Transvision

Displaying 2 results for the string Restore in fy-NL:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-multiple-offer-help-message
fy-NL
Kies { crashed-restore-tab-button } of { crashed-restore-all-button } om de side(n) opnij te laden.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } or { crashed-restore-all-button } to reload the page/pages.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-single-offer-help-message
fy-NL
Kies { crashed-restore-tab-button } om de side opnij te laden.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } to reload the page.

Displaying 36 results for the string Restore in en-US:

Entity fy-NL en-US
Entity # all locales browser • browser • aboutRestartRequired.ftl
window-restoration-info
fy-NL
Jo finsters en ljepblêden wurde fluch wersteld, mar priveefinsters en -ljepblêden net.
en-US
Your windows and tabs will be quickly restored, but private ones will not.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-problem-desc
fy-NL
Wy hawwe problemen by it werstellen fan jo lêste browsersesje. Selektearje Sesje werstelle om it opnij te probearjen.
en-US
We are having trouble restoring your last browsing session. Select Restore Session to try again.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-restore-header.label
fy-NL
Werom bringe
en-US
Restore
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-tab-title
fy-NL
Bring foargeande sesje werom
en-US
Restore Session
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-again-button.label
fy-NL
Sesje werstelle
en-US
Restore Session
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
restore-page-try-this
fy-NL
Kinne jo jo sesje noch hieltyd net werstelle? Somtiden feroarsaket ien ljepblêd it probleem. Besjoch foarige ljepblêden, helje it finkje neist de ljepblêden dy’t jo net nedich hawwe, en werstel dêrnei.
en-US
Still not able to restore your session? Sometimes a tab is causing the issue. View previous tabs, remove the checkmark from the tabs you don’t need to recover, and then restore.
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-page-info-link
fy-NL
Jo add-ons en persoanlike oanpassingen binne fuortsmiten en jo browserynstellingen binne nei de standertwearden weromset. <a data-l10n-name="link-more">Mear ynfo oer wat jo dwaan kinne</a>, as dit jo probleem net oplost hat.
en-US
Your add-ons and customizations have been removed and your browser settings have been restored to their defaults. If this didn’t fix your issue, <a data-l10n-name="link-more">learn more about what you can do.</a>
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-all-label
fy-NL
Alle finsters en ljepblêden werstelle
en-US
Restore all windows & tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutSessionRestore.ftl
welcome-back-restore-some-label
fy-NL
Allinnich dyjinge werom bringe dy’t jo winske
en-US
Restore only the ones you want
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-multiple-offer-help-message
fy-NL
Kies { crashed-restore-tab-button } of { crashed-restore-all-button } om de side(n) opnij te laden.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } or { crashed-restore-all-button } to reload the page/pages.
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-all-button
fy-NL
Alle ferûngelokke ljepblêden werom bringe
en-US
Restore All Crashed Tabs
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-restore-tab-button
fy-NL
Dit ljepblêd werom bringe
en-US
Restore This Tab
Entity # all locales browser • browser • aboutTabCrashed.ftl
crashed-single-offer-help-message
fy-NL
Kies { crashed-restore-tab-button } om de side opnij te laden.
en-US
Choose { crashed-restore-tab-button } to reload the page.
Entity # all locales browser • browser • appMenuNotifications.ftl
appmenu-update-restart-message2
fy-NL
Download de nijste ferzje fan { -brand-shorter-name }. Iepen ljepblêden en finsters wurde wersteld.
en-US
Get the latest version of { -brand-shorter-name }. Open tabs and windows will be restored.
Entity # all locales browser • browser • appmenu.ftl
appmenu-restore-session.label
fy-NL
Foarige sesje werom bringe
en-US
Restore previous session
Entity # all locales browser • browser • backgroundtasks • defaultagent.ftl
default-browser-notification-body-text
fy-NL
Jo standertbrowser is koartlyn wizige. Tik om { -brand-short-name } opnij as standert yn te stellen.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore { -brand-short-name } to default.
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
browser-window-restore-down-button.tooltiptext
fy-NL
Omleech opnij ynstelle
en-US
Restore Down
Entity # all locales browser • browser • browser.ftl
restore-session-startup-suggestion-message
fy-NL
<strong>Eardere ljepblêden iepenje?</strong> Jo kinne jo foarige sesje werstelle fan it tapassingsmenu fan { -brand-short-name } <img data-l10n-name="icon"/> út, ûnder Skiednis.
en-US
<strong>Open previous tabs?</strong> You can restore your previous session from the { -brand-short-name } application menu <img data-l10n-name="icon"/>, under History.
