Transvision

Displaying 40 results for the string Thoát in vi:

Entity vi en-US
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenuitem-exit2.label
vi
{ PLATFORM() -> [linux] Thoát *[other] Thoát }
en-US
{ PLATFORM() -> [linux] Quit *[other] Exit }
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
full-screen-exit.label
vi
Thoát chế độ toàn màn hình
en-US
Exit Full Screen Mode
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-button
vi
Thoát toàn màn hình (Esc)
en-US
Exit Full Screen (Esc)
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
fullscreen-exit-mac-button
vi
Thoát toàn màn hình (esc)
en-US
Exit Full Screen (esc)
Entity # all locales browser • browser • browserContext.ftl
main-context-menu-media-video-leave-fullscreen.label
vi
Thoát chế độ toàn màn hình
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit-mac.label
vi
Thoát { -brand-shorter-name }
en-US
Quit { -brand-shorter-name }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-quit.label
vi
{ PLATFORM() -> [windows] Thoát *[other] Thoát }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-view-exit-full-screen.label
vi
Thoát chế độ toàn màn hình
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
confirm-on-quit-with-key.label
vi
Xác nhận trước khi thoát bằng { $quitKey }
en-US
Confirm before quitting with { $quitKey }
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
startup-restore-warn-on-quit.label
vi
Cảnh báo bạn khi thoát khỏi trình duyệt
en-US
Warn you when quitting the browser
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-button
vi
Thoát { -brand-short-name }
en-US
Quit { -brand-short-name }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-checkbox
vi
Xác nhận trước khi thoát bằng { $quitKey }
en-US
Confirm before quitting with { $quitKey }
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-tabs-with-key-title
vi
Đóng cửa sổ và thoát { -brand-short-name }?
en-US
Close window and quit { -brand-short-name }?
Entity # all locales browser • browser • tabbrowser.ftl
tabbrowser-confirm-close-windows-button
vi
{ PLATFORM() -> [windows] Đóng và thoát *[other] Đóng và thoát }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Close and exit *[other] Close and quit }
Entity # all locales browser • browser • touchbar • touchbar.ftl
touchbar-fullscreen-exit
vi
Thoát chế độ toàn màn hình
en-US
Exit Fullscreen
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
permissions.fullscreen.fullScreenCanceled
vi
Toàn màn hình DOM đã thoát: không nên đưa ra yêu cầu cấp phép trong khi ở chế độ toàn màn hình DOM.
en-US
Exited DOM fullscreen: permission requests should not be issued while in DOM fullscreen.
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_TEXT_ABORTWARNING
vi
Bạn có thật sự muốn thoát trình cài đặt $BrandFullName?
en-US
Are you sure you want to quit $BrandFullName Setup?
Entity # all locales browser • installer • mui.properties
MUI_UNTEXT_ABORTWARNING
vi
Bạn có thật sự muốn thoát trình gỡ bỏ $BrandFullName?
en-US
Are you sure you want to quit $BrandFullName Uninstall?
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FocusedWindowedPluginWhileFullscreen
vi
Thoát toàn màn hình vì cửa sổ của phần bổ trợ đã được chọn.
en-US
Exited fullscreen because windowed plugin was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
FullscreenExitWindowFocus
vi
Thoát toàn màn hình vì một cửa sổ đã được chọn.
en-US
Exited fullscreen because a window was focused.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RemovedFullscreenElement
vi
Đã thoát toàn màn hình vì yếu tố toàn màn hình đã bị xóa khỏi tài liệu.
en-US
Exited fullscreen because fullscreen element was removed from document.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errBadCharAfterLt
vi
Ký tự sai sau “<”. Có thể do: Không thoát “<”. Hãy thử kết thúc với “&lt;”.
en-US
Bad character after “<”. Probable cause: Unescaped “<”. Try escaping it as “&lt;”.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errLtGt
vi
Thấy “<>”. Có thể do: “<” không thoát (hãy thoát thành “&lt;”) hoặc viết sai thẻ bắt đầu.
en-US
Saw “<>”. Probable causes: Unescaped “<” (escape as “&lt;”) or mistyped start tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNoNamedCharacterMatch
