Transvision

Displaying 74 results for the string Tastien in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • addonNotifications.ftl
addon-install-full-screen-blocked
fy-NL
Add-on-installaasje is net tastien yn of foar it iepenjen fan de modus folslein skerm.
en-US
Add-on installation is not allowed while in or before entering fullscreen mode.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
unified-extensions-button-quarantined.tooltiptext
fy-NL
Utwreidingen Guon útwreidingen binne net tastien
en-US
Extensions Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • extensionsUI.ftl
webext-quarantine-confirmation-line-1
fy-NL
Om jo gegevens te beskermjen is dizze útwreiding net tastien op dizze website.
en-US
To protect your data, this extension is not allowed on this site.
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-quarantined-status.label
fy-NL
Utwreiding net tastien op beheinde websites
en-US
Extension Not Allowed on Restricted Sites
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-state-quarantined
fy-NL
Net tastien troch { -vendor-short-name } op dizze website
en-US
Not allowed by { -vendor-short-name } on this site
Entity # all locales browser • browser • originControls.ftl
origin-controls-toolbar-button-quarantined.tooltiptext
fy-NL
{ $extensionTitle } Net tastien troch { -vendor-short-name } op dizze website
en-US
{ $extensionTitle } Not allowed by { -vendor-short-name } on this site
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-addons-window2.title
fy-NL
Tastiene websites - Ynstallaasje fan add-ons
en-US
Allowed Websites - Add-ons Installation
Entity # all locales browser • browser • preferences • permissions.ftl
permissions-exceptions-popup-window2.title
fy-NL
Tastiene websites - Popupfinsters
en-US
Allowed Websites - Pop-ups
Entity # all locales browser • browser • protectionsPanel.ftl
protections-panel-not-blocking-label
fy-NL
Tastien
en-US
Allowed
Entity # all locales browser • browser • siteProtections.ftl
content-blocking-cookies-view-allowed-label.value
fy-NL
Tastien
en-US
Allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-learn-more.aria-label
fy-NL
Mear ynfo: guon útwreidingen binne net tastien
en-US
Learn more: Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message
fy-NL
Om jo gegevens te beskermjen, binne mar inkelde útwreidingen dy’t kontrolearre wurde troch { -vendor-short-name } tastien op dizze website.
en-US
Only some extensions monitored by { -vendor-short-name } are allowed on this site to protect your data.
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-message-3.heading
fy-NL
Guon útwreidingen binne net tastien
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • browser • unifiedExtensions.ftl
unified-extensions-mb-quarantined-domain-title
fy-NL
Guon útwreidingen binne net tastien
en-US
Some extensions are not allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • browser.properties
contentBlocking.cookiesView.allowed.label
fy-NL
Tastien
en-US
Allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
state.current.allowed
fy-NL
Tastien
en-US
Allowed
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
state.current.allowedForSession
fy-NL
Tastien foar sesje
en-US
Allowed for Session
Entity # all locales browser • chrome • browser • sitePermissions.properties
state.current.allowedTemporarily
fy-NL
Tydlik tastien
en-US
Allowed Temporarily
Entity # all locales browser • chrome • overrides • appstrings.properties
unknownProtocolFound
fy-NL
Firefox wit net hoe’t dit adres iepene wurde moat, omdat ien fan de folgjende protokollen (%S) net assosjearre is mei in programma of is net tastien yn dizze kontekst.
en-US
Firefox doesn’t know how to open this address, because one of the following protocols (%S) isn’t associated with any program or is not allowed in this context.
Entity # all locales devtools • client • webconsole.properties
maxTimersExceeded
fy-NL
It maksimaal oantal tastiene timers op dizze side is oer de grinzen.
en-US
The maximum allowed number of timers in this page was exceeded.
Entity # all locales dom • chrome • appstrings.properties
unknownProtocolFound
fy-NL
Ien fan de folgjende (%S) is net in registearre protokol of is net tastien yn dizze kontekst.
en-US
One of the following (%S) is not a registered protocol or is not allowed in this context.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
BlockAutoplayError
fy-NL
Automatysk ôfspylje is allinnich tastien wannear goedkard troch de brûker, de website is aktivearre troch de brûker, of media wurdt dempt.
en-US
Autoplay is only allowed when approved by the user, the site is activated by the user, or media is muted.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
DocumentSetDomainNotAllowedWarning
fy-NL
Document.domain ynstelle yn in cross-origin-isolearre omjouwing is net tastien.
