Transvision

Filter by folder:

Show all results toolkit devtools dom

Displaying 14 results for the string Scheme in ca:

Entity ca en-US
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-done-scheme
ca
Recurs { $scheme }
en-US
{ $scheme } resource
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
ca
Els orígens { $scheme }: amb caràcters comodí de les directives «{ $directive }» han d'incloure com a mínim un subdomini no genèric (p. ex., *.example.com en lloc de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-protocol
ca
La directiva «{ $directive }» conté un origen de protocol { $scheme }: prohibit
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $scheme }: protocol source
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-missing-host
ca
El protocol { $scheme }: requereix un servidor en les directives «{ $directive }»
en-US
{ $scheme }: protocol requires a host in ‘{ $directive }’ directives
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-description
ca
Trieu una aplicació per obrir l'enllaç { $scheme }.
en-US
Choose an application to open the { $scheme } link.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember
ca
Utilitza sempre aquesta aplicació per obrir els enllaços <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always use this application to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description
ca
Voleu permetre que aquest lloc obri l'enllaç { $scheme }?
en-US
Allow this site to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-app
ca
Voleu permetre que aquest lloc obri l'enllaç { $scheme } amb { $appName }?
en-US
Allow this site to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-file
ca
Voleu permetre que aquest fitxer obri l'enllaç { $scheme }?
en-US
Allow this file to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-file-app
ca
Voleu permetre que aquest fitxer obri l'enllaç { $scheme } amb { $appName }?
en-US
Allow this file to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
ca
Voleu permetre que { $host } obri l'enllaç { $scheme }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
ca
Voleu permetre que { $host } obri l'enllaç { $scheme } amb { $appName }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
ca
Permet sempre que <strong>{ $host }</strong> obri els enllaços <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember-file
ca
Permet sempre que aquest fitxer obri els enllaços <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow this file to open <strong>{ $scheme }</strong> links

Displaying 34 results for the string Scheme in en-US:

Entity ca en-US
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-firefox-compact-dark-description
ca
Un tema amb colors foscos.
en-US
A theme with a dark color scheme.
Entity # all locales browser • browser • appExtensionFields.ftl
extension-firefox-compact-light-description
ca
Un tema amb colors clars.
en-US
A theme with a light color scheme.
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
preferences-web-appearance-description
ca
Alguns llocs web adapten l'esquema de colors d'acord amb les vostres preferències. Trieu quin esquema de colors voleu per aquests llocs.
en-US
Some websites adapt their color scheme based on your preferences. Choose which color scheme you’d like to use for those sites.
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.colorSchemeSimulationDark.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Toggle dark color scheme simulation for the page
Entity # all locales devtools • client • inspector.properties
inspector.colorSchemeSimulationLight.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Toggle light color scheme simulation for the page
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.signatureScheme
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Signature Scheme:
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.security.signatureScheme.unknown
ca
Warning: Source string is missing
en-US
unknown signature scheme
Entity # all locales devtools • client • netmonitor.properties
netmonitor.toolbar.scheme
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Scheme
Entity # all locales devtools • shared • styleinspector.properties
rule.colorSchemeSimulation.tooltip
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Toggle color-scheme simulation for the page
Entity # all locales dom • chrome • security • security.properties
HTTPSFirstSchemeless
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Upgrading URL loaded in the address bar without explicit protocol scheme to use HTTPS.
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-color-scheme-auto.title
ca
Esquema de colors automàtic
en-US
Color Scheme Auto
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-color-scheme-dark.title
ca
Esquema de colors foscos
en-US
Color Scheme Dark
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-color-scheme-light.title
ca
Esquema de colors clars
en-US
Color Scheme Light
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • aboutReader.ftl
about-reader-color-scheme-sepia.title
ca
Esquema de colors sèpia
en-US
Color Scheme Sepia
Entity # all locales toolkit • toolkit • about • certviewer.ftl
certificate-viewer-signature-scheme
ca
Esquema de signatura
en-US
Signature Scheme
Entity # all locales toolkit • toolkit • downloads • downloadUtils.ftl
download-utils-done-scheme
ca
Recurs { $scheme }
en-US
{ $scheme } resource
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-host-wildcard
ca
Els orígens { $scheme }: amb caràcters comodí de les directives «{ $directive }» han d'incloure com a mínim un subdomini no genèric (p. ex., *.example.com en lloc de *.com)
en-US
{ $scheme }: wildcard sources in ‘{ $directive }’ directives must include at least one non-generic sub-domain (e.g., *.example.com rather than *.com)
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-illegal-protocol
ca
La directiva «{ $directive }» conté un origen de protocol { $scheme }: prohibit
en-US
‘{ $directive }’ directive contains a forbidden { $scheme }: protocol source
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • cspErrors.ftl
csp-error-missing-host
ca
El protocol { $scheme }: requereix un servidor en les directives «{ $directive }»
en-US
{ $scheme }: protocol requires a host in ‘{ $directive }’ directives
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-description
ca
Trieu una aplicació per obrir l'enllaç { $scheme }.
en-US
Choose an application to open the { $scheme } link.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
chooser-dialog-remember
ca
Utilitza sempre aquesta aplicació per obrir els enllaços <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always use this application to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description
ca
Voleu permetre que aquest lloc obri l'enllaç { $scheme }?
en-US
Allow this site to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-app
ca
Voleu permetre que aquest lloc obri l'enllaç { $scheme } amb { $appName }?
en-US
Allow this site to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-extension
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Allow the extension { $extension } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-extension-app
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Allow the extension { $extension } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-file
ca
Voleu permetre que aquest fitxer obri l'enllaç { $scheme }?
en-US
Allow this file to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-file-app
ca
Voleu permetre que aquest fitxer obri l'enllaç { $scheme } amb { $appName }?
en-US
Allow this file to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host
ca
Voleu permetre que { $host } obri l'enllaç { $scheme }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-host-app
ca
Voleu permetre que { $host } obri l'enllaç { $scheme } amb { $appName }?
en-US
Allow { $host } to open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-system-app
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Open the { $scheme } link with { $appName }?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-description-system-noapp
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Open the { $scheme } link?
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember
ca
Permet sempre que <strong>{ $host }</strong> obri els enllaços <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow <strong>{ $host }</strong> to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember-extension
ca
Warning: Source string is missing
en-US
Always allow this extension to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • handlerDialog.ftl
permission-dialog-remember-file
ca
Permet sempre que aquest fitxer obri els enllaços <strong>{ $scheme }</strong>
en-US
Always allow this file to open <strong>{ $scheme }</strong> links
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.