Transvision

Filter by folder:

Show all results devtools dom

No matching results for the string Transferred for the locale hye

Displaying 8 results for the string Transferred in en-US:

Entity hye en-US
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.totalTransferredSize.kB
hye
Warning: Source string is missing
en-US
Transferred Size: %S kB
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
charts.transferred
hye
Փոխանցուած
en-US
Transferred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.state.weak
hye
Այս աշխատամիջոցը փոխանցուել է մի կապակցումով, որը աւգտագործել է թոյլ գաղտնագրում:
en-US
This resource was transferred over a connection that used weak encryption.
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.transferred
hye
Փոխանցուած
en-US
Transferred
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.sizeUnavailable.title
hye
Փոխանցուած չափը աւգտագործելի չէ
en-US
Transferred size is not available
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.tooltip.transferred
hye
Բոլոր հայցերի չափը/փոխանցուած չափը
en-US
Size/transferred size of all requests
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
networkMenu.summary.transferred
hye
%S / %S փոխանցուած է
en-US
%S / %S transferred
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
netInterrupt
hye
%Sի հետ կապակցումը կէսից խախտուել է. Որոշ տուեալներ հաւանաբար փոխանցուել են։
en-US
The connection to %S has terminated unexpectedly. Some data may have been transferred.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.