vi
“&” không bắt đâu một ký tự tham chiếu. (“&” nên được thoát là “&amp;”.)
en-US
“&” did not start a character reference. (“&” probably should have been escaped as “&amp;”.)
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNotSemicolonTerminated
vi
Ký tự đặc biệt được định nghĩa không kết thúc với một dấu chấm phẩy. (Hoặc "&" nên được thoát là “&amp;”.)
en-US
Named character reference was not terminated by a semicolon. (Or “&” should have been escaped as “&amp;”.)
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errUnescapedAmpersandInterpretedAsCharacterReference
vi
Chuỗi sau “&” được hiểu là một ký tự tham chiếu. (“&” nên được thoát là “&amp;”.)
en-US
The string following “&” was interpreted as a character reference. (“&” probably should have been escaped as “&amp;”.)
Entity # all locales security • manager • security • certificates • deviceManager.ftl
unable-to-toggle-fips
vi
Không thể thay đổi chế độ FIPS cho thiết bị bảo mật. Bạn nên thoát và khởi động lại ứng dụng này.
en-US
Unable to change the FIPS mode for the security device. It is recommended that you exit and restart this application.
Entity # all locales toolkit • chrome • global • fallbackMenubar.properties
quitMenuitem.label
vi
Thoát
en-US
Quit
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
flushFailExitButton
vi
Thoát
en-US
Exit
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
Quit2
vi
Thoát %s
en-US
Quit %s
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ini
ReportPreSubmit2
vi
Báo cáo của bạn sẽ được gửi trước khi bạn thoát hoặc khởi động lại.
en-US
Your crash report will be submitted before you quit or restart.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • abuseReports.ftl
abuse-report-unwanted-reason-v2
vi
Tôi không bao giờ muốn nó và không biết làm thế nào để thoát khỏi nó
en-US
I never wanted it and don’t know how to get rid of it
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads
vi
{ $downloadsCount -> [1] Nếu bạn thoát ngay lúc này, 1 phiên tải xuống sẽ bị hủy. Bạn có chắc muốn thoát ngay không? *[other] Nếu bạn thoát ngay lúc này, { $downloadsCount } phiên tải xuống sẽ bị hủy. Bạn có chắc muốn thoát ngay không? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you exit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to exit? *[other] If you exit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to exit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-confirm-quit-cancel-downloads-mac
vi
{ $downloadsCount -> [1] Nếu bạn thoát ngay lúc này, 1 phiên tải xuống sẽ bị hủy. Bạn có chắc muốn thoát ngay không? *[other] Nếu bạn thoát ngay lúc này, { $downloadsCount } phiên tải xuống sẽ bị hủy. Bạn có chắc muốn thoát ngay không? }
en-US
{ $downloadsCount -> [1] If you quit now, 1 download will be canceled. Are you sure you want to quit? *[other] If you quit now, { $downloadsCount } downloads will be canceled. Are you sure you want to quit? }
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUI.ftl
download-ui-dont-quit-button
vi
{ PLATFORM() -> [mac] Đừng Thoát *[other] Đừng Thoát }
en-US
{ PLATFORM() -> [mac] Don’t Quit *[other] Don’t Exit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileDowngrade.ftl
profiledowngrade-quit.label
vi
{ PLATFORM() -> [windows] Thoát *[other] Thoát }
en-US
{ PLATFORM() -> [windows] Exit *[other] Quit }
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • profileSelection.ftl
profile-selection-button-cancel.label
vi
Thoát
en-US
Exit
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • videocontrols.ftl
videocontrols-exitfullscreen-button.aria-label
vi
Thoát chế độ toàn màn hình
en-US
Exit Full Screen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.aria-label
vi
Thoát toàn màn hình
en-US
Exit fullscreen
Entity # all locales toolkit • toolkit • pictureinpicture • pictureinpicture.ftl
pictureinpicture-exit-fullscreen-btn2.tooltip
vi
Thoát toàn màn hình (nhấp đúp chuột hoặc { $shortcut })
en-US
Exit fullscreen (double-click or { $shortcut })

No matching results for the string Thoát for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.