en-US
Setting document.domain in a cross-origin isolated environment is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapNotAllowedAfterModuleLoad
fy-NL
Ymportmappen binne net tastien neidat it laden of yn it foar laden fan in module start is.
en-US
Import maps are not allowed after a module load or preload has started.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ImportMapNotAllowedMultiple
fy-NL
Meardere ymportmappen binne net tastien.
en-US
Multiple import maps are not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ModuleSourceNotAllowed
fy-NL
Boarne-URI fan module is net tastien yn dit dokumint: ‘%S’.
en-US
Module source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
PushMessageBadEncodingHeader
fy-NL
It is de ServiceWorker foar scope ‘%1$S’ net slagge in push-berjocht te ûntsiferjen. De header ‘Ynhâldsfersifering’ moat ‘aesgcm’ wêze. ‘aescgm128’ is tastien, mar net langer stipe en sil ynkoarten fuortsmiten wurde. Mear ynfo op https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2.
en-US
The ServiceWorker for scope ‘%1$S’ failed to decrypt a push message. The ‘Content-Encoding‘ header must be ‘aesgcm‘. ‘aesgcm128‘ is allowed, but deprecated and will soon be removed. See https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-httpbis-encryption-encoding-02#section-2 for more information.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
RequestStorageAccessSandboxed
fy-NL
document.requestStorageAccess() mei net oanroppen wurde yn in iframe yn in sandbox, sûnder dat allow-storage-access-by-user-activation yn harren sandbox-attribút tastien is.
en-US
document.requestStorageAccess() may not be called in a sandboxed iframe without allow-storage-access-by-user-activation in its sandbox attribute.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ScriptSourceNotAllowed
fy-NL
Boarne-URI fan <script> is net tastien yn dit dokumint: ‘%S’.
en-US
<script> source URI is not allowed in this document: “%S”.
Entity # all locales dom • chrome • dom • dom.properties
ServiceWorkerScopePathMismatch
fy-NL
Registrearjen fan in ServiceWorker is mislearre: it paad fan it opjûne berik ‘%1$S’ stiet net ûnder it maksimaal tastiene berik ‘%2$S’. Pas it berik oan, ferpleats it ServiceWorker-script, of brûk de Service-Worker-Allowed HTTP-header om it berik ta te stean.
en-US
Failed to register a ServiceWorker: The path of the provided scope ‘%1$S’ is not under the max scope allowed ‘%2$S’. Adjust the scope, move the Service Worker script, or use the Service-Worker-Allowed HTTP header to allow the scope.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errConsecutiveHyphens
fy-NL
Opfolgjende streepkes hawwe gjin opmerking ôfsluten. ‘--’ is binnen in opmerking net tastien, mar byg. ‘- -’ wol.
en-US
Consecutive hyphens did not terminate a comment. “--” is not permitted inside a comment, but e.g. “- -” is.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errFormWhenFormOpen
fy-NL
Der is in ‘form’-begjintag sjoen, mar der wie al in ‘form’-elemint aktyf. Neste formulieren binne net tastien. Tag negearre.
en-US
Saw a “form” start tag, but there was already an active “form” element. Nested forms are not allowed. Ignoring the tag.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNcrOutOfRange
fy-NL
Tekenreferinsje bûten it tastiene Unicode-gebied.
en-US
Character reference outside the permissible Unicode range.
Entity # all locales dom • chrome • layout • htmlparser.properties
errNestedComment
fy-NL
Der stiet “<!--” binnen in opmerking. Wierskynlike oarsaak: neste opmerking (net tastien).
en-US
Saw “<!--” within a comment. Probable cause: Nested comment (not allowed).
Entity # all locales dom • chrome • layout • layout_errors.properties
CompositorAnimationWarningContentTooLarge2
fy-NL
Animaasje kin net op de compositor útfierd wurde, omdat de framegrutte (%1$S, %2$S) relatyf ta de viewport te grut is ( grutter as (%3$S, %4$S) of grutter as de maksimaal tastiene wearde (%5$S, %6$S)
en-US
Animation cannot be run on the compositor because the frame size (%1$S, %2$S) is too large relative to the viewport (larger than (%3$S, %4$S)) or larger than the maximum allowed value (%5$S, %6$S)
Entity # all locales dom • chrome • mathml • mathml.properties
InvalidChild
fy-NL
Unjildige opmaak: it is net tastien dat <%1$S> in bern fan <%2$S> is.
en-US
Invalid markup: <%1$S> is not allowed as a child of <%2$S>.
