated in over 90 languages. It looks like your system is using { $systemLanguage }, and { -brand-short-name } is using { $appLanguage }.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
translate-web-pages.label
sk
Prekladať webový obsah do iného jazyka
en-US
Translate web content
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-from-label
sk
Preložiť z jazyka
en-US
Translate from
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-header
sk
Preložiť túto stránku?
en-US
Translate this page?
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-revisit-header
sk
Táto stránka je preložená z jazyka { $fromLanguage } do jazyka { $toLanguage }
en-US
This page is translated from { $fromLanguage } to { $toLanguage }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-offer-translation.label
sk
Vždy ponúkať preklad
en-US
Always offer to translate
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-translate-language.label
sk
Vždy prekladať z jazyka { $language }
en-US
Always translate { $language }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-always-translate-unknown-language.label
sk
Vždy prekladať z tohto jazyka
en-US
Always translate this language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-never-translate-language.label
sk
Nikdy neprekladať z jazyka { $language }
en-US
Never translate { $language }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-never-translate-site.label
sk
Nikdy neprekladať túto stránku
en-US
Never translate this site
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-settings-never-translate-unknown-language.label
sk
Nikdy neprekladať z tohto jazyka
en-US
Never translate this language
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-to-label
sk
Preložiť do jazyka
en-US
Translate to
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
translations-panel-translate-button.label
sk
Preložiť
en-US
Translate
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
urlbar-translations-button-translated.tooltiptext
sk
Stránka preložená z jazyka { $fromLanguage } do jazyka { $toLanguage }
en-US
Page translated from { $fromLanguage } to { $toLanguage }
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
urlbar-translations-button.tooltiptext
sk
Preložiť túto stránku
en-US
Translate this page
Entity # all locales browser • browser • translations.ftl
urlbar-translations-button2.tooltiptext
sk
Preložiť túto stránku - Beta
en-US
Translate this page - Beta
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_IV_PARAM_FAILURE
sk
Kódu PKCS11 sa nepodarilo preložiť IV na parameter.
en-US
PKCS11 code failed to translate an IV into a param.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutRights.ftl
rights-webservices-term-7
sk
Tieto podmienky používania sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, USA, s výnimkou jeho zákonných ustanovení, ktorá si protirečia. Ak bude niektorá časť týchto podmienok považovaná za neplatnú alebo nevynútiteľnú, platnosť zostávajúcich častí zostane úplne nedotknutá. V prípade rozdielov medzi lokalizovanou verziou a anglickým originálom je rozhodujúcim jazykom týchto podmienok anglický jazyk.
en-US
These terms are governed by the laws of the state of California, U.S.A., excluding its conflict of law provisions. If any portion of these terms is held to be invalid or unenforceable, the remaining portions will remain in full force and effect. In the event of a conflict between a translated version of these terms and the English language version, the English language version shall control.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutSupport.ftl
app-basics-rosetta
sk
Preložené pre Apple pomocou Rosetta
en-US
Rosetta Translated
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-iv-param-failure
sk
Kódu PKCS11 sa nepodarilo preložiť IV na parameter.
en-US
PKCS11 code failed to translate an IV into a param.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.