Transvision

Displaying 47 results for the string Title in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
vi
Đảm bảo bạn đang lưu mật khẩu hiện tại của mình cho trang web này. Thay đổi mật khẩu ở đây không có nghĩa là đã thay đổi nó trong { $webTitle }.
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
vi
Một mục nhập cho { $loginTitle } với tên người dùng đã tồn tại. <a data-l10n-name="duplicate-link">Chuyển đến giá trị hiện có?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
vi
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-content-title-default
vi
{ $content-title }
en-US
{ $content-title }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-content-title-private
vi
{ $content-title } — Duyệt web riêng tư
en-US
{ $content-title } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
vi
{ $content-title } — { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
vi
{ $content-title } — { -brand-full-name } duyệt web riêng tư
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-dismiss-tab.title
vi
Bỏ qua { $tabTitle }
en-US
Dismiss { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-dismiss-tab-button.title
vi
Bỏ qua { $tabTitle }
en-US
Dismiss { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-options-menu-button.title
vi
Tùy chọn cho { $tabTitle }
en-US
Options for { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-content-tooltip.aria-label
vi
Mở bảng chọn ngữ cảnh cho { $title }
en-US
Open context menu for { $title }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-permission-needed.label
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-permission-needed.tooltiptext
vi
{ $extensionTitle } Cần yêu cầu quyền hạn
en-US
{ $extensionTitle } Permission needed
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-quarantined.label
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-quarantined.tooltiptext
vi
{ $extensionTitle } Không được phép bởi { -vendor-short-name } trên trang này
en-US
{ $extensionTitle } Not allowed by { -vendor-short-name } on this site
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button.label
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button.tooltiptext
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
vi
Chọn danh sách { -brand-short-name } sử dụng để chặn trình theo dõi trực tuyến. Danh sách được cung cấp bởi <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-general.tooltiptext
vi
{ pane-general-title }
en-US
{ pane-general-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-home.tooltiptext
vi
{ pane-home-title }
en-US
{ pane-home-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-privacy.tooltiptext
vi
{ pane-privacy-title }
en-US
{ pane-privacy-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-search.tooltiptext
vi
{ pane-search-title }
en-US
{ pane-search-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-sync3.tooltiptext
vi
{ pane-sync-title3 }
en-US
{ pane-sync-title3 }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-input-auto.aria-description
vi
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title }
en-US
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-input-dark.aria-description
vi
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
en-US
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-input-light.aria-description
vi
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
en-US
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
vi
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } *[other] { $winTitle } (và { $tabCount } thẻ khác) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-container-tab-title
vi
{ $title } - { $containerName }
en-US
{ $title } — { $containerName }
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-control-sharing-on.label
vi
Kiểm soát chia sẻ với "{ $streamTitle }"
en-US
Control Sharing on “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with.label
vi
Chia sẻ một ứng dụng với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing an Application with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with.label
vi
Chia sẻ một thẻ với “{ $streamTitle }”
en-US
Sharing a Tab with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with.label
vi
Chia sẻ máy ảnh với “{ $streamTitle }”
en-US
Sharing Camera with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with.label
vi
Chia sẻ micrô với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing Microphone with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with.label
vi
Chia sẻ màn hình với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing Screen with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with.label
vi
Chia sẻ một cửa sổ với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing a Window with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-document-title
vi
Tài liệu phải có <code>title</code>. <a>Tìm hiểu thêm</a>
en-US
Documents must have a <code>title</code>. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
vi
Sử dụng thuộc tính <code>title</code> để mô tả nội dung <span>iframe</span>. <a>Tìm hiểu thêm</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
vi
Sử dụng thuộc tính “title” để mô tả nội dung của “iframe”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-line3.aria-label
vi
{ addon-badge-line3.title }
en-US
{ addon-badge-line3.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-private-browsing-allowed2.aria-label
vi
{ addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
en-US
{ addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-recommended2.aria-label
vi
{ addon-badge-recommended2.title }
en-US
{ addon-badge-recommended2.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-verified2.aria-label
vi
{ addon-badge-verified2.title }
en-US
{ addon-badge-verified2.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
preloaded-tab
vi
Đã tải sẵn: { $title }
en-US
Preloaded: { $title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
origin-title
vi
Origin: { $originTitle }
en-US
Origin: { $originTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-placeholder.placeholder
vi
Tìm trong { $selectedTitle }
en-US
Find in { $selectedTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Giới thiệu *[other] Chào mừng đến với { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Kết thúc *[other] Đang hoàn tất { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }

Displaying 66 results for the string Title in en-US:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-edit-password-tooltip
vi
Đảm bảo bạn đang lưu mật khẩu hiện tại của mình cho trang web này. Thay đổi mật khẩu ở đây không có nghĩa là đã thay đổi nó trong { $webTitle }.
en-US
Make sure you’re saving your current password for this site. Changing the password here does not change it with { $webTitle }.