Entity # all locales dom • chrome • security • csp.properties
CSPROViolation
fy-NL
In oertrêding fan in report-only CSP-belied (“%1$S”) is bard. It gedrach wie tastien en in CSP-rapport is ferstjoerd.
en-US
A violation occurred for a report-only CSP policy (“%1$S”). The behavior was allowed, and a CSP report was sent.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockExtensionScriptWithWrongExt
fy-NL
It laden fan in script mei URI ‘%S’ is blokkearre, omdat de bestânsekstinsje net tastien is.
en-US
Loading script with URI “%S” was blocked because the file extension is not allowed.
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockImportScriptsWithWrongMimeType
fy-NL
Laden fan script fan ‘%1$S’ ôf mei importScripts() is blokkearre fanwegen in net-tastiene MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading script from “%1$S” with importScripts() was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockModuleWithWrongMimeType
fy-NL
Laden fan module fan ‘%1$S’ ôf is blokkearre fanwegen in net-tastiene MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading module from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockRedirectToDataURI
fy-NL
Omliede nei gegevens: URI net tastien (Laden blokkearre fan: ‘%1$S’)
en-US
Redirecting to data: URI not allowed (Blocked loading of: “%1$S”)
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockScriptWithWrongMimeType2
fy-NL
Script fan ‘%1$S’ is blokkearre fanwegen in net-tastiene MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Script from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockTopLevelDataURINavigation
fy-NL
Navigaasje nei toplevel-gegevens: URI net tastien (Laden blokkearre fan: ‘%1$S’)
en-US
Navigation to toplevel data: URI not allowed (Blocked loading of: “%1$S”)
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
BlockWorkerWithWrongMimeType
fy-NL
Laden fan Worker fan ‘%1$S’ ôf is blokkearre fanwegen in net-tastiene MIME-type (‘%2$S’).
en-US
Loading Worker from “%1$S” was blocked because of a disallowed MIME type (“%2$S”).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSExternalRedirectNotAllowed
fy-NL
Cross-origin-fersyk blokkearre: Itselde orizjinele belied stiet it lêzen fan de oare boarne op %1$S net ta. (Reden: CORS-fersyk eksterne omlieding is net tastien).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: CORS request external redirect not allowed).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMissingAllowHeaderFromPreflight2
fy-NL
Cross-Origin-oanfraach blokkearre: de Same Origin Policy stiet it lêzen fan de eksterne boarne op %1$S net ta. (Reden: header ‘%2$S’ is neffens header ‘Access-Control-Allow-Headers’ fan it CORS-preflight-antwurd net tastien).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: header ‘%2$S’ is not allowed according to header ‘Access-Control-Allow-Headers’ from CORS preflight response).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
CORSMultipleAllowOriginNotAllowed
fy-NL
Cross-origin-fersyk blokkearre: Itselde orizjinele belied stiet it lêzen fan de oare boarne op %1$S net ta. (Reden: Multy-CORS-header 'Access-Control-Allow-Origin' net tastien).
en-US
Cross-Origin Request Blocked: The Same Origin Policy disallows reading the remote resource at %1$S. (Reason: Multiple CORS header ‘Access-Control-Allow-Origin’ not allowed).
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
RestrictBrowserEvalUsage
fy-NL
eval() en eval-eftich gebrûk binne net tastien yn it boppelizzende proses of yn systeemkonteksten (gebrûk yn ‘%1$S’ blokkearre)
en-US
eval() and eval-like uses are not allowed in the Parent Process or in System Contexts (Blocked usage in “%1$S”)
Entity # all locales dom • chrome • xslt • xslt.properties
32
fy-NL
Oanrop nei de kaaifunksje net tastien.
en-US
Call to the key function not allowed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_BAD_EXPORT_ALGORITHM
fy-NL
Fereaske algoritme is net tastien.
en-US
Required algorithm is not allowed.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SEC_ERROR_DECRYPTION_DISALLOWED
fy-NL
Kin net ûntsiferje: fersifere mei help fan in net-tastiene algoritme of kaaigrutte.
en-US
Cannot decrypt: encrypted using a disallowed algorithm or key size.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_CIPHER_DISALLOWED_FOR_VERSION
fy-NL
SSL peer selektearre yn cipher suite net tastien foar de selektearre protokolferzje.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RECORD_OVERFLOW_ALERT
fy-NL
Peer ûntfong in SSL-record dy’t langer wie as tastien.
en-US
Peer received an SSL record that was longer than is permitted.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RENEGOTIATION_NOT_ALLOWED
fy-NL
Werûnderhanneling is net tastien op dit SSL socket.
en-US
Renegotiation is not allowed on this SSL socket.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_RX_RECORD_TOO_LONG
fy-NL
SSL ûntfong in record dat oer de maksimaal tastiene lingte hinne gie.
en-US
SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.