Entity # all locales browser • browser • customizeMode.ftl
customize-mode-restore-defaults.label
fy-NL
Standertynstellingen werom bringe
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • menubar.ftl
menu-history-restore-last-session.label
fy-NL
Foargeande sesje werom bringe
en-US
Restore Previous Session
Entity # all locales browser • browser • places.ftl
places-cmd-restore.label
fy-NL
Werom bringe
en-US
Restore
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
home-restore-defaults.label
fy-NL
Standert werstelle
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
pane-experimental-reset.label
fy-NL
Standertwearden opnij ynstelle
en-US
Restore Defaults
Entity # all locales browser • browser • preferences • preferences.ftl
search-restore-default.label
fy-NL
Standertsykmasinen weromsette
en-US
Restore Default Search Engines
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterDescriptionText2
fy-NL
Firefox hie in probleem en ferûngelokke. Wy sille probearje om jo skermen en ljepblêden werom te bringen as it opnij start.\n\nOm ús te helpen it probleem te besjen en op te lossen, kinne jo ús in ûngelokrapport tastjoere.
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nTo help us diagnose and fix the problem, you can send us a crash report.
Entity # all locales browser • crashreporter • crashreporter-override.ini
CrashReporterProductErrorText2
fy-NL
Firefox hie in probleem en ferûngelokke. Wy sille probearje om jo skermen en ljepblêden werom te bringen as it opnij start.\n\nSpitigernôch is de ûngelokrapportearder net yn steat in ûngelokrapport yn te stjoeren.\n\nDetails: %s
en-US
Firefox had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.\n\nUnfortunately the crash reporter is unable to submit a crash report.\n\nDetails: %s
Entity # all locales browser • defaultagent • defaultagent_localized.ini
DefaultBrowserNotificationBodyText
fy-NL
Jo standertbrowser is koartlyn wizige. Tik om %MOZ_APP_DISPLAYNAME% opnij as standert yn te stellen.
en-US
Your default browser was recently changed. Tap to restore %MOZ_APP_DISPLAYNAME% to default.
Entity # all locales browser • installer • custom.properties
UN_REFRESH_PAGE_EXPLANATION
fy-NL
As jo problemen mei $BrandShortName ûnderfine, dan kin opfrisse helpe.\n\nHjirtroch wurde de standetdynstellingen weromset en add-ons fuortsmiten. Meitsje in farske start foar optimale prestaasjes.
en-US
If you’re having problems with $BrandShortName, a refresh can help.\n\nThis will restore the default settings and remove add-ons. Start fresh for optimal performance.
Entity # all locales browser • installer • nsisstrings.properties
STUB_CLEANUP_CHECKBOX_LABEL2
fy-NL
Standertynstellingen weromsette en âlde add-ons fuortsmite foar optimale prestaasjes
en-US
Restore default settings and remove old add-ons for optimal performance
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
delete-ssl-override-impact
fy-NL
As jo in serverútsûndering fuortsmite, werstelt jo de standert befeiligingskontrôle foar dy server en fereasket jo dat dizze gebrûk makket fan in jildich sertifikaat.
en-US
If you delete a server exception, you restore the usual security checks for that server and require it uses a valid certificate.
Entity # all locales security • manager • security • certificates • certManager.ftl
pkcs12-unknown-err-restore
fy-NL
It werom bringen fan it PKCS #12-bestân is om ûnbekende redenen mislearre.
en-US
Failed to restore the PKCS #12 file for unknown reasons.
Entity # all locales security • manager • security • pippki • pippki.ftl
set-password-reminder
fy-NL
Wichtich: as jo jo wachtwurd foar de reservekopy fan it sertifikaat ferjitte, kinne jo dizze reservekopy letter net ferhelpe. Bewarje it op in feilich plak.
en-US
Important: If you forget your certificate backup password, you will not be able to restore this backup later. Please record it in a safe location.
Entity # all locales toolkit • crashreporter • crashreporter.ftl
crashreporter-crashed-and-restore
fy-NL
{ -brand-short-name } hat in probleem ûnderfûn en is ferûngelokke. Wy probearje jo ljepblêden en finsters te werstellen as it opnij start wurdt.
en-US
{ -brand-short-name } had a problem and crashed. We’ll try to restore your tabs and windows when it restarts.
Entity # all locales toolkit • toolkit • global • tree.ftl
tree-columnpicker-restore-order.label
fy-NL
Kolomfolchoarder tebeksette
en-US
Restore Column Order
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-pref-reset
fy-NL
It liket derop dat dit troch jo netwurkbefeiligingsynstellingen feroarsake wurdt. Wolle jo de standertynstellingen werom bringe?
en-US
It looks like your network security settings might be causing this. Do you want the default settings to be restored?
Entity # all locales toolkit • toolkit • neterror • netError.ftl
neterror-pref-reset-button
fy-NL
Standertynstellingen werom bringe
en-US
Restore default settings
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.