Entity # all locales browser • browser • aboutLogins.ftl
about-logins-error-message-duplicate-login-with-link
vi
Một mục nhập cho { $loginTitle } với tên người dùng đã tồn tại. <a data-l10n-name="duplicate-link">Chuyển đến giá trị hiện có?</a>
en-US
An entry for { $loginTitle } with that username already exists. <a data-l10n-name="duplicate-link">Go to existing entry?</a>
Entity # all locales browser • browser • accounts.ftl
account-connection-title
vi
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
en-US
{ -fxaccount-brand-name(capitalization: "title") }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-content-title-default
vi
{ $content-title }
en-US
{ $content-title }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-mac-window-titles.data-content-title-private
vi
{ $content-title } — Duyệt web riêng tư
en-US
{ $content-title } — Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-default
vi
{ $content-title } — { -brand-full-name }
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-main-window-window-titles.data-content-title-private
vi
{ $content-title } — { -brand-full-name } duyệt web riêng tư
en-US
{ $content-title } — { -brand-full-name } Private Browsing
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-titlebar.label
vi
Thanh tiêu đề
en-US
Title Bar
Entity # all locales browser • browser • firefoxView.ftl
firefoxview-closed-tabs-dismiss-tab.title
vi
Bỏ qua { $tabTitle }
en-US
Dismiss { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-dismiss-tab-button.title
vi
Bỏ qua { $tabTitle }
en-US
Dismiss { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • fxviewTabList.ftl
fxviewtabrow-options-menu-button.title
vi
Tùy chọn cho { $tabTitle }
en-US
Options for { $tabTitle }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-menu-content-tooltip.aria-label
vi
Mở bảng chọn ngữ cảnh cho { $title }
en-US
Open context menu for { $title }
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-title-input.placeholder
vi
Nhập tiêu đề
en-US
Enter a title
Entity # all locales browser • browser • newtab • newtab.ftl
newtab-topsites-title-label
vi
Tiêu đề
en-US
Title
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-permission-needed.label
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-permission-needed.tooltiptext
vi
{ $extensionTitle } Cần yêu cầu quyền hạn
en-US
{ $extensionTitle } Permission needed
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-quarantined.label
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-quarantined.tooltiptext
vi
{ $extensionTitle } Không được phép bởi { -vendor-short-name } trên trang này
en-US
{ $extensionTitle } Not allowed by { -vendor-short-name } on this site
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button.label
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button.tooltiptext
vi
{ $extensionTitle }
en-US
{ $extensionTitle }
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
general-title.value
vi
Tiêu đề:
en-US
Title:
Entity # all locales browser • browser • pageInfo.ftl
no-page-title.value
vi
Trang không có tiêu đề:
en-US
Untitled Page:
Entity # all locales browser • browser • placesPrompts.ftl
places-no-title
vi
(không tiêu đề)
en-US
(no title)
Entity # all locales browser • browser • preferences • blocklists.ftl
blocklist-description
vi
Chọn danh sách { -brand-short-name } sử dụng để chặn trình theo dõi trực tuyến. Danh sách được cung cấp bởi <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
en-US
Choose the list { -brand-short-name } uses to block online trackers. Lists provided by <a data-l10n-name="disconnect-link" title="Disconnect">Disconnect</a>.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-general.tooltiptext
vi
{ pane-general-title }
en-US
{ pane-general-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-home.tooltiptext
vi
{ pane-home-title }
en-US
{ pane-home-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-privacy.tooltiptext
vi
{ pane-privacy-title }
en-US
{ pane-privacy-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-search.tooltiptext
vi
{ pane-search-title }
en-US
{ pane-search-title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
category-sync3.tooltiptext
vi
{ pane-sync-title3 }
en-US
{ pane-sync-title3 }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-input-auto.aria-description
vi
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title }
en-US
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-auto.title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-input-dark.aria-description
vi
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
en-US
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-dark.title }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-choice-input-light.aria-description
vi
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
en-US
{ preferences-web-appearance-choice-tooltip-light.title }
Entity # all locales browser • browser • recentlyClosed.ftl
recently-closed-undo-close-window-label
vi
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } *[other] { $winTitle } (và { $tabCount } thẻ khác) }
en-US
{ $tabCount -> [0] { $winTitle } [one] { $winTitle } (and { $tabCount } other tab) *[other] { $winTitle } (and { $tabCount } other tabs) }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-container-tab-title