Entity # all locales security • manager • chrome • pipnss • nsserrors.properties
SSL_ERROR_TX_RECORD_TOO_LONG
fy-NL
SSL probearre in record te ferstjoeren dat oer de maksimaal tastiene lingte hinne gie.
en-US
SSL attempted to send a record that exceeded the maximum permissible length.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
invalidChar
fy-NL
It karakter ‘%S’ is net tastien yn profylnammen. Kies in oare namme.
en-US
The character “%S” is not allowed in profile names. Please choose a different name.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileNameEmpty
fy-NL
In lege profylnamme is net tastien.
en-US
An empty profile name is not allowed.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • profile • profileSelection.properties
profileNameInvalid
fy-NL
De profylnamme ‘%S’ is net tastien.
en-US
The profile name “%S” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • chrome • mozapps • update • updates.properties
check_error-2152398867
fy-NL
AUS: Poarte net tastien (Nim kontakt op mei jo systeembehearder)
en-US
Port not allowed
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-badge-private-browsing-allowed2.title
fy-NL
Tastien yn priveefinsters
en-US
Allowed in private windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-private-browsing-help
fy-NL
Wannear tastien, hat de útwreiding tagong ta jo online-aktiviteiten yn priveenavigaasje. <a data-l10n-name="learn-more">Mear ynfo</a>
en-US
When allowed, the extension will have access to your online activities while private browsing. <a data-l10n-name="learn-more">Learn more</a>
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
addon-detail-quarantined-domains-help
fy-NL
Wannear tastien, hat de útwreiding tagong ta websites dy’t beheind binne troch { -vendor-short-name }. Stean dit allinnich ta as jo dizze útwreiding fertrouwe.
en-US
When allowed, the extension will have access to sites restricted by { -vendor-short-name }. Allow only if you trust this extension.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutAddons.ftl
detail-private-disallowed-label
fy-NL
Net tastien yn priveefinsters
en-US
Not Allowed in Private Windows
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutProfiles.ftl
profiles-invalid-profile-name
fy-NL
De profylnamme ‘{ $name }’ is net tastien.
en-US
The profile name “{ $name }” is not allowed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-keyword
fy-NL
‘{ $directive }’-ynstruksje befettet in net-tastien { $keyword }-kaaiwurd
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $keyword } keyword
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-protocol
fy-NL
‘{ $directive }’-ynstruksje befettet in net-tastien { $scheme }:-protokolboarne
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $scheme }: protocol source
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-bad-export-algorithm
fy-NL
Fereaske algoritme is net tastien.
en-US
Required algorithm is not allowed.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
sec-error-decryption-disallowed
fy-NL
Kin net ûntsiferje: fersifere mei help fan in net-tastiene algoritme of kaaigrutte.
en-US
Cannot decrypt: encrypted using a disallowed algorithm or key size.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-cipher-disallowed-for-version
fy-NL
SSL peer selektearre yn cipher suite net tastien foar de selektearre protokolferzje.
en-US
SSL peer selected a cipher suite disallowed for the selected protocol version.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-record-overflow-alert
fy-NL
Peer ûntfong in SSL-record dy’t langer wie as tastien.
en-US
Peer received an SSL record that was longer than is permitted.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-renegotiation-not-allowed
fy-NL
Werûnderhanneling is net tastien op dit SSL socket.
en-US
Renegotiation is not allowed on this SSL socket.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-rx-record-too-long
fy-NL
SSL ûntfong in record dat oer de maksimaal tastiene lingte hinne gie.
en-US
SSL received a record that exceeded the maximum permissible length.
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • nsserrors.ftl
ssl-error-tx-record-too-long
fy-NL
SSL probearre in record te ferstjoeren dat oer de maksimaal tastiene lingte hinne gie.
en-US
SSL attempted to send a record that exceeded the maximum permissible length.

No matching results for the string Tastien for the locale en-US

Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.