vi
{ $title } - { $containerName }
en-US
{ $title } — { $containerName }
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
search-titles
vi
Tiêu đề
en-US
Titles
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-control-sharing-on.label
vi
Kiểm soát chia sẻ với "{ $streamTitle }"
en-US
Control Sharing on “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-application-with.label
vi
Chia sẻ một ứng dụng với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing an Application with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-browser-with.label
vi
Chia sẻ một thẻ với “{ $streamTitle }”
en-US
Sharing a Tab with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-camera-with.label
vi
Chia sẻ máy ảnh với “{ $streamTitle }”
en-US
Sharing Camera with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-microphone-with.label
vi
Chia sẻ micrô với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing Microphone with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-screen-with.label
vi
Chia sẻ màn hình với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing Screen with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • browser • webrtcIndicator.ftl
webrtc-indicator-menuitem-sharing-window-with.label
vi
Chia sẻ một cửa sổ với "{ $streamTitle }"
en-US
Sharing a Window with “{ $streamTitle }”
Entity # all locales browser • pdfviewer • viewer.properties
document_properties_title
vi
Tiêu đề:
en-US
Title:
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-document-title
vi
Tài liệu phải có <code>title</code>. <a>Tìm hiểu thêm</a>
en-US
Documents must have a <code>title</code>. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • client • accessibility.ftl
accessibility-text-label-issue-iframe
vi
Sử dụng thuộc tính <code>title</code> để mô tả nội dung <span>iframe</span>. <a>Tìm hiểu thêm</a>
en-US
Use <code>title</code> attribute to describe <span>iframe</span> content. <a>Learn more</a>
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.document.title
vi
Tài liệu phải có tiêu đề.
en-US
Documents must have a title.
Entity # all locales devtools • shared • accessibility.properties
accessibility.text.label.issue.iframe
vi
Sử dụng thuộc tính “title” để mô tả nội dung của “iframe”.
en-US
Use “title” attribute to describe “iframe” content.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • contentAreaCommands.properties
UntitledSaveFileName
vi
Không có tiêu đề
en-US
Untitled
Entity # all locales toolkit • chrome • global • printdialog.properties
headerFooterTitle
vi
Tiêu đề
en-US
Title
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-line3.aria-label
vi
{ addon-badge-line3.title }
en-US
{ addon-badge-line3.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-private-browsing-allowed2.aria-label
vi
{ addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
en-US
{ addon-badge-private-browsing-allowed2.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-recommended2.aria-label
vi
{ addon-badge-recommended2.title }
en-US
{ addon-badge-recommended2.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-verified2.aria-label
vi
{ addon-badge-verified2.title }
en-US
{ addon-badge-verified2.title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutPerformance.ftl
preloaded-tab
vi
Đã tải sẵn: { $title }
en-US
Preloaded: { $title }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutServiceWorkers.ftl
origin-title
vi
Origin: { $originTitle }
en-US
Origin: { $originTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutTelemetry.ftl
about-telemetry-filter-placeholder.placeholder
vi
Tìm trong { $selectedTitle }
en-US
Find in { $selectedTitle }
Entity # all locales toolkit • toolkit • branding • accounts.ftl
-fxaccount-brand-name
vi
Tài khoản Firefox
en-US
{ $capitalization -> [sentence] Firefox account *[title] Firefox Account }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-first-page-header2
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Giới thiệu *[other] Chào mừng đến với { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Introduction *[other] Welcome to the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • createProfileWizard.ftl
create-profile-last-page-header2
vi
{ PLATFORM() -> [macos] Kết thúc *[other] Đang hoàn tất { create-profile-window2.title } }
en-US
{ PLATFORM() -> [macos] Conclusion *[other] Completing the { create-profile-window2.title } }
Entity # all locales toolkit • toolkit • pdfviewer • viewer.ftl
pdfjs-document-properties-title
vi
Tiêu đề:
en-US
Title:
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-subtitles-btn.aria-label
vi
Phụ đề
en-US
Subtitles
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-subtitles-btn.tooltip
vi
Phụ đề
en-US
Subtitles
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-subtitles-label
vi
Phụ đề
en-US
Subtitles
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-subtitles-panel-accessible
vi
Cài đặt phụ đề
en-US
Subtitles settings
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
hf-title.label
vi
Tiêu đề
en-US
Title
Entity # all locales toolkit • toolkit • printing • printDialogs.ftl
print-title.value
vi
Tiêu đề:
en-US
Title:
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.